//БЪ­ДЕ­ЩЕ­ТО НА КОМ­П­ЛЕК­СА “МА­РИ­ЦА-ИЗ­ТОК”

P ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2”, “Ми­ни Ма­ри­ца-из­ток” и НЕК ще се под­дър­жат от дър­жа­ва­та със сто­ти­ци ми­ли­о­ни ле­во­ве. P Пред­ло­же­ни­я­та на уп­рав­ля­ва­щи­те не ре­ша­ват проб­ле­ми­те, а им оси­гу­ря­ват ком­форт за из­вес­т­но вре­ме. P В енер­ге­ти­ка­та се за­да­ва ма­щаб­на дъл­го­ва кри­за.

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ивай­ло Стан­чев | ivaylo. [email protected]

ко­е­то ми­нис­тър Те­ме­нуж­ка Пет­ко­ва мо­же да обе­щае (как­то и по­бър­за да нап­ра­ви), но не и да из­пъл­ни.

За­ра­ди но­ви­те кли­ма­тич­ни це­ли на ЕС и пос­къп­ва­не­то на въг­ле­род­ни­те кво­ти въг­лищ­на­та енер­ге­ти­ка ста­ва ико­но­ми­чес­ки не­из­год­на и до де­се­ти­на го­ди­ни не­из­беж­но ще бъ­де ог­ра­ни­че­на до ми­ни­мум. Ефек­ти­те са ве­че ви­ди­ми - са­мо за пър­ви­те 9 ме­се­ца на та­зи го­ди­на в НЕК и ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” са нат­ру­па­ли за­гу­ба от над 340 млн. ле­ва. За до­го­ди­на очак­ва­ни­ят ми­нус е още по-го­лям.

От­ла­га­не на не­из­беж­но­то

Най-яс­ни­ят сиг­нал, че власт­та пред­по­чи­та на вся­ка це­на да под­дър­жа се­гаш­но­то по­ло­же­ние, вмес­то да приз­нае не­об­хо­ди­мост­та от про­ме­ни и да под­гот­ви хо­ра­та за то­ва, е изяв­ле­ни­е­то на ми­нис­тър Пет­ко­ва, че сък­ра­ще­ния на пер­со­нал ня­ма да има до 2020 г. То­ва е чис­то по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние, ко­е­то не по­чи­ва на ни­как­ви ико­но­ми­чес­ки ар­гу­мен­ти, а из­да­ва страх от про­тес­ти.

Без цен­т­ра­ли­те в Ма­риш­кия ба­сейн бъл­гар­с­ка­та елек­т­ро­е­нер­ге­ти­ка не мо­же да фун­к­ци­о­ни­ра нор­мал­но. Те са стра­те­ги­чес­ки обек­ти от енер­гий­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра на стра­на­та и от на­ци­о­нал­на­та ни си­гур­ност.

S Док­лад на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции за най-за­мър­ся­ва­щи­те про­из­во­ди­те­ли на ток от въг­ли­ща пос­та­ви БЕХ на 10 мяс­то в Ев­ро­па. Ос­нов­на­та при­чи­на за то­ва е ТЕЦ “Ма­ри­ца Из­ток 2”. Спо­ред ком­пю­тър­ния мо­дел фин­ни­те пра­хо­ви час­ти­ци с раз­мер до 2.5 мик­ро­мет­ра, ко­и­то тя из­х­вър­ля в ат­мос­фе­ра­та, се раз­п­рос­ти­рат чак до Со­лун. Важ­но е оба­че да се има пред­вид, че спо­ред съ­щия то­зи док­лад, ТЕЦ-ът е от­го­во­рен за не по­ве­че от 0.2 мкг прах в куб. м въз­дух в ре­ги­о­на, до­ка­то до­пус­ти­ми­те нор­ми са 30 мкг/куб. м.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.