//ГЕОПОЛИТИКА Ка­па­нът „но­ви из­т­ре­би­те­ли“

Из­бо­рът на на­тов­с­ки бой­ни са­мо­ле­ти из­п­ра­вя ГЕРБ пред ди­ле­ма: да ядо­са из­би­ра­те­ли­те си или САЩ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Мом­чил Ми­лев | [email protected] ав­тор

ОО­ще от на­ча­ло­то на по­ли­ти­чес­ка­та си ка­ри­е­ра пре­ми­е­рът Бо­ри­сов ни­ко­га не е бил фен на ин­вес­ти­ци­и­те в от­б­ра­на. Ли­де­рът на ГЕРБ изоб­що не се при­тес­ня­ва­ше да на­ри­ча из­т­ре­би­те­ли­те „вто­ра ръ­ка“с през­ри­тел­но­то „брак­ми“или пък да зо­ве за де­ми­ли­та­ри­за­ция на Чер­но мо­ре, къ­де­то да има са­мо „плат­но­ход­ки, ях­ти, ту­рис­ти, мир и лю­бов“.

Ев­ро­пейс­ка­та „но­ва нор­мал­ност“в сфе­ра­та на си­гур­ност­та след анек­си­ра­не­то на Крим оба­че при­ну­ди до­ри па­ци­фис­т­кия ни пре­ми­ер по­не фор­мал­но да про­я­ви ре­ши­тел­ност и да „раз­д­рън­ка оръ­жие“. Стис­вай­ки зъ­би, той прие „уел­с­ки­те“стан­дар­ти за мо­дер­ни­за­ция на въ­о­ръ­же­ни­те си­ли: по­ви­ша­ва­не на раз­хо­ди­те за от­б­ра­на на 2% от БВП до 2024 г., от ко­и­то по­не 20% за но­ва бой­на еки­пи­ров­ка.

Та­ка, по вре­ме на нас­то­я­щия си ман­дат, Бо­ри­сов най-нак­рая ре­ал­но тряб­ва­ше да зад­ви­жи три­те ме­гап­ро­ек­та за пре­въ­о­ръ­жа­ва­не на ар­ми­я­та: за на­тов­с­ки из­т­ре­би­те­ли, за но­ви бой­ни ма­ши­ни на пе­хо­та­та и за мо­дул­ни пат­рул­ни ко­ра­би.

За­дъ­не­на ули­ца

Про­ек­тът за из­бор на нов тип бой­ни са­мо­ле­ти оба­че е на­път да вка­ра ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля в твър­де обър­кан по­ли­ти­чес­ки и ге­ос­т­ра­те­ги­чес­ки ла­би­ринт.

Си­ту­а­ци­я­та се ус­лож­ня­ва в кон­тек­с­та на две не­ща, ко­и­то ста­на­ха яс­ни пре­ди око­ло сед­ми­ца въп­ре­ки опи­ти­те за за­сек­ре­тя­ва­не на из­бор­на­та про­це­ду­ра: че швед­с­ка­та офер­та за са­мо­ле­ти Gripen е под гла­су­ва­ния от пар­ла­мен­та бю­джет от 1.8 млн. лв. с ДДС, а щат­с­ка­та за F-16 – най-ве­ро-

ят­но над не­го. А съ­що та­ка и че аме­ри­кан­с­ки­ят про­из­во­ди­тел Lockheed Martin ня­ма да се впи­ше в за­ло­же­ния 2-го­ди­шен срок за дос­тав­ка на пър­ви­те ма­ши­ни. Още на след­ва­щия ден пред­с­та­ви­те­ли на швед­с­ка­та кор­по­ра­ция Saab вед­на­га кон­т­ри­ра­ха, че не са­мо ще оси­гу­рят 4 са­мо­ле­та в рам­ки­те на 24 ме­се­ца, но и в то­зи срок пър­ви­те обу­че­ни пи­ло­ти ще са го­то­ви за ох­ра­на на въз­душ­но­то ни прос­т­ран­с­т­во.

Об­щес­т­ве­на тай­на е, че Бо­ри­сов и съ­пар­тий­ци­те му сим­па­ти­зи­рат на пред­ло­же­ни­е­то за дос­тав­ка на но­воп-

ро­из­ве­де­ни из­т­ре­би­те­ли F-16V.

Проб­ле­мът на ГЕРБ оба­че е, че в ре­зул­тат на пре­диш­ни свои про­ти­во­ре­чи­ви хо­до­ве труд­но ще ус­пе­ят да „про­да­дат“ре­ше­ни­е­то си на бъл­гар­с­ки­те да­нъ­коп­лат­ци, без да пла­тят ви­со­ка по­ли­ти­чес­ка це­на. А ако пък пред­по­че­тат кон­ку­рен­т­на­та офер­та за швед­с­ки­те бой­ни са­мо­ле­ти Gripen, те рис­ку­ват да раз­д­раз­нят най­сил­на­та на­тов­с­ка дър­жа­ва и в час­т­ност ней­ния гнев­лив ли­дер. Ко­е­то оп­ре­де­ле­но би мог­ло да се от­ра­зи не­га­тив­но на по­ли­ти­чес­ко­то бъ­де­ще на пре­ми­е­ра.

Да се прос­т­ре­ляш в кра­ка По прин­цип ли­де­рът на ГЕРБ ми­ни­ра пъ­тя към за­ку­пу­ва­не­то на F-16 още по вре­ме на пре­диш­ния си ман­дат. То­га­ва ми­нис­тър на от­б­ра­на­та бе­ше зе­ме­де­ле­цът Нен­чев от „Ре­фор­ма­тор­с­кия блок“. По то­ва вре­ме Бо­ри­сов при­ла­га­ше так­ти­ка­та „от­каз чрез от­ла­га­не“, на­ри­ча­ше из­т­ре­би­те­ли­те вто­ра ръ­ка „брак­ми“и ви­на­ги пос­та­вя­ше ци­вил­ни­те раз­хо­ди на пър­во мяс­то, за­що­то му га­ран­ти­ра­ха на­род­на лю­бов. Мал­ка­та под­роб­ност бе­ше, че в гру­па­та на из­пол­з­ва­ни­те „брак­ми“по то­ва вре­ме по­па­да­ха и пред­ла­га­ни­те на стра­на­та ни пор­ту­гал­с­ки F-16 MLU. Та­ка, без да ис­ка, пре­ми­е­рът де фак­то се пре­вър­на в ло­бист на един­с­т­ве­на­та офер­та за но­ви са­мо­ле­ти – та­зи за Gripen.

Ко­га­то пък слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во на пре­зи­ден­та Ра­дев се опи­та да фор­си­ра про­це­ду­ра­та за но­ви­те са­мо­ле­ти и „на из­п­ро­во­дяк“кла­си­ра швед­с­ка­та офер­та на пър­во мяс­то, ГЕРБ бло­ки­ра­ха за­ку­пу­ва­не­то на из­т­ре­би­те­ли­те, ка­то сфор­ми­ра­ха ан­кет­на ко­ми­сия по въпроса в но­во­из­б­ра­ния пар­ла­мент. И тъй ка­то Бо­ри­сов пос­ле­до­ва­тел­но бе­ше кри­ти­ку­вал оп­ци­я­та за ку­пу­ва­не на из­пол­з­ва­ни ма­ши­ни,

уп­рав­ля­ва­щи­те бя­ха при­ну­де­ни да при­бяг­нат до скрит коз, ка­то обя­ви­ха, че Lockheed Martin са би­ли нес­п­ра­вед­ли­во дис­к­ри­ми­ни­ра­ни и съ­що са ис­ка­ли да пред­ло­жат но­воп­ро­из­ве­де­ни F-16. И тъй ка­то в мо­мен­та ико­но­ми­ка­та на стра­на­та се на­ми­ра в от­но­си­тел­но доб­ро със­то­я­ние, ГЕРБ се зас­т­ра­хо­ва­ха до­пъл­ни­тел­но, ка­то уве­ли­чи­ха бю­дже­та за но­ви са­мо­ле­ти от 1.5 на 1.8 мл­рд. лв. с ДДС.

Обър­ка­ни смет­ки

По всич­ко ли­чи оба­че, че уп­рав­ля­ва­щи­те или не са има­ли дос­та­тъч­но ре­а­лис­тич­на пред­с­та­ва приб­ли­зи­тел­но кол­ко ще стру­ват 8 броя но­воп­ро­из­ве­де­ни F-16, или сил­но са над­це­ни­ли спо­соб­нос­ти­те си да се па­за­рят. Пра­ви впе­чат­ле­ние, че по вре­ме на всич­ки­те си пуб­лич­ни из­каз­ва­ния пред­с­та­ви­те­ли­те на Lockheed Martin и аме­ри­кан­с­ка­та дър­жав­на ад­ми­нис­т­ра­ция упо­ри­то из­бяг­ват те­ма­та с це­на­та.

Ако те­о­ре­тич­но взе­мем ка­то из­ход­на точ­ка нас­ко­ро до­го­во­ре­на­та сло­ваш­ка сдел­ка за за­ку­пу­ва­не на 14 аме­ри­кан­с­ки из­т­ре­би­те­ля за 1.6 мл­рд. ев­ро без ДДС, то­ва оз­на­ча­ва, че дос­тав­ка­та на 8 брой­ки за Бъл­га­рия би би­ла око­ло 2.1 мл­рд. лв. с ДДС, ко­е­то е с око­ло 300 млн. лв. над бю­дже­та. Ин­те­рес­но е, че съ­ща­та приб­ли­зи­тел­на су­ма из­те­че пре­ди око­ло сед­ми­ца в пуб­ли­ка­ция на Offnews, по­зо­ва­ва­ща се на пра­ви­тел­с­т­ве­ни из­точ­ни­ци. Ви­со­ко­пос­та­вен по­ли­тик, с кой­то „Ка­пи­тал“раз­го­ва­ря, съ­що пот­вър­ди, че има се­ри­оз­но над­ви­ша­ва­не на гла­су­ва­ния от пар­ла­мен­та бюд- жет. Спо­ред на­ша ин­фор­ма­ция, пот­вър­де­на от три не­за­ви­си­ми из­точ­ни­ка, пред­ло­же­ни­е­то на шве­ди­те пък е с око­ло 200 млн. лв. под за­ло­же­ния та­ван. То­ва им да­ва въз­мож­ност да по­доб­ря­ват офер­та­та си още, ако ня­кой изоб­що по­ис­ка то­ва от тях – нап­ри­мер да дос­та­вят не 8, а 10 са­мо­ле­та. При по­до­бен раз­вой на не­ща­та на уп­рав­ля­ва­щи­те ще им е дос­та труд­но да обяс­нят на хо­ра­та за­що из­би­рат са­мо­ле­ти, ко­и­то не са­мо са око­ло по­ло­вин ми­ли­ард по-скъ­пи от кон­ку­рен­т­ни­те, но и над­х­вър­лят фи­нан­со­ва­та рам­ка.

Кос­ве­но пот­вър­ж­де­ние, че под по­вър­х­ност­та ца­ри ти­ха па­ни­ка око­ло бю­дже­та за из­т­ре­би­те­ли­те, да­де и во­ен­ни­ят ми­нис­тър Ка­ра­ка­ча­нов.

„Ако въз­ник­не хи­по­те­за­та, че тряб­ва да се уве­ли­чат па­ри­те за са­мо­ле­ти­те, то­ва оз­на­ча­ва да за­поч­нем ця­ла­та про­це­ду­ра от­на­ча­ло, за­що­то пар­ла­мен­тът е гла­су­вал 1.5 мл­рд. без ДДС, или 1.8 мл­рд. с ДДС. Ако ня­кой ре­ши да вди­га па­ри­те за то­зи про­ект, то­ва зна­чи про­це­ду­ра­та от­на­ча­ло и да за-

гу­бим още ед­на го­ди­на“, обя­ви той пред жур­на­лис­ти ми­на­лия пе­тък. По прин­цип на­пос­ле­дък Ка­ра­ка­ча­нов е из­к­лю­чи­тел­но вни­ма­те­лен под как­во пос­та­вя под­пи­са си, осо­бе­но в кон­тек­с­та на уда­ра по близ­ка­та до ВМРО Дър­жав­на аген­ция за бъл­га­ри­те в чуж­би­на. За­що­то ед­на греш­на стъп­ка око­ло из­бо­ра на из­т­ре­би­те­ли ве­ро­ят­но ще го нап­ра­ви до­жи­во­тен кли­ент на глав­ния про­ку­рор.

Всъщ­ност на­мек­на­то­то от Ка­ра­ка­ча­нов от­ла­га­не изоб­що не е тол­ко­ва не­въз­мо­жен сце­на­рий. Ако ис­кат да из­бег­нат шу­мен скан­дал за­ра­ди це­на­та на из­т­ре­би­те­ли­те, уп­рав­ля­ва­щи­те мо­же би ще из­мис­лят ня­как­во фор­мал­но ос­но­ва­ние да вър­нат про­ек­та в пар­ла­мен­та, къ­де­то още по­ве­че да раз­ду­ят от­пус­на­та­та су­ма. Кос­ве­ни ин­ди­ка­ции за евен­ту­а­лен по­до­бен ход мо­гат да се ви­дят в три­го­диш­на­та бю­джет­на прог­но­за. Там па­ри­те за бой­ни са­мо­ле­ти мис­те­ри­оз­но са из­чез­на­ли през

2019 г. и се по­я­вя­ват пак през

2020 г. Ко­е­то би мог­ло да зна­чи, че през след­ва­ща­та ед­на го­ди­на фи­на­ли­зи­ра­не на са­мо­лет­на­та сдел­ка по-ско­ро не се очак­ва.

Спо­ред во­ен­ния ми­нис­тър из­бор на офер­та за над 1.8 мл­рд. лв. мо­же да има са­мо с но­во ре­ше­ние на пар­ла­мен­та.

Q Уп­рав­ля­ва­щи­те ве­ро­ят­но ще тряб­ва да из­мис­лят дос­та убе­ди­тел­ни ар­гу­мен­ти, с ко­и­то да обос­но­ват за­ку­пу­ва­не­то на с ня­кол­кос­то­тин ми­ли­о­на ле­ва по-скъ­пи из­т­ре­би­те­ли | сним­ка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.