Бъл­га­рия е от клю­чо­ви­те стра­ни за ек­с­пан­зи­я­та ни

Capital - - K2 | ФИНАНСИ - Ди­мит­рис Ли­ци­ка­кис,

Ди­мит­рис Ли­ци­ка­кис е кън­т­ри ме­ни­джър на фин­тех ком­па­ни­я­та Revolut за Гър­ция, но от­го­ва­ря и за па­за­ри­те в ре­ги­о­на. Пре­ди да се при­съ­е­ди­ни към еки­па й, е ра­бо­тил за раз­лич­ни тех­но­ло­гич­ни стар­тъ­пи, а се­га из­с­лед­ва по­тен­ци­а­ла на бъл­гар­с­кия па­зар за евен­ту­ал­на ек­с­пан­зия.

RRevolut стар­ти­ра през 2015 г. ка­то плат­фор­ма за па­рич­ни пре­во­ди, но в пос­лед­ни­те го­ди­ни все по-дъл­бо­ко нав­ли­за в тра­ди­ци­он­но­то бан­ки­ра­не, пред­ла­гай­ки ус­лу­ги не са­мо за ин­ди­ви­ду­ал­ни пот­ре­би­те­ли, но и за фир­ми. В па­лит­ра­та си от въз­мож­нос­ти включ­ва тър­го­вия с крип­то­ва­лу­ти и до­ри зас­т­ра­хо­ва­не. Ак­ту­ал­на но­ви­на за ком­па­ни­я­та е, че кан­ди­дат­с­т­ва за бан­ков ли­ценз, ко­е­то ще й да­де въз­мож­ност да учас­т­ва в ев­ро­пейс­ка­та схе­ма за га­ран­ти­ра­не на де­по­зи­ти­те.

През ап­рил па­зар­на­та оценка за Revolut над­х­вър­ли та­зи на дру­гия го­лям бри­тан­с­ки фин­тех дис­рап­тър, Transferwise, дос­ти­гай­ки 1.7 мл­рд. до­ла­ра, спо­ред Financial Times. За то­ва доп­ри­на­сят бро­ят на пот­ре­би­те­ли­те, дос­ти­гащ 3 млн. (от ко­и­то око­ло 15 хил. в Бъл­га­рия) и неп­ре­къс­на­то рас­тя­щи­те обе­ми на из­вър­ше­ни па­рич­ни пре­во­ди в раз­мер на 1.8 мл­рд. до­ла­ра ме­сеч­но.

Ос­но­ва­те­ли и ръ­ко­во­ди­те­ли на Revolut са Ни­ко­лай Ст­рон­с­ки и Влад Яцен­ко, а след ня­кол­ко ус­пеш­ни кръ­га по на­би­ра­не на ка­пи­тал сред ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни­те ин­вес­ти­то­ри в лон­дон­с­ка­та ком­па­ния са Point Nine, Index Ventures, Seedcamp, Balderton Capital, Ribbit Capital.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.