Со­лун Ви­со­ка­та це­на на по­ли­ти­чес­кия страх ТЕЦ „Ма­ри­ца“

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Пря­ко в “Ми­ни Ма­ри­ца-из­ток” и ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” са за­е­ти над 10 хил. ду­ши, за зап­ла­ти и оси­гу­ров­ки на ко­и­то го­диш­но оти­ват над 450 млн. лв. от об­що мал­ко над един ми­ли­ард при­хо­ди на две­те дру­жес­т­ва. На по­ве­че­то от тях не­из­беж­но ще им се на­ло­жи да си тър­сят дру­га ра­бо­та след не по­ве­че от 10 го­ди­ни, ко­га­то, ако до­се­гаш­на­та по­ли­ти­ка на ка­би­не­та не се про­ме­ни, се очак­ва ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” да зат­во­ри.

Точ­но за­то­ва е важ­но още от­се­га да се пред­ло­жат прог­ра­ми за прек­ва­ли­фи­ци­ра­не на слу­жи­те­ли­те и пре­на­соч­ва­не на те­зи, ко­и­то те­пър­ва се под­гот­вят да ста­ват ми­ньо­ри или енер­ге­ти­ци. Най-мал­ко­то би би­ло чес­т­но от стра­на на дър­жа­ва­та да очер­тае хо­ри­зон­та на съ­би­ти­я­та, за да зна­ят хо­ра­та как­ви са пер­с­пек­ти­ви­те.

Рас­тя­ща дуп­ка от ми­ли­о­ни

За­се­га ми­ни­те не ра­бо­тят на за­гу­ба, но ТЕЦ-ът ве­че е на ка­тас­т­ро­фа­лен ми­нус - към 30 сеп­тем­в­ри та­зи го­ди­на цен­т­ра­ла­та има 265.7 млн. лв. за­гу­ба. Фи­нан­со­ви­ят ре­зул­тат е че­ти­ри пъ­ти по-лош спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2017 г. и с то­ва нат­ру­па­на­та за-

гу­ба ста­ва поч­ти 540 млн. лв.

Ако ня­ма про­мя­на в це­на­та на то­ка, тя ще про­дъл­жи да рас­те за­ра­ди ви­со­ка­та це­на на кво­ти­те за въг­ле­род­ни еми­сии, ка­то прог­но­зи­те са, че са­мо за то­ва пе­ро до­го­ди­на тряб­ва да бъ­дат от­де­ле­ни по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва, при очак­ва­ни при­хо­ди от 600 ми­ли­о­на. От­дел­но дру­жес­т­во­то има дъл­го­ве от над 915 млн. лв., ка­то то ня­ма въз­мож­ност да ги об­с­луж­ва ре­дов­но.

Проб­ле­ми­те на ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” оба­че не­из­беж­но ще за­поч­нат да се прех­вър­лят към “Ми­ни Ма­ри­ца-из­ток”, тъй ка­то пър­во­то ще спре да пла­ща за дос­та­ве­ни­те въг­ли­ща. За мо­мен­та нат­ру­па­ни­те дъл­го­ве са бли­зо 90 млн. ле­ва и ня­ма из­г­ле­ди да на­ма­ле­ят.

То­ва мо­же да ста­не са­мо при ряз­ко по­ви­ша­ва­не на це­на­та на то­ка, кой­то про­из­веж­да ТЕЦ-ът.

Скъ­пи кво­ти сре­щу ев­ти­ни въг­ли­ща

Про­из­вод­с­т­во­то на елек­т­ро­е­нер­гия от до­би­ва­ни­те на мяс­то в Ма­риш­кия ба­сейн лиг­нит­ни въг­ли­ща би след­ва­ло да е из­к­лю­чи­тел­но ев­ти­но.

От на­ча­ло­то на 2018 г. оба­че пла­ща­ни­я­та за еми­сии на пар­ни­ко­ви га­зо­ве пре­ви­ша­ват зна­чи­тел­но те­зи за въг­ли­ща­та и ве­че са най-го­ле­ми­ят раз­ход на ТЕЦ „Ма­ри­ца-из­ток 2“. За CO2 цен­т­ра­ла­та е пла­ти­ла 259 млн. лв., от ко­и­то 144 ми­ли­о­на са­мо през тре­то­то три­ме­се­чие. То­ва се дъл­жи на зна­чи­тел­но­то по­ви­ше­ние на це­на­та на кво­ти­те, ко­и­то пос­къп­на­ха от 5-6 ев­ро в на­ча­ло­то на го­ди­на­та до над 20 ев­ро през сеп­тем­в­ри и ок­том­в­ри.

До­го­ди­на су­ма­та за вред­ни еми­сии ще на­рас­не още. От ед­на стра­на, се очак­ва сред­на­та им це­на да бъ­де око­ло > 16

Иван Цан­ков, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ей и ЕС“

25 ев­ро за тон, а от дру­га, през 2019 г. цен­т­ра­ла­та ня­ма да по­лу­чи без­п­лат­ни кво­ти от На­ци­о­нал­ния план за ин­вес­ти­ции и ще тряб­ва да зап­ла­ти всич­ки еми­ти­ра­ни ко­ли­чес­т­ва пар­ни­ко­ви га­зо­ве. В слу­чая ста­ва ду­ма за бли­зо 10 млн. то­на, ко­е­то при це­на 25 ев­ро за тон пра­ви по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва.

За­се­га пла­но­ве­те на уп­рав­ля­ва­щи­те за спра­вя­не с проб­ле­ма се из­чер­п­ват до ме­ха­нич­но пок­ри­ва­не на раз­хо­ди­те на ТЕЦ „Ма­ри­ца-из­ток

2“за кво­ти от БЕХ. Хол­дин­гът ве­че е пла­тил око­ло 75 млн. лв. за та­зи цел и се очак­ва до края на го­ди­на­та да да­де още 225 ми­ли­о­на. То­ва оба­че ще ре­ши въпроса са­мо за та­зи го­ди­на.

Ако и до­го­ди­на БЕХ тряб­ва да из­ва­ди не­об­хо­ди­ми­те за ТЕЦа 500 ми­ли­о­на, то­ва оз­на­ча­ва но­ви за­е­ми, с ко­и­то дър­жав­на­та енер­ге­ти­ка ще се ус­т­ре­ми към фи­нан­со­ва кри­за.

Скъ­пи­те кво­ти CO2 за­ся­гат пря­ко и дей­ност­та на НЕК, ко­я­то за­гу­би но­ви 78.9 млн. лв. през тре­то­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та, с ко­е­то за­гу­ба­та за 2018 г. ве­че е 153.4 ми­ли­о­на.

Все по­ве­че за­дъл­же­ния

Без да се взе­ма пред­вид се­гаш­на­та фи­нан­со­ва по­мощ от БЕХ, дъл­го­ве­те на ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” към 30 сеп­тем­в­ри са 915 ми­ли­о­на - 257.3 млн. лв. дъл­гос­роч­ни и 657.7 крат­кос­роч­ни, от ко­и­то прос­ро­че­ни­те са бли­зо 405 ми­ли­о­на.

Ос­нов­но ТЕЦ-ът дъл­жи па­ри имен­но на БЕХ - 462 млн. ле­ва без лих­ви­те. Има 5 до­го­во­ра за

за­е­ми - един от 2015 г. за 17.9 млн. лв., три от 2016 г. об­що за 140 млн. лв. и един от 2017 г. - 89.9 ми­ли­о­на. От­дел­но през ап­рил та­зи го­ди­на е под­пи­са­но и спо­ра­зу­ме­ние за по­куп­коп­ро­даж­ба на кво­ти CO2 на стой­ност 214.5 млн. ле­ва. Вър­ху за­е­ми­те дру­жес­т­во­то има и дъл­жи­ма към 31 март 2018 г. лих­ва в раз­мер на 22.6 млн. лв.

На 15 ок­том­в­ри е би­ло взе­то ре­ше­ние за кон­со­ли­ди­ра­не на всич­ки за­дъл­же­ния към енер­гий­ния хол­динг, вклю­чи­тел­но и лих­ви­те с нов за­ем за 485 млн. ле­ва. Той ще бъ­де със срок на по­га­ся­ва­не до края на 2023 г. и гра­ти­сен пе­ри­од през 2019 г., ка­то по не­го ня­ма да бъ­дат пре­дос­та­ве­ни обез­пе­че­ния.

В съ­що­то вре­ме за­дъл­же­ни­я­та на НЕК са ве­че над 4.1 мл­рд. ле­ва. Мал­ко по­ве­че от по­ло­ви­на­та от та­зи су­ма дру­жес­т­во­то дъл­жи на БЕХ. Ста­ва ду­ма за два­та го­ле­ми за­е­ма по над ми­ли­ард (от 2014 и 2016 г.), ко­и­то бя­ха от­пус­на­ти съ­от­вет­но за кон­со­ли­ди­ра­не на ста­ри за­дъл­же­ния и за­ба­ве­ни пла­ща­ния към АЕЦ „Бе­ле­не“, как­то и за из­п­ла­ща­не на за­дъл­же­ни­я­та към аме­ри­кан­с­ки­те цен­т­ра­ли „Ей и Ес Гъ­лъ­бо­во“и „Кон­ту­р­Г­ло­бал Ма­ри­ца-из­ток 3“.

Без ре­фор­ми в енер­ге­ти­ка­та и по­ви­ша­ва­не на це­на­та на то­ка оба­че ни­то ТЕЦ „Ма­ри­ца­из­ток 2“, ни­то НЕК ще мо­же да пла­ща те­зи свои за­дъл­же­ния.

~ 10 км R До­би­вът на “Ми­ни Ма­ри­ца-из­ток” пред­с­тав­ля­ва 89% от об­щия до­бив на въг­ли­ща в Бъл­га­рия.

Юли­ан По­пов,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.