//КРИПТО

P Раз­хо­ди­те за ток ве­че са по-го­ле­ми от евен­ту­ал­ни­те пе­чал­би от съз­да­де­ни­те ди­ги­тал­ни ва­лу­ти. P Мно­го ко­па­чи се от­каз­ват и па­за­рът е за­лят от ус­т­ройс­т­ва за до­бив на мо­не­ти, но не лип­с­ват и оп­ти­мис­ти. P Це­на от 4000 до­ла­ра за Bitcoin e гра­ни­ца­та, под ко­я­то

Capital - - K3 | МОЯТ КАПИТАЛ - Ивай­ло Стан­чев | [email protected] ав­тор

ММ­а­со­ва­та ис­те­рия по крип­то­ва­лу­ти­те от­ми­на още с пър­во­то го­ля­мо по­ни­жа­ва­не на це­ни­те в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на. За­па­ле­ни­те фе­но­ве на блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та и съз­да­ва­ни­те от нея мо­не­ти оба­че про­дъл­жи­ха да ин­вес­ти­рат сред­с­т­ва и уси­лия в т.нар. май­нинг, тъй ка­то пе­чал­би­те от та­зи дей­ност на­ма­ля­ха, но не из­чез­на­ха. По­не не и до 18 но­ем­в­ри, ко­га­то крип­то­па­за­рът вле­зе в един от най-ло­ши­те си пе­ри­о­ди за го­ди­на­та. Са­мо за де­се­ти­на дни сек­то­рът за­гу­би ед­на тре­та от ка­пи­та­ли­за­ци­я­та си, Bitcoin сле­зе под 4000 до­ла­ра за пър­ви път от сеп­тем­в­ри 2017 г., а Ethereum се тър­гу­ва за око­ло 100 до­ла­ра, ко­е­то е най-нис­ко­то ни­во от май ми­на­ла­та го­ди­на.

Ком­би­на­ци­я­та от срив на це­ни­те на ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти и все по-го­ля­ма слож­ност на съз­да­ва­не­то им до­ве­де до пов­рат­на точ­ка, в ко­я­то раз­хо­ди­те за про­из­вод­с­т­во на циф­ро­ви мо­не­ти ста­ват по-го­ле­ми от по­тен­ци­ал­ни­те при­хо­ди. И ве­че има ка­те­го­рич­ни данни за ма­со­во прек­ра­тя­ва­не на май­нинг. В ре­ди­ца по-раз­ви­ти дър­жа­ви, къ­де­то елек­т­ро­е­нер­ги­я­та е по-скъ­па, биз­не­сът с крип­то­ко­пач­ки­те бук­вал­но е зам­рял. То­ва до го­ля­ма сте­пен ва­жи и за Бъл­га­рия, къ­де­то це­ни­те на ток са срав­ни­тел­но нис­ки.

То­ков удар

Пър­ви­ят и най-ка­те­го­ри­чен сиг­нал за нас­тъп­ва­ща­та про­мя­на в сек­то­ра е спа­дът на ин­дек­са, кой­то сле­ди енер­гий­но­то пот­реб­ле­ние на бло­ко­ва­та ве­ри­га на Bitcoin. Спо­ред дан­ни­те на digiconomist от 18 но­ем­в­ри на­сам е ре­гис­т­ри­ран над

25% спад в пот­реб­ле­ни­е­то на ток за про­из­вод­с­т­во и тран­зак­ции на бит­кой­ни - не­що, ко­е­то не се е случ­ва­ло, от­как­то въ­об­ще се во­ди та­ка­ва ста­тис­ти­ка. Не­об­хо­ди­ми­ят ток за съ­щес­т­ву­ва­не­то на Bitcoin до­се­га ви­на­ги се уве­ли­ча­ва­ше, ка­то то­зи про­цес ста­на из­к­лю­чи­тел­но бърз от есен­та на 2017 г., ко­га­то се за­ро­ди ис­те­ри­я­та по крип­то­ва­лу­ти­те.

В края на сеп­тем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на пот­реб­ле­ни­е­то бе­ше 18 те­ра­ват­ча­са (TWh) на го­ди­на, а към 31 де­кем­в­ри ве­че бе­ше над 36 TWh.

След то­ва ръс­тът про­дъл­жи със съ­щи­те тем­по­ве и на

1 юни 2018 г. ин­дек­сът от­че­те 70 TWh го­диш­ни нуж­ди от ток. Пи­кът от 73.1 TWh бе­ше дос­тиг­нат през ав­густ и се за­дър­жа на прак­ти­ка до 18 но­ем­в­ри, ко­га­то за­поч­на и ряз­ко­то обез­це­ня­ва­не на ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти, до­ве­ло до най-нис­ки­те им стой­нос­ти за го­ди­на­та. Към 25 но­ем­в­ри пот­реб­ле­ни­е­то на елек­т­ри­чес­т­во в сис­те­ма­та на Bitcoin е спад­на­ло до 54T Wh - кол­ко­то е би­ло в на­ча­ло­то на март.

Въп­ре­ки по­ни­же­ни­е­то то­ва ко­ли­чес­т­во­то ток не е ни­как мал­ко - за срав­не­ние, тол­ко­ва до­лу-го­ре е го­диш­на­та кон­су­ма­ция на ток в Гър­ция.

Q Крип­то­бу­мът ос­къ­пи ряз­ко ви­де­о­кар­ти­те, но про­даж­би­те им ве­че са на­до­лу | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.