Ас­пек­тът на соф­ту­е­ра

P Kом­па­ни­я­та HyperAspect раз­ра­бот­ва IT ре­ше­ния за биз­не­са, ба­зи­ра­ни на от­во­рен код и из­кус­т­вен ин­те­лект P Фир­ма­та е ос­но­ва­на през 2017 г., но рас­те бър­зо по слу­жи­те­ли и при­хо­ди.

Capital - - ПРЕДПРИЕМАЧ | K2 - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов | [email protected]

ВВ­ли­за­не­то в офи­са на мла­да­та соф­ту­ер­на ком­па­ния HyperAspect е стран­но из­жи­вя­ва­не. Пър­во­то не­що, ко­е­то се за­бе­ляз­ва, са щан­ги и те­жес­ти, не­ти­пич­ни за цен­т­ра­ла на соф­ту­ер­на фир­ма. Вто­ро­то е, че въп­ре­ки срав­ни­тел­но ши­ро­ко­то прос­т­ран­с­т­во в не­го има ед­ва ня­кол­ко ду­ши. „До­ри не мо­га да ви ка­жа кол­ко хо­ра ра­бо­тят тук, в са­мия офис“, каз­ва Па­вел Пав­лов, ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на HyperAspect. “Има­ме 20 слу­жи­те­ли. Ня­кои ра­бо­тят от мо­ре­то, от хи­жи, ня­ма зна­че­ние.

По­ли­ти­ка­та е, че в офи­са си са­мо ко­га­то има нуж­да.”

HyperAspect е IT ком­па­ния, ко­я­то раз­ра­бот­ва ре­ше­ния, ба­зи­ра­ни вър­ху от­во­рен код, ко­и­то да по­ма­гат на ком­па­ни­и­те да ди­ги­та­ли­зи­рат биз­не­са си и да го нап­ра­вят по-ефек­ти­вен. На 31 го­ди­ни Пав­лов ве­че има впе­чат­ля­ва­ща ка­ри­е­ра зад гър­ба си. Ра­бо­тил е ка­то

връ­ща в Бъл­га­рия, за да ос­но­ве HyperAspect.

Пав­лов дър­жи да не спо­ме­на­ва име­на на дру­ги ком­па­нии – не­за­ви­си­мо да­ли кли­ен­ти­те на HyperAspect или бив­ши­те си ра­бо­то­да­те­ли. “Ве­че ра­бо­тим с го­ле­ми кли­ен­ти, ко­и­то пред­по­чи­там да не на­зо­ва­вам, за­що­то са ак­тив­ни в мо­мен­та

Кон­сул­та­ции и

соб­с­т­ве­ни про­дук­ти Дру­жес­т­во­то “Хай­пъ­р­Ас­пект”, през ко­е­то опе­ри­ра ком­па­ни­я­та в Бъл­га­рия, съ­щес­т­ву­ва от ап­рил м.г. За 2017 г. от­бе­ляз­ва при­хо­ди 162 хил. лв. и пе­чал­ба 26 хил. лв. През пър­ва­та пъл­на го­ди­на оба­че очак­ва­ни­я­та са за го­лям рас­теж – ос­нов­но за­ра­ди ви­ди­ма­та част от раз­рас­т­ва­не­то на ком­па­ни­я­та. Към края на 2017 г. тя има ед­ва два­ма слу­жи­те­ли, со­чат дан­ни­те на Тър­гов­с­кия ре­гис­тър. В мо­мен­та по ду­ми­те на Пав­лов те са де­сет пъ­ти по­ве­че.

Ком­па­ни­я­та има две ли­нии на дей­ност: кон­сул­та­ции и соб­с­т­ве­ни про­дук­ти, ко­и­то се ба­зи­рат на из­кус­т­вен ин­те­лект. “По­ве­че­то от не­ща­та, ко­и­то пра­вим, съ­щес­т­ву­ват от­с­ко­ро на па­за­ра, та­ка че пре­тен­ди­ра­ме, че сме ино­ва­тив­ни”, каз­ва Пав­лов. До­ба­вя, че ос­нов­на­та цел на ком­па­ни­я­та е да ра­бо­ти с го­ле­мия биз­нес, но не из­к­люч­ва въз­мож­ност­та да си пар­т­ни­ра и със стар­тъ­пи.

В мо­мен­та HyperAspect има два го­то­ви про­дук­та и още два, ко­и­то са в етап на раз­ра­бот­ка. Пър­ви­ят е HyperLock, кой­то се за­ни­ма­ва с ана­лиз на ло­го­ве (вли­за­не в сис­те­ма с па­ро­ла). “Ко­га­то раз­лич­ни­те ло­го­ве вля­зат в на­ша­та сис­те­ма, от нея кли­ен­ти­те мо­гат да из­в­ле­кат нуж­на­та им ин­фор­ма­ция”, каз­ва Пав­лов. В на­ча­ло­то HyperLock е раз­ра­бо­тен ка­то про­дукт за вът­реш­но пол­з­ва­не, но впос­лед­с­т­вие се оказ­ва, че има ин­те­рес и от дру­ги ком­па­нии и е до­раз­вит та­ка, че ин­фор­ма­ци­я­та от не­го да бъ­де на раз­би­ра­ем за биз­не­са език, вклю­чи­тел­но и за хо­ра­та из­вън тех­ни­чес­ки­те от­де­ли.

“Тех­ни­чес­ки­те изис­к­ва­ния

на про­дук­та ли­ми­ти­рат це­ле­ва­та гру­па. Ако ком­па­ни­я­та е он­лайн ма­га­зин, той ня­ма нуж­да от по­доб­но ре­ше­ние, за да ана­ли­зи­ра ло­го­ве­те си, каз­ва Пав­лов. То­ва е сис­те­ма, ко­я­то е на­со­че­на към ком­па­нии, ко­и­то ра­бо­тят с мно­го сис­те­ми и ге­не­ри­рат ог­ром­ни ко­ли­чес­т­ва ло­го­ве.”

Вто­ри­ят и по-ин­те­ре­сен про­дукт на ком­па­ни­я­та се каз­ва Tex. Пав­лов го опис­ва ка­то “ма­шин­но об­ра­бот­ва­не на език – нап­ри­мер раз­го­во­рът, кой­то во­дим в мо­мен­та, да бъ­де за­ре­ден в сис­те­ма и от не­го да из­в­ле­чем най-важ­на­та ин­фор­ма­ция”. На прак­ти­ка

Tex ана­ли­зи­ра един ве­че го­тов текст и взи­ма от не­го най­важ­но­то – кой, ко­га, къ­де и т.н.

Соф­ту­е­рът за мо­мен­та ра­бо­ти са­мо на ан­г­лийс­ки език, но

Пав­лов каз­ва, че фир­ма­та ве­че има идея как той да бъ­де раз­ши­рен и към бъл­гар­с­ки.

Той до­ба­вя, че обяс­не­ни­е­то как­во пра­ви при­ло­же­ни­е­то е аб­с­т­рак­т­но и имен­но там се за­раж­да пър­ви­ят проб­лем с не­го – как да бъ­де пре­ве­де­но на биз­нес език. И да­ва кон­к­ре­тен при­мер – стар­тъп в САЩ, кой­то се за­ни­ма­ва с на­би­ра­не­то на ме­ди­цин­с­ки пер­со­нал. “Там има ужас­но мно­го сай­то­ве, ко­и­то пред­ла­гат офер­ти за ра­бо­та в сфе­ра­та. Тях­на­та идея бе­ше да свър­з­ват обя-

ви­те от ин­тер­нет с хо­ра­та, ко­и­то из­ли­зат от учеб­ни­те за­ве­де­ния, за да се въз­пол­з­ват от ко­ми­си­о­ни­те на ме­ди­цин­с­ки­те за­ве­де­ния.”

Проб­ле­мът на те­зи обя­ви оба­че се оказ­ва на­чи­нът, по кой­то са на­пи­са­ни. В по­ве­че­то слу­чаи те са де­ло на HR пер­со­нал или асис­тен­ти и чес­то са пъл­ни с не­нуж­на ин­фор­ма­ция.

“Важ­ни­те фак­ти са гра­фи­кът, ме­ди­цин­с­ка­та спе­ци­ал­ност, бро­ят на лег­ла­та, зап­ла­ща­не­то.” За­да­ча­та на Tex е да при­е­ме всич­ки обя­ви за ра­бо­та и да ги сис­те­ма­ти­зи­ра, ка­то из­ва­ди са­мо най-ос­нов­но­то.

Бъ­де­щи­те про­дук­ти

На прак­ти­ка всич­ки пла­ни­ра­ни бъ­де­щи про­дук­ти на ком­па­ни­я­та стъп­ват вър­ху ве­че съ­щес­т­ву­ва­щи­те. Нап­ри­мер един от тях е HyperNews, плат­фор­ма за ме­дии, ко­я­то е ба­зи­ра­на вър­ху Tex. Тя из­пол­з­ва въз­мож­нос­ти­те на соф­ту­е­ра, за да тър­си в све­тов­ния но­ви­нар­с­ки по­ток, ка­то съ­би­ра но­ви­ни от офи­ци­ал­ни­те из­точ­ни­ци, об­ра­бот­ва ги в сис­те­ма­та и из­в­ли­ча най-важ­но­то от тях – къ­де се случ­ват съ­би­ти­я­та, кои са дейс­т­ва­щи­те ли­ца, кой е по­тър­певш, име­на на ком­па­нии и т.н.

Друг про­дукт е Ace, кой­то съ­що е ба­зи­ран вър­ху соф­ту­е­ра за об­ра­бот­ка на текст, но е на­со­чен към стро­го оп­ре­де­ле­на гру­па – ин­вес­ти­то­ри­те. Спо­ред сай­та на ком­па­ни­я­та Ace из­пол­з­ва ана­лиз на текст в имей­ли­те на кли­ен­ти­те и ра­бо­ти ка­то пер­со­на­лен асис­тент, кой­то ав­то­ма­тич­но да­ва ин­фор­ма­ция за вся­ка ком­па­ния и ин­ди­вид, кой­то тър­си да­ден ин­вес­ти­тор – при­хо­ди, ин­фор­ма­ция от бор­са­та и дру­ги. Цел­та е да се из­пол­з­ва въз­мож­но най-де­тайл­на ав­то­ма­ти­зи­ра­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то

да пред­па­зи ин­вес­ти­то­ри­те от греш­ки.

За Пав­лов е най-важ­но, че ве­че съ­щес­т­ву­ва ос­нов­на­та плат­фор­ма, ко­я­то по не­го­ви ду­ми поз­во­ля­ва на ком­па­ни­я­та да пок­ри­ва вся­ка ин­дус­т­рия. “От мар­ке­тин­го­ва глед­на точ­ка то­ва не е най-пра­вил­ни­ят под­ход, за­то­ва в мо­мен­та по-ско­ро тър­сим как­ви са нуж­ди­те в кон­к­рет­на ин­дус­т­рия и кли­ен­ти, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от ре­ше­ния, и ги из­г­раж­да­ме вър­ху на­ша­та плат­фор­ма”, каз­ва той.

Спо­ред не­го на HyperAspect не се на­ла­га да тър­си ак­тив­но кли­ен­ти. “По прин­цип хо­ра­та, ко­и­то имат нуж­да от ре­ше­ние ка­то на­ше­то, са мно­го гла­со­ви­ти, та­ка че не ни стру­ва уси­лие да дос­тиг­нем до тях”, каз­ва Пав­лов. “Мар­ке­тин­го­ва­та ни стра­те­гия в мо­мен­та е по-ско­ро на­со­че­на към тър­се­не на слу­жи­те­ли, а не на кли­ен­ти. Вся­ка­къв рас­теж за нас е доб­ре до­шъл – и ка­то слу­жи­те­ли, и ка­то при­хо­ди”, за­вър­ш­ва той. >След три го­ди­ни ще е доб­ре да сме три пъ­ти по-го­ле­ми и про­дук­ти­те ни да са на­ло­же­ни на един или друг па­зар. Труд­но е да кон­к­ре­ти­зи­ра­ме как и къ­де точ­но, но ис­ка­ме да пред­ла­га­ме ре­ше­ния на мес­та, къ­де­то ня­ма ал­тер­на­ти­ва. Раз­би­ра се, на­дя­вам след три го­ди­ни еки­път да е още по-раз­вит. Как тряб­ва да из­г­леж­да ком­па­ни­я­та след три го­ди­ни? >Не сме по­лу­ча­ва­ли ин­вес­ти­ции. Ня­ма­ме нуж­да от вън­ш­но фи­нан­си­ра­не. До­тук се спра­вя­ме дос­та­тъч­но доб­ре със соб­с­т­ве­ни уси­лия. От­во­ре­ни сме към стра­те­ги­чес­ки пар­т­ньор­с­т­ва, но те тряб­ва да са свър­за­ни със стра­те­гия, ко­я­то пък тряб­ва да се ха­ре­са от це­лия екип, ко­е­то е слож­но. Как се фи­нан­си­ра HyperAspect и тър­си ли вън­шен ка­пи­тал?

Па­вел Пав­лов „По прин­цип хо­ра­та, ко­и­то имат нуж­да от ре­ше­ние ка­то на­ше­то, са мно­го гла­со­ви­ти, та­ка че не ни стру­ва уси­лие да дос­тиг­нем до тях”,

Q Цел­та на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор и ос­но­ва­тел на HyperAspect Па­вел Пав­лов е ком­па­ни­я­та да рас­те как­то по при­хо­ди, та­ка и по брой слу­жи­те­ли | сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.