К| ИКО­НО­МИ­КА­ТА НА БЪЛ­ГА­РИЯ В ЧИС­ЛА

Capital - - ПО­ЛИ­ТИ­КА И ИКО­НО­МИ­КА -

Кон­ку­рен­тът му от „Хеб­рос бус“Ве­се­лин Дош­ков по­соч­ва, че Сто­лич­на об­щи­на от го­ди­ни „пом­па“ком­па­ни­я­та на Сто­лар­с­ки „неп­ра­во­мер­но и в ре­жим на бру­тал­на не­за­кон­ност“.

Ам­би­ци­я­та на кон­це­си­о­не­ра е да се обо­со­бят ка­то меж­ду­на­род­на ав­то­га­ра. Се­га меж­ду­на­род­ни­те ав­то­бу­си спи­рат или на хо­тел “Три­мон­ци­ум”, или на ав­то­га­ра „Юг“, ко­я­то е от­с­ре­ща. Ди­мит­ров каз­ва, че ще се опи­тат да се до­го­во­рят с ком­па­ни­и­те и след то­ва да по­ис­кат от об­щи­на­та да про­ме­ни мяс­то­то, на ко­е­то спи­рат ав­то­бу­си­те. То­ва е ре­ше­ние, ко­е­то взи­ма ед­но­лич­но кме­тът.

2050 г.

Всъщ­ност го­ле­ми­ят проб­лем с кон­це­си­я­та е, че ня­ма как да се раз­бе­ре как­ви са биз­нес пред­ло­же­ни­е­то и иде­и­те на кон­це­си­о­не­ра, с ко­и­то кан­ди­дат­с­т­ва. Пред “Ка­пи­тал” нап­ри­мер уп­ра­ви­те­лят на ком­па­ни­я­та по­со­чи, че се е стиг­на­ло до уве­ли­ча­ва­не на па­ра­мет­ри­те на хо­те­ла, а бъ­де­ща­та сгра­да ще е „ня­кол­ко пъ­ти“по-го­ля­ма. Пре­ди вре­ме, ко­га­то по­ис­ка раз­ва­ля­не на кон­це­си­я­та, бив­ши­ят тран­с­пор­тен ми­нис­тър Пе­тър Му­таф­чи­ев ци­ти­ра за­ло­же­но в до­го­во­ра изис­к­ва­не за „све­жи ин­вес­ти­ции, въ­веж­да­не на но­ви тех­но­ло­гии и ноу-хау в уп­рав­ле­ни­е­то на га­ра­та“.

От вли­за­не­то на до­го­во­ра в си­ла дър­жа­ва­та е по­лу­чи­ла об­що пла­ща­ния в раз­мер на 1.1 млн. лв. без ДДС. Спо­ред кон­це­си­он­ния до­го­вор кон­це­си­о­не­рът е пла­тил ед­нок­рат­но 145 хил. лв. без ДДС, за­дъл­жил се е да пла­ща фик­си­ра­на го­диш­на кон­це­си­он­на так­са от 412 хил. лв. и пла­ва­ща в раз­мер на 16% от при­хо­ди­те, над­х­вър­ля­щи 1.8 млн. лв.

При­хо­ди­те от всич­ки дей­нос­ти тряб­ва да оти­ват в дру­жес­т­во­то кон­це­си­о­нер, твър­ди Сто­ян Ди­мит­ров, ди­рек­тор на “Же­ле­зо­път­на га­ра - Плов­див”. Спо­ред от­че­та му за ми­на­ла­та го­ди­на те­зи при­хо­ди са 339 хил. лв.

То­ва, ко­е­то ще по­лу­чи НК­ЖИ след из­ти­ча­не­то на кон­це­си­я­та през 2050 г., е га­ра, ав­то­га­ра, сгра­да с офи­си и за­ла за съ­би­тия и хо­тел.

Ин­вес­ти­ци­и­те в Бъл­га­рия из­не­над­ва­що над­ви­ши­ха ми­на­ло­го­диш­ни­те си ни­ва. Чуж­ди­те ка­пи­та­лов­ло­же­ния към края на де­вет­ме­се­чи­е­то дос­ти­гат 826.4 млн. ев­ро при 808.5 млн. ев­ро го­ди­на по-ра­но, след ка­то ре­ви­зия на Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка по­ви­ши су­ма­та за три­ме­се­чи­е­то юли - сеп­тем­в­ри с 600 млн. ев­ро. Про­мя­на­та е най-ви­ди­ма в су­ма­та на ин­вес­ти­ци­и­те в про­из­вод­с­т­ве­на­та про­миш­ле­ност и фи­нан­со­вия сек­тор.Дру­ги ре­ви­зии в дан­ни­те оба­че ня­ма и та­ка тър­гов­с­ко­то сал­до ос­та­ва от­ри­ца­тел­но и през тре­то­то три­ме­се­чие. От дру­га стра­на, нет­ни­те при­хо­ди от ус­лу­ги рас­тат, ос­нов­но за­ра­ди ак­тив­ния ле­тен ту­рис­ти­чес­ки се­зон, а на­го­ре са и пос­тъп­ле­ни­я­та от до­хо­ди. Та­ка те­ку­ща­та смет­ка ка­то ця­ло към сеп­тем­в­ри ос­та­ва по­ло­жи­тел­на.

за­сег­на­ти от евен­ту­ал­но­то на­пус­ка­не на Ве­ли­коб­ри­та­ния от ЕС без фор­мал­на сдел­ка. На пър­во мяс­то сред тях са ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни във Ве­ли­коб­ри­та­ния.

„Ис­кам да под­чер­тая, че все още има го­ля­ма ве­ро­ят­ност от сце­на­рий за на­пус­ка­не без сдел­ка“, каз­ва за „Ка­пи­тал“Ейд­ри­ън Янг, пре­по­да­ва­тел в юри­ди­чес­ка­та ка­тед­ра на Лон­дон­с­кия уни­вер­си­тет. Въп­ре­ки че сред 27-те стра­ни член­ки все още ня­ма усе­ща­не, че то­ва мо­же да се слу­чи, не та­ка сто­ят не­ща­та във Ве­ли­коб­ри­та­ния.

Де­се­ти­на ми­ли от ма­гис­т­ра­ла М20 в Юж­на Ан­г­лия - ос­нов­на­та връз­ка на Лон­дон с прис­та­ни­ще Ду­вър и тер­ми­на­ла Фол­к­с­то­ун, през ко­и­то ми­на­ва го­ля­ма част от тра­фи­ка меж­ду Ос­т­ро­ва и кон­ти­нен­та, от ня­кол­ко ме­се­ца е „в ре­монт“. Как­то оба­че раз­к­ри­ха бри­тан­с­ки­те ме­дии, ре­мон­т­ни­те дей­нос­ти са са­мо прик­ри­тие за под­го­тов­ка на Ве­ли­коб­ри­та­ния за на­пус­ка­не на ЕС, в слу­чай че Лон­дон и > 36

Брюк­сел не ус­пе­ят да се до-

Q Пред сгра­да­та на бри­тан­с­кия пар­ла­мент в Лон­дон про­дъл­жа­ват про­тес­т­ни­те ак­ции сре­щу из­ли­за­не­то на стра­на­та от ЕС | Reuters На­пус­ка­не­то на Ве­ли­коб­ри­та­ния без сдел­ка ще оз­на­ча­ва, че се­гаш­ни­ят пра­вен ре­жим из­чез­ва, ка­то на не­го­во мяс­то Лон­дон съз­да­ва пра­ви­ла един­с­т­ве­но по свое ус­мот­ре­ние. Нап­ри­мер, ако то­ва се слу­чи, ев­ро­пейс­ки­ят бю­джет ще тряб­ва през след­ва­ща­та го­ди­на да оре­же по­ве­че от 7% (кол­ко­то е нет­на­та внос­ка на Ве­ли­коб­ри­та­ния) от раз­ход­на­та си част. Раз­би­ра се, Лон­дон мо­же да ре­ши да ува­жи част от ве­че уго­во­ре­ни­те в Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за от­тег­ля­не фи­нан­со­ви пла­ща­ния ка­то жест на доб­ра во­ля, за да си ос­та­ви от­во­ре­на вра­та за но­ви пре­го­во­ри с Брюк­сел. Най-неп­ри­ят­но би­ха би­ли за­сег­на­ти ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни, ко­и­то жи­ве­ят на Ос­т­ро­ва. Бри­тан­с­ки­ят ка­би­нет на ня­кол­ко пъ­ти е каз­вал, че как­во­то и да се слу­чи, то­ва ня­ма да за­сег­не не­га­тив­но ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни. Проб­ле­мът е, че за то­ва ня­ма прав­ни га­ран­ции. Нап­ри­мер в над 70-те ин­фор­ма­ци­он­ни бе­леж­ки за из­ли­за­не от

ки ре­жим. ЕС оба­че нас­тоя из­ли­за­не­то от не­го да не мо­же да ста­ва ед­нос­т­ран­но, ко­е­то пре­диз­ви­ка и кри­за­та в бри­тан­с­кия ка­би­нет, до­ве­ла до ня­кол­ко ми­нис­тер­с­ки ос­тав­ки. За твър­ди­те брек­зи­тъ­ри, обе­ди­не­ни в Гру­па­та за ев­ро­пейс­ки из­с­лед­ва­ния (ГЕИ), мит­ни­чес­ки­ят съ­юз е ана­те­ма, тъй ка­то ня­ма да поз­во­ли на Ве­ли­коб­ри­та­ния да во­ди са­мос­то­я­тел­на тър­гов­с­ка по­ли­ти­ка.

Та­зи сед­ми­ца не­фор­мал­ни­ят ли­дер на ГЕИ Джей­къб Рий­сМ­ог за­я­ви, че “се­га е вре­ме да се отър­вем от Мей“. Точ­ни­ят брой на де­пу­та­ти­те, твър­ди брек­зи­тъ­ри, не е ясен, но оцен­ки­те ва­ри­рат меж­ду 45 и 69.

Ня­кол­ко про­ев­ро­пейс­ки кон­сер­ва­то­ри, ка­то Джо Джон­сън (бра­тът на иде­о­ло­га на брек­зи­тъ­ри­те Бо­рис Джон­сън), пък мо­же да гла­су­ват про­тив с на­деж­да­та то­ва да до­ве­де до нов ре­фе­рен­дум. Ос­вен то­ва по-мал­ки­те пар­тии ка­то ли­бе­рал­де­мок­ра­ти­те или Шот­лан­д­с­ка­та на­ци­о­нал­на пар­тия съ­що за­я­ви­ха, че мо­же да гла­су­ват про­тив. По-важ­но­то оба­че е, че опо­зи­ци­он­на­та лей­бъ­рис­т­ка пар­тия за­се­га из­г­леж­да, че ще гла­су­ва про­тив сдел­ка­та, ка­то фор­мал­на­та при­чи­на са ус­ло­ви­я­та й, но ре­ал­на­та е на­деж­да­та то­ва до до­ве­де до ос­тав­ка на Мей и пред­с­роч­ни из­бо­ри.

То­ва пос­та­вя бри­тан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во пред не­об­хо­ди­мост­та да на­ме­ри по­не 80 гла­са от дру­ги­те пар­тии.

Част от тях ще дой­дат от лей­бъ­рис­ти­те (по раз­лич­ни оцен­ки меж­ду 15 и 20 де­пу­та­ти), част от соб­с­т­ве­ни­те им ре­ди­ци. Но ве­ро­ят­ност­та ра­ти­фи­ка­ци­я­та да про­пад­не ни­как не е мал­ка.

Па­лит­ра от сце­на­рии Евен­ту­ал­но от­х­вър­ля­не на 585-стра­нич­но­то Спо­ра­зу-

ме­ние за от­тег­ля­не мо­же да до­ве­де до ня­кол­ко въз­мож­ни сце­на­рия. На пър­во мяс­то, евен­ту­ал­на­та за­гу­ба на во­та в пар­ла­мен­та мо­же да пре­диз­ви­ка пред­с­роч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. Въп­ре­ки на­деж­да­та на мно­го под­дръж­ни­ци на ос­та­ва­не­то на Ве­ли­коб­ри­та­ния в ЕС, ед­ва ли ня­коя от го­ле­ми­те пар­тии ще из­ле­зе с плат­фор­ма за нов ре­фе­рен­дум. По-ско­ро лей­бъ­рис­ти­те, ос­нов­на­та опо­зи­ци­он­на пар­тия, ще зас­та­нат зад про­мя­на на Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за от­тег­ля­не, ко­я­то да га­ран­ти­ра дос-

тъ­па на стра­на­та до един­ния па­зар на ЕС. Кон­сер­ва­то­ри­те пък ще си пос­та­вят за цел да из­т­ръг­нат по­ве­че от­с­тъп­ки от ЕС.

За­се­га ЕС е твър­до сре­щу пов­тор­но­то от­ва­ря­не на тол­ко­ва труд­но пос­тиг­на­то­то спо­ра­зу­ме­ние. Но не е из­к­лю­че­но, ако Ве­ли­коб­ри­та­ния сме­ни пред­по­чи­та­ни­я­та си, да се съг­ла­си в не­об­вър­з­ва­ща­та по­ли­ти­чес­ка дек­ла­ра­ция да бъ­де да­де­но по-де­тайл­но опи­са­ние на бъ­де­що­то тяс­но сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду ЕС и Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во. За­се­га,

по не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция, в дек­ла­ра­ци­я­та ще бъ­де яс­но за­пи­са­на въз­мож­ност­та от-

но­ше­ни­я­та в бъ­де­ще да бъ­дат про­ме­ня­ни в за­ви­си­мост от же­ла­ни­я­та на две­те стра­ни.

При всич­ки по­ло­же­ния оба­че, ако Ве­ли­коб­ри­та­ния и 27-те се съг­ла­сят, пре­го­вор­ни­ят пе­ри­од мо­же да бъ­де удъл­жен, ко­е­то да от­ло­жи фор­мал­ния Brexit за след 30 март 2019 г.

Въз­мож­но е и Ве­ли­коб­ри­та­ния да тръг­не към из­ли­за­не от ЕС без спо­ра­зу­ме­ние, как­то нас­то­я­ват твър­ди­те брек­зи­тъ­ри. Тях­на­та ло­ги­ка е, че ня­ма как ЕС да не се съг­ла­си на час­тич­ни сдел­ки, за да се из­бег­не ха­о­сът - нап­ри­мер в об­ласт­та на пра­ва­та на граж­да­ни­те или на тър­го­ви­я­та.

За­се­га оба­че Брюк­сел е твър­до про­тив та­зи въз­мож­ност, нас­то­я­вай­ки за ця­лос­т­но ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те, за да се из­бег­не да­ва­не­то на шанс на Лон­дон да из­би­ра къ­де мо­же да има до­го­вор­ка и къ­де не.

Всъщ­ност нас­то­я­ща­та дра­ма с ра­ти­фи­ка­ци­я­та на Brexit е са­мо епи­зод от се­ри­а­ла, кой­то ед­ва ли ще прик­лю­чи ско­ро. След под­пис­ва­не на Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за на­пус­ка­не за­поч­ват пре­го­во­ри­те за бъ­де­щия ста­тут на Ве­ли­коб­ри­та­ния в от­но­ше­ни­я­та й с ЕС. Очак­ва­ше се те да прик­лю­чат до края на 2020 г., но се­га ве­ро­ят­но сро­кът ще бъ­де удъл­жен до 2022 г.

Те­зи пре­го­во­ри ня­ма да бъ­дат по-лес­ни (ЕС и Ка­на­да пре­го­ва­ря­ха се­дем го­ди­ни за да­леч по-прос­то спо­ра­зу­ме­ние). А на фи­на­ла ре­зул­та­тът им ще тряб­ва да бъ­де ра­ти­фи­ци­ран от 28 на­ци­о­нал­ни пар­ла­мен­та и още ня­кол­ко ре­ги­о­нал­ни съб­ра­ния. Са­мо си спом­не­те как спо­ра­зу­ме­ни­е­то с Ка­на­да ед­ва не ка­тас­т­ро­фи­ра в пар­ла­мен­та на Ва­ло­ния... - нап­ри­мер граж­да­ни­те, ко­и­то се во­дят са­мо­на­е­ти (и как­ви­то са дос­та от пре­би­ва­ва­щи­те на Ос­т­ро­ва бъл­га­ри). ЕС без сдел­ка пра­ва­та на граж­да­ни­те изоб­що не са раз­г­ле­да­ни. „Сце­на­ри­ят без сдел­ка е мно­го смъ­тен, тъй ка­то бри­тан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во изоб­що не е изяс­ни­ло по­зи­ци­я­та си как­во се случ­ва с граж­да­ни­те от ЕС“, обяс­ня­ва Ейд­ри­ън Янг. Спо­ред нея ед­ва ли ще има проб­ле­ми за тях, но по­доб­на въз­мож­ност не е из­к­лю­че­на. При всич­ки ус­ло­вия съд­ба­та на граж­да­ни­те ще за­ви­си от тех­ния ста­тут. Ве­ли­коб­ри­та­ния не изис­к­ва ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни, ко­и­то жи­ве­ят на ней­на те­ри­то­рия, да си из­кар­ват до­ку­мент за пос­то­ян­но пре­би­ва­ва­не. Та­ка мно­го от тях се чув­с­т­ват не­си­гур­ни да­ли ще ус­пят да се до­бе­рат до „ста­ту­та на ус­та­но­ве­ни“, кой­то Лон­дон ис­ка­ше да въ­ве­де от 2021 г., за да уза­ко­ни прес­тоя им. „Иде­я­та бе­ше граж­да­ни­те да мо­гат да до­ка­жат ста­ту­та си през до­ку­мен­та­ци­я­та за тях в да­нъч­на­та служ­ба, обяс­ня­ва Янг, но ни­що не е пот­вър­де­но още.“При всич­ки по­ло­же­ния проб­лем би­ха има­ли всич­ки те­зи, ко­и­то не по­да­ват да­нъч­ни дек­ла­ра­ции (или по­не не ре­дов­но)

Па­ке­тът от ус­ло­вия за из­ли­за­не­то от ЕС не за­рад­ва поч­ти ни­коя от фрак­ци­и­те в бри­тан­с­ка­та по­ли­ти­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.