Downtown Office Building for Sale/Rent

1110 sq.m. of built-up area Perfect for IT offices and/or medical usages High cabling category Server room & storages 100 sq.m. garden

Capital - - СВЯТ | K1 -

02 14, Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia, Bulgaria | tel.: +359 2 489 87 00 | [email protected]

да нап­ра­ви в Азов­с­ко мо­ре, е сход­но с дейс­т­ви­я­та на Ки­тай в Юж­но­ки­тайс­ко мо­ре - сплаш­ва­не на по-мал­ки­те съ­се­ди, пре­тен­ции за кон­т­рол вър­ху меж­ду­на­род­ни во­ди в оче­вид­но на­ру­ше­ние на меж­ду­на­род­но­то мор­с­ко пра­во и пи­са­не на но­ви пра­ви­ла в крач­ка с про­мя­на на фак­ти­те на те­рен. И то­ва, че Азов­с­ко мо­ре да­леч не мо­же да се срав­ня­ва с Юж­но­ки­тайс­ко мо­ре по стра­те­ги­чес­ка важ­ност и зна­че­ние за меж­ду­на­род­на­та тър­го­вия, съв­сем не оз­на­ча­ва, че Ва­шин­г­тон и Брюк­сел мо­гат да ос­та­вят по­ве­де­ни­е­то на Мос­к­ва без пос­лед­с­т­вия. „Рус­на­ци­те се опит­ват да ус­та­но­вят но­ва нор­ма и след ка­то вед­нъж то­ва се слу­чи, е из­к­лю­чи­тел­но труд­но об­ра­ти­мо.

Кре­мъл съз­да­ва из­к­лю­чи­тел­но опа­сен мор­с­ки пре­це­дент“, каз­ва пред сп. Foreign Policy Джеф­ри Ед­мън­дс, из­с­ле­до­ва­тел във ва­шин­г­тон­с­кия ана­ли­ти­чен цен­тър CNA и бивш ди­рек­тор на от­де­ла за Русия в Съ­ве­та за на­ци­о­нал­на си­гур­ност към Бе­лия дом.

Кри­за за вът­реш­на упот­ре­ба

До­ка­то Мос­к­ва об­ви­ня­ва Ки­ев в умиш­ле­на „про­во­ка­ция“, а ук­ра­ин­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во тър­си меж­ду­на­род­на под­к­ре­па сре­щу по­ред­ния „акт на аг­ре­сия“от го­ле­мия съ­сед, ис­ти­на­та е, че ед­но уме­ре­но по­ви­ша­ва­не на нап­ре­же­ни­е­то но­си вът­реш­но­по­ли­ти­чес­ки пол­зи как­то за рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Пу­тин, та­ка и за ук­ра­ин­с­кия Пет­ро По­ро­шен­ко, ка­то от­к­ло­ня­ва вни­ма­ни­е­то от дру­ги проб­ле­ми.

За­ра­ди не­по­пу­ляр­на­та пен­си­он­на ре­фор­ма, включ­ва­ща не­из­беж­но и от­дав­на от­ла­га­но по­ви­ша­ва­не на пен­си­он­на­та въз­раст, рей­тин­гът на рус­кия пре­зи­дент е пад­нал до най-нис­ко­то си ни­во от анек­си­ра­не­то на Крим на­сам. До­ка­то дос­ко­ро по­пу­ляр­ност­та му ос­та­ва­ше не­у­яз­ви­ма, се­га спо­ред пос­лед­но­то про­уч­ва­не на „Ле­ва­да-цен­тр“61% от рус­на­ци­те смя­тат пре­зи­ден­та за из­ця­ло от­го­во­рен за ико­но­ми­чес­ка­та стаг­на­ция и дру­ги проб­ле­ми.

По­ро­шен­ко от своя стра­на към мо­мен­та не из­г­леж­да да има шанс да спе­че­ли пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри, нас­ро­че­ни за март до­го­ди­на. Той има под­к­ре­па от око­ло 10% в над­п­ре­ва­ра­та, в ко­я­то фа­во­рит за­се­га е бив­ши­ят пре­ми­ер Юлия Ти­мо­шен­ко с 20%.

Обяс­не­ни­е­то за спад­на­ла­та по­пу­ляр­ност на пре­зи­ден­та са вло­ша­ва­не­то на жиз­не­ния стан­дарт на ук­ра­ин­ци­те, вди­га­не­то на це­ни­те на енер­ги­я­та и ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­на­та ко­руп­ция.

В та­зи си­ту­а­ция же­ла­ни­е­то на По­ро­шен­ко за въ­веж­да­не на во­ен­но по­ло­же­ние за­ра­ди стъл­к­но­ве­ни­е­то в Кер­чен­с­кия про­ток бе­ше из­тъл­ку­ва­но от фи­гу­ри от опо­зи­ци­я­та и по­ли­ти­чес­ки наб­лю­да­те­ли ка­то опит на пре­зи­ден­та да от­ло­жи из­бо­ри­те. Още по­ве­че че до­ри при анек­си­ра­не­то на Крим и при мно­го по-се­ри­оз­ни сра­же­ния в Из­точ­на Украйна не се е сти­га­ло до на­ла­га­не на из­вън­ред­но по­ло­же­ние. Са­ми­ят По­ро­шен­ко (чий­то пре­диз­бо­рен ло­зунг е „Ар­мия, език,

вя­ра“) се опи­та да оп­рав­дае край­на­та мяр­ка с ра­зуз­на­ва­тел­ни данни за под­гот­вя­на су­хо­път­на ин­ва­зия от стра­на на Русия, но без убе­ди­тел­ни под­роб­нос­ти. В край­на смет­ка пар­ла­мен­тът гла­су­ва во­ен­но по­ло­же­ние да не бъ­де въ­ве­де­но в ця­ла­та стра­на, а са­мо в ре­ги­о­ни­те, гра­ни­че­щи с Русия и Тран­с­д­нис­т­рия, и да про­дъл­жи 30 вмес­то 60 дни, как­то ис­ка­ше пре­зи­ден­тът.

До­ри та­ка, как­то ко­мен­ти­ра он­лайн из­да­ни­е­то „Ук­ра­ин­с­ка прав­да“, „с един удар пре­зи­ден­тът и не­го­ви­ят екип

про­ме­ни­ха ме­дий­ния фо­кус на ця­ла­та стра­на, прев­ръ­щай­ки По­ро­шен­ко в цен­т­рал­на фи­гу­ра - за­щит­ник, глав­но­ко­ман­д­ващ, стра­тег“.

Ако има не­що ус­по­ко­я­ва­що, то е, че ни­то Пу­тин, ни­то По­ро­шен­ко имат при­чи­ни да ис­кат раз­га­ря­не­то на пъл­но­ма­щаб­на вой­на. „Ки­ев всъщ­ност не мо­же да ес­ка­ли­ра кон­ф­лик­та, а Мос­к­ва не ис­ка,“обоб­ща­ва Марк Га­ле­о­ти.

Но ви­на­ги го има рис­ка ня­кой не­вол­но да нап­ра­ви греш­на стъп­ка и си­ту­а­ци­я­та да из­ле­зе из­вън кон­т­рол. 03

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.