Ме­дий­на сер­гия Как бо­ят не нас­та­нА

Ин­тер­вю­та­та на Сла­ви Три­фо­нов с Ца­ца­ров и Бо­ри­сов пре­диз­ви­ка­ха бу­ря от ко­мен­та­ри в со­ци­ал­ни­те мре­жи

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ | -

ЧЧ­е­ти­ри ин­тер­вю­та с че­ти­ри­ма­та най­важ­ни хо­ра в дър­жа­ва­та взе Сла­ви Три­фо­нов през ми­на­ла­та и та­зи сед­ми­ца. Един­с­т­ве­но пре­зи­ден­тът не от­го­во­рил на по­ка­на­та. Пред шо­у­ме­на се яви­ха пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов, глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров, ом­буд­с­ма­нът Мая Ма­но­ло­ва и пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­та Цве­та Ка­ра­ян­че­ва. Но са­мо ин­тер­вю­то с Бо­ри­сов пре­диз­ви­ка цу­на­ми в со­ци­ал­ни­те мре­жи, ко­е­то по­ме­те Три­фо­нов. Во­де­щи­ят всъщ­ност за­да­ва­ше въп­ро­си на зри­те­ли­те, да­леч от на­ха­ка­но­то по­ве­де­ние, с ко­е­то те са свик­на­ли да го гле­дат, със све­ден пог­лед и дос­та не­у­ве­рен. „На­пи­вам се от мъ­ка.

Бо­ри­сов над­п­ри­каз­ва Сла­ви. Сла­ви бе­ше не­под­гот­вен за въп­ро­си­те, ко­и­то за­да­де, а Бо­ри­сов на во­ля си при­каз­ва­ше лъ­жи, без да срещ­не се­ри­оз­на съп­ро­ти­ва. И се­га тряб­ва да пи­ша по въпроса. Как­во да на­пи­ша“, ре­а­ги­ра в про­фи­ла си във фейс­бук соб­с­т­ве­ни­кът на сай­та evesttnik Иван Ба­ка­лов, на ко­е­то вед­на­га по­лу­чи от­го­вор от спор­т­ния жур­на­лист Ста­нил Йо­тов: „пИ­ши „Ло­ко Со­фия“и бе­гай.“

„Не­ща­та не из­г­леж­дат доб­ре за Три­фо­нов. До го­ля­ма сте­пен той „ри­ту­ал­но се са­мо­у­би“, за­я­ви в пре­да­ва­не­то „Хо­ри­зонт за вас“по­ли­то­ло­гът Пе­тър Чо­ла­ков в ко­мен­тар на ин­тер­вю­та­та в шо­у­то с пре­ми­е­ра и глав­ния про­ку­рор. Спо­ред не­го то­ва е би­ло осо­бе­но ви­ди­мо в раз­го­во­ра с Бо­ри­сов: „Очак­ва­ни­я­та бя­ха той да бъ­де мно­го по-кри­ти­чен и ос­тър. Вмес­то то­ва, об­що взе­то, „пре­да­де кре­пост­та без бой“.

„То­ва гос­ту­ва­не на Бой­ко Бо­ри­сов в шо­у­то на Сла­ви Три­фо­нов из­г­леж­да съв­сем ка­то шарж: во­де­щи­ят но­се­ше те­нис­ка с над­пис „Сис­те­ма­та ни уби­ва“, но през ця­ло­то вре­ме до­каз­ва­ше как сис­те­ма­та ра­бо­ти“, ко­мен­ти­ра По­ли­на Па­у­но­ва за „Дой­че ве­ле“.

На кри­ти­ки­те от­го­во­ри от про­фи­ла на Сла­ви Три­фо­нов един от сце­на­рис­ти­те от шо­у­то - Тош­ко Йор­да­нов: „След ин­тер­вю­то на Сла­ви с Бой­ко Бо­ри­сов се из­ля ега­ти сло­вес­ни­ят во­до­пад. Го­ля­ма част от жур­на­лис­ти­те се впус­на­ха да спо­де­лят ра­зо­ча­ро­ва­ни­я­та си от то­ва как­во очак­ва­ли, пък то как­во ста­на­ло. Ка­то им че­те чо­век пи­са­ни­я­та, из­ли­за, че Сла­ви е тряб­ва­ло да пре­бие Бо­ри­сов с пра­ва ло­па­та.“

В край­на смет­ка във втор­ник точ­но сце­на­рис­ти­те за­доч­но опо­ни­ра­ха на Бо­ри­сов и за мо­но­по­ла на „Лу­койл“за го­ри­ва­та, и за смет­ки­те му за вън­ш­ния дълг. Ко­е­то ще­ше да е ОК, ако бя­ха под­гот­ви­ли во­де­щия за ин­тер­вю­то - все пак пре­ми­е­рът е дос­та пред­ви­дим в от­го­во­ри­те си на те­зи въп­ро­си.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.