//ДОС­ТАВ­КИ Зд­ра­вос­лов­на хра­на за офи­са

Capital - - K2 | МЕДИА И РЕКЛАМА -

Feedr е бри­тан­с­ки стар­тъп, кой­то дос­та­вя здра­вос­лов­ни пер­со­на­ли­зи­ра­ни яс­тия до офи­си ка­то ал­тер­на­ти­ва на слу­жеб­ни­те рес­то­ран­ти. Мо­де­лът на ком­па­ни­я­та яв­но е до­бър, за­що­то тя ус­пя да прив­ле­че 1.5 млн. па­ун­да фи­нан­си­ра­не, и то още пре­ди Рунд А. Съз­да­де­на през 2016 г., ком­па­ни­я­та опис­ва се­бе си ка­то „ин­те­ли­ген­т­на обед­на плат­фор­ма“и „об­ла­чен рес­то­рант“. Стар­тъ­път всъщ­ност уп­рав­ля­ва двус­т­ра­нен marketplace, кой­то свър­з­ва дос­тав­чи­ци на зд­ра­вос­лов­на хра­на със слу­жи­те­ли в го­ле­ми офи­си. Все­ки ден Feedr пуб­ли­ку­ва „уни­кал­но про­мен­ли­во ме­ню“, от ко­е­то ра­бо­те­щи­те тряб­ва да из­бе­рат до 10.30 ч. сут­рин­та, след ко­е­то из­п­ра­ща по­ръч­ки­те към дос­тав­чи­ци­те си - по­ве­че­то бу­ти­ко­ви и не­за­ви­си­ми про­из­во­ди­те­ли, за да са го­то­ви за обяд. Тех­но­ло­ги­я­та зад Feedr уп­рав­ля­ва ло­гис­ти­ка­та, ка­то пред­виж­да тър­се­не­то. От­дел­но пред­ла­га и пер­со­на­ли­зи­ра­ни пред­ло­же­ния на ба­за­та на пред­по­чи­та­ни­я­та на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те кли­ен­ти и по­ръч­ки­те им до­се­га.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.