//ТЕН­ДЕН­ЦИИ Об­ра­зо­ва­ние за ме­ни­джъ­ри в крак с вре­ме­то

Съв­ре­мен­ни­те биз­нес ли­де­ри тряб­ва да поз­на­ват тех­но­ло­ги­и­те, но и да уме­ят да ан­га­жи­рат, мо­ти­ви­рат и вдъх­но­вя­ват. В та­зи по­со­ка се про­ме­нят и MBA прог­ра­ми­те

Capital - - MBA ОБРАЗОВАНИЕ -

кон­сул­тант за меж­ду­на­род­но об­ра­зо­ва­ние и ка­ри­ер­но раз­ви­тие

ДД­нес вре­ме­то ся­каш ми­на­ва тол­ко­ва бър­зо, че ако ис­ка­ме да сме “в крак” с не­го, тряб­ва да се стре­мим да го из­п­ре­ва­рим. И то­ва ва­жи с пъл­на си­ла за MBA об­ра­зо­ва­ни­е­то. И за из­бо­ра на прог­ра­ма, ко­я­то ед­нов­ре­мен­но и да е под­хо­дя­ща за вас, и да ви га­ран­ти­ра адек­ват­ни зна­ния и уме­ния “в крак” с ак­ту­ал­ни­те изис­к­ва­ния. Но как да нап­ра­ви­те то­зи сло­жен, от­го­во­рен, а и не ев­тин из­бор?

Во­де­ща­та тен­ден­ция, ко­я­то всe­ки тряб­ва да има пред­вид, е съв­ре­мен­ни­ят биз­нес па­ра­докс: кол­ко­то по­ве­че тех­но­ло­ги­и­те ста­ват част от жи­во­та и биз­не­са, тол­ко­ва по­ве­че се це­нят сил­ни­те и не­за­ме­ни­ми чо­веш­ки ка­чес­т­ва ка­то емо­ци­о­нал­ност, твор­чес­т­во, уме­ния за об­щу­ва­не.

За­то­ва и биз­нес ли­де­рът

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.