Ми­ньо­ри­те ко­па­ят без па­ри

Capital - - K3 | МОЯТ КАПИТАЛ -

Ethereum е по-за­сег­нат

За раз­ли­ка от Bitcoin Ethereum е в още по-кри­тич­но по­ло­же­ние. Вто­ра­та дос­ко­ро крип­то­ва­лу­та по па­зар­на ка­пи­та­ли­за­ция (ве­че е тре­та след Ripple) за­гу­би над 50% от стой­ност­та си през но­ем­в­ри и ве­че стру­ва 105-107 до­ла­ра - тол­ко­ва, кол­ко­то и през май 2017 г. Та­зи це­на оба­че из­к­лю­чи­тел­но труд­но мо­же да пок­рие раз­хо­ди за ток при до­би­ва на мо­не­ти­те.

Дан­ни­те на digiconomist по­каз­ват, че спа­дът в пот­реб­ле­ни­е­то на ток за „ко­пач­ки­те“на Ethereum е за­поч­нал още на 6 но­ем­в­ри, ко­га­то мо­не­та­та се тър­гу­ва­ше за 216-217 до­ла­ра. То­га­ва са би­ли от­че­те­ни 20.2

TWh, до­ка­то на 25 но­ем­в­ри стой­ност­та е би­ла по 10 TWh.

За срав­не­ние, тол­ко­ва е би­ло енер­гий­но­то пот­реб­ле­ние в пър­ви­те дни на яну­а­ри та­зи го­ди­на, ко­е­то оз­на­ча­ва, че хи­ля­ди­те за­ку­пе­ни ви­де­о­кар­ти през го­ди­на­та днес ве­че са спре­ни и не ра­бо­тят.

До­ка­за­тел­с­т­во за рез­кия от­лив от биз­не­са с до­бив на крип­то­ва­лу­ти са и дан­ни­те на един от во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли на ви­до­е­кар­ти, Nvidia. За пър­ви път от го­ди­на на­сам ком­па­ния от­че­те на­ма­ля­ва­не на при­хо­ди­те си за тре­то­то три­ме­се­чие, ко­е­то на свой ред

до­ве­де до спад на ак­ци­и­те й с 18%. Прог­но­зи­те са, че та­зи не­га­тив­на тен­ден­ции ще се за­си­ли и през чет­вър­то­то три­ме­се­чие на 2018, осо­бе­но след съ­би­ти­я­та от пос­лед­на­та сед­ми­ца. От спа­да в ин­те­ре­са към крип­то­ми­ни­те стра­дат и про­даж­би­те на AMD, ко­я­то съ­що про­из­веж­да ви­де­о­кар­ти.

Как­во по­каз­ват смет­ки­те Вся­ка от ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти из­пол­з­ва по раз­ли­чен на­чин блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та и съ­от­вет­но има раз­ли­чен ал­го­ри­тъм, чи­е­то ре­ша­ва­не съз­да­ва но­ви­те брън­ки от бло­ко­ва­та ве­ри­га. В слу­чая с бит­кой­на то­зи ал­го­ри­тъм е кон­с­тан­тен и един­с­т­ве­но­то, ко­е­то се про­ме­ня, е слож­ност­та на ре­ша­ва­не­то му. При Ethereum ал­го­ри­тъ­мът е ди­на­ми­чен и се сме­ня пос­то­ян­но. Точ­но по та­зи при­чи­на с тех­ни­ка­та, с ко­я­то се до­би­ва пър­ва­та ва­лу­та, не мо­же да се ко­пае вто­ра­та. Об­рат­но­то е въз­мож­но, но ефек­тив­ност­та е пре­ка­ле­но нис­ка и не оп­рав­да­ва раз­хо­ди­те за тех­ни­ка и ток.

От­тук оба­че ид­ва и раз­ли­ка­та в ефек­тив­ност­та. Тъй ка­то май­нъ­ри­те за бит­койн (ASIC) са нап­ра­ве­ни са­мо и един­с­т­ве­но за ре­ша­ва­не на кон­к­рет­ния ал­го­ри­тъм, те са мно­го по-ефек­тив­ни. На па­за­ра има мно­жес­т­во мо­де­ли на раз­лич­ни про­из­во­ди­те­ли (с це­ни меж­ду 1500 и 2300 до­ла­ра), ко­и­то към днеш­на да­та ме­сеч­но мо­гат да про­из­веж­дат от 0.03 до 0.05 бит­кой­на. При нас­то­я­щи­те це­ни от око­ло 4000 до­ла­ра за бит­койн то­ва пра­ви мак­си­мум 200 до­ла­ра. Важ­ни­ят въп­рос оба­че е как­во ко­ли­чес­т­во елек­т­ро­е­нер­гия е из­раз­ход­ва­на и на как­ва це­на е оси­гу­ре­на тя.

В Бъл­га­рия нап­ри­мер то­кът е мал­ко над 0.11 до­ла­ра на ки­ло­ват, до­ка­то в За­пад­на Ев­ро­па е око­ло 0.2 до­ла­ра.

Та­ка нап­ри­мер, ако ра­бо­ти в Бъл­га­рия, един от най­доб­ри­те май­нъ­ри в мо­мен­та - Terminator3 на Innosilicon, би из­пол­з­вал ток за поч­ти 170 до­ла­ра на ме­сец, за да съз­да­де 200 до­ла­ра в бит­кой­ни (при це­на от 4000 до­ла­ра). То­ва би оз­на­ча­ва­ло пе­чал­ба от око­ло 30 до­ла­ра на ме­сец, без да бро­им ин­вес­ти­ци­и­те в са­мо­то ус­т­ройс­т­во от над 2300 до­ла­ра. В Гер­ма­ния оба­че съ­щи­ят Terminator3 би ра­бо­тил на за­гу­ба, тъй ка­то раз­хо­ди­те му за ток ще са око­ло 300 до­ла­ра на ме­сец.

Зна­чи­тел­но по-дос­тъп­на­та (с це­на от око­ло 1500 до­ла­ра) и мно­го по-по­пу­ляр­на ко­пач­ка на Bitmain - Antminer s15, пък не мо­же да из­ле­зе на плюс до­ри в Бъл­га­рия. Из­чис­ле­ни­я­та по­каз­ват, че при це­на на бит­кой­на от 4000 до­ла­ра раз­хо­ди­те за ток ще са око­ло 127 до­ла­ра на ме­сец, а по­лу­че­но­то ко­ли­чес­т­во мо­не­ти (0.0317) би стру­ва­ло съ­що тол­ко­ва.

При из­пол­з­ва­не­то на ви­де­о­кар­ти смет­ки­те са мно­го по-слож­ни, тъй ка­то е от зна­че­ние как­ви мо­не­ти се ко­па­ят. При всич­ки слу­чаи оба­че нас­то­я­щи­те це­ни на Ethereum и по­ве­че­то крип­то­ва­лу­ти, ко­и­то се до­би­ват по то­зи на­чин, не би­ха мог­ли да пок­ри­ят раз­хо­ди­те за ток. С мал­ки из­к­лю­че­ния. Пред „Ка­пи­тал“Или­ян Ку­цев, кой­то има ми­на със се­дем ви­де­о­кар­ти, за­я­ви, че ко­пае Ethereum 24 ча­са в де­но­но­щие и до­би­ва мо­не­ти за 105 лв. на ме­сец, а раз­хо­дът за ток е 120 лв. Той оба­че не смя­та да се от­каз­ва, тъй ка­то от­чи­та рис­ко­вия и во­ла­ти­лен ха­рак­тер на крип­то­па­за­ра. Ку­цев вяр­ва, че ма­кар и бав­но, це­но­ви­те ни­ва на кри­по­ва­лу­ти­те ще се въз­с­та­но­вят и до­би­вът от­но­во ще е рен­та­би­лен. Още по­ве­че че из­пол­з­ва­не­то на ви­де­о­кар­ти за цел­та е мно­го по-ефек­тив­но от ра­бо­та­та с про­це­со­ри.

Ос­вен то­ва той ди­вер­си­фи­ци­ра ин­вес­ти­ци­я­та и с до­бив на Zcash, кой­то е на 20-о мяс­то по ка­пи­та­ли­за­ция и от не­го е на плюс спря­мо раз­хо­ди­те за ток.

В мо­мен­та труд­но мо­же да се по­лу­чи до­ход­ност и при пол­з­ва­не­то на об­лач­ни ус­лу­ги за ко­па­е­не на крип­то­ва­лу­ти. По­ве­че­то плат­фор­ми, ко­и­то пред­ла­гат та­ки­ва въз­мож­нос­ти, на­ма­ли­ха це­ни­те и се­га

мо­же да се склю­чи две­го­ди­шен до­го­вор за 5 TH из­чис­ли­тел­на мощ за до­бив на бит­кой­ни за 250 до­ла­ра. От­дел­но все­ки ден се на­чис­ля­ват по 0.14 до­ла­ра за 1 TH, или още 511 до­ла­ра за це­лия пе­ри­од. Но по­тен­ци­ал­на­та стой­ност на из­ко­па­ни­те мо­не­ти за те­зи 24 ме­се­ца би би­ла ед­ва око­ло 500 до­ла­ра при це­на от 4000 до­ла­ра за бит­койн. Не би­ва да се про­пус­кат и так­си­те при прех­вър­ля­не­то на за­ра­бо­те­ни­те мо­не­ти към бор­си и об­мен­ни плат­фор­ми, как­то и те­зи при об­ръ­ща­не­то им в до­ла­ри, ев­ро или ле­во­ве. По­доб­ни тран­с­фе­ри мо­гат да „изя­дат“до 10% от стой­ност­та им, ко­е­то пра­ви биз­не­са още по-не­рен­та­би­лен към днеш­на да­та. до­ход­ност в до­би­ва на крип­то­мо­не­ти са и мно­жес­т­во­то обя­ви за про­даж­ба­та на т.нар. ко­пач­ки. До­ри бъл­гар­с­ки­ят OLX е за­лят с та­ки­ва офер­ти, ка­то це­ни­те за ASIC ус­т­ройс­т­ва за до­бив на Bitcoin са под 2000 лв. За срав­не­ние, в на­ча­ло­то на го­ди­на­та по­доб­ни ма­шин­ки се на­ми­ра­ха из­к­лю­чи­тел­но труд­но и це­ни­те им бя­ха 8-10 хил., а до­ри на мо­мен­ти сти­га­ха 15 хил. лв., ко­га­то дос­тав­ки­те се ба­ве­ха за­ра­ди го­ля­мо­то тър­се­не. Мно­го са и обя­ви­те за про­даж­ба на ри­го­ве с ви­де­о­кар­ти и до­ри на це­ли фер­ми. Са­мо в Бъл­га­рия мо­гат да бъ­дат от­к­ри­ти сто­ти­ци пред­ло­же­ния за го­то­ви сис­те­ми за до­бив на крип­то­ва­лу­ти от се­мейс­т­во­то на Ethereum. Це­ни­те им ва­ри­рат от ня­кол­кос­то­тин до ня­кол­ко хи­ля­ди ле­ва в за­ви­си­мост от кон­фи­гу­ра­ци­и­те. Ця­ла фер­ма от 22 ри­га със 138 ви­де­о­кар­ти пък се про­да­ва за 38 хил. лв. във Ве­ли­ко Тър­но­во. В Со­фия пък има де­сет­ки офер­ти за 15-20 хил. ле­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.