Ту­ри му пе­пел

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Х

Хо­ра­та го­во­рят са­мо за да скри­ят мис­ли­те си, твър­ди Вол­тер. Френ­с­ки­ят фи­ло­соф не би мо­гъл да опи­ше по-доб­ре бъл­гар­с­ки­те по­ли­ти­ци, до­ри ако се бе­ше опи­тал. За­що­то те го­во­рят са­мо за да скри­ят ис­ти­на­та. Хо­ра­та го­во­рят са­мо за да скри­ят мис­ли­те си, твър­ди Вол­тер. Френ­с­ки­ят фи­ло­соф не би мо­гъл да опи­ше по-доб­ре бъл­гар­с­ки­те по­ли­ти­ци, до­ри ако се бе­ше опи­тал. За­що­то те го­во­рят са­мо за да скри­ят ис­ти­на­та.

Да взе­мем за при­мер „Ма­ри­ца-из­ток“(виж Те­ма­та на броя от стр. 12). Ог­ром­ни­ят ми­нен ком­п­лекс, кой­то за­ед­но с АЕЦ „Коз­ло­дуй“е енер­гий­но­то сър­це на Бъл­га­рия, е дом на де­сет­ки хи­ля­ди ра­бо­те­щи там и тех­ни­те се­мейс­т­ва и про­из­веж­да 40% от енер­ги­я­та на стра­на­та. Не­го­ви­ят жи­вот са въг­ли­ща­та. В ЕС въг­ли­ща­та са об­ре­че­ни на от­ло­же­на смърт, ко­я­то най-ве­ро­ят­но ще нас­тъ­пи ня­къ­де око­ло 2030 г. Ло­гич­но би би­ло по­ли­ти­ци­те да са за­поч­на­ли да под­гот­вят пла­но­ве за прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то на то­зи ком­п­лекс, как­во бъ­де­ще да му пред­ло­жат и как­ва ал­тер­на­ти­ва ще да­дат на те­зи хо­ра. Съ­що та­ка е ло­гич­но да го­во­рят за то­ва, ко­е­то зна­ят, че ще се слу­чи, за­що­то съд­би­те на ня­как­ви хо­ра за­ви­сят от тях.

Вмес­то то­ва та­зи сед­ми­ца ми­нис­тър Те­ме­нуж­ка Пет­ко­ва ка­за, че ра­бо­та­та на енер­ге­ти­ци­те там е га­ран­ти­ра­на, а дър­жа­ва­та ще нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но, за да под­к­ре­пи ком­п­лек­са. Дъл­гос­роч­но - Пет­ко­ва е из­лъ­га­ла хо­ра­та и е за­ло­жи­ла бом­ба в сис­те­ма­та. Крат­кос­роч­но - спес­ти­ла си е стач­ка и про­тест.

Или да взе­мем обе­ща­ни­я­та на ми­нис­тър Кра­сен Кра­лев за зим­на олим­пи­а­да. Под то­зи бла­го­ви­ден пре­текст за по­ре­ден път (си­гур­но хи­ля­ден) власт­та се опит­ва да ре­ши проб­ле­ма на свър­за­на­та с Це­ко Ми­нев ком­па­ния, ко­я­то дър­жи съ­о­ръ­же­ни­я­та на Ви­то­ша (на стр. 30). То­ва ид­ва на гър­ба на не по-мал­ко наг­ли­те опи­ти на МОСВ и ми­нис­тър Не­но Ди­мов да ре­ши до­ри по­дъл­гот­рай­ния проб­лем на Ми­нев на Бан­с­ко, след ка­то про­ку­ра­ту­ра­та удоб­но по­да­де топ­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то да оп­ра­ви на­ру­ше­ни­я­та по

кон­це­си­он­ния до­го­вор.

До­ри ня­ма нуж­да да спо­ме­на­ва­ме де­сет­ки­те дек­ла­ра­ции на по­ли­ти­ци, в ко­и­то се твър­ди, че пол­з­ват без­въз­мез­д­но пре­дос­та­ве­ни апар­та­мен­ти и ав­то­мо­би­ли (по­ве­че на стр. 28).

Раз­би­ра се, да лъ­жеш е уп­раж­не­ние, ко­е­то мо­жеш да пов­то­риш са­мо оп­ре­де­лен брой пъ­ти, пре­ди да спре да ра­бо­ти. Бой­ко Бо­ри­сов ве­че го из­пит­ва на гър­ба си с опи­ти­те да спа­си уп­рав­ле­ни­е­то си, ка­то сме­ня раз­ни хо­ра. Но по-ин­те­рес­но­то е, че има кон­к­ре­тен при­мер пред се­бе си как­во ста­ва, ко­га­то до­ве­ри­е­то из­чез­не на­пъл­но.

То­ва е Со­фия. Тук вслед­с­т­вие на го­ди­ни не­у­ре­ди­ци и скан­да­ли сто­ли­ча­ни тол­ко­ва мал­ко вяр­ват на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, че до­ри ко­га­то тя има ар­гу­мен­ти в пол­за на не­що - в слу­чая ин­с­та­ла­ци­я­та за из­га­ря­не на бок­лук (стр. 32), ни­кой не ис­ка да й по­вяр­ва. До­ри в та­зи пъл­на кри­за на до­ве­ри­е­то Сто­лич­на об­щи­на не знае как­во да нап­ра­ви. Вмес­то да се опит­ва да от­во­ри не са­мо про­зор­ци­те, но и чек­ме­дже­та­та, за да ста­не яс­но, че ня­ма как­во да крие, тя про­дъл­жа­ва да па­зи за се­бе си ин­фор­ма­ция.

Ос­нов­ни­ят общ проб­лем във всич­ки те­зи ис­то­рии е, че по­ли­ти­ци­те мис­лят хо­ра­та за глу­па­ви. То­ва е те­о­рия, ко­я­то не­вед­нъж е ек­с­п­ло­ди­ра­ла в ли­це­то на оне­зи, ко­и­то се ос­ла­нят на нея.

И ка­то го­во­рим за ек­с­п­ло­зии, па­за­рът на крип­то­ва­лу­ти се сри­на тол­ко­ва, че хи­ля­ди­те час­т­ни ми­ньо­ри за­тъ­ват съ­що ка­то „Ма­ри­ца-из­ток“, но крип­то­то си ня­ма енер­ги­ен ми­нис­тър да го спа­си.

А ина­че спо­кой­но - в броя има и ис­то­рии, ко­и­то не са за лъ­жи. Нап­ри­мер та­зи за ве­ри­га­та secondhand дре­хи „Ма­ния“(стр. 42), ко­я­то по па­за­рен на­чин ус­пя­ва да ста­не ог­ро­мен биз­нес и тук, а и в САЩ. Или те­зи за ня­кол­ко мес­т­ни IT пред­п­ри­е­ма­чи, ко­и­то ус­пеш­но раз­ви­ват све­тов­на ком­па­ния с бърз ръст (на стр. 54 и 57). Тряб­ва да има и та­ки­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.