/ /БОКЛУКЪТ НА СО­ФИЯ Ин­с­та­ла­ция за го­ре­не на до­ве­рие

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

След 11 го­ди­ни про­ек­тът за ин­си­не­ра­тор стиг­на фи­нал­на­та пра­ва > 32-34

ЗЗа по­ли­ти­ци­те те­ма­та за пре­ки­те чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции е ка­то

кеч дву­бой - все­ки мо­же да при­ла­га как­ви­то ис­ка из­мис­ле­ни хват­ки без ни­как­ви пра­ви­ла. За­то­ва и ня­кол­ко ме­се­ца след ка­то Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра за­го­во­ри за „то­та­лен срив“, те­ма­та про­дъл­жа­ва да пре­диз­вик­ва де­ба­ти. Мал­ко или мно­го са ин­вес­ти­ци­и­те, коя ста­тис­ти­ка го по­каз­ва и кой е ви­но­вен, че не са кол­ко­то ни се ис­ка... бит­ка­та се пре­не­се и на пар­ла­мен­тар­ния ринг в ре­чи­те на де­пу­та­ти­те око­ло при­е­ма­не­то на бю­дже­та за до­го­ди­на. За­що­то съ­що ка­то ке­ча и тук все­ки мис­лещ мал­ко по-трез­во е на­яс­но, че раз­мя­та­не­то на те­зи чис­ла слу­жи са­мо за шоу.

Дан­ни­те за ин­вес­ти­ци­и­те до­ри и при най-доб­ро и точ­но тре­ти­ра­не са по-ско­ро оценка за ре­ал­ност­та, от­кол­ко­то ней­но ог­ле­да­ло. Те се съ­би­рат труд­но и бав­но и за­то­ва са пос­ло­вич­но не­точ­ни в на­ча­ло­то.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.