//ПО-ГО­ЛЯ­МА­ТА КАРТИНА Уро­ци­те от Брек­зит за гло­бал­на­та ико­но­ми­ка

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ | -

ПП­о­ли­ти­чес­ки­те и ико­но­ми­чес­ки­те сис­те­ми в све­та са под­ло­же­ни на се­ри­оз­ни струк­тур­ни про­ме­ни, дъл­жа­щи се на тех­но­ло­ги­и­те, тър­го­ви­я­та, про­ме­ни­те в кли­ма­та, го­ля­мо­то не­ра­вен­с­т­во и на­рас­т­ва­щия по­ли­ти­чес­ки гняв. При ре­ша­ва­не­то на те­зи въп­ро­си те­зи, ко­и­то взи­мат ре­ше­ни­я­та, ще имат на раз­по­ло­же­ние и уро­ци­те от Брек­зит.

Ко­га­то бри­тан­ци­те гла­су­ва­ха с 51.9% сре­щу 48.1% за на­пус­ка­не­то на ЕС, то­ва бе­ше шок и за ек­с­пер­ти­те, и за ли­де­ри­те на Кон­сер­ва­тив­на­та и на Лей­бъ­рис­т­ка­та пар­тия. Всич­ки бя­ха под­це­ни­ли ро­ля­та на "иден­тич­ност­та" ка­то дви­же­ща си­ла на ре­фе­рен­ду­ма през 2016 г. И въп­ре­ки че днеш­ни­те раз­ру­ша­ва­щи ус­та­но­ве­ния ред по­ли­ти­ки се под­х­ран­ват от ико­но­ми­чес­ка не­у­дов­лет­во­ре­ност, иден­тич­ност­та е вър­хът на ко­пи­е­то им. Тя за­дъл­бо­ча­ва по­ли­ти­чес­ки­те и со­ци­ал­ни­те раз­де­ле­ния, пра­вей­ки ги още по-труд­ни за спра­вя­не.

Ико­но­ми­ка­та на Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во ве­че пре­жи­вя­ва бав­ни струк­тур­ни про­ме­ни. Има данни за на­ма­ля­ва­щи чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции, ко­е­то се от­ра­зя­ва и в ра­зо­ча­ро­ва­що­то ин­вес­ти­ци­он­но рав­ни­ще на ико­но­ми­ка­та ка­то ця­ло. Та­зи тен­ден­ция на­соч­ва и пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, свър­за­ни със сла­бия ръст на про­из­во­ди­тел­ност­та.

Има и приз­на­ци, че ком­па­ни­и­те, опе­ри­ра­щи от Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во, са за- поч­на­ли да за­дейс­т­ват пла­но­ве­те си за из­вън­ред­ни си­ту­а­ции, свър­за­ни с Брек­зит - след про­дъл­жи­тел­ния пе­ри­од на ча­ка­не, пла­ни­ра­не и по­ве­че ча­ка­не. Ос­вен прех­вър­ля­не­то на ин­вес­ти­ции из­вън стра­на­та фир­ми­те ще за­поч­нат да пре­мес­т­ват и ра­бот­ни мес­та. И то­зи про­цес ве­ро­ят­но ще се ус­ко­ри до­ри ако бри­тан­с­ки­ят пре­ми­ер Те­ре­за Май ус­пее да про­ка­ра през пар­ла­мен­та пос­тиг­на­та­та и спо­ред нея из­год­на сдел­ка с ЕС.

Та­ка Брек­зит по­каз­ва рис­ко­ве­те от ико­но­ми­чес­ка­та и по­ли­ти­чес­ка­та фраг­мен­та­ция и да­ва нав­ре­мен­на картина на то­ва, ко­е­то очак­ва све­тов­на­та ико­но­ми­ка, ако тен­ден­ци­я­та към раз­д­ро­бя­ва­не про­дъл­жи: по-не­е­фек­тив­ни ико­но­ми­чес­ки вза­и­мо­дейс­т­вия, по­ве­че не­ус­той­чи­вост, ус­лож­не­ни тран­с­г­ра­нич­ни фи­нан­со­ви по­то­ци и по-мал­ко гъв­ка­вост. В то­зи кон­текст скъ­по­то са­мо­зас­т­ра­хо­ва­не ще за­мес­ти ня­кои от обе­ди­не­ни­те зас­т­ра­хо­ва­тел­ни ме­ха­низ­ми на нас­то­я­ща­та сис­те­ма.

И ще бъ­де мно­го по-труд­но да се под­дър­жат све­тов­ни нор­ми и стан­дар­ти, да не го­во­рим за меж­ду­на­род­на­та хар­мо­ни­за­ция

Ако тен­ден­ци­я­та към раз­д­ро­бя­ва­не про­дъл­жи, пер­с­пек­ти­ви­те за рас­теж и лик­вид­ност ще ста­нат още по-не­си­гур­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.