capital.bg/gepard

Capital - - | K2 | 47 -

Ако па­за­рът въз­ла­га на­деж­ди на ня­ко­го да съз­да­де „iPhone при ко­ли­те“, то то­ва със си­гур­ност е Tesla. Но до­ри и да е съм­ни­тел­но, че ръ­ко­во­ди­те­ли­те на гер­ман­с­ки­те ком­па­нии имат пра­вил­ни­те уме­ния за съз­да­ва­не­то на ро­бо­так­си­та­та, ко­и­то се очак­ва да до­ми­ни­рат па­за­ра в бъ­де­ще, те все още мо­гат да на­ме­рят на­чин да се адап­ти­рат. С ог­ром­но­то си фи­нан­си­ра­не и ди­лър­с­ки мре­жи те имат въз­мож­ност да сключ­ват пар­т­ньор­с­т­ва и да раз­ви­ват но­ви тех­но­ло­гии, ко­е­то мо­же да им до­не­се ли­дер­с­ко­то мяс­то в над­п­ре­ва­ра­та за то­ва кой ще бъ­де пръв в ма­со­во­то пред­ла­га­не на та­зи тех­но­ло­гия. Volkswagen се обе­ди­ня­ва с Microsoft и из­ра­ел­с­ка­та так­си­мет­ро­ва ком­па­ния Gett, BMW си пар­т­ни­ра с Intel и

Mobileye, a ком­па­ни­я­та, май­ка на Mercedes-

Benz – Daimler, ще ра­бо­ти с ги­ган­та в

сфе­ра­та на ав­то­мо­бил­ни­те тех­но­ло­гии Robert Bosch и Uber.

И ма­кар ком­па­ни­я­та на Илън Мъск да е на път да се пре­вър­не във во­дещ иг­рач в пре­ми­ум сег­мен­та, ко­е­то мо­же да поп­ре­чи на про­даж­би­те на BMW и Mercedes, все пак е мал­ко ве­ро­ят­но да ги от­с­т­ра­ни.

„Tesla вър­ши стра­хот­на ра­бо­та, но не ко­пае гро­бо­ве­те на гер­ман­с­ки­те си кон­ку­рен­ти“, ко­мен­ти­ра Уор­бър­тън пред FT.

Дъл­ги­ят път към пе­чал­ба­та

Все по­ве­че елек­т­ро­мо­би­ли се по­я­вя­ват в шо­у­ру­мо­ве­те, но про­из­вод­с­т­во­то им ос­та­ва ка­то ця­ло не­рен­та­бил­но - се­бес­той­ност­та на един от тях е сред­но с над 7800 ев­ро по-ви­со­ка от та­зи на ек­ви­ва­лен­тен клас кон­вен­ци­о­на­лен ав­то­мо­бил, пи­ше Reuters в свой ана­лиз.

В мо­мен­та ос­нов­ни­ят мо­тор зад про­даж­би­те им са дър­жав­ни­те и мес­т­ни­те суб­си­дии, ко­и­то се от­пус­кат при по­куп­ка­та им. Въп­ре­ки че то­ва съз­да­ва рис­ко­ве пред сек­то­ра, все по­ве­че ком­па­нии осъз­на­ват, че бъ­де­ще­то е в то­зи тип ко­ли.

Volkswagen до­ри за­поч­на да про­да­ва елек­т­ри­чес­ки ав­то­мо­би­ли на за­гу­ба, за да нав­ле­зе на па­за­ра по-ра­но. Но са­мо го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли с ви­сок марж на пе­чал­ба от по-лук­соз­ни кон­вен­ци­о­нал­ни ав­то­мо­би­ли мо­гат да си поз­во­лят та­къв ход.

BMW, Volkswagen и Mercedes имат прог­ра­ми за де­сет­ки ми­ли­ар­ди ев­ро за раз­ви­тие на та­ки­ва ко­ли. В близ­ки­те 3 го­ди­ни над 200 раз­лич­ни мо­де­ла от най-раз­лич­ни про­из­во­ди­те­ли по цял свят ще бъ­дат пус­на­ти на па­за­ра. Елек­т­ро­мо­би­ли­те ще се пред­ла­гат мно­го по-об­шир­но, но про­из­во­ди­те­ли­те се зат­руд­ня­ват с ос­нов­ния по­ка­за­тел в ин­дус­т­ри­я­та – марж и пе­чал­ба.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.