К | НАЙ-ГО­ЛЕ­МИ­ТЕ МЕ­ДИА АГЕН­ЦИИ В БЪЛ­ГА­РИЯ

Capital - - K2 | МЕ­ДИА И РЕК­ЛА­МА -

Прог­но­зи­те

Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли­те на па­за­ра ръст в рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции ще има и след­ва­ща­та го­ди­на, а прог­но­за­та им е той да бъ­де меж­ду 5% и 10%. Уве­ли­че­ни­е­то оба­че ве­ро­ят­но от­но­во ще се дъл­жи на ин­ф­ла­ция в це­ни­те на те­ле­ви­зи­он­на­та рек­ла­ма. “Ау­ди­то­ри­я­та е мно­го фраг­мен­ти­ра­на и дос­ти­га­не­то й е все по-труд­но и скъ­по. > 52

Carat (Dentsu Aegis Network Бъл­га­рия)

Тра­ди­ци­он­ни­те ме­дии

раз­ви­ха мно­го доб­ре он­лайн съ­дър­жа­ни­е­то си и то­ва зат­вър­ж­да­ва по­зи­ци­и­те им”, каз­ва Ка­те­ри­на Бу­юк­ли­е­ва, уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор на Media Club. Тя до­пъл­ва, че ръс­тът на ин­вес­ти­ци­и­те мо­же да дой­де и от мно­го пред­с­та­ви­те­ли на мал­кия и сред­ния биз­нес, ко­и­то стъп­ват се­ри­оз­но на рек­лам­ния па­зар.

Спо­ред уп­рав­ля­ва­щия ди­рек­тор на UMB и Initiative Ма­ри­я­на Ко­ва­че­вич елек­т­рон­на­та тър­го­вия ще бъ­де сек­то­рът, в кой­то рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции ще на­рас­нат през 2019 г. “Ди­ги­тал­ни­те ка­на­ли ще при­до­би­ят по-го­ля­ма мощ и по от­но­ше­ние на стра­те­ги­чес­кия под­ход”, каз­ва тя.

Ме­ни­джъ­ри­те на най-го­ле­ми­те ме­диа аген­ции се обе­ди­ня­ват око­ло мне­ни­е­то, че не ма­ща­бът на ко­му­ни­ка­ци­я­та, а ефек­тив­ност­та й ще бъ­де клю­чо­ва за рек­ла­мо­да­те­ли­те. Не е дос­та­тъч­но един бранд прос­то да при­със­т­ва в ди­ги­тал­ни­те ка­на­ли, за­що­то пот­ре­би­те­ли­те ис­кат по­лез­но и ин­те­рес­но за тях съ­дър­жа­ние. “Та­ка на­ре­че­ни­те вто­ри ек­ра­ни всъщ­ност са пър­ви ек­ра­ни - бли­зо 70% от хо­ра­та гле­дат те­ле­ви­зия с таб­лет, лап­топ или смар­т­фон в ръ­ка­та”, каз­ва Доб­ро­мир До­чев, уп­ра­ви­тел на ZAC.

Спо­ред ме­дий­ния ди­рек­тор на Argent Бо­рис­лав Ге­ор­ги­ев и Си­мо­на Тен­че­ва, опе­ра­ти­вен и стра­те­ги­чес­ки ме­ни­джър на Local Plane, ус­пеш­ни­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни стра­те­гии се ба­зи­рат на ком­би­на­ци­я­та от дан­ни, съ­дър­жа­ние и ме­дии.

“Кли­ен­ти­те тър­сят ка­то из­ме­ри­тел на ре­зул­тат и ефект

от ме­дий­ни­те ин­вес­ти­ции ве­че не тол­ко­ва при­със­т­ви­е­то на бран­до­ве­те в ме­ди­и­те, а из­мер­ва­не­то на при­със­т­ви­е­то им в ре­ал­ния свят, в жи­во­та на пот­ре­би­те­ли­те“, каз­ват те.

“Но­ва” и bTV тра­ди­ци­он­но про­дъл­жа­ват бит­ка­та си за прив­ли­ча­не на рек­ла­мо­да­те­ли, но по ду­ми­те на Алек­сан­дър Га­гов, за­мес­т­ник-уп­ра­ви­тел на MediaS Com, БНТ съ­що про­я­вя­ва по­ве­че гъв­ка­вост в рек­лам­на­та си по­ли­ти­ка и прив­ли­ча но­ви рек­ла­мо­да­те­ли. По ду­ми­те му все по-осе­за­е­мо се усе­ща и вли­я­ни­е­то на The Sales House. То­ва е съз­да­де­на­та в края на ми­на­ла­та го­ди­на аген­ция на Ве­се­ла Ди­мо­ва, бивш тър­гов­с­ки ди­рек­тор на bTV, ко­я­то фо­ку­си­ра ра­бо­та­та си вър­ху про­даж­ба на рек­лам­но­то вре­ме на те­ма-

тич­ни те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ли.

След­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­де ин­те­рес­на най-ве­че и за­ра­ди въз­мож­на­та смя­на на соб­с­т­ве­ност­та на две­те най-го­ле­ми те­ле­ви­зи­он­ни гру­пи. След ка­то Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та спря сдел­ка­та за “Но­ва бро­уд­кас­тинг груп” за 185 млн. ев­ро, пред­ло­же­ни от чеш­ка­та ин­вес­ти­ци­он­на гру­па PPF, ку­пу­ва­чът и про­да­ва­чът Modern Times Group об­жал­ва­ха ре­ше­ни­е­то пред Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд.

Из­с­луш­ва­ни­я­та по де­ло­то са пред­ви­де­ни за 12 март 2019 г.

Пос­те­пен­но ком­па­ни­я­та - май­ка на bTV, Central European Media Enterprises, съ­що за­поч­на да про­да­ва биз­не­си­те си в Ев­ро­па, но до сдел­ка на бъл­гар­с­ка­та гру­па мо­же да се стиг­не евен­ту­ал­но в на­ча­ло­то на след­ва­ща­та го­ди­на. Teva, Carlsberg, Lego, Turkish airlines, BMW, Good Mills **Mondelez, AIKO, adidas, Reebok, Clarins, Thierry Mugler, Disney, Walmart / George.com, Shiseido, MasterCard Бан­ка ДСК, Тех­но­мар­кет, Смарт био, Се­векс фар­ма, Про­В­и­о­тик АД **ДЗИ, ЕКО Бъл­га­рия, Из­ба Ка­ра­бу­нар, Иде­ал Стан­дарт - Ви­ди­ма, Ин­тер карс Бъл­га­рия, Итал фу­уд, Ка­ме­ни­ца, Обе­ди­не­на бъл­гар­с­ка бан­ка, ПОК До­ве­рие, Ред бул, Са­но­фи Бъл­га­рия, Сд­ру­же­ние Бъл­гар­с­ки да­ри­тел­с­ки фо­рум, Спорт ви­жън, То­йо­та Бал­канс, Фон­да­ция Асо­ция Ани­мус, Huawei, Юро­бе­въ­ри­дж McDonald`s Бъл­га­рия, OMK, Jumbo, Queisser Farma, Vedra, Sarantis, Hasbro, Disney, Hell Energy, Piraeus Bank, Interfoods VIVACOM, ACTAVIS, HAYAT, REMIX SECOND HAND, SOS KINDERDORF топ 10: Bayer Crop Science, BIC, Boni Holding, Cosmetic Express, Kendy - SupraVit, Picantina, Kimbo, Mentos, Porsche Group - AUDI, Volkswagen, TomTailor, V-TAC **dm-drogeriemarkt, Bella Bulgaria, Eurobet, Phoenix Pharm, Olinezza, Tyrbul, I&G Insurance, Coty, Ministry of toursim, National Revenue agency, Tribest Loreal, Metro Cash & Carry, H&M, Johnson&Johnson, Alkaloid, Intersnack, Good year, TNT, Vivre, Obuvki.bg, Vision express, Ceumed **Mondelez, AIKO, adidas, Reebok, Clarins, Thierry Mugler, Disney, Walmart / George.com, Shiseido, MasterCard ФИ­КО­СО­ТА, NATUR PRODUCT, ITALFOOD, ALPEN PHARMA, ТРЕЙ­ДИНГ 212 (TRADER.BG), НЕТ КРЕ­ДИТ, БАЛ­КАМ ГРУП (SPETEMA, SANTOS CAFÉ), NOBEL PHARMA, ГРА­ДУС, TYMBARK, КИА МО­ТОРС, HEALTHY LIFE, UNICOMS, ТЕД , MATRAX, PRIMEX, ДОМ­КО, SERVIER, COMSED, D BANK, БИ­О­НАТ, БРАН­ДЕКС, HERBA MEDICA, ЦВЕ­ТЕ­ЛИ­НА, ФРЕШ ДИ­РЕКТ, ДИ­ДИС (LORELLI), ТО­МИЛ ХЕРБ, МАК­МЕ­ТАЛ ЕКО Бъл­га­рия, Вин­п­ром Пе­ще­ра, Фо­рум филм, Toyota, Coty **dm-drogeriemarkt, Bella Bulgaria, Eurobet, Phoenix Pharm, Olinezza, Tyrbul, I&G Insurance, Coty, Ministry of toursim, National Revenue agency, Tribest Adidas/Reebok, GSK – GlaxoSmithKline, Shell Bulgaria, Betfair, Danone, Alpro, Ryanair, HBO, Unicredit, Bayer, P&G, Father – Ace, Oper, Riomare, Vici, Sony playstation, CrediHelp, Pfizer, Irobot, Park Center, Hipp, Bosch, Peek and Cloppemburg Technopolis Bulgaria, VitaGold, Praktiker, Deichmann, ProCredit Bank, Sofia France Auto, BEKO, Rezon Media, Compass, Videnov Group, MOST Computers, Delta Stock, Bosch, Izkupi.me, TESY, Via Vinera (Из­ба Ка­ра­бу­нар), KIA Motors, Vitaslim, FF Group Bulgaria (NIKE, Folli Follie), Revita, Auto Bavaria, Domaine Boyar, Bultraco Motors (Honda), American Popcorn Company, NIK Electronics, Black Sea Gold Lidl, Telenor Бъл­га­рия, ОББ, ДЗИ, ABSOLUT vodka, Pernod Ricard, Serdika Center, ЕВН, Beefeater Gin, VivaCredit, Mega Disposables, Berlin Chemie, Easy Credit, Groupama, Aroma, wizzair, Canon Топ 5: Beiersdorf, Chipita, Dante International (eMag; Fashion Days; Olx) Henkel, Walmark TCCC, BILLA, LENOVO, Credissimo, VOLKSWAGEN GROUP A1, Kaufland, Bella Bulgaria, Unilever, Ikea, Sanofi, BST, A&D Pharma, Magnum-D, Bet365, Ferratum, Groupe Seb, Rauch, Rostar/ DeuscheMarkenbutter, Gazprom, BNPP, AVON, Lufthanza, FOX, Nova TV Starcom: SANDOZ, AVON COSMETICS BULGARIA, VISA, SAMSUNG, BROWN FORMAN; Zenith: КА­МЕ­НИ­ЦА, RAIFFEISEN BANK, MEXON, EU PHARMACIA, STORCK; Blue 449: FERRERO, RENAULT NISSAN BULGARIA, BNP PARIBAS ЛИЧ­НИ ФИ­НАН­СИ, Mr. BRICOLAGE, SCA

Ба­зи­ра­ни­ят в Бер­лин стар­тъп Zizoo, кой­то се са­мо­оп­ре­де­ля ка­то booking.com за лод­ки, наб­ра 6.5 млн. ев­ро в Рунд А. Ком­па­ни­я­та обя­ви, че ве­че има екип от 60 ду­ши и биз­нес от­но­ше­ния с 1500 ком­па­нии, об­с­луж­ва­щи над 21 000 лод­ки под на­ем в 30 дър­жа­ви. Zizoo под­дър­жа плат­фор­ма за ре­зер­ва­ция, ко­я­то пред­ла­га раз­лич­ни по вид „из­жи­вя­ва­ния“- от пла­ва­ния за опит­ни „мор­с­ки въл­ци“до та­ки­ва за но­ва­ци, а це­но­во - от лук­соз­ни до бю­джет­ни пред­ло­же­ния. Ре­гис­т­ри­ра­ни­те пот­ре­би­те­ли в плат­фор­ма­та над­х­вър­ли­ха 100 000, а спо­ред ос­но­ва­те­ля и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор Ан­на Ба­ни­че­вич при­хо­ди­те рас­тат с по 2.5 пъ­ти го­диш­но през пос­лед­ни­те три го­ди­ни. Тя обя­ви, че прив­ле­че­но­то фи­нан­си­ра­не ще бъ­де из­пол­з­ва­но за раз­ши­ря­ва­не на биз­не­са в САЩ, как­то и в тър­се­ни ло­ка­ции ка­то Гър­ция, Ис­па­ния и Ка­ри­би­те. “Пла­ва­не­то е рас­тящ тренд - ве­че не е за­па­зе­но са­мо за бо­га­ти­те хо­ра, ми­ле­ни­ъл по­ко­ле­ни­е­то съ­що ис­ка по­доб­ни из­жи­вя­ва­ния. През на­ша­та плат­фор­ма пот­ре­би­те­ли­те мо­гат да за­па­зят лод­ка за 25 па­ун­да на ден нап­ри­мер в Хър­ва­тия“, каз­ва Ба­ни­че­вич пред TechCrunch.

ка зат­руд­ня­ва сти­ко­ва­не­то на всич­ки дей­нос­ти, хо­ра и от­де­ли във фир­ма­та.

Как про­дъл­жа­ва­те да рас­те­те в то­зи кон­ку­рен­тен сек­тор?

Ве­ро­ят­но се дъл­жи имен­но на те­зи мал­ки де­тай­ли, в ко­и­то осо­бе­но мно­го се ста­ра­ем. Пра­вим ръст меж­ду 50% и 100% на го­ди­на. Ве­ро­ят­но се дъл­жи и на фак­та, че ня­как си мно­го ес­тес­т­ве­но от­к­рих­ме точ­ния сег­мент, в кой­то да ра­бо­тим. По­ве­че­то го­ле­ми ком­па­нии имат от­де­ли за ино­ва­ции, ко­и­то ра­бо­тят вър­ху но­ви тех­но­ло­гии и ре­ше­ния и опе­ри­рат ка­то стар­тъп в рам­ки­те на го­ля­ма­та кор­по­ра­ция. Та­ки­ва мул­ти­ми­ли­ар­д­ни гру­пи обик­но­ве­но са тро­ма­ви и за­то­ва съз­да­ват не­за­ви­си­ми и ав­то­ном­ни зве­на за ино­ва­ции. Та ние ра­бо­тим най-ве­че с те­зи от­де­ли, ка­то сме тех­но­ло­гич­ни­ят им пар­т­ньор. Обик­но­ве­но в тях има хо­ра, ко­и­то са ек­с­пер­ти в биз­не­са, а пък ние им по­ма­га­ме да ре­а­ли­зи­рат тех­ни­чес­ки ви­зи­я­та си. Те­зи про­ек­ти не са ог­ром­ни и на­ши­ят ма­щаб от­го­ва­ря на то­ва, ко­е­то тър­сят. В съ­що­то вре­ме са из­к­лю­чи­тел­но важ­ни, опе­ри­рат с го­ле­ми бю­дже­ти и по­ра­ди то­ва чес­то има­ме пря­ка връз­ка със C-level ме­ни­джъ­ри. Ес­тес­т­ве­но то­ва съз­да­ва и мал­ко по­ве­че нап­ре­же­ние, за­що­то не мо­жем да си поз­во­лим за­къс­не­ние и от­пус­ка­не.

Кое бе­ше най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во да нап­ра­ви­те соб­с­т­ве­на ком­па­ния в тол­ко­ва кон­ку­рен­тен сек­тор?

Съз­да­ва­не­то на ком­па­ния в Бъл­га­рия не е тол­ко­ва труд­но не­що. И ге­ог­раф­с­ки сме доб­ре по­зи­ци­о­ни­ра­ни, Бъл­га­рия е срав­ни­тел­но доб­ре раз­поз­на­ва­ем па­зар за ус­лу­ги­те, ко­и­то ние пред­ла­га­ме. То­ва по­каз­ва и ста­тис­ти­ка­та за ця­ла­та ин­дус­т­рия. Най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во мо­же би са хо­ра­та, ко­е­то е все­из­вес­тен факт.

Те са фак­то­рът, кой­то оп­ре­де­ля ръс­та ни - ако мо­жех­ме да на­ме­рим по­ве­че спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то да от­го­ва­рят на на­ши­те кри­те­рии, щях­ме да рас­тем още по-бър­зо. При нас ди­на­ми­ка­та е мно­го го­ля­ма, за­що­то има­ме мно­го про­ек­ти, слу­жи­те­ли­те тряб­ва да учат пос­то­ян­но но­ви тех­но­ло­гии, на­то­вар­ва­не­то и ек­с­пер­ти­за­та, ко­и­то се изис­к­ват от хо­ра­та, са из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ки. Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во е да на­ми­ра­ме та­ки­ва хо­ра.

Как ус­пя­ва­те да ги на­ме­ри­те?

По тра­ди­ци­он­ни­те ка­на­ли. Най-ак­тив­но е през пре­по­ръ­ки, ко­е­то, мис­ля, всич­ки ком­па­нии в сек­то­ра ще пот­вър­дят. Учас­т­ва­ме и в раз­лич­ни ини­ци­а­ти­ви с ИТ ор­га­ни­за­ции, учи­ли­ща, уни­вер­си­те­ти, ака­де­мии и аген­ции, за да са за­поз­на­ти хо­ра­та с ком­па­ни­я­та и да зна­ят как­во да очак­ват.

Ра­бо­тим в тол­ко­ва кон­ку­рен­тен па­зар, че тряб­ва на­ис­ти­на да си мно­го над сред­но­то ни­во, за да се по­лу­чи. Со­ци­ал­ни­те при­до­бив­ки са оби­чай­ни за соф­ту­ер­ни­те фир­ми, но ние се ста­ра­ем па­ке­тът ни да е premium. Мо­жех­ме да нап­ра­вим офис в по-да­леч­на ло­ка­ция, но из­б­рах­ме то­зи и да­дох­ме цял етаж за rooftop бар. Но най­ве­че - ко­га­то в еки­па ве­че са яр­ки­те умо­ве и та­лан­ти­те, те ста­ват маг­нит за още та­ки­ва хо­ра. При нас ид­ват хо­ра, ко­и­то оби­чат пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва, ад­ре­на­ли­на и пос­то­ян­но раз­ви­тие. Да, по-труд­но се на­ми­рат, но точ­но те са най-цен­ни­те кад­ри спо­ред мен.

Как­во е бъ­де­ще­то на ва­шия сек­тор - ня­кои хо­ра смя­тат, че IT аут­сор­син­гът са­мо из­пол­з­ва бъл­гар­с­ки спе­ци­а­лис­ти да ра­бо­тят по по­ръч­ка?

Спо­ред мен има­ме го­ля­мо­то пре­и­му­щес­т­во ка­то стра­на да има­ме доб­ра ком­би­на­ция от тех­но­ло­гич­ни уме­ния. От дру­га стра­на, ка­то ман­та­ли­тет оби­ча­ме да пос­та­вя­ме под съм­не­ние всич­ко, ко­е­то се случ­ва око­ло нас - не се съг­ла­ся­ва­ме с не­що ав­то­ма­тич­но. Ко­е­то кли­ен­ти­те го оце­ня­ват и за­то­ва из­би­рат да ра­бо­тят с нас - ман­та­ли­те­тът в Азия нап­ри­мер е съв­сем друг. Ако ис­каш не­що ру­тин­но да се из­пъл­ня­ва, и то в обем, там е мяс­то­то. Ние сме мно­го доб­ри в про­ек­ти, ко­и­то изис­к­ват спе­ци­фич­на наг­ла­са. Ако пре­ди вре­ме сме би­ли зна­чи­тел­но по-ев­ти­ни от куп дру­ги дър­жа­ви, то­ва не­що пос­те­пен­но из­чез­ва. Ко­е­то по­каз­ва и ста­тис­ти­ка­та за раз­хо­ди­те и зап­ла­ти­те. Все още сме мно­го доб­ре ка­то стой­ност, ко­я­то дос­та­вя­ме. Но це­ни­те се вди­гат и то­зи мо­дел ня­ма да е ус­той­чив още дъл­го вре­ме. В бъ­де­ще сек­то­рът ще се раз­ви­ва са­мо от иг­ра­чи­те, ко­и­то дос­та­вят все по­ве­че стой­ност.

То­га­ва къ­де виж­да­те соф­ту­ер­ния сек­тор в след­ва­щи­те го­ди­ни?

Ид­ва­ли са ком­па­нии, ко­и­то са има­ли ин­те­рес да ни ку­пу­ват и да ин­вес­ти­рат в нас. Към мо­мен­та оба­че ре­сур­си­те ни са дос­та­тъч­ни, за да про­дъл­жим да рас­тем.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.