5-10% //КЛАСАЦИЯ Ме­диа аген­ци­и­те про­дъл­жа­ват да рас­тат

Об­щи­те при­хо­ди на топ 20 на­рас­т­ват с над 14% до 297 млн. лв. през ми­на­ла­та го­ди­на. Очак­ва се трен­дът да се за­па­зи през та­зи и след­ва­ща­та

Capital - - K2 | МЕДИА И РЕКЛАМА - ав­тор Сир­ма Пен­ко­ва | [email protected]

ИИ та­зи го­ди­на те­ле­ви­зи­я­та про­дъл­жа­ва да до­ми­ни­ра ме­дий­ния па­зар в

Бъл­га­рия, а ди­ги­тал­на­та рек­ла­ма рас­те най-ди­на­мич­но. В съ­що­то вре­ме це­ни­те за кон­такт във во­де­щи­те ме­дий­ни гру­пи се по­кач­ват, а ау­ди­то­ри­и­те, ко­и­то рек­ла­мо­да­те­ли­те се опит­ват да дос­тиг­нат, ста­ват все по-фраг­мен­ти­ра­ни и труд­ни за об­лъч­ва­не с мар­ке­тинг пос­ла­ни­я­та им. Въп­ре­ки мал­ко по-ви­со­ки­те ин­вес­ти­ции в рек­ла­ма се­ри­о­зен проб­лем про­дъл­жа­ва да бъ­де лип­са­та на из­ме­ри­те­ли за ефек­тив­ност в по­ве­че­то ме­дий­ни ка­на­ли, до­ка­то пък те­ле­ви­зи­я­та про­дъл­жа­ва да има по­ве­че от не­об­хо­ди­ми­те на брой мет­ри­ки - проб­лем, с кой­то бран­шът за по­ред­на го­ди­на не ус­пя­ва да се спра­ви.

А пре­го­во­ри­те за про­даж­ба­та на две­те най-го­ле­ми те­ле­ви- зи­он­ни гру­пи - “Но­ва бро­уд­кас­тинг груп” и “БТВ ме­диа груп”, съз­да­ват до­пъл­ни­тел­ни не­из­вес­т­ни пред ин­дус­т­ри­я­та и по­со­ка­та й на раз­ви­тие.

В раз­га­ра на но­вия те­ле­ви­зи­о­нен се­зон, кой­то не изненада ин­дус­т­ри­я­та с мно­го но­во съ­дър­жа­ние, спе­ци­а­лис­ти­те на па­за­ра очак­ват 2018 г. от­но­во да за­вър­ши с най­го­лям ръст на рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции в те­ле­ви­зи­я­та и ин­тер­нет, без оба­че да по­соч­ват кон­к­ре­тен про­цент.

Ди­ги­тал­на­та рек­ла­ма про­дъл­жа­ва да рас­те най-ди­на­мич­но, но спо­ред дан­ни­те за 2017 г., пред­с­та­ве­ни от Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те аген­ции (БАКА), тя дър­жи все още са­мо 20% от ме­дий­ния микс в срав­не­ние с 60% за те­ле­ви­зи­я­та. Ос­та­на­ли­те се за­е­мат от вън­ш­на­та рек­ла­ма с 10%, 6% за ра­ди­о­то и 4% в пе­ча­та, ка­то за та­зи го­ди­на очак­ва­ни­я­та са да ня­ма го­ля­ма раз­ли­ка в раз­п­ре­де­ле­ни­е­то.

През ми­на­ла­та го­ди­на биз­не­сът на 20-те най-го­ле­ми ме­диа аген­ции на­рас­т­ва с 14.5% до бли­зо 300 млн. лв. Биз­не­сът на по­ве­че­то рас­те, а за гру­пи­те с раз­лич­ни ко­му­ни­ка­ци­он­ни дей­нос­ти те про­дъл­жа­ват да бъ­дат ос­нов­но при­ход­но пе­ро.

Кла­са­ци­я­та

Пър­ви­те три мес­та в кла­са­ци­я­та се за­е­мат имен­но от ком­па­нии, част от го­ле­ми ко­му­ни­ка­ци­он­ни хол­дин­ги. На пър­во мяс­то за по­ред­на го­ди­на е „Publicis Groupe Бъл­га­рия“с бран­до­ве­те Starcom, Zenith и Blue 449, ко­и­то от­чи­тат 31.9 млн. лв. при­хо­ди за 2017 г.

Вед­на­га след тях се на­реж­да MindShare, част от „Ogilvy Group Бъл­га­рия“, с дву­циф­рен ръст в при­хо­ди­те до 28.7 млн. лв. Гру­па­та при­със­т­ва в кла­са­ци­я­та и с MediaCom, ко­я­то по-

па­да на 7-о мяс­то с про­даж­би от 18.4 млн. лв. и ед­но от най­го­ле­ми­те уве­ли­че­ния - 46%.

Ме­диа аген­ци­я­та на BBDO Group - Media Direction, е на тре­то мяс­то с 26.4 млн. лв. при­хо­ди за из­ми­на­ла­та го­ди­на. С лек ръст, во­дещ до 19.8 млн. лв., на чет­вър­то мяс­то зас­та­ва аген­ци­я­та Zenith Advertising & Communications (ZAC), след­ва­на от PHD, част от пор­т­фо­ли­о­то на гру­па­та око­ло guts&brainsDDB, ко­я­то от­чи­та ръст 24.5%. От­но­во част от гру­па­та на 13-о мяс­то пък по­па­да Optimum Media с бли­зо 11 млн. лв.

През пос­лед­ни­те три го­ди­ни от Argent пре­ми­на­ват през тран­с­фор­ма­ция на биз­нес мо­де­ла си, фо­ку­си­рай­ки се ос­нов­но вър­ху об­с­луж­ва­не­то на ди­рек­т­ни кли­ен­ти, ко­е­то се от­ра­зя­ва и на при­хо­ди­те им, ко­и­то спа­дат с 9% през 2017 г. и се кла­си­рат на 6-о мяс­то.

Спа­дът от над 32% при MediaS Com и 8-ото й мяс­то за­мес­т­ник-уп­ра­ви­те­лят Алек­сан­дър Га­гов обяс­ня­ва с пре­мес­т­ва­не­то на част от кли­ен­ти­те им в дру­ги аген­ции. “Те бя­ха при­ну­де­ни да се пре­мес­тят в меж­ду­на­род­ни ве­ри­ги, за­що­то не мо­же­ха да ра­бо­тят с не­за­ви­си­ма аген­ция, как­ва­то сме ние от сре­да­та на 2016 г.” Ди­рек­т­но в топ 10 на кла­са­ци­я­та вли­за но­ва­та ме­диа аген­ция Direct Media, част от Direct Media Group Bulgaria, с 16.8 млн. лв.

Ус­та­но­ве­на­та ве­че на па­за­ра Direct Media KRES пък за­е­ма 16-о мяс­то.

Бла­го­да­ре­ние на при­до­би­ва­не­то на кли­ен­ти ка­то Alpen Pharma, Tymbark, Servier и D Bank от “Бъл­гар­с­ка ме­диа аген­ция” оти­чат ръст в при­хо­ди­те си до 20.9 млн. лв. и по­па­дат на 10-о мяс­то. С ме­дий­ния си бранд Carat и 15.9 млн. лв. при­хо­ди гру­па­та „Dentsu Aegis Network Бъл­га­рия“се кла­си­ра на 11-о мяс­то, a с Vizeum - на 20-о.

Под но­мер 12 по­па­да Universal Media Bulgaria (UMB) с над 30% ръст в при­хо­ди­те, а мал­ко по-на­до­лу, на 19-а по­зи­ция, зас­та­ва дру­га­та аген­ция - Initiative, част от гру­па­та, ко­я­то от­чи­та ог­ром­ния ръст 128%, дъл­жащ се на про­мя­на в стра­те­ги­я­та на ком­па­ни­я­та с ак­цент вър­ху ди­ги­тал­ни­те ме­дии.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.