Топ 10 тен­ден­ции в МВА об­ра­зо­ва­ни­е­то

Capital - - MBA ОБ­РА­ЗО­ВА­НИЕ -

на бъ­де­ще­то ще тряб­ва

точ­но по то­зи ле­ко па­ра­док­са­лен на­чин да съ­че­та­ва зна­ния и уме­ния от све­та на тех­но­ло­ги­и­те с чис­то чо­веш­кия под­ход да ан­га­жи­ра, мо­ти­ви­ра и вдъх­но­вя­ва. Как­во пред­ла­гат MBA уни­вер­си­те­ти­те в та­зи по­со­ка?

Ня­ма как без тех­но­ло­ги­и­те

„В мо­мен­та ня­ма ин­дус­т­рия, ко­я­то да не е пов­ли­я­на от ди­ги­тал­ни­те тех­но­ло­гии, и ня­ма сек­тор, кой­то мо­же да се чув­с­т­ва по­тен­ци­ал­но не­за­сег­нат. Но то­ва, ко­е­то ръ­ко­во­ди­те­ли­те тряб­ва да раз­бе­рат, е, че ус­пеш­ни­ят под­ход към ди­ги­тал­на тран­с­фор­ма­ция тряб­ва да е сис­те­мен и биз­нес обос­но­ван. Та­зи тран­с­фор­ма­ция не за­ся­га са­мо ИТ от­де­ли­те в ед­на фир­ма“, каз­ва Ал­бер Меж, ака­де­ми­чен ди­рек­тор на спе­ци­а­ли­за­ци­я­та „Ди­ги­тал­на тран­с­фор­ма­ция“на MBA прог­ра­ма­та на френ­с­кия уни­вер­си­тет HEC Paris, пред “Ад­вент груп”.

Днес ме­ни­джъ­ри­те и биз­нес стра­те­зи­те тряб­ва не са­мо да внед­ря­ват тех­но­ло­ги­и­те, за да си оси­гу­рят бър­зи­на и ефек­тив­ност, но тряб­ва и да мо­гат да проз­рат как тех­но­ло­ги­и­те ще про­ме­нят ин­дус­т­ри­я­та им. То­ва от­чи­та и Грейс За­та, из­пъл­ни­те­лен ди- рек­тор на IRC Institute. Спо­ред нея мно­го от топ ръ­ко­во­ди­те­ли­те сре­щат труд­ност да раз­бе­рат тех­но­ло­гич­на­та ре­во­лю­ция в ця­лост ù дъл­бо­чи­на, а то­ва бло­ки­ра спо­соб­ност­та им да взе­мат стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния за биз­нес раз­ви­тие в ус­ло­ви­я­та на ико­но­ми­ка­та 4.0.

Как­во оз­на­ча­ва всич­ко то­ва за ме­ни­джъ­ри­те, ко­и­то из­би­рат МВА прог­ра­ма? В как­ва на­со­ка тряб­ва да за­дъл­бо­чат зна­ни­я­та си, за да раз­бе­рат ди­ги­тал­на­та тран­с­фор­ма­ция, за да мо­гат уве­ре­но да уп­рав­ля­ват фир­ми­те си в та­зи сре­да? На прак­ти­ка об­що­то уп­рав­лен­с­ко ни­во не пред­по­ла­га за­дъл­бо­че­на ек­с­пер­ти­за в кон­к­рет­ни об­лас­ти, но за ме­ни­джъ­ри­те е за­дъл­жи­тел­но да имат доб­ри поз­на­ния в це­лия спек­тър от уп­рав­лен­с­ки дис­цип­ли­ни ка­то фи­нан­си, чо-

веш­ки ре­сур­си, стра­те­ги­чес­ко пла­ни­ра­не и пр., за да мо­гат да взе­мат стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния въз ос­нов­на на пре­по­ръ­ки­те от съ­от­вет­ни­те ек­с­пер­ти във вся­ка от те­зи об­лас­ти.

Точ­но то­ва е и яд­ро­то на вся­ка меж­ду­на­род­на МВА прог­ра­ма.

Раз­ли­ка­та в прог­ра­ми­те и но­во­то, свър­за­но с от­чи­та­не­то на ро­ля­та на тех­но­ло­ги­и­те в биз­не­са, са до­пъл­ни­тел­ни­те кур­со­ве и спе­ци­а­ли­за­ции, пос­ве­те­ни на ди­ги­та­ли­за­ци­я­та. Все по-чес­то към ос­нов­но­то ака­де­мич­но и прак­ти­чес­ко об­ра­зо­ва­ние се пред­ла­гат и те­ми ка­то: го­ле­ми ин­фор­ма­ци­он­но ма­си­ви (Big Data), ки­бер­си­гур­ност, ма­шин­но уче­не, из­кус­т­вен ин­те­лект (AI), фи­нан­со­ви тех­но­ло­гии

(FinTech), ин­фор­ма­ти­ка, ста­тис­ти­ка и взе­ма­не на ре­ше­ния (Data Science), ди­ги­тал­на тран­с­фор­ма­ция, уп­рав­ле­ние в ико­но­ми­ка 4.0. Все­ки учас­т­ник в МВА прог­ра­ма сам из­би­ра кон­к­рет­ни­те ак­цен­ти и до­за на тех­но­ло­гич­на под­го­тов­ка спря­мо ка­ри­ер­ни­те си нуж­ди, сек­то­ра и ви­зи­о­нер­с­кия си пог­лед, как­то и спря­мо зо­на­та си на ком­форт по ска­ла­та „чо­век – тех­но­ло­гия“.

И все пак се тър­си Чо­ве­кът

На фо­на на стра­хо­ве и на­деж­ди, спо­ро­ве и вдъх­но­вя­ва­щи

пос­ла­ния от­нос­но бъ­де­що­то съ­жи­тел­с­т­во на чо­ве­ка, ди­ги­тал­ни­те тех­но­ло­гии, из­кус­т­ве­ния ин­те­лект и ро­бо­ти­те из­пък­ват рас­тя­щи­те изис­к­ва­ния към ме­ни­джъ­ри­те за ви­со­ко ни­во на тех­ни­те при­съ­що чо­веш­ки ка­чес­т­ва. Как­то ле­ген­дар­ни­ят Ди­о­ген тър­си Чо­ве­ка, та­ка ме­ки­те уме­ния ка­то емо­ци­о­нал­на ин­те­ли­ген­т­ност, раз­би­ра­не, мо­ти­ви­ра­не и ан­га­жи­ра­не на слу­жи­те­ли­те, твор­чес­т­во, ино­ва­тив­ност и меж­ду­лич­нос­т­но об­щу­ва­не про­дъл­жа­ват да бъ­дат най-це­не­ни в уп­рав­ле­ни­е­то.

При­чи­на­та се крие в ди­на­ми­ка­та в ра­бот­на­та сре­да в све­то­вен ма­щаб. Ни­ко­га до­се­га на ед­но мяс­то не са ра­бо­ти­ли тол­ко­ва раз­лич­ни по­ко­ле­ния. Ни­ко­га до­се­га не е има­ло та­ко­ва раз­но­об­ра­зие в тру­до­ви­те от­но­ше­ния. Днес ме­ни­джъ­ри­те тряб­ва да уме­ят да оце­нят и във­ле­кат в раз­ви­ти­е­то на биз­не­са как­то енер­ги­я­та на мла­ди­те и сме­ли тех­нок­ра­ти, та­ка и опи­та и мъд­рост­та на те­зи, ко­и­то са в края на ка­ри­е­ра­та си. Зас­та­ря­ва­не­то на на­се­ле­ни­е­то и не­дос­ти­гът на ква­ли­фи­ци­ра­ни ра­бот­ни­ци чес­то изис­к­ват но­ви стра­те­гии ка­то обу­че­ние на ра­бот­но­то мяс­то и „внос“на ра­бот­на ръ­ка. Точ­но тех­но­ло­ги­и­те пра­вят въз­мож­на и дис­тан­ци­он­на­та ра­бо­та в раз­п­ръс­на­ти еки­пи, как­то и по-гъв­ка­ви от тру­до­вия до­го­вор от­но­ше­ния. То­ва пра­ви сре­да­та на един ме­ни­джър мно­го раз­но­об­раз­на, раз­нос­тил­на и раз­но­по­соч­на – сре­да, ко­я­то изис­к­ва мно­го твор­чес­т­во, но­ва­тор­с­т­во и ме­ки уп­рав­лен­с­ки уме­ния.

Не на пос­лед­но мяс­то, тряб­ва да по­со­чим и на­тис­ка от по­ко­ле­ни­е­то Y (хо­ра­та, ро­де­ни през 80-те и ран­ни 90-те на ми­на­лия век). Част от то­ва

Об­ра­зо­ва­ни­е­то за ме­ни­джъ­ри ве­че се адап­ти­ра към но­ва­та ре­ал­ност и пред­ла­га до­пъл­ни­тел­ни кур­со­ве и спе­ци­а­ли­за­ции, пос­ве­те­ни на тех­но­ло­ги­и­те и ди­ги­та­ли­за­ци­я­та.

по­ко­ле­ние ве­че нав­ле­зе на уп­рав­лен­с­ки ни­ва в кор­по­ра­тив­на­та сре­да, а дру­га част вли­ва енер­ги­я­та си в ре­а­ли­за­ци­я­та на соб­с­т­ве­ни биз­нес идеи. Фу­ту­рис­тът Ка­ри Уи­ли­ърд, ко­я­то се за­ни­ма­ва с бъ­де­ще­то на ра­бот­но­то мяс­то, пи­ше в Harvard Business Review, че ми­ле­ни­ум по­ко­ле­ни­е­то “ви­на­ги очак­ва да по­лу­чи яс­ни на­со­ки за пос­ти­га­не на ус­пех и то­ва очак­ва­не се пре­на­ся и на ра­бот­но­то мяс­то“. Още през 2013 г. из­с­лед­ва­не­то Oxygen на Google раз­к­ри­ва, че най-це­не­но­то уп­рав­лен­с­ко уме­ние е спо­соб­ност­та на ръ­ко­во­ди­те­ли­те да на­път­с­т­ват раз­ви­ти­е­то (ко­у­чинг) на слу­жи­те­ли­те си. Въп­ре­ки че мо­ти­ва­ци­он­ни­ят лек­тор и ор­га­ни­за­ци­о­нен кон­сул­тант Сай­мън Си­нек твър­ди, че то­ва очак­ва­не е ре­зул­тат от „ро­ди­тел­с­ка греш­ка“и неп­ра­вил­но въз­пи­та­ние на ми­ле­нъл по­ко­ле­ни­е­то, та­зи тях­на нуж­да е факт. Как да се под­хо­ди към не­го е въп­рос на та­лант, прин­ци­пи и въз­мож­нос­ти, но е в рам­ки­те на от­го­вор­ност­та на днеш­ни­те ме­ни­джъ­ри. Дру­га при­съ­ща на то­ва по­ко­ле­ние цен­ност е тър­се­не­то на сми­съл и бла­го­род­на цел

във вся­ко биз­нес на­чи­на­ние.

То­ва пос­та­вя изис­к­ва­не към фир­ме­ни­те ли­де­ри да бъ­дат от­да­де­ни на яс­ни ка­у­зи, ко­и­то ще от­п­ри­щят енер­ги­я­та на мла­ди­те слу­жи­те­ли, как­то и да ко­му­ни­ки­рат те­зи ка­у­зи по под­хо­дящ на­чин.

В та­зи слож­на сре­да ак­тив­но­то се­бе­поз­на­ние (mindfulness)

се прев­ръ­ща в она­зи си­ла, ко­я­то да­ва на ли­де­ри­те нуж­на­та ус­той­чи­вост и ясен пог­лед в бъ­де­ще­то. Та­ка се зат­ва­ря кръ­гът, фо­ку­си­ращ вър­ху раз­ви­ти­е­то на лич­нос­т­ни уме­ния у все­ки, кой­то тър­си ка­ри­е­ра ка­то биз­нес ли­дер.

Как биз­нес учи­ли­ща­та раз­ви­ват ме­ки­те уме­ния?

Про­уч­ва­не на Financial Times от 2017 г. раз­к­ри­ва, че ко­у­чинг уме­ни­я­та на ме­ни­джъ­ри­те са мно­го тър­се­ни, но край­но не­дос­та­тъч­ни. Биз­нес учи­ли­ща­та пред­ла­гат ка­то част от сво­и­те МВА прог­ра­ми раз­лич­ни ме­то­ди за се­бе­поз­на­ние и из­г­раж­да­не на ме­ки и ли­дер­с­ки уме­ния, но по­ве­че­то са свър­за­ни с раз­ви­ти­е­то на ме­ни­джъ­ри­те, а не с обу­че­ни­е­то им как те са­ми­те да бъ­дат ко­у­чо­ве. Се­бе­поз­на­ни­е­то оба­че е пър­ва­та стъп­ка, ко­я­то са­ма по се­бе си но­си ог­ром­ни пол­зи, до­ри ако не се стре­ми­те да до­ба­ви­те ку­о­чинг уме­ния към своя уп­рав­лен­с­ки стил. Тук има ог­ром­но раз­но­об­ра­зие от под­хо­ди, ко­и­то МВА прог­ра­ми­те пол­з­ват – от кла­си­чес­ко кон­сул­ти­ра­не за лич­нос­т­но раз­ви­тие до пос­та­вя­не на МВА сту­ден­ти­те в ек­с­т­рем­ни ус­ло­вия, за пре­чуп­ва­не на са­мо­ог­ра­ни­че­ни­я­та и раз­к­ри­ва­не на по­тен­ци­а­ла за ли­дер­с­т­во.

Но с но­ви­те изис­к­ва­ния от стра­на на ра­бот­на­та сре­да биз­нес учи­ли­ща­та за­поч­ват за пред­ла­гат и обу­че­ние по ко­у­чинг ка­то част от МВА прог­ра­ми­те си.

Па­ра­док­сът на съв­ре­мен­ния биз­нес свят е: кол­ко­то по­ве­че тех­но­ло­ги­и­те ста­ват част от жи­во­та и биз­не­са, тол­ко­ва по­ве­че се це­нят чо­веш­ки­те ка­чес­т­ва ка­то емо­ци­о­нал­ност, твор­чес­т­во, уме­ния за об­щу­ва­не.

Как да из­бе­рем прог­ра­ма с пог­лед в бъ­де­ще­то?

01 Уве­ли­ча­ва се тър­се­не­то на крат­ки­те фор­ми на МВА обу­че­ние (ед­но­го­диш­ни прог­ра­ми). Ме­ни­джъ­ри­те в по-ста­бил­ни­те ико­но­ми­ки, из­ра­зя­ват из­вес­т­но пред­по­чи­та­ние до­ри към прог­ра­ми, ко­и­то поз­во­ля­ват съ­че­та­ва­не с ра­бо­та­та. Но то­ва за­ви­си от ка­ри­е­ра­та цел.

За да про­дъл­жим в ко­у­чинг стил, от вас се изис­к­ва са­ми да по­тър­си­те от­го­во­ри­те на най-съ­щес­т­ве­ни­те въп­ро­си.

Ето ня­кол­ко, ко­и­то ще ви по­мог­нат да със­та­ви­те спи­сък с кри­те­рии, по ко­и­то да тър­си­те най-доб­ри­те за вас МВА прог­ра­ми по от­но­ше­ние на па­ра­док­са „Чо­век-тех­но­ло­гия“. След то­зи про­цес на са­мо­поз­на­ние от­нос­но кое е най-важ­но за вас в ед­на МВА прог­ра­ма ве­че ще има­те на­со­ки за фо­ку­си­ра­но про­уч­ва­не и лич­ни сре­щи с пред­с­та­ви­те­ли на биз­нес учи­ли­ща (виж­те как да се под­гот­ви­те за учас­тие в MBA из­ло­же­ние на стр 70).

- В как­ва сте­пен фир­ма­та ви е за­сег­на­та от тех­но­ло­гич­на­та тран­с­фор­ма­ция и раз­би­ра­те ли как­ви про­ме­ни ще нас­тъ­пят в бран­ша след 5 го­ди­ни? Как­во ви но­си не­у­ве­ре­ност в та­зи си­ту­а­ция? Кои свои зна­ния и уме­ния тряб­ва да ак­ту­а­ли­зи­ра­те?

- Как­ва част от за­дъл­же­ни­я­та си бих­те по­ве­ри­ли на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни сис­те­ми и из­кус­т­вен ин­те­лект и как­ва ро­ля бих­те за­па­зи­ли за се­бе си? До­кол­ко се до­ве­ря­ва­те на ре­ше­ния, взе­ти въз ос­но­ва на ана­лиз на го­ле­ми ин­фор­ма­ци­он­ни ма­си­ви, и ин­те­ре­су­ва­те ли се от ал­го­ри­тъ­ма, кой­то стои зад ре­зул­та­ти­те?

Как­во ви но­си не­у­ве­ре­ност в та­зи си­ту­а­ция? Кои свои зна­ния и уме­ния тряб­ва да ак­ту­а­ли­зи­ра­те?

- С как­во се гор­де­е­те по от­но­ше­ние на уп­рав­ле­ни­е­то на еки­па си? Кол­ко от под­чи­не­ни­те ви са из­рас­на­ли по от­но­ше­ние на уме­ни­я­та, от­го­вор­нос­ти­те и по­зи­ци­я­та си? В как­ва сте­пен то­ва се дъл­жи на вас и в как­ва на тех­ни­те уси­лия и ам­би­ция? Как ис­ка­те да се про­ме­ни ва­ше­то

учас­тие в то­зи про­цес? Как­во тряб­ва да про­ме­ни­те в сти­ла, зна­ни­я­та и уме­ни­я­та си, за да има­те но­ва ро­ля в про­це­са на раз­ви­тие и из­рас­т­ва­не на ва­шия екип?

- Тър­си­те ли об­рат­на връз­ка за по­ве­де­ни­е­то и ра­бо­та­та си и от ко­го? Кой още има пог­лед вър­ху пред­с­та­вя­не­то ви?

Чие мне­ние це­ни­те най-мно­го?

От ко­го при­е­ма­те пре­по­ръ­ки за по­доб­ре­ние на ра­бо­та­та си? А за­що не от дру­ги­те? Ус­пя­ва­те ли да при­ло­жи­те те­зи пре­по­ръ­ки на прак­ти­ка и виж­да­те ли про­мя­на?

- Как из­г­леж­да най-раз­но-

об­раз­ни­ят екип, в кой­то сте ра­бо­ти­ли? С как­во то­ва раз­но­об­ра­зие ви по­мог­на и с как­во ви зат­руд­ни? Как би из­г­леж­да­ла иде­ал­на­та ра­бот­на сре­да/ екип за вас и за­що?

Как да обо­га­тим МВА об­ра­зо­ва­ни­е­то си?

Ако ве­че сте из­б­ра­ли МВА прог­ра­ма или до­ри се обу­ча­ва­те, пол­з­вай­те под­хо­да по­го­ре, за да пре­ци­зи­ра­те как­ви до­пъл­ни­тел­ни зна­ния и уме­ния са ви нуж­ни. Как да ги на­ба­ви­те? Про­у­че­те всич­ки до­пъл­ни­тел­ни ус­лу­ги, ко­и­то пред­ла­га МВА прог­ра­ма­та ви, как­то и са­мо­то биз­нес учи­ли­ще или уни­вер­си­тет (ако учи­ли­ще­то е част от уни­вер­си­тет). Про­у­че­те въз­мож­ност­та да по­се­ща­ва­те кур­со­ве от дру­ги прог­ра­ми в съ­що­то учеб­но за­ве­де­ние по вре­ме на или след за­вър­ш­ва­не – мно­го ма­гис­тър­с­ки прог­ра­ми са пос­ве­те­ни на тех­но­ло­гич­ни­те ас­пек­ти на биз­не­са, за ко­и­то ве­че ста­на ду­ма. Има тен­ден­ция уни­вер­си­те­ти­те да пред­ла­гат без­п­лат­но обу­че­ние на сво­и­те въз­пи­та­ни­ци, след ка­то за­вър­шат обу­че­ни­е­то си. По­ве­че­то биз­нес учи­ли­ща пред­ла­гат и крат­кос­роч­ни обу­че­ния в сер­ти­фи­ка­ци­он­ни прог­ра­ми или спе­ци­а­ли­зи­ра­ни фор­ми за топ ме­ни­джъ­ри (executive education). Не заб­ра­вяй­те и въз­мож­нос­ти­те за он­лайн кур­со­ве (MOOC). Те мо­гат да ви да­дат мно­го доб­ра об­ща пред­с­та­ва за те­ма, в ко­я­то впос­лед­с­т­вие да се за­дъл­бо­чи­те с по-из­чер­па­те­лен курс на обу­че­ние. Ед­на ин­те­рес­на крат­кос­роч­на фор­ма на обу­че­ние са т.нар. boot camps – ин­тен­зив­на при­със­т­ве­на фор­ма на обу­че­ние по да­де­на те­ма.

При всич­ки слу­чаи не спи­рай­те да тър­си­те и да учи­те. По­не в мо­мен­та жи­ве­ем в свят, кой­то це­ни то­ва. 10 Зав­ръ­ща се ин­те­ре­сът на ра­бо­то­да­те­ли­те към фи­нан­си­ра­не на обу­че­ни­е­то на слу­жи­те­ли в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ма­гис­т­ра­ту­ри и МВА прог­ра­ми. 09 Ви­сок ре­зул­тат на тес­та GMAT си ос­та­ва един от най-доб­ри­те на­чи­ни за по­лу­ча­ва­не на МВА сти­пен­дия. 08 Биз­нес учи­ли­ща­та ин­вес­ти­рат в ин­тег­ра­ция на при­със­т­ве­но и дис­тан­ци­он­но обу­че­ние чрез съв­ре­мен­ни тех­но­ло­гии, за да пре­дос­та­вят пъл­но­цен­но обу­че­ние на сту­ден­ти­те си и да се из­бег­не кон­ку­рен­ци­я­та меж­ду при­със­т­ве­ни и он­лайн прог­ра­ми. 07 МВА прог­ра­ми­те ак­цен­ти­рат все по­ве­че вър­ху раз­ви­ти­е­то на ме­ки и ли­дер­с­ки уме­ния, до­ри ко­у­чинг уме­ния у сту­ден­ти­те си. 06 Уве­ли­ча­ва се ро­ля­та на тех­но­ло­гич­ни спе­ци­а­ли­за­ции в рам­ки­те на МВА прог­ра­ми­те. 05 GRE про­дъл­жа­ва да на­би­ра по­пу­ляр­ност ка­то ал­тер­на­ти­ва на GMAT за при­ем в МВА прог­ра­ми, но ня­кои учи­ли­ща из­ра­зя­ват ка­те­го­рич­но пред­по­чи­та­ние към GMAT. 04 При кан­ди­дат­с­т­ва­не за Executive MBA прог­ра­ми все по­ве­че биз­нес учи­ли­ща пол­з­ват тес­та Executive Assessment ка­то ал­тер­на­ти­ва на GMAT. 03 Brexit не пов­ли­я­ва не­га­тив­но вър­ху ин­те­ре­са към МВА обу­че­ние във Ве­ли­коб­ри­та­ния. 02 Има из­вес­т­на кри­за в тър­се­не­то на дву­го­диш­ни МВА прог­ра­ми, но съ­щев­ре­мен­но те си имат трай­ни при­вър­же­ни­ци в оп­ре­де­ле­ни ре­ги­о­ни на све­та.

Биз­нес учи­ли­ща­та все по­ве­че пред­ла­гат ка­то част от сво­и­те МВА прог­ра­ми раз­лич­ни прог­ра­ми за се­бе­поз­на­ние и из­гр аж­да­не на ме­ки и ли­дер­с­ки уме­ния.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.