//ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПРЕД КПКОНПИ Да имаш да си пол­з­ваш

Ис­то­ри­я­та с апар­та­мен­та на Вла­дис­лав Го­ра­нов по­каз­ва не­ра­бо­те­щия кон­т­рол на кон­ф­ликт на ин­те­ре­си

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ро­сен Бо­сев | [email protected]

ВВ края на 2010 г. 16 на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли от поч­ти всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи на­пус­кат за­се­да­ни­е­то в пле­нар­на­та за­ла, за да оти­дат на бан­кет, от кой­то мо­же­ха да си тръг­нат с по­да­рък - ки­чоз­ни­ят, но прес­къп мо­би­лен те­ле­фон Vertu. По­ка­на­та се оказ­ва жур­на­лис­ти­чес­ки ка­пан, а от­зо­ва­ли­те се на сре­ща­та де­пу­та­ти се оп­ле­то­ха в обяс­не­ни­я­та си. В край­на смет­ка слу­ча­ят бе­ше по­ту­лен.

Без­въз­мез­д­но­то пре­дос­та­вя­не на об­ла­ги е удо­бен на­чин за ку­пу­ва­не на вли­я­ние. В за­мя­на на би­то­ви ус­лу­ги пуб­лич­на­та власт на свой ред се прев­ръ­ща в бан­ка за ус­лу­ги.

През 2015 г. вто­ри­ят ка­би­нет на Бо­ри­сов пред­ло­жи про­ект за ан­ти­ко­руп­ци­о­нен за­кон. В не­го бе­ше пред­ви­де­но ви­со­ко­пос­та­ве­ни­те дър­жав­ни слу­жи­те­ли да дек­ла­ри­рат ши­рок кръг от об­с­то­я­тел­с­т­ва, свър­за­ни не са­мо с до­хо­ди­те им и иму­щес­т­во­то, ко­е­то при­те­жа­ват, но и дру­ги, с ко­и­то мо­же да се пов­ли­яе на ре­ше­ни­я­та, ко­и­то взи­мат. В край­на смет­ка за­ко­нът бе­ше се­ри­оз­но оря­зан, но в декларациите ос­та­на за­дъл­же­ни­е­то да се обя­вя­ва пол­з­ва­но­то дви­жи­мо и нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во, соб­с­т­ве­ност на тре­ти ли­ца.

Те­зи дек­ла­ра­ции се про­ве­ря­ват от ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия (КПКОНПИ).

И ве­ро­ят­но ни­коя ин­с­ти­ту­ция ня­ма да обър­не вни­ма­ние на та­зи гра­фа, ако ми­на­ла­та сед­ми­ца в сво­е­то ва­ри­е­тет­но учас­тие в шо­у­то на Сла­ви Три­фо­нов по бTV глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров не тряб­ва­ше да от­го­во­ри на въпроса да­ли про­ку­ра­ту­ра­та ще про­ве­ри фак­та, че фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов пол­з­ва без­въз­мез­д­но жи­ли­ще от 180 кв. м, соб­с­т­ве­ност на тре­то ли­це. То­га­ва Ца­ца­ров обя­ви, че за­поч­ва про­вер­ка и из­вед­нъж об­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то е би­ло из­вес­т­но и на про­ку­ра­ту­ра­та, и на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия от ме­се­ци, се пре­вър­на в ос­нов­на те­ма за тях.

Всъщ­ност те­ма­та за апар­та­мен­та на Го­ра­нов бе­ше пов-

диг­на­та още пре­ди три го­ди­ни, ко­га­то во­де­ща­та в „Ка­нал 3“Или­я­на Бе­нов­с­ка (при ко­я­то гос­ти са би­ли и глав­ни­ят про­ку­рор, и ше­фът на КПКОНПИ Пла­мен Ге­ор­ги­ев) го по­пи­та да­ли жи­вее в ком­п­лек­са на Ки­рил До­мус­чи­ев, а той от­го­во­ри: „Да, то­ва уко­ри­мо ли е? А вие къ­де жи­ве­е­те? Не е ра­бо­та да се бър­ка­ме до­там в лич­ния жи­вот на по­ли­ти­ци­те и жур­на­лис­ти­те.“Пре­ди ня­кол­ко сед­ми­ци в пре­да­ва­не­то си по „Ев­ро­ком“во­де­щи­ят Са­шо Ди­ков по­пи­та фи­нан­со­вия ми­нис­тър да­ли жи­вее без­п­лат­но в пос­т­ро­е­ния от биз­нес­ме­на ком­п­лекс „Ес­те“, на ко­е­то той от­го­во­ри, че жи­вее там, но апар­та­мен­тът не е на До­мус­чи­ев.

Ка­зу­сът по­каз­ва наг­лед­но как неп­ред­ви­ди­ми­те стан­дар­ти, по ко­и­то ра­бо­тят ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия и про­ку­ра­ту­ра­та, обез­с­мис­лят дек­ла­ри­ра­не­то на по­доб­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, а от­там и бор­ба­та с ко­руп­ци­я­та и кон­ф­лик­та на ин­те­ре­си.

Апар­та­мент от кръс­т­ни­ка Апар­та­мен­тът, в кой­то Го-

ра­нов жи­вее, е соб­с­т­ве­ност на съп­ру­га­та на не­го­вия кръс­т­ник Иван Са­ри­ев и се на­ми­ра в ком­п­лек­са на Ки­рил До­мус­чи­ев „Ес­те“. Ку­пен е през 2012 г. на це­на, бли­зо два пъ­ти над да­нъч­на­та оценка, ста­ва яс­но от но­та­ри­ал­ния акт. “Не поз­на­вам До­мус­чи­ев, не съм го виж­дал, не поз­на­вам ни­ко­го от ГЕРБ. По­ма­гал съм на мно­го хо­ра. То­ва, ко­е­то да­ря­ва­ме, е взе­то на­за­ем от Бог”, ко­мен­ти­ра пред “Ка­пи­тал” Са­ри­ев, кой­то е и ви­со­ко­пос­та­вен пред­с­та­ви­тел на ма­сон­с­ки­те сре­ди в Бъл­га­рия.

„Дек­ла­ри­рал съм пол­з­ва­не­то на то­зи имот с яс­но съз­на­ние, че по мои оцен­ки не пред­с­тав­ля­ва кон­ф­ликт на ин­те­ре­си“, за­я­ви от своя стра­на фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Го­ра­нов. И дейс­т­ви­тел­но фак­тът, че пол­з­ва без­въз­мез­д­но жи­ли­ще на свой бли­зък, не оз­на­ча­ва сам по се­бе си, че е на­ли­це неп­ра­во­мер­но дейс­т­вие.

Ад­во­кат Ни­ко­лай Янев, кой­то прак­ти­ку­ва в об­ласт­та на ре­гу­ла­тив­ния кон­т­рол (compliance) и кон­ф­лик­та на ин­те­ре­си, ко­мен­ти­ра, че по прин­цип compliance прог­ра­ми­те са по­доз­ри­тел­ни към без­въз­мез­д­но­то по­лу­ча­ва­не и да­ва­не на об­ла­ги (ве­щи, ус­лу­ги, на­ма­ле­ния, по­чер­п­ки и др.). Ко­га­то от по­лу­ча­те­ля за­ви­си взе­ма­не­то на оп­ре­де­ле­ни ре­ше­ния, след­ва да се из­с­лед­ва да­ли по­лу­че­на­та об­ла­га не би мог­ла да пов­ли­яе вър­ху тях.

Q Про­ку­ра­ту­ра­та и КПКОНПИ ви­дя­ха по­вод за про­вер­ка в дек­ла­ра­ци­я­та на Го­ра­нов не ко­га­то тя бе­ше обя­ве­на, а ко­га­то Ца­ца­ров оти­де в "Шо­у­то на Сла­ви" | сним­ка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.