ДАННИ ОТ 1 700

Capital - - | K2 | 47 -

Бро­ят на пот­ре­би­те­ли­те, раз­би­ра се, е от го­ля­мо зна­че­ние, но не е един­с­т­ве­ни­ят фак­тор да вклю­чим ня­коя дър­жа­ва в път­на­та ни кар­та. Про­уч­ва­ме вни­ма­тел­но как­ва е сре­да­та и въз­мож­нос­ти­те за рас­теж на да­де­ния па­зар. Ко­га­то стъ­пих­ме в Мал­та, там ве­че имах­ме око­ло 20 хил. пот­ре­би­те­ли, а по­тен­ци­а­лът ид­ва­ше от мно­го­то ра­бо­те­щи в чуж­би­на и от мно­го­то ре­гис­т­ри­ра­ни чуж­ди ком­па­нии. Са­мо за две ме­се­ца от офи­ци­ал­ния си старт в Мал­та Revolut уд­вои кли­ен­ти­те си на 40 хил., по­ве­че­то от ко­и­то са ак­тив­ни пот­ре­би­те­ли. В цял свят има­ме ве­че над 3 млн. кли­ен­ти, а обе­мът на сред­с­т­ва­та, ко­и­то пре­ми­на­ват през сис­те­ма­та, е 22

мл­рд. до­ла­ра. Все­ки ме­сец от­чи­та­ме по 35% ръст в броя на тран­зак­ци­и­те.

бо­тят, са от 80-те, ко­га­то прин­ци­път е бил: „Ако не­що ра­бо­ти, не го пи­пай!“. В бан­ки­те гле­дат на нас ка­то на не­що да­леч­но от бъ­де­ще­то, ед­ва ли не от Кос­мо­са, и ся­каш все още не осъз­на­ват, че ние сме тук се­га, на пра­га на вра­ти­те им.

Ка­къв е про­фи­лът на ва­ши­те пот­ре­би­те­ли?

В стра­ни ка­то Мал­та ние сме ве­че мейн­с­т­рийм, то­ест ня­ма въз­рас­то­ви гра­ни­ци, не мо­же да ка­же­те, че са­мо по-мла­ди­те и по-за­мож­ни­те пот­ре­би­те­ли пол­з­ват ус­лу­ги­те. В мо­мен­та па­зар­ни­ят ни дял там е 10%, ко­е­то е мно­го за фин­тех ком­па­ния и ня­ма как да дой­де са­мо от ед­на гру­па хо­ра. Имай­те пред­вид оба­че, че ние не пред­ла­га­ме ус­лу­ги на ма­ло­лет­ни, та­ка че, ка­то из­к­лю­чи­те та­зи гру­па от на­се­ле­ни­е­то и пен­си­о­не­ри­те, на­ши­ят дял в ин­дус­т­ри­я­та мо­же да се ока­же и по-ви­сок. В мо­мен­та Revolut е най-сва­ля­но­то при­ло­же­ние в Мал­та - не са­мо в ка­те­го­рия фи­нан­си, а въ­об­ще. И рей­тин­гът му е 4.9 от 5 точ­ки, при рей­тинг от 2.5-3 в най-доб­рия слу­чай на при­ло­же­ни­я­та на ос­та­на­ли­те бан­ки и тех­но­ло­гич­ни кон­ку­рен­ти. Та­ка че ние сме до­вол­ни от ре­зул­та­ти­те и не се при­тес­ня­ва­ме от кон­ку­рен­ци­я­та. За нас е клю­чо­во, че сме стъ­пи­ли пър­ви на па­за­ра. То­ва да­ва пре­дим­с­т­ва.

Ва­ши­те пот­ре­би­те­ли със си­гур­ност са дос­та­тъч­но лю­бо­пит­ни да тес­т­ват пред­ло­же­ни­я­та на кон­ку­рен­ти­те ви, ко­е­то дос­та бър­зо мо­же да сто­пи се­гаш­на­та ви пред­ни­на. Как ра­бо­ти­те по та­зи опас­ност?

Ние ни­ко­га не сто­им на ед­но мяс­то и то­ва не е прос­то ед­на по­пу­ляр­на ман­т­ра в тех­но­ло­гич­ни­те сре­ди. Ако ни сле­ди­те, сте за­бе­ля­за­ли, че бук­вал­но все­ки ме­сец, анон­си­ра­ме но­ва ус­лу­га или про­дукт - да­ли ще е зас­т­ра­хов­ка при пътуване, крип­то­ва­лу­та или ме­тал­на кар­та с пре­ми­ум ек­с­т­ри за при­те­жа­те­ли­те й. Те раз­но­об­ра­зя­ват и из­точ­ни­ци­те ни на при­ход.

На­у­чи­ли сме кли­ен­ти­те ни да очак­ват неп­ре­къс­на­то не­що но­во и ус­лу­ги, ко­и­то им да­ват по­ве­че от то­ва, ко­е­то имат в мо­мен­та. То­ва е един от на­чи­ни­те да за­дър­жиш пот­ре­би­те­ли­те. Дру­го­то е, че це­ни­те на ус­лу­ги­те ни са мно­го яс­ни и ви­на­ги, ко­га­то мо­жем, пред­ла­га­ме 0% ко­ми­си­о­на. То­ва се пос­ти­га бла­го­да­ре­ние на фак­та, че ня­ма­ме фи­зи­чес­ки обек­ти, кло­но­ве, мно­гоб­рой­ни слу­жи­те­ли. Има­ме цен­тър за об­с­луж­ва­не на кли­ен­ти в Пол­ша и той е мно­го ефек­ти­вен.

За­що кан­ди­дат­с­т­ва­те за бан­ко­ва ли­цен­зия?

За­що­то тя ще ни вка­ра в ев­ро­пейс­ка­та сис­те­ма за га­ран­ти­ра­не на де­по­зи­ти­те до 100 хил. ев­ро. Ли­цен­зи­я­та ще ни да­де въз­мож­ност и да пре­дос­та­вя­ме пер­со­нал­ни за­е­ми. То­ва е не­що, ко­е­то на то­зи етап пред­ла­га­ме през пар­т­ньор.

Как га­ран­ти­ра­те кли­ен­т­с­ки­те сред­с­т­ва в мо­мен­та?

Па­ри­те в Revolut са под­си­гу­ре­ни с то­ва, че те не се ин­вес­ти­рат в ни­що. Ди­рек­т­но се сла­гат в сег­ре­ги­ра­ни смет­ки в Lloyds Bank и кли­ен­ти­те мо­гат да опе­ри­рат с тях по вся­ко вре­ме. Ако се слу­чи не­що не­ве­ро­ят­но и бан­ка­та фа­ли­ра, сред­с­т­ва­та на де­по­зан­ти­те се из­п­ла­щат с пре­дим­с­т­во пред взе­ма­ни­я­та на кре­ди­то­ри­те.

Бан­ко­ви­те от­го­вор­нос­ти ня­ма ли да нап­ра­вят по-скъ­пи ус­лу­ги­те ви? Ак­ци­о­не­ри­те ви ед­ва ли ще са до­вол­ни съ­що...

На­ша­та ми­сия не е да ка­ра­ме скъ­пи спор­т­ни ко­ли. Ние ис­ка­ме да про­ме­ним све­та. Revolut из­ле­зе на break even през де­кем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на и ре­зул­та­ти­те ни про­дъл­жа­ват да са об­на­деж­да­ва­щи бла­го­да­ре­ние на то­ва, че има­ме ди­вер­си­фи­ци­ран из­точ­ник на при­хо­ди.

Ак­ци­о­не­ри­те ни съ­що ня­ма от как­во да са не­до­вол­ни - оцен­ка­та ни е на­рас­на­ла пет пъ­ти до 1.7 мл­рд. до­ла­ра.

Има­те и кор­по­ра­тив­ни кли­ен­ти. Как­ви са ре­зул­та­ти­те ви с тях?

Ве­че има­ме 60 хил. кор­по­ра­тив­ни кли­ен­ти - от фрий­лан­съ­ри до мал­ки и сред­ни ком­па­нии. От­с­ко­ро има­ме и пуб­лич­на ком­па­ния от фон­до­ва­та бор­са за кли­ент. То­зи го­лям ин­те­рес спо­ред мен се дъл­жи на пре­дим­с­т­ва­та, ко­и­то кли­ен­ти­те виж­дат - ну­ле­ви­те раз­хо­ди при пре­ва­лу­ти­ра­не, без­п­лат­ни­те па­рич­ни тран­с­фе­ри меж­ду по­де­ле­ни­я­та в ед­на ком­па­ния, кор­по­ра­тив­на­та кар­та. Биз­не­сът це­ни тех­но­ло­гич­ни­те ре­ше­ния, ко­и­то му пес­тят вре­ме и уси­лия. А от об­рат­на­та връз­ка за­се­га виж­да­ме, че ус­пя­ва­ме да му спес­тим и па­ри - са­мо от

тран­зак­ции се пес­тят до 7% от раз­хо­ди­те. При ин­ди­ви­ду­ал­ни­те пот­ре­би­те­ли пък спес­тя­ва­ни­я­та са око­ло 50 ев­ро, ако пъ­ту­ват в чуж­би­на и пол­з­ват кар­та­та си за раз­п­ла­ща­ния.

Как Revolut гле­да на Бъл­га­рия ка­то на пер­с­пек­ти­вен за нея па­зар?

Ние прес­лед­ва­ме цел в след­ва­щи­те 3 до 5 го­ди­ни да дос­тиг­нем до 100 млн. пот­ре­би­те­ли по це­лия свят. За да го пос­тиг­нем, сме пла­ни­ра­ли стъп­ки в раз­лич­ни ло­ка­ции - САЩ, Япо­ния, Ав­с­т­ра­лия, Хон­конг, Син­га­пур. При­със­т­ви­е­то ни в да­де­на дър­жа­ва не е прос­то през от­ва­ря­не­то на офис или сфор­ми­ра­не­то на екип, но и през пос­ла­ни­ци на Revolut, ко­и­то под­гот­вят па­за­ра.

Бъл­га­рия е ед­на от стра­ни­те, ко­и­то са клю­чо­ви. От ед­на стра­на, бро­ят на пот­ре­би­те­ли­те от 15 хил. не е ма­лък, а от дру­га, има­те го­ля­ма ди­ас­по­ра в чуж­би­на. То­ва са хо­ра, ко­и­то пра­щат па­ри на близ­ки­те си. Ос­вен то­ва тук на­ци­о­нал­на­та ва­лу­та е ле­вът, ко­е­то на­ла­га мно­го пре­ва­лу­ти­ра­не при пътуване и при пра­ве­не на биз­нес в чуж­би­на. Та­ка че на пър­во вре­ме ра­бо­тим по въз­мож­ност­та да мо­же­те да зах­ран­ва­те сво­я­та Revolut смет­ка в ле­во­ве.

Има ли не­що в ре­гу­ла­ци­и­те, ко­и­то смя­та­те, че би мог­ло да се про­ме­ни за доб­ро и на биз­не­са, и на пот­ре­би­те­ли­те?

От ре­гу­ла­ци­и­те очак­ва­ме да пред­ло­жат за­щи­та за пот­ре­би­те­ли­те, но то­ва и се­га не се по­лу­ча­ва. Аз бо­лез­не­но си спом­ням как­во се слу­чи пре­ди три го­ди­ни в Гър­ция, ко­га­то бе­ше на­ло­жен ка­пи­та­лов кон­т­рол и за ед­на нощ хо­ра­та се съ­бу­ди­ха със зам­ра­зе­ни ак­ти­ви и не­въз­мож­ност да из­тег­лят по по­ве­че от 60 ев­ро на ден от смет­ка­та си. Ами ако тряб­ва да идеш на ле­кар и за не­го ти тряб­ват 100 ев­ро?

По съ­щия на­чин хо­ра­та в Ки­пър тряб­ва­ше да прег­лът­нат оряз­ва­не с 10% на сред­с­т­ва­та им в бан­ки­те. Те­зи съ­би­тия има­ха от­ра­же­ние вър­ху пот­ре­би­те­ли­те в та­зи стра­ни и ние ви­дях­ме ръст на кли­ен­ти­те на фин­тех ус­лу­ги. Спо­ред мен оба­че вли­я­ят и вър­ху пот­ре­би­те­ли­те в другите дър­жа­ви, за­що­то те виж­дат как­во мо­же да се слу­чи и при тях, ако не си под­си­гу­рят по­не ед­на ал­тер­на­ти­ва от на­лич­ни­те.

Ин­тер­вю­то взе Гер­га­на Ми­хай­ло­ва

На­ша­та ми­сия не е да ка­ра­ме скъ­пи спор­т­ни ко­ли. Ние ис­ка­ме да про­ме­ним све­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.