Гра­ди­на­та „Та­ро“на Ни­ки дьо Сен Фал

Capital - - K3 | СВО­БОД­НО ВРЕ­МЕ //ПЪ­ТУ­ВА­НЕ -

бре­жи­е­то. Но днес Со­ва­на се въз­раж­да от ин­те­ре­са на ту­рис­ти­те и на из­с­ле­до­ва­те­ли­те, ко­и­то са прив­ле­че­ни и от фак­та, че то­ва е род­но­то мяс­то на Ил­деб­ран­до ди Со­ва­на, или па­па Гри­го­рий VII.

Ма­кар и ми­ни­а­тю­рен, Со­ва­на при­ю­тя­ва ня­кол­ко вкус­ни ос­те­рии, как­то и кра­сив бу­ти­ков хо­тел - Sovana Hotel& Resort, в рес­тав­ри­ра­на сел­с­ка къ­ща, с кра­си­во офор­ме­на гра­ди­на с мас­ли­но­ви на­саж­де­ния, и е доб­ра от­п­рав­на точ­ка за нас­та­ня­ва­не в ре­ги­о­на.

Пос­лед­на спир­ка: Со­ра­но Пос­лед­ни­ят от по­ре­ди­ца­та вул­ка­нич­ни

09 На фо­на на ста­ри­ни­те в ре­ги­о­на ед­но от най-кон­т­рас­ти­ра­щи­те и впе­чат­ля­ва­щи­те мес­та е Гра­ди­на­та „Та­ро“, съ­за­да­де­на от френ­с­ко-аме­ри­кан­с­ка­та ар­тис­т­ка Ни­ки дьо Сен Фал (1930–2002) . Раз­по­ло­же­но на око­ло 7 км юго­из­точ­но от Ка­пал­био, то­ва е лу­до мяс­то с мо­за­еч­ни ста­туи, вдъх­но­ве­но от Га­у­ди. След ви­зи­та­та си в пар­ка „Гю­ел“в Ба­ре­се­ло­на през 1955 г. ар­тис­т­ка­та го­ди­ни на­ред меч­тае да съз­да­де по­доб­но ма­ги­чес­ко мяс­то за сво­и­те скул­п­ту­ри на те­ма Та­ро кар­ти. Меч­та­та й се сбъд­ва, ко­га­то ней­ни при­я­те­ли със зе­мя в Ма­ре­ма й да­ват въз­мож­ност да съз­да­де парк на ня­кол­ко ки­ло­мет­ра от Ка­пал­био. По гра­ди­на­та тя ра­бо­ти – с по­мощ от при­я­те­ли ар­тис­ти - в про­дъл­же­ние на 30 го­ди­ни. Про­ек­тът е глът­нал над 5 млн. до­ла­ра. От­во­ре­на е ка­то по­се­ти­тел­с­ки парк от 1998 г. и при­ю­тя­ва 22 скул­п­ту­ри, изоб­ра­зя­ва­щи ав­тор­с­ки ви­зии от ко­ло­да­та с кар­ти Та­ро, как­то и ня­кол­ко дру­ги по-мал­ки ста­туи. Те впе­чат­ля­ват с мо­зай­ки­те си с яр­ки цве­то­ве, ог­ле­да­ла, дви­же­щи се и из­да­ва­щи зву­ци еле­мен­ти. Най-ви­со­ки­те дос­ти­гат поч­ти 15 мет­ра. гра­до­ве по пъ­тя е Со­ра­но, кой­то има ли­чен чар - мъ­нич­ки улич­ки и тес­ни алеи, жъл­те­ни­ка­во­сив­кав ка­мък и от­ли­чи­тел­на ар­хи­тек­ту­ра. Ре­дом с кре­пост­та „Ор­си­ни“, две­те кра­си­ви град­с­ки пор­ти и ста­ра­та цър­к­ва ед­на от най-ин­те­рес­ни­те за­бе­ле­жи­тел­нос­ти тук е „Мас­со Ле­о­пол­ди­но“. Та­зи ук­ре­пе­на па­но­рам­на те­ра­са е при­мер за струк­ту­ра, ко­я­то се на­ри­ча “из­дъл­ба­на от жи­ва ска­ла”. Тя е из­ва­я­на от ка­мък, кой­то ос­та­ва свър­зан със зе­мя­та. По­ръ­ча­на е от гранд хер­цог Ле­о­полд, кой­то се е сла­вел с ма­сив­но­то си стро­и­тел­с­т­во. Те­ра­са­та е по-ста­ра от кре­пост­та „Ор­си­ни“на про­ти­во­по­лож­на­та стра­на на гра­да и съ­що е би­ла част от за­щит­на­та сис­те­ма на Со­ра­но.

Точ­но пре­ди пос­лед­ни­те стъл­би към та­зи го­ля­ма па­но­рам­на те­ра­са, под тух­ле­на ар­ка се на­ми­ра вхо­дът на Cortilone от сре­да­та на XVI век. Ори­ги­нал­на­та цел на сгра­да­та е склад за зър­но. Тя стои на ръ­ба на про­паст­та над ре­ка­та и се­га се из­пол­з­ва за из­лож­би за­ра­ди ши­ро­ко­то прос­т­ран­с­т­во с мно­го стаи и ви­со­ки сво­дес­ти та­ва­ни и тух­ле­ни под­по­ри, на­пом­ня­щи за ин­те­ри­о­ра на ка­тед­ра­ла.

В град­че­то са за­па­зе­ни и сле­ди­те от ев­рейс­ка­та об­щ­ност на Со­ра­но, ма­кар и не тол­ко­ва го­ля­ма, кол­ко­то та­зи на Пи­ти­ля­но. Ня­кол­ко вра­ти все още но­сят сле­ди­те на сим­во­ла Mezuzah, за­па­зен е и кон­тей­не­рът за съх­ра­не­ние на зър­но­то, пол­з­ва­но за под­по­ма­га­не на бед­ни­те, как­то и сле­ди­те от пан­ти­те на вра­та­та, зат­ва­ря­ла ге­то­то при­ве­чер и от­ва­ря­на от­но­во на след­ва­ща­та сут­рин.

След раз­ход­ка­та в гра­да и впе­чат­ля­ва­ща­та му ар­хи­тек­ту­ра е труд­но да си пред­с­та­ви­те, че мо­же да ви из­не­на­да с не­що по­ве­че - но мо­же. Ту­фа­та е ясен приз­нак, че то­ва е вул­ка­нич­на зо­на, а тер­мал­ни­те ба­ни са прос­то още един про­дукт на ге­о­лож­ка­та „смърт на вул­ка­на“. Terme di Sorano са от­во­ре­ни за об­щес­т­ве­ност­та.

Ис­то­ри­чес­ки­ят ба­сейн да­ти­ра от XV век и е пол­з­ван от мес­т­ни­те мо­на­си. Ма­лък по раз­мер, той е 1.4 м дъл­бок и мо­же да по­бе­ре око­ло пет­на­де­сет ду­ши. Зах­ран­ва се от два тер­мал­ни из­во­ра с тем­пе­ра­ту­ра око­ло 34°С. Да се по­то­пиш в топ­лия ба­сейн с во­да, из­ви­ра­ща ди­рек­т­но от по­рес­тия ка­мък от вул­ка­нич­на пе­пел, мо­же би е дос­то­ен фи­нал за ед­но на­си­те­но и обо­га­тя­ва­що пъ­ту­ва­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.