Ане­лия Ни­ко­ло­ва

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Ако от­го­во­рът е по­ло­жи­те­лен, по вся­ка ве­ро­ят­ност е на­ли­це под­куп”, обяс­ня­ва адв.

Янев. Той уточ­ня­ва, че ня­кои съв­ре­мен­ни compliance прог­ра­ми съ­вет­ват пъл­но из­бяг­ва­не на без­въз­мез­д­ни об­ла­ги “до­ри и да не вли­я­ят вър­ху слу­жеб­ни­те ре­ше­ния на по­лу­ча­те­ля им, ако ес­тес­т­во­то на об­ла­га­та съз­да­ва усе­ща­не за не­що не­ред­но, ка­то раз­то­чи­тел­на ве­че­ря, лук­со­зен по­да­рък и т.н.”.

Ве­ро­ят­но по съ­ща­та при­чи­на в сря­да Го­ра­нов ко­мен­ти­ра в пар­ла­мен­та: “Ни­ко­га фир­ми, свър­за­ни с ве­че пуб­лич­но из­вес­т­ния Иван Са­ри­ев, не са по­лу­ча­ва­ли об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки или суб­си­дии.” Проб­ле­мът на фи­нан­со­вия ми­нис­тър е, че е прин­ци­пал на най-го­ля­ма­та кон­т­рол­на ин­с­ти­ту­ция в Бъл­га­рия - На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­те, ко­е­то го пос­та­вя в пер­ма­нен­тен риск от кон­ф­ликт на ин­те­ре­си. Още по­ве­че че съп­ру­га­та на щед­рия му кръс­т­ник раз­ви­ва биз­нес.

“За­поч­на­ли са съ­от­вет­ни­те про­вер­ки и пред­по­чи­там да го­во­ря след прик­люч­ва­не­то им.

Ня­ма­ме фир­ми, свър­за­ни с мен или съп­ру­га­та ми, ко­и­то да са спе­че­ли­ли ев­ро­фи­нан­си­ра­не, об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки, ни­то пол­з­ва­ме кре­ди­ти­ра­не от бан­ки, ня­ма­ме вло­го­ве, вклю­чи­тел­но в КТБ, не сме учас­т­ва­ли в ни­как­ва при­ва­ти­за­ция. Про­ве­ря­ва­ни сме от НАП през 2015 г. и има­ме из­да­ден акт, ка­то сме пла­ти­ли су­ма­та по не­го”, ка­за Са­ри­ев пред “Ка­пи­тал”.

„КПКОНПИ раз­по­ла­га с всич­ки за­ко­но­ви и ма­те­ри­ал­ни въз­мож­нос­ти да ус­та­но­ви по­тен­ци­а­лен кон­ф­ликт на ин­те­ре­си. Про­ак­тив­на ро­ля оба­че в слу­чая има про­ку­ра­ту­ра­та, а не ко­ми­си­я­та, и то­ва пов­ди­га въпроса за­що до­се­га не е пра­ве­на та­ка­ва про­вер­ка“, ко­мен­ти­ра Те­о­дор Сла­вев от Бъл­гар­с­кия ин­с­ти­тут за прав- ни ини­ци­а­ти­ви. Спо­ред не­го в та­ки­ва слу­чаи най-важ­но е да се га­ран­ти­ра по­ли­ти­чес­ка­та без­п­рис­т­рас­т­ност при дейс­т­ви­я­та на КПКОНПИ, тъй ка­то пред­се­да­те­лят й е из­б­ран от уп­рав­ля­ва­щи­те. Той смя­та, че за цел­та На­род­но­то съб­ра­ние би мог­ло да се въз­пол­з­ва от пра­во­то си по за­кон и да из­с­лу­ша Пла­мен Ге­ор­ги­ев за мер­ки­те, ко­и­то ко­ми­си­я­та е пред­п­ри­е­ла, за да оси­гу­ри не­за­ви­си­ма про­вер­ка. Сла­вев по­со­чи и прак­ти­ка­та в дру­ги дър­жа­ви, че „при по­доб­ни про­вер­ки по­ли­ти­чес­ки­те ли­ца от та­къв висш ранг из­ли­зат в от­пуск, за­що­то вис­ша­та влас­то­ва по­зи­ция, ко­я­то за­е­мат, има ре­сур­си да вли­яе вър­ху раз­с­лед­ва­не­то“.

Дек­ла­ри­рай­те си, не ни ин­те­ре­су­ва

И до­ка­то по ка­зу­са на Го­ра­нов те­че про­вер­ка, то из­ця­ло из­вън ра­да­ра на кон­т­рол­ни­те ин­с­ти­ту­ции ос­та­ват ос­та­на­ли­те слу­чаи на ви­со­ко­пос­та­ве­ни дър­жав­ни слу­жи­те­ли, дек­ла­ри­ра­ли, че пол­з­ват чуж­до иму­щес­т­во - въз­мез­д­но и без­въз­мез­д­но. Ста­ва ду­ма за око­ло 500 ви­со­ко­пос­та­ве­ни дър­жав­ни слу­жи­те­ли. В та­зи брой­ка вли­зат жи­ве­е­щи­те под на­ем, пол­з­ва­щи­те ав­то­мо­бил на ли­зинг и до­ри жи­ве­е­щи­те в жи­ли­ще на ро­ди­те­ли­те си.

Във втор­ник пред жълт сайт пред­се­да­те­лят на КПКОНПИ Пла­мен Ге­ор­ги­ев да­де да се раз­бе­ре, че ко­ми­си­я­та ня­ма на­ме­ре­ние да из­вър­ш­ва про­вер­ки на те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва, а ще ча­ка да бъ­де се­зи­ра­на от про­ку­ра­ту­ра­та.

А декларациите да­ват дос­та­тъч­но хляб за раз­ми­съл. В тях мо­гат да се ви­дят ду­зи­на на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли (от всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи), ко­и­то пол­з­ват чуж­ди скъ­пи ав­то­мо­би­ли на ос­но­ва­ние “до­го- вор за ус­лу­га” (Ди­ми­тър Ав­ра­мов - екс ГЕРБ и нас­то­ящ ДПС) , “по до­го­ва­ря­не” (Да­ни­ел Йор­да­нов, БСП), “с ус­т­но спо­ра­зу­ме­ние” (Ди­лян Ди­мит­ров, ГЕРБ), “пол­з­ва­не сре­щу зап­ла­ща­не на раз­хо­ди­те” (Йор­дан Апос­то­лов, Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти)...

Пак след “ус­т­на до­го­вор­ка” кме­тът на Сеп­тем­в­ри Ма­рин Ра­чев пол­з­ва два мер­це­де­са, а кме­тът на Сво­ге Емил Ива­нов пол­з­ва мер­це­дес под на­ем сре­щу су­ма­та от 100 ле­ва.

Как­во стои зад все­ки от те­зи до­го­во­ри и до­го­вор­ки ня­ма как да ста­не яс­но от декларациите, за­що­то ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия, ко­я­то офор­мя блан­ки­те и пра­ви­ла­та за по­пъл­ва­не­то им, е да­ла пъл­на сво­бо­да на за­дъл­же­ни­те да ги по­пъл­ват, как­то на­ме­рят за доб­ре.

По та­зи при­чи­на ня­кои за­пис­ват пол­з­ва­ни имо­ти под на­ем, а дру­ги - не. Има още един па­ра­докс - съ­ди­и­те, про­ку­ро­ри­те и сле­до­ва­те­ли­те дек­ла­ри­рат и чия соб­с­т­ве­ност е пол­з­ва­но­то чуж­до иму­щес­т­во, до­ка­то в те зи на ос­та­на­ли­те ви­со­ко­пос­та­ве­ни дър­жав­ни слу­жи­те­ли не са за­дъл­же­ни. Ня­ма яс­но­та и да­ли име­на­та тряб­ва да се из­пис­ват на­пъл­но, или са­мо да се по­соч­ват ини­ци­а­ли.

Вся­ко от те­зи пра­во­от­но­ше­ния мо­же да е съв­сем из­ряд­но. Ако оба­че ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия и про­ку­ра­ту­ра­та се за­дейс­т­ват са­мо ко­га­то глав­ни­ят про­ку­рор оти­де в ня­кое ве­чер­но шоу, за­ко­нът ня­ма аб­со­лют­но ни­ка­къв сми­съл.

Дър­жа­ва­та по­ис­ка да се дек­ла­ри­рат об­с­то­я­тел­с­т­ва, ко­и­то ня­ма ни­как­во на­ме­ре­ние да про­ве­ря­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.