//СДЕЛ­КИ­ТЕ НА 2018 Слаб се­зон с мес­т­ни ку­пу­ва­чи

Capital - - КОМПАНИИ - Shutterstock ав­тор Ма­рия Ива­но­ва | [email protected]

>

ПП­о­ред­на го­ди­на, в ко­я­то сдел­ки­те са мал­ко и са от ти­па “за­пад­ни­те ин­вес­ти­то­ри си тръг­ват, а ак­ти­вът се ку­пу­ва от мес­т­на или ре­ги­о­нал­на ком­па­ния”. Та­зи не­га­тив­на тен­ден­ция е ви­ди­ма още от кри­за­та пре­ди 10 го­ди­ни, но ико­но­ми­чес­ко­то ожив­ле­ние от пос­лед­ни­те го­ди­ни не я про­ме­ни. При го­ле­ми­те сдел­ки все пак чес­то ку­пу­ва­чи­те са чуж­ди, но от по-близ­ки ши­ри­ни: нап­ри­мер най-бо­га­ти­ят чех Петр Кел­нер при­до­би от­тег­ля­щия се нор­веж­ки те­ле­ком Telenor и по­ис­ка “Но­ва тв”, а на­пус­ка­ща­та ре­ги­о­на Societe Generale прех­вър­ля биз­не­са си на ун­гар­с­ка­та ОТР.

Имо­ти­те за­ра­ди срав­ни­тел­но га­ран­ти­ра­на­та си до­ход­ност още се тър­сят, но ку­пу­ва­чи­те са ос­нов­но мес­т­ни, фон­до­ве от ЮАР и ряд­ко от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па. Мал­ки­ят оа­зис, къ­де­то стра­те­ги­чес­ки за­пад­ни ин­вес­ти­то­ри още гле­дат, е IT сек­то­рът: соф­ту­ер­на­та “Им­пе­рия он­лайн” и ди­ги­тал­ни­те “Ал­тер­ко” и “БГ ме­ню”, ко­и­то бя­ха ку­пе­ни от ком­па­нии от Се­вер­на Ев­ро­па. За цвят в сек­то­ра се по­я­ви и ки­тайс­ки соб­с­т­ве­ник - на раз­ра­бот­чи­ка "ММ Со­лу­шънс".

По­ка­за­тел­ни как­ва е го­ди­на­та са ня­кол­ко сдел­ки. Пър­во, по­ли­ти­кът Ах­мед До­ган ку­пи на­пом­па­ния с кеш от дър­жа­ва­та ТЕЦ "Вар­на", дър­жа­ва­та да­де па­ри на об­щи­на Вар­на да пла­ти щед­ри­те 43 млн. лв. за те­рен на Ге­ор­ги Гер­гов от БСП, а свър­за­но дру­жес­т­во с осъ­де­ния за нар­ко­ти­ци Брен­до при­до­би от Ва­сил Бож­ков хо­тел “Ри­ла”. А най-не­о­чак­ва­но бе­ше мал­ко­то дру­жес­т­во на Гин­ка Вър­ба­ко­ва, ко­е­то по­ис­ка да ку­пи ак­ти­ви­те на CEZ в Бъл­га­рия и за­се­га не ус­пя­ва за­ра­ди заб­ра­на от КЗК, а ина­че труд­но би на­ме­ри­ло над 300 млн. ев­ро за це­на­та, без зад не­го да се крие друг ку­пу­вач.

Или как­то обоб­щи пред­с­та­ви­тел на фонд: “Ни­кой не се ин­те­ре­су­ва от ре­ги­о­на, а още по-мал­ко от Бъл­га­рия.” А не­гов ко­ле­га до­пъл­ни: “За Бъл­га­рия се знае, че има мно­го ко­руп­ция, а от­с­ко­ро - и че е уби­та жур­на­лис­т­ка.”

Раз­лич­ни от све­та

Та­ка, до­ка­то гло­бал­ни­ят па­зар на сли­ва­ния и при­до­би­ва­ния чу­пи но­ви ре­кор­ди, при то­ва на фо­на на про­дъл­жа­ва­ща тър­гов­с­ка вой­на меж­ду су­пер­си­ли ка­то САЩ и Ки­тай, ак­тив­ност­та в Бъл­га­рия ос­та­ва уме­ре­на. По дан­ни на Thomson Reuters към де­вет­ме­се­чи­е­то на 2018 г. обе­мът на склю­че­ни­те в све­то­вен ма­щаб сдел­ки дос­ти­га 3.3 тр­лн. до­ла­ра, ко­е­то е с бли­зо 40% по­ве­че в срав­не­ние с го­ди­на по-ра­но. Бро­ят на ме­гас­дел­ки­те на стой­ност над 5 мл­рд. до­ла­ра съ­що про­дъл­жа­ва да на­рас­т­ва, ка­то най-ви­со­ка е ак­тив­ност­та в енер­ге­ти­ка­та, здра­ве­о­паз­ва-

не­то и тех­но­ло­ги­и­те.

В по-близ­кия ни ре­ги­он на Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па обе­ми­те съ­що ска­чат с дву­циф­ре­ни тем­по­ве – за пър­ви­те три три­ме­се­чия на го­ди­на­та стой­ност­та на склю­че­ни­те тук сдел­ки е на­рас­на­ла с бли­зо 30% спря­мо го­ди­на по-ра­но и дос­ти­га 11.6 мл­рд. ев­ро, от­чи­тат от Mergermarket. Бро­ят им оба­че на­ма­ля­ва – до 277 в срав­не­ние с 345 за де­вет­ме­се­чи­е­то на 2017 г. Сред на­йат­рак­тив­ни­те сек­то­ри за ин­вес­ти­то­ри­те в ре­ги­о­на са ин­дус­т­ри­я­та и хи­ми­чес­ка­та про­миш­ле­ност, а най-го­ля­ма­та сдел­ка е по­куп­ка­та на чеш- ка­та фар­ма­цев­тич­на ком­па­ния Zentiva. Ге­не­рич­но­то зве­но на френ­с­кия фар­ма­цев­ти­чен кон­церн Sanofi-Aventis бе­ше при­до­би­то срещу 1.9 мл­рд. ев­ро от от аме­ри­кан­с­кия ин­вес­ти­ци­о­нен фонд Advent International – един от зна­ко­ви­те ин­вес­ти­то­ри, из­тег­ли­ли се от бъл­гар­с­кия па­зар през пос­лед­ни­те го­ди­ни, след про­даж­ба­та на мес­т­ния ли­дер в бу­ти­ли­ра­ни­те во­ди „Де­вин“и на про­из­во­ди­те­ля на плоч­ки „КАИ груп“.

Чуж­до от­със­т­вие

Ем­б­ле­ма­тич­ни­те из­тег­ля­ния от мес­т­ния па­зар про­дъл­жи­ха и през 2018 г. Из­вън спо­ме­на­ти­те Telenor и Societe Generalе, своя ВЕЦ биз­нес про­да­де френ­с­ка­та EDF, а с ра­ди­а­та си се раз­де­ли ир­лан­д­с­ка­та Communicorp Group.

За мно­го ак­ти­ви има­ше са­мо бъл­гар­с­ки ин­те­рес. При бан­ки­те нап­ри­мер за Об­щин­с­ка и "Вик­то­рия" сдел­ки­те бя­ха пла­те­ни с мес­т­ни ка­пи­та­ли, а чужд ин­те­рес аб­со­лют­но от­със­т­ва­ше. Сред­но го­ле­ми имо­ти съ­що бя­ха при­до­би­ва­ни от ло­кал­ни ку­пу­ва­чи (оръ­жей­ни тър­гов­ци, Ми­ро­лио и др.), а за го­ле­ми­те от­със­т­ват за­пад­но­ев­ро­пейс­ки и аме­ри­кан­с­ки фон­до­ве.

Но­ви­те меж­ду­на­род­ни стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­то­ри се бро­ят на пръс­ти. В мал­ка­та гру­па са бри­тан­с­ко-хо­лан­д­с­ка­та Unilever, ко­я­то ку­пи тър­нов­с­ка­та “Сла­до­ле­де­на фаб­ри­ка” от бъл­гар­с­кия й ос­но­ва­тел, гер­ман­с­ка­та из­да­тел­с­ка гру­па Klett, ко­я­то уве­ли­чи де­ла си в из­да­тел­с­т­ва­та „Ану­бис“и „Бул­вест“и в дис­т­ри­бу­то­ра им „Ану­бис - Бул­вест", юж­но­ко­рейс­ка­та Hanon Systems, ко­я­то ще ку­пи про­из­во­ди­те­ля на ав­то­мо­бил­ни ком­по­нен­ти „Маг­на па­у­ър­т­рейн Плов­див“ка­то част от сдел­ка за об­що Го­диш­на­та кон­фе­рен­ция „Сдел­ки и ин­вес­ти­то­ри“ще се про­ве­де на 29 но­ем­в­ри в „Со­фия хо­тел Бал­кан“. По­ве­че за прог­ра­ма­та и лек­то­ри­те мо­же­те да на­у­чи­те на capital.bg/conference. Гин­ка Вър­ба­ко­ва, Ах­мед До­ган, Брен­до са най-ак­тив­ни­те бъл­га­ри при сдел­ки­те. На мяс­то­то на за­пад­ни­те вли­зат из­точ­ни соб­с­т­ве­ни­ци

10 за­во­да на ка­над­с­ка­та Magna.

На фо­на на об­що­то ми­нор­но нас­т­ро­е­ние сред кон­сул­тан­ти и фон­до­ве все пак еди­ни­ци гле­дат и по­зи­тив­но на па­за­ра тук. „Към мо­мен­та го­ди­на­та е дос­та ак­тив­на с не­ма­лък брой сдел­ки, включ­ва­щи чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то при­до­би­ват в Бъл­га­рия“, по­соч­ва ди­рек­то­рът в бъл­гар­с­ка­та кон­сул­тан­т­с­ка ком­па­ния Entrea Capital Ди­ми­тър Узу­нов. Дру­жес­т­во­то е би­ло кон­сул­тант по сдел­ка­та за

„ММ Со­лу­шънс“. Спо­ред прог­но­зи­те им ин­те­ре­сът към тех­но­ло­гич­ни­те при­до­би­ва­ния в стра­на­та ще про­дъл­жи да рас­те, а раз­д­виж­ва­не в след­ва­щи­те ме­се­ци мо­же да се очак­ва в те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния сек­тор и в здра­ве­о­паз­ва­не­то.

Как­во се ча­ка

Го­ля­ма­та сдел­ка на хо­ри­зон­та до­го­ди­на е кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия. То­ва е един­с­т­ве­но­то из­к­лю­че­ние, в ко­е­то има си­лен ев­ро­пейс­ки ин­те­рес от

ком­па­нии от сек­то­ра. Сро­кът за офер­ти е в края на яну­а­ри и за­се­га про­уч­ва­не са пра­ви­ли опе­ра­то­ри на ле­ти­ща в Гер­ма­ния, Фран­ция, Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ня­кол­ко ги­ган­т­с­ки фон­да, ин­дийс­ки и ко­рейс­ки ком­па­нии, рус­ка­та ВТБ.

Дру­ги­те две го­ле­ми про­даж­би мо­гат да дой­дат от те­ле­ком сек­то­ра. “Бул­сат­ком” из­пит­ва проб­ле­ми с из­п­ла­ща­не на дъл­го­ве­те си и два­ма­та ос­но­ва­те­ли са в про­цес на тър­се­не на ин­вес­ти­тор от ме­се­ци.

Най-обо­рот­ни­ят и най-го­лям те­ле­ком - БТК, съ­що мо­же да из­ле­зе пак на па­за­ра, ако се раз­вър­жат де­ла­та пок­рай фа­ли­ра­ла­та КТБ.

Дру­га­та си­гур­на про­даж­ба е на бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци на тур­с­ка­та Acibadem - бив­ши­те "То­ку­да" и "Си­ти", ка­то тук мно­го ве­ро­ят­но ку­пу­ва­чът ще е фонд, а не ги­гант от здрав­ния сек­тор.

В спи­съ­ка на ча­ка­щи но­ви соб­с­т­ве­ни­ци са и две­те го­ле­ми те­ле­ви­зии - “Но­ва” и bTV.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.