K| ЧЕРНИЯТ ПЕ­ТЪК НА EMAG В РУ­МЪ­НИЯ

Capital - - КОМПАНИИ -

то­вар­ва­не скла­дът мо­же да об­с­луж­ва 200 ка­ми­о­на на ден, ко­и­то да пок­ри­ват Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия и Ун­га­рия. В не­го ра­бо­тят око­ло 350 слу­жи­те­ли на eMAG.

Вто­ро, IT екип

И до­ка­то за мно­зи­на еMAG оз­на­ча­ва са­мо сайт, кой­то дос­та­вя про­дук­ти чрез ку­ри­е­ри, то­ва е са­мо вър­хът на айс­бер­га. Не­ви­ди­ма­та част е да­леч по-важ­на и го­ля­ма - тех­но­ло­гич­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, под­дър­жа­ща це­лия биз­нес. През пос­лед­ни­те го­ди­ни ком­па­ни­я­та пос­то­ян­но уве­ли­ча­ва IT еки­па си и днес той над­х­вър­ля 800 спе­ци­а­лис­ти (от об­що 2000 слу­жи­те­ли на eMAG и 160 в Бъл­га­рия). Са­мо за две го­ди­ни бро­ят им е на­рас­нал с 300 ду­ши.

Най-труд­ни­ят ден в го­ди­на­та за то­зи от­дел е Черният пе­тък. Спо­ред Бог­дан Ак­си­ния, ви­цеп­ре­зи­дент тех­но­ло­гич­ни плат­фор­ми в еMAG, ос­нов­но­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во е ма­ща­бът - за един ден се пра­вят про­даж­би, ко­и­то обик­но­ве­но от­не­мат ме­сец. "През пос­лед­ни­те се­дем го­ди­ни на­у­чих­ме мно­го. Нап­ри­мер след пър­вия Че­рен пе­тък през 2011 г. про­ме­них­ме ця­ла­та IT ар­хи­тек­ту­ра, тъй ка­то то­га­ва не очак­вах­ме тол­ко­ва го­лям ин­те­рес и ня­кои сис­те­ми не из­дър­жа­ха.

Се­га от­дел­ни­те плат­фор­ми ра­бо­тят са­мос­то­я­тел­но и не­за­ви­си­мо ед­на от дру­га, та­ка че, ако има срив, да мо­гат да про­дъл­жат да фун­к­ци­о­ни­рат", до­пъл­ва ме­ни­джъ­рът.

Сред 800-те спе­ци­а­лис­ти има раз­ра­бот­чи­ци, спе­ци­а­лис­ти по ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, под­дръж­ка, ана­лиз на дан­ни и др. Ак­си­ния каз­ва, че 35% от IT ек­с­пер­ти­те са же­ни, ко­е­то е дос­та по-го­лям про­цент от мно­го за­пад­ни тех­но­ло­гич­ни

ком­па­нии. С мал­ки из­к­лю­че­ния го­ля­ма част от соф­ту­е­ра, кой­то под­дър­жа раз­лич­ни­те сис­те­ми в ком­па­ни­я­та (ка­то но­вия склад нап­ри­мер), е из­г­ра­ден от вът­реш­ни спе­ци­а­лис­ти. Еки­път на Ак­си­ния ра­бо­ти и вър­ху ал­го­рит­ми­те, ко­и­то под­по­ма­гат пот­ре­би­те­ли­те с тар­ге­ти­ра­ни офер­ти. За та­зи цел се ра­бо­ти все по-ак­тив­но в об­ласт­та на из­кус­т­ве­ния ин­те­лект и ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние. Тях­но де­ло е и мо­бил­но­то при­ло­же­ние, ко­е­то се из­пол­з­ва как­то в Ру­мъ­ния, та­ка и в Бъл­га­рия и Ун­га­рия.

Раз­но­об­ра­зие през пар­т­ньо­ри

Дру­га сфе­ра, в ко­я­то от eMAG очак­ват да рас­тат все по­ве­че как­то в Ру­мъ­ния, та­ка и в Бъл­га­рия, е marketplace плат­фор­ма­та на ком­па­ни­я­та, ко­я­то да­ва въз­мож­ност на вън­ш­ни тър­гов­ци да про­да­ват през сай­та. В мо­мен­та тя има над 13 500 та­ки­ва пар­т­ньо­ра в Ру­мъ­ния и над 2600 в Бъл­га­рия.

Цел­та на eMAG е да сти­му­ли­ра и тран­с­г­ра­нич­на­та тър­го­вия, ка­то нап­ри­мер 200 бъл­гар­с­ки ма­га­зи­на в мо­мен­та про­да­ват на ру­мън­с­кия па­зар през плат­фор­ма­та.

"Кли­ен­ти­те в на­шия ре­ги­он оби­чат да раз­г­леж­дат, оце­ня­ват, срав­ня­ват це­ни, тър­сят ви­деа на про­дук­ти­те и т.н., за да взе­мат ин­фор­ми­ра­но ре­ше­ние - ето за­що ние ре­ших­ме, че се нуж­да­ем от мно­го си­лен marketplace мо­дел. Та­ка се про­ме­них­ме от шо­пинг в ин­фор­ма­ци­он­на дес­ти­на­ция", за­я­ви пред "Ка­пи­тал" Фло­рин Фи­ло­те, кой­то е на­че­ло на eMAG Marketplace. Спо­ред не­го, ако през 2015 г. към сис­те­ма­та са се при­съ­е­ди­ня­ва­ли 25 но­ви тър­го­ве­ца все­ки ме­сец, в мо­мен­та бро­ят им е 800 но­ви ком­па­нии ме­сеч­но.

Очак­ва­ни­я­та на ме­ни­джъ­ра са про­даж­би­те през marketplace да из­рав­нят соб­с­т­ве­ни­те на eMAG до 4-5 го­ди­ни.

Бъ­де­ще­то е он­лайн

От eMAG приз­на­ват, че при­чи­на­та Черният пе­тък да не е в един ден в че­ти­ри­те па­за­ра на ком­па­ни­я­та - Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия, Ун­га­рия и Пол­ша (в САЩ е в пе­тъ­ка след Де­ня на бла­го­дар­ност­та, т.е. 23 но­ем­в­ри), е же­ла­ни­е­то да се из­бег­нат зат­руд­не­ния с дос­тав­ки и об­с­луж­ва­не. Спо­ред Ма­неа съ­щи­те офер­ти, как­ви­то е има­ло на до­маш­ния па­зар на ком­па­ни­я­та, ще бъ­дат пред­ла­га­ни и в Бъл­га­рия. През ми­на­ла­та го­ди­на eMAG от­че­те про­даж­би от 32 млн. лв. за Чер­ния пе­тък в на­ша­та стра­на. По пла­си­ра­ни брой­ки най-про­да­ва­ни­те про­дук­ти и в Ру­мъ­ния, и в Бъл­га­рия са пе­ле­ни­те, а по стой­ност - те­ле­ви­зо­ри­те.

"Пот­реб­ле­ни­е­то в Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия е око­ло 30 - 40% под то­ва в Ун­га­рия и шест пъ­ти по-нис­ко от Гер­ма­ния. Та­ка че при по­ви­ша­ва­щия се стан­дарт хо­ра­та ис­кат по-доб­ри про­дук­ти", до­пъл­ва Ма­неа.

Око­ло 70.5% от дос­тав­ки­те на то­зи Че­рен пе­тък в Ру­мъ­ния са из­вър­ше­ни от ку­ри­ер, 15.5% са през соб­с­т­ве­ни­те шо­у­ру­ми на ком­па­ни­я­та, а ос­та­на­ли­те 14% са през офи­си на ру­мън­с­ки­те по­щи, от ко­и­то пот­ре­би­те­ли­те мо­гат да си взе­мат про­дук­ти­те. Имен­но пос­лед­ни­те два мо­де­ла ще бъ­дат на­ла­га­ни и на бъл­гар­с­кия па­зар. Пър­ви­ят шо­у­рум тук тряб­ва да бъ­де от­к­рит до­го­ди­на, ка­то все още те­че из­бор на мяс­то. От ав­густ пък eMAG за­поч­на да ра­бо­ти с "Бъл­гар­с­ки по­щи", ка­то от 19 по­щен­с­ки стан­ции в Со­фия кли­ен­ти­те мо­гат да по­лу­ча-

ват прат­ки и да пла­щат с на­ло­жен пла­теж.

Спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на eMAG Юли­ан Стан­чу по­щи­те са един от на­йу­доб­ни­те на­чи­ни за по-бърз дос­тъп до пот­ре­би­те­ли из­вън го­ле­ми­те гра­до­ве. "Мно­го хо­ра в Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия имат ин­тер­нет, но не из­пол­з­ват е-тър­го­вия и е въп­рос на вре­ме да ги об­ра­зо­ва­ме за пол­зи­те от он­лайн па­за­ру­ва­не­то. На­ши­ят ос­но­вен кон­ку­рент тук е оф­лайн све­тът. За кли­ен­ти­те в мал­ки­те гра­до­ве ма­га­зи­ни­те пред­ла­гат по­мал­ко и по-скъ­пи про­дук­ти.

Ние тряб­ва да дос­тиг­нем до те­зи хо­ра и да има­ме пра­вил­ни­те офер­ти за тях. Вто­ри­ят ни кон­ку­рент са гло­бал­ни­те иг­ра­чи, а в на­шия ре­ги­он най­си­лен е Aliexpress", за­я­ви Стан­чу пред "Ка­пи­тал". eMAG за пръв път про­ве­де Че­рен пе­тък в Бъл­га­рия през 2013 г. и до­ри го­ди­на по-къс­но ре­гис­т­ри­ра фра­зи­те Че­рен пе­тък и Black Friday в Па­тен­т­но­то ве­дом­с­т­во. Впос­лед­с­т­вие ком­па­ни­я­та поз­во­ли и на дру­ги тър­гов­ци да ги из­пол­з­ват. eMAG бе­ше гло­бе­на ня­кол­ко пъ­ти от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та за­ра­ди не­ло­ял­ни прак­ти­ки и под­веж­да­ща рек­ла­ма - сан­к­ции, ко­и­то об­жал­ва в съ­да. Мно­го го­ле­ми и мал­ки бъл­гар­с­ки тър­гов­ци от раз­лич­ни сек­то­ри - от тех­ни­ка, през дре­хи до ме­бе­ли и др., ве­че про­веж­дат кам­па­нии Че­рен пе­тък, ко­и­то чес­то про­дъж­ла­ват по­ве­че от един ден. >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.