//КЛАСАЦИЯ Рек­лам­ни­те аген­ции - меж­ду ми­на­ло­то и нас­то­я­ще­то

Най-го­ле­ми­те ком­па­нии в сек­то­ра дос­ти­гат общ обо­рот бли­зо 61 млн. лв. през ми­на­ла­та го­ди­на

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА - ав­тор Сир­ма Пен­ко­ва | [email protected]?

ИИз­ми­на още ед­на го­ди­на, през ко­я­то рек­лам­ни­те аген­ции в Бъл­га­рия опи­та­ха раз­лич­ни на­чи­ни да про­ме­нят биз­не­са си. Да­ли чрез пред­ла­га­не на но­ви ус­лу­ги, фор­ми­ра­не не са­мо на твор­чес­ки, но и на стра­те­ги­чес­ки еки­пи или с пог­лед към раз­рас­т­ва­не на чуж­ди па­за­ри, аген­ци­и­те се прес­т­рук­ту­ри­рат, за­що­то до­се­гаш­ни­ят мо­дел не ра­бо­ти. Оп­ре­де­ле­ни­е­то твор­чес­ка аген­ция съ­що ве­че не от­го­ва­ря на ре­ал­на­та дей­ност на ком­па­ни­и­те. Те тряб­ва да бъ­дат ця­лос­т­ни ко­му­ни­ка­ци­он­ни спе­ци­а­лис­ти с ре­ше­ния, ко­и­то бър­зо да се от­ра­зят на биз­не­са на кли­ен­ти­те им.

Про­ме­ни­те в рек­лам­ния биз­нес мо­гат да се прос­ле­дят през при­хо­ди­те на най-го­ле­ми­те аген­ции в Бъл­га­рия. Об­щи­ят им обо­рот от твор­чес­ки ус­лу­ги на­рас­т­ва бав­но и за 2017 г. дос­ти­га 60.8 млн. лв. По­ве­че от ед­на тре­та от тях са ге­не­ри­ра­ни от аген­ции, част от

го­ле­ми ко­му­ни­ка­ци­он­ни гру­пи на па­за­ра, а ос­та­на­ли­те се раз­п­ре­де­лят меж­ду ин­ди­ви­ду­ал­ни бъл­гар­с­ки аген­ции с фо­кус вър­ху твор­чес­ки­те ус­лу­ги.

В кла­са­ци­я­та не учас­т­ват пет го­ле­ми рек­лам­ни аген­ции - "РА Ки­ви", Brand New Ideas, FCB Sofia, Silver Advertising и Mag Communications, тъй ка­то в тех­ни­те обо­ро­ти са вклю­че­ни ме­дий­ни бю­дже­ти и при­хо­ди от дру­ги ко­му­ни­ка­ци­он­ни дей­нос­ти.

Под­ред­ба­та

За пръв път от 2015 г. раз­мес­т­ва­ния в кла­са­ци­я­та има още от пър­во­то мяс­то. То­зи път то се за­е­ма от guts&brainsDDB, ко­и­то от­чи­тат ръст в при­хо­ди­те 26.5% през 2017 г. Имен­но то­ва бе­ше го­ди­на­та, ко­га­то ком­па­ни­я­та ста­на твор­чес­ки хъб за аген­ци­и­те от 23 дър­жа­ви в ре­ги­о­на, част от DDB Group, прев­ръ­щай­ки се в дви­га­тел на мар­ке­тин­го­ви­те стра­те­гии на гру­па­та.

На вто­ро­то мяс­то по­па­да до­се­гаш­ни­ят ли­дер „Publicis

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.