//ДРЕ­ХИ ВТО­РА УПОТ­РЕ­БА От га­раж във Вар­на до биз­нес в САЩ

Capital - - K2 | КОМПАНИИ 42 | K2 | КОМПАНИИ -

P Сев­да­лин Спа­сов уп­рав­ля­ва биз­нес в Бъл­га­рия, САЩ и Ка­на­да | сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва

ГГ­а­раж във Вар­на от 25 квад­рат­ни мет­ра и 500 гер­ман­с­ки мар­ки пър­во­на­чал­на ин­вес­ти­ция. То­ва е на­ча­ло­то на ве­ри­га­та ма­га­зи­ни “Ма­ния” за дре­хи вто­ра упот­ре­ба през 1996 г. Днес тър­гов­с­ки­те й обек­ти са 38, а съз­да­те­лят й – Сев­да­лин Спа­сов, уп­рав­ля­ва “М хол­динг”, обе­ди­ня­ващ ня­кол­ко ком­па­нии за съ­би­ра­не, сор­ти­ра­не и про­даж­ба на дре­хи вто­ра упот­ре­ба.

“Текс тийм” се за­ни­ма­ва с внос, об­ра­бот­ка и тър­го­вия на ед­ро с дре­хи вто­ра упот­ре­ба, ко­и­то се дос­та­вят от За­пад­на Ев­ро­па, САЩ и Ка­на­да. Фир­ма­та има скла­до­ве в Со­фия и Вар­на, къ­де­то е и ос­нов­ни­ят сор­ти­ро­въ­чен цен­тър. В на­ча­ло­то на 2017 “Текс тийм” от­к­ри сор­ти­ро­въ­чен цен­тър и в Ню Джър­си – САЩ. “Ма­ния тийм” уп­рав­ля­ва биз­не­са на ма­га­зи­ни­те, а “Ма­ния он­лайн” е съз­да­де­на пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца за тър­го­вия по ин­тер­нет.

Green Team Worldwide Environmental Group е аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния на Спа­сов, ко­я­то фор­мал­но не е част от хол­дин­га.

Тя е спе­ци­а­ли­зи­ра­на в съ­би­ра­не­то и тър­го­ви­я­та с дре­хи вто­ра упот­ре­ба и има соб­с­т­ве­ни кон­тей­не­ри и скла­до­ви ба­зи на из­точ­но­то и за­пад­но­то крайб­ре­жие на САЩ, как­то и във Ван­ку­вър, Ка­на­да.

Пър­ви­те 22 го­ди­ни

Ос­но­ва­те­лят Сев­да­лин Спа­сов, кой­то се­га дър­жи 93.5% от ак­ци­и­те на хол­дин­га, а ос­та­на­ли­те са на че­ти­ри­ма не­го­ви слу­жи­те­ли, за­поч­ва биз­не­са си вед­на­га след ка­зар­ма­та през 1996 г. При стар­та то­га­ва дре­хи­те вто­ра упот­ре­ба са внос от Да­ния, а вар­нен­с­ка­та фир­ма ги ку­пу­ва от тър­го­вец на ед­ро в Бъл­га­рия. Мал­ко след от­ва­ря­не­то на пър­вия га­раж ле­вът се обез­це­ня­ва, ма­га­зи­нът зат­ва­ря за ня­кол­ко сед­ми­ци, но след то­ва дей­ност­та пак пот­ръг­ва и га­ра­жи­те под на­ем над­х­вър­лят 20.“По то­ва вре­ме биз­не­сът се са­мо­фи­нан­си­ра­ше бър­зо - въз­в­ра­ща­е­мост­та на ин­вес­ти­ци­я­та в един га­раж, в кой­то се про­да­ват дре­хи вто­ра упот­ре­ба, бе по-мал­ко от ме­сец”, спом­ня си Сев­да­лин Спа­сов.

През 2001 г. е на­ча­ло­то на не­га­раж­на­та тър­го­вия – то­га­ва ком­па­ни­я­та от­ва­ря го­ле­ми ма­га­зи­ни в Доб­рич и в сто­лич­ния квар­тал “Лю­лин”. Осем го­ди­ни по-къс­но “Текс тийм” от­к­ри­ва във Вар­на ав­то­ма­ти­зи­ран сор­ти­ро­въ­чен цен­тър, в кой­то

об­щи­ят обем на об­ра­бо­те­ни­те дре­хи днес над­х­вър­ля 700 то­на на ме­сец. Дру­жес­т­во­то има скла­до­ви ба­зи в Со­фия и Вар­на, ко­и­то съх­ра­ня­ват над 100 ви­да про­дук­ция, раз­де­ле­на по ка­чес­т­во, се­зон­ност и ар­ти­ку­ли.

През 2012 г. Сев­да­лин Спа­сов ре­гис­т­ри­ра Green Team в САЩ и от­ва­ря ба­за за съ-

За­е­ти­те в гру­па­та се­га са 600, от ко­и­то 100 в САЩ, а в Ка­на­да – 12.

Мо­де­лът на „Ма­ния“

Ма­га­зи­ни­те “Ма­ния” са 38, от ко­и­то 30 са на фран­чайз. В Со­фия са 12, но във Вар­на, от­къ­де­то е тръг­нал биз­не­сът, ня­ма ни­то един за­ра­ди не­ло­ял­на­та си­ва кон­ку­рен­ция, уточ­ня­ва Спа­сов. “На­ре­кох­ме ги “Ма­ния”, за­що­то ло­вът за на­ход­ки, страст­та да си на­ме­риш не­що мар­ко­во и стил­но на доб­ра це­на е мно­го си­лен и се прев­ръ­ща в ма­ния”, обяс­ня­ва той.

Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни тър­гов­с­ки­те обек­ти на ве­ри­га­та дос­ти­гат 55, а през 2011 г. всич­ки те са на фран­чайз. “2014-2015 ка­то ця­ло бя­ха мно­го труд­ни за ри­тей­ла.

Кон­ф­лик­тът в Крим зат­во­ри рус­кия па­зар, а то­ва е най-го­ле­ми­ят па­зар на дре­хи вто­ра упот­ре­ба. Сто­ка­та дой­де в Бъл­га­рия и сма­за на­ша­та ни­ша”, обоб­ща­ва Сев­да­лин Спа­сов. За­ра­ди труд­нос­ти­те на ня­кои от фран­чай­зо­по­лу­ча­те­ли­те “Ма­ния тийм” е при­ну­де­на да дейс­т­ва ка­то бу­фер и из­ку­пу­ва част от ма­га­зи­ни­те об­рат­но. За на­ма­ле­ния брой на вън­ш­ни­те обек­ти има още ед­но обяс­не­ние. “Ня­кои от фран­чайз пар­т­ньо­ри­те, след ка­то по­лу­чи­ха на­ше­то ноу-хау, ре­ши­ха, че мо­гат да дейс­т­ват са­мос­то­я­тел­но, и реб­ран­ди­ра­ха ма­га­зи­ни­те под своя мар­ка. То­ва е та­ка на­ре­че­ни­ят зна­ещ фран­чайз. Во­дим съ­деб­ни де­ла за пра­ва­та си, но фран­чай­зът ка­то биз­нес не е на­пъл­но уре­ден за­ко­но­да­тел­но. Де­ло­ви­те от­но­ше­ния се ос­но­ва­ват на За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те, а той не уреж­да всич­ки ка­зу­си и от­ва­ря вра­тич­ки”, обяс­ня­ва Сев­да­лин Спа­сов.

Ин­вес­ти­ци­я­та в от­к­ри­ва­не­то на един ма­га­зин е 70 - 80 хил. ле­ва. Стар­то­ва­та так­са за фран­чайз е 5000 лв., след то­ва по­лу­ча­те­лят на пра­ва не пла­ща ро­ял­ти, но е длъ­жен да ку­пу­ва сто­ка са­мо от хол­дин­га.

Сред­на­та въз­в­ра­ща­е­мост на вло­же­ни-

Кон­ку­рен­т­но­то ни пре­дим­с­т­во е, че в САЩ има­ме до­го­во­ри за клю­чо­ви мес­та, къ­де­то по­се­ти­те­ли­те са с доб­ри до­хо­ди и съб­ра­ни­те дре­хи са с ви­со­ко ка­чес­т­во.

те в един ма­га­зин сред­с­т­ва е от 18 до 24 ме­се­ца. Сред­на­та по­куп­ка в ма­га­зи­ни “Ма­ния” е 7-8 ле­ва, а око­ло 40 хил. ле­ва е сред­ни­ят ме­се­чен обо­рот в един обект. От 150 до 200 ду­ши днев­но ку­пу­ват от един ма­га­зин, по­каз­ва фир­ме­на­та ста­тис­ти­ка.

“Брут­ни­ят марж при ма­га­зи­ни­те е око­ло 40%, а нет­ни­ят се дви­жи око­ло 8%.

Брут­ни­ят марж при вно­си­те­ля „Текст тийм“е 15-20%, нет­ни­ят е поч­ти ну­лев, има­ме сим­во­лич­на пе­чал­ба в пос­лед­ни­те го­ди­ни и до­ри за­гу­ба. От 2014 г. аме­ри­кан­с­ки­ят ни биз­нес из­х­ран­ва бъл­гар­с­кия. След из­ли­за­не­то на Ев­ро­па от кри­за­та за ре­цик­ли­ра­щия биз­нес ста­на труд­но. Злат­ни­ят пе­ри­од бе през 2009 - 2013 – то­га­ва брут­ни­ят марж бе 30%, а нет­ни­ят – 1012%. Има­ли сме 12 млн. ле­ва обо­рот, от­чи­та­ли сме по 1.5 млн. лв. пе­чал­ба на го­ди­на”, ко­мен­ти­ра Сев­да­лин Спа­сов.

Се­дем­де­сет про­цен­та от кли­ен­ти­те на “Ма­ния” са же­ни на въз­раст 30 - 50 го­ди­ни.

“Ти­пич­ни­ят наш пот­ре­би­тел е до­ма­ки­ня, ко­я­то па­за­ру­ва ра­зум­но и уме­ре­но за ця­ло­то се­мейс­т­во. В Со­фия па­за­ру­ват по­ве­че мла­ди хо­ра в срав­не­ние със стра­на­та”, по­соч­ва Спа­сов.

През 2013 ком­па­ни­я­та от­к­ри ма­га­зин “Ма­ния” на фран­чайз и в Гър­ция.

Да за­ра­бо­тиш в САЩ и Ка­на­да Иде­я­та за кон­тей­не­ри за съ­би­ра­не на дре­хи в САЩ ид­ва след учас­тие на Сев­да­лин Спа­сов в кон­фе­рен­ция в Ат­лан­та.

Там ста­на­ло яс­но, че са­мо 15% от за­ку­пе­ни­те в стра­на­та дре­хи се съ­би­рат за пов­тор­на упот­ре­ба. През 2011 г. Спа­сов ко­ман­ди­ро­ва два­ма свои слу­жи­те­ли в Ню Джър­си, ко­и­то ре­гис­т­ри­рат Green Team. След то­ва под­пис­ват до­го­во­ри с тър­гов­с­ки ве­ри­ги и об­щи­ни за на­е­ма­не на пло­щи. Днес фир­ме­ни­те кон­тей­не­ри за съ­би­ра­не на из­лез­ли от упот­ре­ба дре­хи в САЩ са над 2000. “Пла­ща­ме на­ем до 500 до­ла­ра на ме­сец за пар­ко­мяс­то, на ко­е­то мо­гат да се пос­та­вят до три кон­тей­не­ра, а ня­къ­де пло­щи­те са без­п­лат­ни”, уточ­ни Сев­да­лин Спа­сов. Ком­па­ни­я­та дър­жи под на­ем и пет скла­да – в Ню Джър­си, Си­а­тъл, Сан Фран­цис­ко, Лос Ан­дже­лис и Ван­ку­вър, и при­те­жа­ва над 30 ка­ми­о­на, ка­то в три от ба­зи­те има дат­с­ки пар­т­ньор. Във Ва­шин­г­тон Green Team не на­е­ма по­ме­ще­ния за скла­ди­ра­не, а пар­ко­мес­та за го­ле­ми ре­мар­ке­та, ко­и­то се пъл­нят със съ- > 44

400 Сев­да­лин Спа­сов, ос­но­ва­тел на ком­па­ни­я­та

P На лов за на­ход­ки в ма­га­зин „Ма­ния“

> 43 бра­ни­те от кон­тей­не­ри­те дре­хи и се из­воз­ват до сор­ти­ро­въч­ния цен­тър в Ню Джър­си.

В Ка­на­да кон­тей­не­ри­те са 250. Там фир­ма­та ра­бо­ти за­ед­но с две неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции, ко­и­то са пре­дос­та­ви­ли пло­щи и на ко­и­то пла­ща ме­сеч­на внос­ка.

“Пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция в аме­ри­кан­с­кия биз­нес е 3 млн. до­ла­ра. Към нея мо­жем да при­ба­вим още 2 млн. ре­ин­вес­ти­ра­на пе­чал­ба от пос­лед­ни­те три го­ди­ни. Ко­га­то ин­вес­ти­раш по-го­ля­ма су­ма в САЩ, по­лу­ча­ваш при­ви­ле­ги­я­та да из­п­ра­щаш хо­ра от­тук с ра­бот­ни ви­зи. По та­зи ли­ния ве­че са за­ми­на­ли 8 бъл­гар­с­ки ме­ни­джъ­ри. Ос­вен то­ва на­е­ма­ме спе­че­ли­ли “зе­ле­на кар­та”. Оси­гу­ря­ва­ме им пос­ре­ща­не на мяс­то, съ­дейс­т­ва­ме им за из­важ­да­не на до­ку­мен­ти, по­ма­га­ме им да си на­ме­рят квар­ти­ра. След то­ва це­ли се­мейс­т­ва за­поч­ват ра­бо­та в аме­ри­кан­с­ка­та ни ком­па­ния”, раз­каз­ва Сев­да­лин Спа­сов. Сред­на­та ме­сеч­на зап­ла­та във фир­ма­та в САЩ е над 3000 до­ла­ра. “Ча­со­ва­та став­ка е 15-20 до­ла­ра при ми­ни­мал­на за стра­на­та 10 до­ла­ра. Хо­ра­та имат въз­мож­ност и за бо­ну­си, та­ка че ня­кои си до­кар­ват 25 до­ла­ра на час”, обоб­ща­ва Спа­сов.

Раз­лич­ни­те па­за­ри

В САЩ и Ка­на­да Green Team съ­би­ра го­диш­но по 10 хил. то­на дре­хи. От тях във фир­ме­ния цен­тър в Ню Джър­си се сор­ти­рат око­ло 2500 - 3000 то­на. В скла­до­ве­те се из­вър­ш­ва съх­ра­не­ние и па­ке­ти­ра­не на дре­хи­те, след ко­е­то око­ло 90% от ко­ли­чес­т­ва­та се из­на­сят ос­нов­но за Чи­ли, Гва­те­ма­ла, Кос­та Ри­ка.

“Обо­ро­тът на аме­ри­кан­с­ка­та фир­ма за ми­на­ла­та го­ди­на е око­ло 8 млн. до­ла­ра. За нас це­на­та на съб­ра­ни­те дре­хи вто­ра упот­ре­ба в САЩ е меж­ду 90 цен­та и един до­лар. На­ше­то кон­ку­рен­т­но пре­дим­с­т­во е, че под­пис­ва­ме до­го­во­ри с мо­ло­ве за клю­чо­ви мес­та, къ­де­то по­се­ти­те­ли- те са с ви­со­ки до­хо­ди и съб­ра­ни­те дре­хи са с ви­со­ко ка­чес­т­во”, ко­мен­ти­ра Спа­сов.

Във Вар­на “Текс тийм” сор­ти­ра го­диш­но око­ло 6-7 хил. то­на дре­хи - глав­но внос от За­пад­на Ев­ро­па. Сред­на­та це­на на ки­лог­рам за фир­ма­та е 50 ев­ро­цен­та плюс 15 ев­ро­цен­та за тран­с­порт. Око­ло 30% от съб­ра­ни­те дре­хи са год­ни да бъ­дат про­да­ва­ни в ма­га­зи­ни­те “Ма­ния” или он­лайн, ос­та­на­ли­те ко­ли­чес­т­ва се из­на­сят. За Аф­ри­ка нап­ри­мер оти­ват око­ло 20%, а за рус­кия па­зар – 10%.

Це­на­та, на ко­я­то фир­ма­та про­да­ва дре­хи­те, за­ви­си от ка­чес­т­во­то им. “За Аф­ри­ка про­да­ва­ме под се­бес­той­ност - за 50-70 цен­та за ки­лог­рам, а в Па­кис­тан - за 10 цен­та до­ри. От­па­дъ­кът за ед­ни е цен­на су­ро­ви­на за дру­ги – в Па­кис­тан нап­ри­мер про­да­ва­ме до­ри еди­нич­ни обув­ки, а не чифт. За Русия це­на­та е 6-7 ев­ро на ки­лог­рам за дре­хи ек­с­т­ра ка­чес­т­во”, обоб­ща­ва Сев­да­лин Спа­сов.

Част от дре­хи­те се про­да­ват ка­то па­муч­ни пар­ца­ли за ин­дус­т­ри­ал­ни пред­п­ри­я­тия.“Всич­ки фир­ми в сек­то­ра про­да­ват об­що над 100 то­на на ме­сец па­муч­ни дре­хи за пар­ца­ли на це­на око­ло 40 сто­тин­ки на ки­лог­рам”, уточ­ня­ва Спа­сов. Де­по­ни­ра­не­то на дре­хи вто­ра ръ­ка е под 3%. Асо­ци­а­ци­я­та на пре­ра­бот­ва­те­ли­те и тър­гов­ци­те на дре­хи вто­ра упот­ре­ба обе­ди­ня­ва 14 фир­ми в сек­то­ра. Всич­ки те за­ед­но об­ра­бот­ват над 50 хил. то­на дре­хи го­диш­но, по­ло­ви­на­та от ко­и­то се из­на­сят зад гра­ни­ца. Ма­га­зи­ни­те за дре­хи вто­ра упот­ре­ба в стра­на­та над­х­вър­лят 3000, за­е­ти­те в сек­то­ра са над 8000. Пет­те най-го­ле­ми фир­ми в бран­ша са: “Тек­сайд Бъл­га­рия”, “Уан уър­лд кло­утс трейд Бъл­га­рия”, “Ре­микс гло­бъл”, “Ев­ро­текс”, “Текс тийм”. За­е­ти­те в тях са об­що 1585, а об­щи­ят им обо­рот за 2017 г. е 114 млн. лв. В та­зи су­ма вли­зат и из­не­се­ни­те ко­ли­чес­т­ва дре­хи на стой­ност 48 млн. ле­ва. Пет­те ком­па­нии са внес­ли през 2017 об­що 14.5 млн. ле­ва под фор­ма­та на да­нъ­ци, оси­гу­ров­ки, ми­та и так­си. >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.