//ОН­ЛАЙН Пе­тъ­кът на eMAG

Са­мо за ден ру­мън­с­ки­ят он­лайн тър­го­вец ус­пя да про­да­де сто­ки за 100 млн. ев­ро

Capital - - КОМПАНИИ - 48 | K2 ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов, Бу­ку­рещ | [email protected]

ПП­ро­даж­би за 100 млн. ев­ро, поч­ти 1.3 млн. про­да­де­ни сто­ки, от ко­и­то 52 000 те­ле­ви­зо­ра, 20 000 лап­то­па, ки­лог­ра­ми зла­то, де­сет­ки ав­то­мо­би­ли, сто­ти­ци хи­ля­ди дреб­ни елек­т­ро­у­ре­ди. По­до­бен цве­тен обо­рот е блян до­ри в го­диш­но из­ме­ре­ние за сред­но го­ле­ми тър­гов­ци в Бъл­га­рия. Но ру­мън­с­ки­ят он­лайн ри­тей­лър eMAG ус­пя да го пос­тиг­не за един ден - в тъй на­ре­че­ния Че­рен пе­тък на 16 но­ем­в­ри, кой­то се про­ве­де сед-

ми­ца пре­ди то­зи по све­та, а и в Бъл­га­рия. Не­мал­ко пот­ре­би­те­ли смя­тат е-тър­го­ви­я­та за еле­мен­та­рен биз­нес - спо­ред тях ком­па­ни­я­та пре­на­ся сто­ка­та от точ­ка А до кли­ен­та при ми­ни­мал­ни раз­хо­ди. Но зад нея сто­ят ком­п­лек­с­ни сис­те­ми, ко­и­то осо­бе­но при ма­щаб ка­то то­зи на eMAG изис­к­ват ог­ром­ни ин­вес­ти­ции в IT сис­те­ми, спе­ци­а­лис­ти, ло­гис­ти­ка и скла­до­ви пло­щи.

Ден ме­сец хра­ни eMAG е сред ком­па­ни­и­те, ко­и­то на­ла­гат Чер­ния пе­тък

ка­то ед­нод­не­вен фор­мат на на­ма­ле­ния в Ру­мъ­ния, а впос­лед­с­т­вие спо­ма­гат за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то му и в Бъл­га­рия, къ­де­то все по­ве­че тър­гов­ци про­веж­дат та­ки­ва кам­па­нии. От пър­ва­та си вер­сия на до­маш­ния си па­зар през 2011 г. про­даж­би­те пос­то­ян­но рас­тат, за да дос­тиг­нат 460 млн. леи ми­на­лия пе­тък (98.6 млн. ев­ро), над 28% по­ве­че от пре­диш­на­та го­ди­на. Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли на ком­па­ни­я­та при­хо­ди­те в Чер­ния пе­тък се рав­ня­ват на ме­сеч­ния обо­рот на ком­па­ни­я­та. От 3 млн. пред­ла­га­ни про­дук­ти 1.28 млн. сто­ки бя­ха про­да­де­ни (виж гра­фи­ка­та).

От ком­па­ни­я­та твър­дят, че въп­ре­ки доб­ри­те при­хо­ди пе­чал­ба­та за нея е нез­на­чи­тел­на, а за по-нис­ки­те офер­ти доп­ри­на­сят доб­ри­те от­но­ше­ния с дос­тав­чи­ци­те на eMAG. "Има­ме доб­ро пар­т­ньор­с­т­во с тях и вся­ка го­ди­на ги прив­ли­ча­ме за та­зи кам­па­ния с един до­вод - не ис­ка­ме да сва­ля­ме стой­ност­та на ва­ши­те про­дук­ти, кам­па­ни­я­та е ед­нод­нев­на, не при­би­ра­ме ни­как­ва пе­чал­ба за нас, а прех­вър­ля­ме ця­ло­то на­ма­ле­ние на пот­ре­би­те­ля", каз­ва пред "Ка­пи­тал"

Ту­дор Ма­неа, ви­цеп­ре­зи­дент на гру­па­та. Спо­ред не­го еMAG се под­гот­вя за то­зи ден и ка­то ця­ло за по-ак­тив­на тър­го­вия в след­ва­щи­те го­ди­ни от дос­та вре­ме с це­ле­на­со­че­ни ин­вес­ти­ции в раз­лич­ни сфе­ри.

Пър­во - склад

Об­щи­те ка­пи­та­лов­ло­же­ния през та­зи го­ди­на за Чер­ния пе­тък на eMAG и пар­т­ньо­ри­те на ком­па­ни­я­та - дос­тав­чи­ци, ку­ри­е­ри и дру­ги дос­ти­гат об­що 100 млн. ев­ро. От тях ос­нов­на­та част е в но­вия склад на ком­па­ни­я­та край Бу­ку­рещ - 65 млн. ев­ро. "Ста­ри­ят ни склад (из­г­ра­ден пре­ди две го­ди­ни) е за по-мал­ки по обем про­дук­ти, до­ка­то но­ви­ят е за сред­но­го­ле­ми ка­то те­ле­ви­зо­ри, как­то и го­ле­ми сто­ки ка­то бя­ла тех­ни­ка, ме­бе­ли и т.н. Два­та за­ед­но ще уве­ли­чат про­дук­тив­ност­та ни, тъй ка­то има­ме още мно­го път, пре­ди да дос­тиг­нем по то­зи по­ка­за­тел най-го­ле­ми­те он­лайн па­за­ри - САЩ и Ки­тай", за­я­ви из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на eMAG Юли­ан Стан­чу (и ос­но­вен ак­ци­о­нер с 25% в ком­па­ни­я­та след юж­но­аф­ри­кан­с­ка­та гру­па Naspers) пред "Ка­пи­тал".

Спо­ред ком­па­ни­я­та съ­о­ръ­же­ни­е­то е най-го­ля­мо­то по­доб­но в Юго­из­точ­на Ев­ро­па, как­то и най-ед­ра­та ед­нок­рат­на ин­вес­ти­ция до­се­га в ис­то­ри­я­та й. Ком­па­ни­я­та за­ку­пи зе­мя с площ 600 000 кв.м, а при окон­ча­тел­но­то му за­вър­ш­ва­не до­го­ди­на скла­дът ще се прос­ти­ра на 120 000 кв.м.

Стан­чу за­я­ви, че ка­па­ци­те­тът на ло­гис­тич­ния парк е 3 млн. про­дук­ти - те­ле­ви­зо­ри, хла­дил­ни­ци, пе­рал­ни и др. Бла­го­да­ре­ние на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни­те про­це­си об­ра­бот­ка­та на по­ръч­ки­те ста­ва да­леч по-бър­зо, а при пъл­но­то си на-

Q Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на eMAG Юли­ан Стан­чу дър­жи 25% в ком­па­ни­я­та | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.