Биз­нес кла­са с во­да, со­ле­ти и таб­лет

Capital - - ПО­ЛИ­ТИ­КА И ИКО­НО­МИ­КА -

Или­ян Тер­зи­ев от "АТ Ин­же­не­ринг 2000" е из­б­ран за пред­се­да­тел на УС. Бив­ши­ят пред­се­да­тел Ни­ко­лай Стан­ков ста­ва съ­вет­ник на ре­ги­о­нал­ни­ят ми­нис­тър Ни­ко­лай Нан­ков (кой­то се­га е зам.-ми­нис­тър).

Ос­вен то­ва ка­ма­ра­та ряд­ко се раз­г­ра­ни­ча­ва от греш­ки­те или на­ру­ше­ни­я­та на сво­и­те соб­с­т­ве­ни чле­но­ве. “Пон­с­т­ро­йин­же­не­ринг” нап­ри­мер не из­пъл­ня­ва­ше до­го­во­ри по об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки с ня­кол­ко об­щи­ни и вле­зе в про­из­вод­с­т­во по не­със­то­я­тел­ност и бе­ше при­до­би­та от ББР пре­ди две го­ди­ни, ко­е­то съз­да­де проб­ле­ми с вод­ни­те про­ек­ти на гра­до­ве ка­то Ви­дин, Вра­ца и Ям­бол. КСБ не про­ро­ни и ду­ма по то­зи въп­рос.

Спо­ред из­точ­ни­ци, близ­ки до КСБ, има два ти­па фир­ми, ко­и­то чле­ну­ват в ор­га­ни­за­ци­я­та. Пър­ви­те са учас­т­ни­ци­те в т.нар. кар­тел и раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на по­ръч­ки. Ос­та­на­ли­те са пре­об­ла­да­ва­щи­ят брой фир­ми - мал­ки и сред­ни ком­па­нии, ко­и­то не са на­ме­ри­ли сво­е­то мяс­то в та­зи елит­на гру­па и стра­дат от лип­са­та на кон­ку­рен­ция. “Кой­то мо­же, се уреж­да и си ра­бо­ти”, обяс­ни един от из­точ­ни­ци­те.

И нак­рая, но не по важ­ност, ос­нов­ни­ят проб­лем на ин­ф­рас­т­рук­тур­но­то стро­и­тел­с­т­во в Бъл­га­рия е ви­дим за всич­ки и той е свър­зан с ка­чес­т­во­то.

Фак­тът, че бран­шо­ва­та ор­га­ни­за­ция на сек­то­ра не на­ми­ра за нуж­но по ни­ка­къв на­чин да ад­ре­си­ра то­ва и об­ви­ня­ва за не­го „неп­ри­ем­ли­ви ме­дий­ни ата­ки“, га­ран­ти­ра, че той ня­ма да бъ­де раз­ре­шен ско­ро.

Фев­ру­а­ри 2018 г.

Ми­рос­лав Маз­нев е наз­на­чен за из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор. Пре­ди то­ва е бил ек­с­перт в ка­ма­ра­та и ди­рек­тор “Ин­вес­ти­ци­он­ни про­ек­ти” в “Глав­бол­гар­с­т­рой”.

Ко­руп­ци­я­та се до­каз­ва с до­ку­мен­ти и фак­ти. Ние ня­ма­ме та­ки­ва.

Виж­те, всич­ки уп­рав­лен­ци и по­ли­ти­ци но­сят от­го­вор­ност­та за ре­а­ли­за­ци­я­та на го­ле­ми­те про­ек­ти и за ус­во­я­ва­не­то на ев­ро­пейс­ки­те сред­с­т­ва. Раз­би­ра се, че е не­до­пус­ти­мо прос­то та­ка да из­чез­ват до­ку­мен­ти и да се прек­ра­тя­ват про­це­ду­ри за тър­го­ве за сто­ти­ци ми­ли­о­ни и да не се тър­си от­го­вор­ност от те­зи ръ­ко­во­ди­те­ли. По­ли­ти­ци, ко­и­то не ува­жа­ват и не оце­ня­ват бъл­гар­с­ки­те стро­и­те­ли, ек­с­пер­ти, ла­бо­ран­ти, тър­сят ди­ви­ден­ти пред чуж­ди ин­с­ти­ту­ции. Би ли след­ва­ло да им се до­ве­рим и да при­е­мем то­ва за нор­мал­но? За­що най-нап­ред не ви­дим ре­зул­та­ти съв­мес­т­но тук, в Бъл­га­рия, съг­лас­но дейс­т­ва­щи­те раз­по­ред­би и, ако от­к­ри­ем проб­ле­ми, ко­и­то не мо­гат да бъ­дат ре­ше­ни от бъл­гар­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции, то­га­ва да тър­сим спе­ци­а­лис­ти от­вън. Тук ста­ва въп­рос не са­мо за урон­ва­не на прес­ти­жа на сек­то­ра, но и на дър­жав­ност­та и ав­то­ри­те­та на Бъл­га­рия. Ние сме длъж­ни да за­щи­тим от те­зи на­пад­ки дос­тойн­с­т­во­то на бъл­гар­с­ки­те стро­и­те­ли.

От­нос­но ва­ши­те твър­де­ния, че не ко­мен­ти­ра­ме греш­ки­те, съм ка­те­го­ри­чен, че то­ва не е вяр­но.

млн. лв. тряб­ва да ин­вес­ти­ра кон­це­си­о­не­рът на жп га­ра Плов­див.

е спе­че­ли­ла ли­ни­я­та при це­на от 6.95 лв., но про­да­ва би­ле­ти­те на 14 лв. За срав­не­ние - ком­па­ни­я­та, из­б­ра­на от Об­щи­на Плов­див - “Хеб­рос бус”, во­зи сре­щу 14 лв. за би­лет, ка­то спо­ред соб­с­т­ве­ни­ка й Ве­се­лин Дош­ков та­зи це­на от­го­ва­ря на се­бес­той­ност­та на пре­во­зи­те. До­го­во­рът с “Ви­то­ша ек­с­п­рес” бе­ше прек­ра­тен и в края на юли 2018 г. Сто­лич­на­та об­щи­на обя­вя­ва но­ва мал­ка по­ръч­ка за из­бор на пре­воз­вач по ли­ни­я­та Со­фия - Бур­гас. ПП­рез та­зи го­ди­на по ли­ни­я­та Со­фия - Плов­див се раз­ра­зи скан­дал. Ока­за се, че ком­па­ни­я­та, из­б­ра­на от Сто­лич­на об­щи­на - “Ви­то­ша ек­с­п­рес”, В сре­да­та на ав­густ за из­пъл­ни­тел е пред­ло­жен кла­си­ра­ни­ят на пър­во мяс­то “ТК Бус Пер­ник”, вто­ри е “Груп плюс”. От На­ци­о­нал­но сдру­же­ние на ав­то­бус­ни­те пре­воз­ва­чи из­п­ра­щат жал­ба до Сто­лич­на об­щи­на, ко­я­то обяс­ня­ва, че през сеп­тем­в­ри “ТК Бус Пер­ник” се е от­ка­за­ла от сключ­ва­не­то на до­го­вор. Два дни по-къс­но от то­ва си пра­во се от­каз­ва и “Груп плюс”. Та­ка до­го­во­рът е склю­чен с тре­тия - „Ка­рат-С“. Спо­ред ав­то­бус­но­то сдру­же­ние оба­че по ЗОП при от­каз на по­бе­ди­те­ля до­го­вор мо­же да се склю­чи с вто­рия, а ако и то­ва не ста­не, въз­ло­жи­те­лят прек­ра­тя­ва про­це­ду­ра­та. Дру­го­то въз­ра­же­ние е, че “Ка­рат-С” по­лу­ча­ва пре­во­зи­те по ли­ни­я­та сре­щу це­на от 9.50 лв. с ДДС. В офер­ти­те на пре­воз­ва­ча оба­че има раз­лич­ни пред­ло­же­ния към кли­ен­ти­те - пър­ви­те 8 от се­дал­ки­те нап­ри­мер се про­да­ват на 14.50 лв. и се во­дят “биз­нес кла­са”: сре­щу та­зи су­ма кли­ен­ти­те по­лу­ча­ва­ли таб­лет, слу­шал­ки, ми­не­рал­на во­да и со­ле­ти. То­ест “има це­на, раз­лич­на от пред­ва­ри­тел­но за­да­де­ни­те ус­ло­вия и склю­че­ния до­го­вор”, ка­то е при­ло­же­на и сним­ка на въп­рос­ния би­лет. На об­ви­не­ни­я­та зам.-кме­тът по тран­с­пор­та Ев­ге­ни Кру­сев от­го­ва­ря, че на­ру­ше­ния на ЗОП ня­ма, а про­вер­ка на га­ра­та не е от­к­ри­ла про­даж­ба на VIP би­ле­ти.

> 31 шеф на път­на­та аген­ция Све­тос­лав Гло­сов. Гло­сов впос­лед­с­т­вие прех­вър­ля дру­жес­т­во­то на де­ца­та си. Кон­це­си­я­та е одоб­ре­на на пос­лед­но­то за­се­да­ние на пър­вия ка­би­нет на Бо­ри­сов, кой­то по то­ва вре­ме ве­че е в ос­тав­ка.

До­го­во­рът оба­че вли­за в си­ла ед­ва през март 2015 г. за­ра­ди об­жал­ва­не от стра­на на пре­диш­ния сто­па­нин на под­ле­за под га­ра­та, плов­див­с­кия биз­нес­мен То­дор Бур­джи­ев.

При­чи­на­та „Ка­рат-С“да от­го­во­ри на изис­к­ва­ни­я­та на по­ръч­ка­та към 2013 г., бе­ше Сто­лич­на об­щи­на. Бла­го­да­ре­ние на спор­ни­те до­го­во­ри за об­с­луж­ва­не на част от ав­то­бус­ни­те ли­нии на со­фийс­кия град­с­ки тран­с­порт, фир­ма­та пок­ри изис­к­ва­ни­я­та за пре­воз. Те­зи до­го­во­ри бя­ха под­пи­са­ни по вре­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на кме­та Бой­ко Бо­ри­сов и ста­на­ха по­вод за ре­ди­ца скан­да­ли, ком­п­ро­ме­ти­ра­щи ау­дио за­пи­си и ос­тав­ки в об­щи­на­та (виж ка­ре­то).

Пак бла­го­да­ре­ние на Со­фия “Ка­рат-С” от­го­ва­ря и на изис­к­ва­ни­я­та за обо­рот. В ед­на от об­х­ва­на­ти­те го­ди­ни - 2010 г., об­щи­ят раз­мер на при­хо­ди­те е мал­ко над 40 млн. лв., ка­то ос­нов­на част от тях - 32.6 млн. лв., са по до­го­во­ра с об­щи­на­та и мно­го по-мал­ка част - от пре­во­зи­те по меж­дуг­рад­с­ки­те ли­нии, из­вън стра­на­та и слу­чай­ни­те пре­во­зи.

Хо­те­лът, мо­лът и ко­зир­ка­та

За жп га­ра­та в Плов­див кан­ди­да­тът е пред­ло­жил да ин­вес­ти­ра ми­ни­мум 11.2 млн. лв., ка­то от тях 9.8 млн. лв. тряб­ва да се вло­жат през пър­ви­те 4 го­ди­ни.„Ве­че сме над­х­вър­ли­ли ин­вес­ти­ци­я­та“, обяс­ня­ва Сто­ян Ди­мит­ров, уп­ра­ви­тел на „Же­ле­зо­път­на га­ра Плов­див“, до­ка­то раз­го­ва­ря­ме в цар­с­ка­та ча­кал­ня. Той твър­ди, че са­мо рес­тав­ра­ци­я­та на га­ра­та, ко­я­то е на­пъл­но за­вър­ше­на, е по­гъл­на­ла 4 млн. лв.

Дан­ни­те на ми­нис­тер­с­т­во­то на

тран­с­пор­та са мал­ко по-раз­лич­ни. Спо­ред от­го­вор от ве­дом­с­т­во­то, към края на тре­та­та от­чет­на го­ди­на на кон­це­си­я­та, т.е. март 2018 г., кон­це­си­о­не­рът е вло­жил 8.5 млн. лв., ка­то от тях са­мо 2.9 млн. лв. са в при­ем­на­та сгра­да на жп га­ра­та.

Дру­ги­те па­ри са вло­же­ни в оне­зи час­ти от кон­це­си­я­та, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват съ­щин­с­ка­та стой­ност за кон­це­си­о­не­ра. Две от тях са го­ле­ми пар­це­ли в ши­ро­кия цен­тър, на ко­и­то ще има хо­тел и тър­гов­с­ко-жи­лищ­на сгра­да. Спо­ред Ди­мит­ров в но­вия триз­вез­ден хо­тел, кой­то се за­вър­ш­ва до га­ра­та, на мяс­то­то на пре­диш­но­то ко­лет­но и мит­ни­чес­ко бю­ро, са ин­вес­ти­ра­ни над 2.5 млн. лв. Хо­те­лът е със 111 стаи и ще е из­к­лю­чи­тел­но тър­сен в град, кой­то из­пит­ва си­лен не­дос­тиг на лег­ла и му пред­с­тои да е ев­ро­пейс­ка сто­ли­ца на кул­ту­ра­та. Той е от т.нар. га­ров тип с по-ма­ло­мер­ни стаи и се явя­ва вто­ри за Сто­лар­с­ки, кой­то е соб­с­т­ве­ник и на хо­тел “Дво­ре­ца” във Ве­лин­г­рад.

От ля­ва­та стра­на на ве­че за­рав­нен пар­цел, къ­де­то е бив­ша­та тран­с­пор­т­на бол­ни­ца, ще бъ­де пос­т­ро­е­на мно­го­фун­к­ци­о­нал­на сгра­да ка­то под­роб­ни­ят ус­т­ройс­т­вен план раз­ре­ша­ва „5-6 ета­жа“, как­то уточ­ня­ва Ди­мит­ров, с офи­си, тър­гов­с­ка част и ог­ром­на за­ла за съ­би­тия за 1000 ду­ши. То­ва съ­що ще е доб­ро по­па­де­ние - за­ра­ди не­ка­дър­но­то уп­рав­ле­ние на Плов­див­с­кия па­на­ир от Ге­ор­ги Гер­гов гра­дът из­пит­ва не­дос­тиг на ка­чес­т­ве­ни мес­та за съ­би­тия.

Та­зи сгра­да ще бъ­де пос­т­ро­е­на, ко­га­то На­ци­о­нал­на ком­па­ния „Же­ле­зо­път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра“из­г­ра­ди ту­не­ла, кой­то ще ми­на­ва под га­ра­та, за да пре­кар­ва тра­фи­ка от ед­на­та до дру­га­та стра­на на ко­ло­во­зи­те. То­зи ту­нел те­пър­ва ще бъ­де пла­ни­ран.

За­ед­но с те­зи биз­не­си кон­це­си­о­не­рът е по­лу­чил и под­ле­за под га­ра­та, кой­то свър­з­ва ко­ло­во­зи­те. Там има ма­га­зи­ни, от ко­и­то

През 2008 г. Сто­лич­на об­щи­на бе­ше раз­тър­се­на от скан­дал, кой­то до­ве­де до ос­тав­ка­та на зам.-кме­та по тран­с­пор­та Ве­ли­зар Сто­и­лов. Бе­ше пуб­ли­ку­ван 40-ми­ну­тен за­пис на т.нар. опе­ра­тив­ка меж­ду зам.-кме­та и соб­с­т­ве­ни­ци­те на „Ка­ра­тС“, „МТК“и „Юни­он Ив­ко­ни“. На ма­са­та се ра­зиг­ра­ват 60% от ав­то­бус­ни­те град­с­ки ли­нии в Со­фия. Ос­нов­ни­ят въп­рос, кой­то от го­ди­ни се вър­ти по от­но­ше­ние на до­го­во­ри­те с “Ка­рат-С” за град­с­ки ли­нии, е за­що час­т­на­та ком­па­ния во­зи на 3.56 лв. на км, а об­щин­с­ка­та - на 3.00 лв.

се по­лу­ча­ва на­ем. Дру­ги­те ос­нов­ни на­е­ма­те­ли се на­ми­рат в жп га­ра­та: БДЖ, ко­и­то про­да­ват би­ле­ти­те си там, и две то­вар­ни жп ком­па­нии DB Schenker и Rail Cargo.

Бъ­де­щи ав­то­бус­ни пла­но­ве

Но ед­но от най-цен­ни­те не­ща, ко­и­то „Ка­рат-С“са по­лу­чи­ли, е мяс­то за ав­то­га­ра в цен­тъ­ра на гра­да. Още при да­ва­не­то на кон­це­си­я­та об­щи­на Плов­див от­бе­ляз­ва, че от две­те стра­ни на жп га­ра­та има ав­то­га­ри - под­ле­зът под ко­ло­во­зи­те всъщ­ност во­ди в ав­то­га­ра „Ро­до­пи“, ко­я­то се уп­рав­ля­ва от кон­ку­рен­т­но­то „Хеб­рос бус“и ко­я­то об­с­луж­ва до­веж­да­щия тран­с­порт до по­ве­че­то на­се­ле­ни мес­та в окол­ни­те об­щи­ни.

Се­га на пар­кин­га пред ис­то­ри­чес­ко­то зда­ние на Цен­т­рал­на га­ра се е по­я­ви­ла ко­зир­ка и кон­с­т­рук­ции, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват но­ва­та ав­то­га­ра на „Ка­рат-С“. Тя раз­по­ла­га с 8 сек­то­ра за за­ми­на­ва­щи и с 3 за прис­ти­га­щи. Ин­вес­ти­ци­я­та е 300 хил. лв., каз­ва Ди­мит­ров. При­чи­на­та да е из­ляз­ла тол­ко­ва ев­ти­но е прос­та: тя пол­з­ва сгра­да­та на жп га­ра­та. Вът­ре в га­ра­та са офор­ме­ни ав­то­бус­ни ка­си и са ока­че­ни раз­пи­са­ния на ав­то­бу­си­те на ком­па­ни­я­та. Бла­го­да­ре­ние на та­зи сгра­да кон­це­си­о­не­рът пок­ри­ва изис­к­ва­ни­я­та, на ко­и­то тряб­ва да от­го­ва­ря - ча­кал­ни, то­а­лет­ни, стаи за май­ки и т.н.

“Иде­я­та е ав­то­га­ра­та и жп га­ра­та да се съв­мес­тят в ед­но зда­ние. Ние има­ме аб­со­лют­но всич­ки раз­ре­ши­тел­ни. Без­с­мис­ле­но е, при по­ло­же­ние че има 30 изис­к­ва­ния за га­ра, да пра­вим чу­де­са от храб­рост и да пра­вим съ­що­то още вед­нъж”, каз­ва Сто­ян Ди­мит­ров. От­х­вър­ля об­ви­не­ни­я­та, че кон­ку­ри­рат вла­ко­ве­те, как­то и то­ва, че са на­ру­ши­ли об­ли­ка на сгра­да­та. Дър­ве­та­та от­п­ред зак­ри­ват 10 пъ­ти по­ве­че от ко­зир­ка­та, каз­ва той.

Со­фия е по­мог­на­ла на лю­би­ма­та си ав- то­бус­на ком­па­ния и тук. На га­ра­та в мо­мен­та спи­рат са­мо ав­то­бу­си­те на Сто­лар­с­ки, ко­и­то об­с­луж­ват ли­ни­я­та Со­фия - Плов­див, спе­че­ле­на нас­ко­ро в спо­рен търг на сто­лич­на об­щи­на (виж ка­ре­то). По два пъ­ти на ден има и меж­ду­на­род­ни ав­то­бу­си на „Ка­рат-С“меж­ду Вар­на и Дор­т­мунд. През ля­то­то на 2017 г. Сто­лич­ни­ят об­щин­с­ки съ­вет про­дъл­жи за срок от 2 го­ди­ни до­го­во­ри­те с „Ка­рат-С“за 15 ав­то­бус­ни ли­нии от град­с­кия тран­с­порт, ка­то пред­ло­же­ние за то­ва да­ва зам.-кме­тът Ев­ге­ни Кру­сев през май съ­ща­та го­ди­на. От ико­но­ми­чес­ка­та рам­ка на град­с­кия тран­с­порт на Сто­лич­на об­щи­на за 2017 г. се виж­да, че за “Ка­рат-С” са пред­ви­де­ни 18.2 млн. лв. при це­ни 3.56/3.00 лв. на ки­ло­ме­тър про­бег. Нов скан­дал се раз­ра­зи през 2012 г., ка­то през юли бе­ше гла­су­ва­но прек­ра­тя­ва­не­то на до­го­во­ра с „Ка­рат-С“за 16 ав­то­бус­ни ли­нии. То­га­ва от об­щи­на­та из­чис­ли­ха, че тряб­ва да пла­тят на Сто­лар­с­ки глав­ни­ца­та от бли­зо 10 млн. лв. за­ба­ве­ни пла­ща­ния за шес­т­ме­се­чен пе­ри­од и лих­ва­та към тях - над 3.2 млн. лв., ка­то се ока­за, че при из­чис­ле­ни­я­та има греш­ка и дъл­жи­ма­та лих­ва е в пъ­ти по-мал­ка.

Q В жп га­ра­та са офор­ме­ни ав­то­бус­ни ка­си и са ока­че­ни раз­пи­са­ния на ав­то­бу­си­те на „Ка­рат-С“| сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва S Ам­би­ци­я­та на кон­це­си­о­не­ра е да се обо­со­бят ка­то меж­ду­на­род­на ав­то­га­ра | сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.