Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

Capital - - СЕДМИЦАТА -

//БЪЛ­ГА­РИЯ

P Ве­то­то на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев вър­ху па­ке­та с про­ме­ни в да­нъч­ни­те за­ко­ни за до­го­ди­на не ми­на, но ден след ка­то във втор­ник за­ко­нът бе об­на­род­ван в Дър­жа­вен вес­т­ник, той се­зи­ра Кон­с­ти­ту­ци­он­ния съд с два от спор­ни­те тек­с­то­ве. Ра­дев ис­ка обя­вя­ва­не на про­ти­во­кон­с­ти­ту­ци­он­ност на въ­ве­де­ни­те по-ви­со­ки да­нъч­ни став­ки за имо­ти в ку­рор­ти­те, как­то и на про­ме­ни­те в за­ко­на за мит­ни­ци­те, с ко­и­то се да­ва пра­во

за увол­ня­ва­не без пре­диз­вес­тие на ди­рек­то­ри на ди­рек­ции.

P Уп­рав­ля­ва­щи­те не ус­пя­ха да фи­на­ли­зи­рат през та­зи го­ди­на про­ек­та за при­до­би­ва­не на но­ви на­тов­с­ки из­т­ре­би­те­ли, но ще на­ле­ят ко­ло­сал­на су­ма в ре­мон­та на ста­ри съ­вет­с­ки из­т­ре­би­те­ли, ка­то па­ри­те очак­ва­но ще оти­дат в Русия и Бе­ла­рус. В сря­да МС одоб­ри фи­нан­со­ва­та рам­ка за ре­монт

на из­т­ре­би­те­ли­те МиГ-29 и

на щур­мо­ви­те са­мо­ле­ти Су-25

на об­ща стой­ност око­ло 196 млн. лв. с ДДС. Сред­с­т­ва­та на прак­ти­ка ще дой­дат от не­ус­во­е­ни­те па­ри за но­ви за­пад­ни из­т­ре­би­те­ли.

P Про­ку­ра­ту­ра­та да­де 20-дне­вен срок на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия да про­ве­ри ус­ло­ви­я­та, при ко­и­то фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов жи­вее в „апар­та­мент от 180 кв.м в лук­со­зен жи­ли­щен ком­п­лекс, пре­дос­та­вен му без­въз­мез­д­но от бъл­гар­с­ки биз­нес­мен“. Са­ми­ят Го­ра­нов и соб­с­т­ве­ни­ци­те на имо­та Иван и Сне­жа­на Са­ри­е­ви ве­че са раз­пи­та­ни от про­ку­ра­ту­ра­та. (Още на стр. 28)

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.