//КОЗМЕТИКА Бил­ко­ва ре­цеп­та за биз­нес

P Пред­ри­е­ма­чес­ка­та ис­то­рия на Ми­ла Злат­ко­ва за­поч­ва в го­ди­ни­те на пре­хо­да. P Ком­па­ни­я­та ми­на­ва през смя­на на име­то, ня­кол­ко кри­зи и на­вод­не­ния, нов ос­но­вен ак­ци­о­нер. P Днес Злат­ко­ва е ак­ци­о­нер и уп­ра­ви­тел на “Бил­ка лайф­с­тайл”, ко­я­то ос­вен на бъл­гар­с­кия па

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА - ав­тор Ма­ра Ге­ор­ги­е­ва | [email protected]

ИИ до ден дне­шен, ко­га­то ва­ли дъжд, Ми­ла Злат­ко­ва - ак­ци­о­нер и уп­ра­ви­тел на со­фийс­ка­та “Бил­ка лайф­с­тайл”, зас­пи­ва труд­но. При­чи­на­та е стре­сът от две по­ред­ни на­вод­не­ния, ко­и­то пре­ди по­ве­че от 12 го­ди­ни из­веж­дат фир­ме­на­та фаб­ри­ка из­вън строя. Ис­то­ри­я­та на бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния, ко­я­то про­да­ва в стра­на­та и зад гра­ни­ца козметика с мар­ка­та Bilka, за­поч­ва през 1992 г. под име­то “Мил­декс”.

В на­ча­ло­то е тър­го­ви­я­та

Ми­ла Злат­ко­ва е за­вър­ши­ла гим­на­зия в Мос­к­ва, къ­де­то по то­ва вре­ме ра­бо­тят ро­ди­те­ли­те й. Връ­ща се в Со­фия и се дип­ло­ми­ра със спе­ци­ал­ност “Ико­но­ми­ка на тър­го­ви­я­та”. За­поч­ва ра­бо­та във вън­ш­но­тър­гов­с­ко дру­жес­т­во, къ­де­то на­у­ча­ва ос­но­ви­те на тър­го­ви­я­та зад гра­ни­ца - внос, из­нос, бар­тер­ни опе­ра­ции. Вре­ме­то до­ба­вя тън­кос­ти­те в за­на­я­та.

1990 е го­ди­на­та на го­ле­ми­те про­ме­ни. От­де­лът на Ми­ла Злат­ко­ва се тран­с­фор­ми­ра в дър­жав­на фир­ма, ко­я­то пред­ла­га

От ок­том­в­ри та­зи го­ди­на на па­за­ра е нов бранд на “Бил­ка лайф­с­тайл”, съ­дър­жащ 11 про­дук­та за гри­жа за тя­ло­то, ко­жа­та и ко­са­та, как­то и за орал­на хи­ги­е­на, ба­зи­ра­ни на по­лез­ни­те свойс­т­ва на пчел­ния мед и с ек­с­т­ракт от пчел­но мле­чи­це и про­по­лис. Но­ва­та мар­ка се на­ри­ча BioApteka и ком­па­ни­я­та ве­че за­поч­на це­ле­на­со­че­но да я на­ла­га, без да се от­каз­ва от не­ос­та­ря­ва­ща­та Bilka. на­ту­рал­ни ком­по­нен­ти, ек­с­т­рак­ти от бъл­гар­с­ки бил­ки. Вся­ко но­во пред­ло­же­ние пре­ми­на­ва през дъ­лъг ци­къл - раз­ра­бот­ка, из­пит­ва­не, раз­ре­ше­ния, за­щи­та на тър­гов­с­ка мар­ка. Ком­па­ни­я­та па­тен­то­ва със­та­ва на най-но­ва­та пас­та за зъ­би “Бил­ка” (Bilka).

Срив на рус­кия па­зар

През про­лет­та на 1998 г. “Мил­декс” за­поч­ва про­даж­би и на бъл­гар­с­кия па­зар. Про­дук­ти­те и мар­ки­те се уве­ли­ча­ват, но са ос­та­ве­ни да ра­бо­тят “са­ми за се­бе си”, без рек­ла­ма и мар­ке­тин­го­ва под­к­ре­па. През ав­густ съ­ща­та го­ди­на под­ре­де­ни­ят ри­тъм на фир­ма­та е от­но­во взри­вен. На прак­ти­ка 1998 г. се оказ­ва до­ри по-теж­ка от кри­зис­на­та 1996, ко­га­то ле­вът се обез­це­ня­ва­ше еже­час­но. Ка­тас­т­ро­фал­но­то по­ев­ти­ня­ва­не на рус­ка­та руб­ла пос­та­вя на из­пи­та­ние де­ло­ви­те от­но­ше­ния. Рус­ки­те бан­ки не фун­к­ци­о­ни­рат. Про­даж­би­те на "Мил­декс" спа­дат с око­ло 30-40%. Еки­път се опит­ва да ре­ша­ва проб­ле­ми­те ден за ден. Пла­ща­ни­я­та пот­ръг­ват бав­но и с мъ­ка.

Смя­на на ак­ци­о­не­ра и име­то

След­ва­щи­те ня­кол­ко го­ди­ни са кри­тич­ни за “Мил­декс”. “Стиг­нах­ме поч­ти до фа­лит за­ра­ди кри­за­та, за­гу­ба­та на рус­ки­те и ук­ра­ин­с­ки­те па­за­ри, лип­са­та на ста­бил­на по­зи­ция на бъл­гар­с­кия па­зар. За­поч­нах­ме уси­ле­но да тър­сим ин­вес­ти­тор, кой­то да ни ку­пи и да по­га­си дъл­го­ве­те ни. Во­дих­ме раз­го­во­ри със за­пад­ни ком­па­нии.

Един­с­т­ве­ни­ят, кой­то про­я­ви ин­те­рес, бе на­ши­ят дис­т­ри­бу­тор в Ру­сия”, раз­каз­ва Ми­ла Злат­ко­ва.

Сдел­ка­та е през 2004 г. Рус­ки­ят пар­т­ньор и съ­у­че­ник на Ми­ла Злат­ко­ва се от­тег­ля. Ма­жо­ри­тар­ни­ят па­кет от ак­ци­и­те ста­ва соб­с­т­ве­ност на друг рус­ки граж­да­нин - Алек­сей Юри­е­вич Бак­лан, кой­то при­те­жа­ва тър­гов­с­ко-про­из­вод­с­т­ве­на­та гру­па “Ли­комп Ин­тер” – “Крас­ная ли­ния”

QД­ру­жес­т­во­то е пи­о­нер на бъл­гар­с­кия па­зар със се­ри­я­та Bilka homeopathy - пас­ти за зъ­би, под­хо­дя­щи при упот­ре­ба на хо­ме­о­па­тич­ни пре­па­ра­ти | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва >

- Мос­к­ва - един от ли­де­ри­те при вно­са и дис­т­ри­бу­ци­я­та на коз­ме­тич­ни про­дук­ти в Ру­сия и бив­ши­те стра­ни от ОНД. “Мил­декс” е пре­и­ме­ну­ва­на на “Крас­ная ли­ния – Бъл­га­рия”. Пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция от един ми­ли­он ев­ро включ­ва и спе­ци­а­лен рек­ла­мен бю­джет за пред­с­та­вя­не на мар­ка­та „Крас­ная ли­ния“на бъл­гар­с­кия па­зар. Пред­п­ри­я­ти­е­то в Их­ти­ман е мо­дер­ни­зи­ра­но, за­ку­пе­ни са но­ви ма­ши­ни и ав­то­ма­ти­зи­ра­ни ли­нии, ко­и­то поз­во­ля­ват раз­ши­ре­ние на пор­т­фо­ли­о­то и уве­ли­че­ние на ка­па­ци­те­та.

В бъл­гар­с­ка­та фаб­ри­ка за­поч­ва про­из­вод­с­т­во­то на око­ло 60 но­ви про­дук­та - козметика за тя­ло, теч­ни са­пу­ни, шам­по­а­ни, про­дук­ти за ли­це, сред­с­т­ва за ин­тим­на хи­ги­е­на, ка­то по-го­ля­ма­та част се про­да­ва зад гра­ни­ца. Бран­до­ве­те на ня­ко­гаш­на­та “Мил­декс” се за­паз­ват и се раз­п­рос­т­ра­ня­ват в стра­на­та. След­ват ня­кол­ко го­ди­ни на опи­ти да се на­ло­жи “Крас­ная ли­ния” в Бъл­га­рия. Ме­ни­джър­с­ки­ят екип по­ръч­ва со­ци­о­ло­ги­чес­ки про­уч­ва­ния, фи­нан­си­ра фо­кус гру­пи, тър­си мне­ни­е­то на пси­хо­ло­зи, из­с­лед­ва пот­ре­би­тел­с­ки­те наг­ла­си, сме­ня два­ма дис­т­ри­бу­то­ри. Но ми­си­я­та е не­ус­пеш­на. “Всич­ки твър­дя­ха, че про­дук­ти­те “Крас­ная ли­ния” са стра­хот­ни, но не ги ку­пу­ва­ха. Ни­кой не же­ла­е­ше да ку­пу­ва рус­ка козметика, ма­кар че тя се про­из­веж­да в Бъл­га­рия”, спом­ня си Ми­ла Злат­ко­ва.

След на­вод­не­ни­я­та

През 2005 г. в ре­зул­тат на обил­ни ва­ле­жи фаб­ри­ка­та в Их­ти­ман е на­вод­не­на и шест ме­се­ца е из­вън строя. Про­дук­ци­я­та е то­тал­но уни­що­же­на, су­ро­ви­ни­те и ма­те­ри­а­ли­те – съ­що, пов­ре­де­ни са ма­ши­ни­те и по­ме­ще­ни­я­та. Хо­ра­та оба­че про­дъл­жа­ват да по­лу­ча­ват зап­ла­ти­те си. За­гу­би­те са за един ми­ли­он ле­ва. Ком­па­ни­я­та во­ди съ­деб­ни де­ла със зас­т­ра­хо­ва­те­ля. Ед­ва за­поч­на­ла от­но­во да фун­к­ци­о­ни­ра, са­мо след три ме­се­ца през 2006 г. фор­с­ма­жор­на си­ту­а­ция от­но­во по­то­пя­ва пред­п­ри­я­ти­е­то в Их­ти­ман, ма­кар че еки­път има по­го­ля­ма го­тов­ност за про­ти­во­дейс­т­вие.

“Ако не бе­ше рус­ки­ят ак­ци­о­нер, кой­то пак фи­нан­си­ра въз­с­та­но­вя­ва­не­то, щях­ме да зат­во­рим окон­ча­тел­но”, раз­каз­ва Ми­ла Злат­ко­ва. И приз­на­ва, че за­ра­ди из­жи­ве­ния то­га­ва стрес до ден дне­шен, ко­га­то ва­ли дъжд, не мо­же да спи.

Връ­ща­не­то към нор­мал­ния ри­тъм е бав­но, ид­ва вре­ме за по­ре­ден урок. „Тръг­нах­ме с мно­го мар­ки, но то­ва се ока­за не­пе­че­лив­шо, за­що­то ин­вес­ти­ци­и­те в един бранд са ог­ром­ни“, пра­ви рав­нос­мет­ка Злат­ко­ва. За­то­ва през 2007 г. ком­па­ни­я­та за­ла­га на Bilka. По то­ва вре­ме мар­ка­та е фо­ку­си­ра­на вър­ху пас­ти за зъ­би, во­да за ус­та и шам­по­а­ни и про­да­ва в стра­на­та ед­ва по око­ло 30 хил. броя на ме­сец. Бъл­гар­с­ка­та фир­ма раз­ши­ря­ва Bilka пред­ло­же­ни­я­та и нав­ли­за в сег­мен­та на бя­ла­та козметика. За­поч­ва про­из­вод­с­т­во­то на се­ри­я­та про­дук­ти за ли­це и тя­ло Bilka mavrud със съ­дър­жа­ние на мас­ло от сем­ки на бъл­гар­с­ко­то гроз­де мав­руд. Мар­ке­тин­го­ва­та ко­му­ни­ка­ция включ­ва от­к­ри­ва­що съ­би­тие с учас­ти­е­то на со­ме­ли­е­ри, как­то и сил­на рек­лам­на кам­па­ния.

Вре­ме за ус­той­чив биз­нес

През 2012 г. ком­па­ни­я­та от­но­во е пре­и­ме­ну­ва­на – то­зи път на “Бил­ка лайф­с­тайл”.

Пред­ло­же­ни­я­та се уве­ли­ча­ват с още коз­ме­тич­ни се­рии и про­дук­ти в но­ви ни­ши. След вре­ме­на на вър­хо­ве и спа­до­ве пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни но­сят ус­той­чи­вост на биз­не­са. “Бил­ка лайф­с­тайл” из­пъл­ня­ва два про­ек­та по ли­ния на прог­ра­ма “Кон­ку­рен­тос­по­соб­ност”. Ре­зул­та­тът е об­но­ве­но и енер­гий­но ефек­тив­но пред­п­ри­я­тие в Их­ти­ман и но­ви про­дук­ти на па­за­ра.

“Про­из­вод­с­т­во­то ни е ви­со­ко­тех­но­ло­гич­но, стой­ност­та на ак­ти­ви­те ни из­п­ре­вар­ва при­хо­ди­те от про­даж­би. За­е­ти­те са 40, от ко­и­то 32-ма във фаб­ри­ка­та”, от­чи­та Ми­ла Злат­ко­ва.

Про­дук­ти­те на фир­ма­та се про­да­ват във всич­ки ве­ри­ги, как­то и в по-мал­ки ма­га­зи­ни, но клю­чо­ви кли­ен­ти са дро­ге­ри­и­те и ап­те­ки­те. Око­ло 25% от про­даж­би­те са зад гра­ни­ца. Най-сил­ни­те па­за­ри са в Ру­мъ­ния, Гър­ция, Ма­ке­до­ния, Ун­га­рия, при­бал­тийс­ки­те дър­жа­ви. Ек­зо­тич­ни за Bilka дес­ти­на­ции са Кос­та Ри­ка, Хон­конг, Иран, Ирак. Хит в чуж­би­на са про­дук­ти­те от ли­ни­я­та Bilka Homeopathy и се­ри­я­та с Rosa Damascena.

2017 г. е най-доб­ра­та за „Бил­ка лайф­с­тайл“от глед­на точ­ка на фи­нан­сов ре­зул­тат, от­чи­та дру­жес­т­во­то. Пе­чал­ба­та е уве­ли­че­на поч­ти два пъ­ти в срав­не­ние с 2016 – до 444 хил. ле­ва, при ръст на при­хо­ди­те са­мо с 10% до 3.8 млн. лв. > Име­то Bilka е го­ля­мо по­па­де­ние. Фи­ло­со­фи­я­та на ком­па­ни­я­та е пре­да­де­на в мар­ки­те ни – и в Bilka, и в но­ва­та BioApteka – на­ту­рал­но, ка­чес­т­ве­но, по­лез­но, слън­че­во. Вся­ка от се­ри­и­те, ко­и­то пред­ла­га­ме, е ця­лос­т­на. На па­за­ра има и дру­ги про­дук­ти със съ­дър­жа­ние на гроз­де нап­ри­мер, но те са от­дел­ни, еди­нич­ни, а не за­вър­ше­на се­рия ка­то на­ша­та. Про­из­вод­с­т­во­то на козметика, ко­я­то съ­дър­жа ек­с­т­рак­ти от бил­ки, е труд­но, за­що­то из­в­ле­кът не­ви­на­ги е един и същ – за­ви­си ко­га са бра­ни бил­ки­те, как са съх­ра­ня­ва­ни. А ние тряб­ва да про­из­веж­да­ме про­дук­ти с ед­но и съ­що ка­чес­т­во. За­то­ва ку­пу­ва­ме су­ро­ви­ни от ут­вър­де­ни дос­тав­чи­ци и има­ме сис­те­ма за 5-сте­пен кон­т­рол на ка­чес­т­во­то в про­из­вод­с­т­во­то. Как­во е раз­лич­но­то в про­дук­ти­те на „Бил­ка лайф­с­тайл“? > Ние съз­да­дох­ме пър­ва­та бъл­гар­с­ка пас­та за зъ­би, съ­об­ра­зе­на с хо­ме­о­па­тич­но­то ле­че­ние, раз­ра­бо­те­на съв­мес­т­но с ле­ка­ри хо­ме­о­па­ти. Бил­ко­ва­та ни пас­та за зъ­би е с па­тен­то­ван бил­ков ек­с­т­ракт с до­ка­за­но ан­ти­бак­те­ри­ал­но дейс­т­вие. Съз­да­те­ли сме на пас­та­та за зъ­би и во­да за ус­та за ком­п­лек­с­на за­щи­та на па­ро­дон­та с ком­би­ни­ран ек­с­т­ракт от ле­чеб­ни бил­ки. Сред ино­ва­ци­и­те е и бил­ко­ви­ят то­ник про­тив ко­со­пад. Но­вост е и anti age коз­ме­тич­на­та ли­ния с уни­кал­ния бъл­гар­с­ки сорт гроз­де мав­руд. На­ша зас­лу­га е и дет­с­ка­та хо­ме­о­па­тич­на во­да за ус­та – без мен­та, без флу­ор, без за­хар. Ино­ва­тив­на­та ни се­рия за орал­на хи­ги­е­на BilkaDent Gingival Care за ком­п­лек­с­на гри­жа и пре­вен­ция на па­ро­дон­та е с па­тен­то­ва­на би­о­ло­гич­но ак­тив­на фор­му­ла. Кои са па­тен­ти­те и но­вос­ти­те, съз­да­де­ни от ком­па­ни­я­та? > Ино­ва­ци­и­те се съз­да­ват от еки­па на ком­па­ни­я­та. В раз­вой­но­то зве­но ра­бо­тят пе­ти­ма обу­че­ни спе­ци­а­лис­ти, вклю­чи­тел­но ле­кар. Ком­па­ни­я­та със­ре­до­то­ча­ва уси­ли­я­та си в две по­со­ки – про­дук­ти за ли­це, тя­ло и ко­са, про­дук­ти за орал­на хи­ги­е­на. Не пра­вим смет­ка на па­ри­те, вло­же­ни в на­уч­на и раз­вой­на дей­ност. То­ва е ин­вес­ти­ция, без ко­я­то не мо­жем. Пра­вим всич­ки раз­хо­ди за су­ро­ви­ни, ла­бо­ра­тор­ни тес­то­ве, из­пи­та­ния, без да зна­ем да­ли ут­ре ня­ма да бъ­де про­ме­нен ня­кой рег­ла­мент – нап­ри­мер заб­ра­на за вла­га­не на ня­как­ва със­тав­ка. То­га­ва мо­же да се ока­жем на­ру­ши­те­ли и да тряб­ва да за­поч­нем всич­ко от­на­ча­ло. Но въп­ре­ки въз­мож­ни­те рис­ко­ве не се от­каз­ва­ме от но­вос­ти­те. Как се съз­да­ват но­ви­те про­дук­ти?

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.