//ТЕАТЪР „Бел­ла фи­гу­ра”

Capital - - K3 | СВОБОДНО ВРЕМЕ //ПЪТУВАНЕ -

на­ши­ят све­тог­лед, на­ши­те въз­п­ри­я­тия са пре­тър­пе­ли про­мя­на. Да пос­тиг­на съг­ла­су­ва­ност на пре­во­да­чес­ки­те сред­с­т­ва с та­зи про­мя­на бе­ше за­да­ча­та, ко­я­то си пос­та­вих. Да­но да съм ус­пя­ла.” Цвайг е осо­бе­но ак­ту­а­лен в мо­мен­ти­те, в ко­и­то раз­съж­да­ва за въз­хо­да на Адолф Хит­лер и мо­мен­та, в кой­то „Сред­но­ве­ко­ви­е­то се вър­на на мо­да“в Гер­ма­ния. „По си­ла­та на не­от­ме­ни­мо ис­то­ри­чес­ко пра­ви­ло за­раж­да­не­то на го­ле­ми дви­же­ния, оп­ре­де­ля­щи ед­на епо­ха, ос­та­ва не­раз­поз­на­то тък­мо от ней­ни­те съв­ре­мен­ни­ци“, пи­ше Цвайг в гла­ва, в ко­я­то опис­ва как всич­ки, вклю­чи­тел­но той, са под­це­ни­ли вли­я­ни­е­то на Хит­лер, „кой­то про­из­на­ся­ше ре­чи­те си един­с­т­ве­но в ба­вар­с­ки­те би­ра­рии“. Кни­га­та на Цвайг е ва­жен до­ку­мент за ран­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва око­ло на­циз­ма в Гер­ма­ния, но и за на­чи­на, по кой­то той и другите ин­те­лек­ту­ал­ци са гле­да­ли на реп­ре­си­и­те: „За мен бе­ше по-ско­ро чест, а не по­зор, име­то ми на пи­са­тел да бъ­де за­чер­к­на­то в Гер­ма­ния на­рав­но с име­на­та на та­ки­ва вид­ни съв­ре­мен­ни­ци ка­то То­мас Ман, Хайн­рих Ман, Вер­фел, Фройд и Айн­щайн...“ Но­во­то из­да­ние е с ко­ри­ца и ти­пог­ра­фия на Ки­рил Злат­ков. Кни­га­та с по-ста­рия пре­вод от Ан­на Ли­ло­ва бе­ше нас­ко­ро пре­из­да­де­на от „Ко­либ­ри“.

ПП­ър­во­то, ко­е­то се на­би­ва на очи, са две не­ща, с ко­и­то ежед­нев­но се сб­лъс­к­ва­ме, но ряд­ко очак­ва­ме да ви­дим на сце­на­та в тол­ко­ва ре­а­лис­ти­чен вид. Вля­во в дъ­но­то е пар­ки­ра­на ко­ла. Вдяс­но от­п­ред има то­а­лет­на, чи­я­то вът­реш­ност се виж­да, за­що­то сте­ни­те й са ка­то стък­ла на ак­ва­ри­ум. Има ги и за­дъл­жи­тел­ни­те ак­се­со­а­ри за вся­ка со­ци­ал­на ко­ме­дия - ма­са­та за хра­не­не със сто­ло­ве­те око­ло нея. Всич­ко из­г­леж­да хем обик­но­ве­но и поз­на­то, хем ня­как стран­но скуп­че­но. Та­ка­ва е и са­ма­та пи­е­са, ко­я­то фран­цу­зой­ка­та Яс­ми­на Ре­за пи­ше спе­ци­ал­но за прес­тиж­ния Бер­лин­с­ки театър „Ша­у­бю­не“и не­го­вия ди­рек­тор, све­тов­но­из­вес­т­ния те­ат­ра­лен ре­жи­сьор То­мас Ос­тер­ма­йер, кой­то я пос­та­вя за пръв път през 2005 г. В нея са стру­па­ни мно­го поз­на­ти и ба­нал­ни не­ща, но по те­ат­рал­но ек­с­т­ра­ва­ган­тен на­чин.

„Бел­ла фи­гу­ра“оп­ре­де­ле­но не е на ви­со­та­та на пре­диш­ни­те ше­дьов­ри на Ре­за ка­то „Арт“или „Бо­гът на ка­сап­ни­ца­та“

Ге­ро­и­те в „Бел­ла фи­гу­ра“от­но­во са ти­пич­ни­те град­с­ки хо­ра, пред­с­та­ви­те­ли­те на оно­ва раз­но­ли­ко мно­жес­т­во, ко­е­то по на­вик сме свик­на­ли да на­ри­ча­ме сред­на кла­са. Но то­ва об­що по­ня­тие съ­дър­жа мно­го сло­е­ве и съм си мис­лел, че не е из­к­лю­че­но, по­не в Бъл­га­рия, част от те­ат­рал­на­та пуб­ли­ка да не мо­же да раз­поз­нае док­рай се­бе си в лайф­с­тай­ла на ви­со­ко пла­те­ни­те про­фе­сии и изис­ка­ни­те рес­то­ран­ти и дре­хи. И все пак, гле­дай­ки бъл­гар­с­ка­та пре­ми­ер­на пос­та­нов­ка в Театър „Бъл­гар­с­ка ар­мия“, ре­жи­си­ра­на от Ан­тон Уг­ри­нов (кой­то ве­че има опит с Ре­за от пос­та­нов­ки­те си в Са­ти­рич­ния и На­род­ния театър), не мо­жех да не за­бе­ле­жа, че пуб­ли­ка­та не са­мо се нас­лаж­да­ва и ръ­коп­ляс­ка, но и се раз­поз­на­ва, са­мо че в не­що по-фун­да­мен­тал­но от по­ли­ров­ка­та на лайф­с­тай­ла.

Дра­ма­тур­гич­но­то майс­тор­с­т­во на Ре­за е в то­ва, че съз­да­ва прав­до­по­доб­ни, жи­ви об­ра­зи до­ри ко­га­то по­каз­ва ти­па­жи. Мла­ди­ят биз­нес­мен с нев­ро­тич­на­та лю­бов­ни­ца на ус­по­ко­и­тел­ни, ес­наф­с­ки са­мо­до­вол­но­то юпи със сво­я­та сдър­жа­на и мо­ра­ли­зи­ра­ща съп­ру­га, до­сад­на­та и ле­ко чал­на­та май­ка и све­кър­ва – то­ва са все ко­ме­дий­ни кли­ше­та, ко­и­то ав­тор­ка­та прев­ръ­ща в ню­ан­си­ра­ни и ин­те­рес­ни лич­нос­ти.

То­ва е и най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во към ос­нов­ния ак­тьор­с­ки екип на пред­с­тав­ле­ни­е­то (Гер­га­на Плет­ньо­ва, Ста­нис­лав Ган­чев, Ге­ор­ги Кър­ке­ла­нов, Стеф­ка Яно­ро­ва, Еле­на Рай­но­ва), кой­то все още опип­ва и тър­си вер­ния тон. На мес­та го улуч­ва и то­га­ва ся­каш ис­ти­на­та се раз­к­ри­ва, та­ка­ва как­ва­то е за­ло­же­на от ав­тор­ка­та – зап­ле­те­на, не­съ­вър­ше­на, смеш­на и тро­га­тел­на ед­нов­ре­мен­но, друг път ос­та­ва са­мо шу­мът от пре­у­ве­ли­че­ни­те ре­ак­ции и фал­ши­ви­те ин­то­на­ции.

След­ва­що­то пред­с­тав­ле­ние на “Бел­ла фи­гу­ра” е на 9 де­кем­в­ри от 19 ч. на го­ля­ма­та сце­на на Театър „Бъл­гар­с­ка ар­мия“

30.11

Ри­тъм. “Орат­ни­ца” ще пред­с­та­вят тре­тия си сту­ди­ен ал­бум Alter Ethno - сме­си­ца от фол­к­лор­ни ме­ло­дии и акус­тич­но из­пъл­не­ни елек­т­рон­ни сти­ло­ве. Гру­па­та ек­с­пе­ри­мен­ти­ра в още по-ши­рок спи­сък от му­зи­кал­ни жан­ро­ве (фънк, джаз, аф­ро­бийт, ем­би­ънт и др.), включ­вай­ки або­ри­ген­с­ки мо­ти­ви, ети­оп­с­ки ме­ло­дии и араб­с­ки еле­мен­ти. В Mixtape 5, от 21 ч., 12 лв.

30.11 – 2.12

Ха­ка­тон за Со­фия. По­ка­не­ни са да учас­т­ват не са­мо тех­но­ло­гич­ни ек­с­пер­ти, но и ен­ту­си­ас­ти, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от по­доб­ря­ва­не­то на ка­чес­т­во­то на жи­вот чрез тех­но­ло­гии и ис­кат да се вклю­чат в стра­те­ги­чес­ко­то пла­ни­ра­не на гра­да. Ще се тър­сят ре­ше­ния за ана­лиз или ви­зу­а­ли­зи­ра­не на данни, съз­да­ва­не или оп­ти­ми­зи­ра­не на ра­бо­та­та на

“Ви­зия за Со­фия”. Три­те от­бо­ра, раз­ра­бо­ти­ли и пред­с­та­ви­ли най-доб­ро тех­но­ло­гич­но ре­ше­ние по вре­ме на ха­ка­то­на, ще бъ­дат от­ли­че­ни с па­рич­ни наг­ра­ди - 2000 лв. за пър­во, 1000 лв. за вто­ро и 500 лв. за тре­то мяс­то. От 18 ч. в пе­тък до 18 ч. в не­де­ля, в JA Startup Hambar в „Со­фия тех парк“.

1-2.12

Шес­то­то из­да­ние на Balkan Rakia Fest ще пред­с­та­ви над 300 ви­да ра­кия: сли­во­ви, гроз­до­ви, пло­до­ви, ана­со­но­ви и дру­ги спир­т­ни на­пит­ки. Ос­вен де­гус­та­ции и тър­гов­с­ка част за по­се­ти­те­ли­те има майс­тор­с­ки кла­со­ве, зо­на за вод­ка и craft джин. И за да не се на­пи­ят по­се­ти­те­ли­те твър­де бър­зо, има и ме­зе­та. От 14 ч., в НДК, етаж 5, за­ла 8, вход от 15 лв.

2.12

От це­лия свят. Бла­гот­во­ри­тел­ни­ят ба­зар на Меж­ду­на­род­ния жен­с­ки клуб (IWC) тра­ди­ци­он­но съ­би­ра пред­с­та­ви­те­ли на раз­лич­ни по­сол­с­т­ва, ко­и­то про­да­ват тра­ди­ци­он­ни за дър­жа­ви­те си хра­ни и на­пит­ки, су­ве­ни­ри, кни­ги и др. Ми­на­ла­та го­ди­на ба­за­рът ус­пя да съ­бе­ре над 373 000 ле­ва за бла­гот­во­ри­тел­ност в рам­ки­те на един ден. На­ча­ло 10 ч., в „Ин­тер ек­с­по цен­тър“, вход 2 и 6 лв.

Стъп­ки в сне­га. “XL Се­ве­рен парк” е тра­ди­ци­он­но бя­га­не за зак­ри­ва­не на се­зо­на, ор­га­ни­зи­ра­но от 5kmrun. Дъл­жи­на­та на оби­кол­ка­та му е 6 км (40/60 ас­фалт сре­щу поч­вен път), съ­от­вет­но 12 км в две оби­кол­ки за сред­на­та дис­тан­ция и 18 км за най-из­д­ръж­ли­ви­те, ко­и­то ще го вър­тят 3 пъ­ти. В Се­ве­рен парк, на­ча­ло 11 ч.

Го­ол! Меж­ду­на­ро­ден дет­с­ки фут­бо­лен тур­нир “Проф. д-р Лъ­че­зар Цо­цор­ков“съ­би­ра на ед­но мяс­то де­ца от раз­лич­ни на­ци­о­нал­нос­ти с иде­я­та, че спор­тът обе­ди­ня­ва. Един сре­щу друг ще се из­п­ра­вят дет­с­ко-юно­шес­ки­те шко­ли на AC

4.12 – 6.01.2019 г.

Milan и Juventus и ня­кои от най-го­ле­ми­те бъл­гар­с­ки ака­де­мии. В Па­на­гю­ри­ще, в „Аре­на Аса­рел“, на­ча­ло 9 ч.

на­та идея е от­к­ри­ва­не­то на ес­тес­т­ве­ния път, кой­то во­ди до сър­це­то на скал­ния фе­но­мен ка­то пре­от­к­ри­ва­не на веч­но­то пъ­те­шес­т­вие към се­бе­о­съз­на­тост­та. Скал­ни­те фор­ми ни на­соч­ват на­къ­де да вър­вим и след­вай­ки вну­ши­тел­ни­те им си­лу­е­ти, ние на­ми­ра­ме пра­вил­ния път. Ленд-арт про­ек­тът ще бъ­де офи­ци­ал­но от­к­рит през про­лет­та на 2019 г. В Му­зея “Зе­мя­та и хо­ра­та”, вход сво­бо­ден

YОК. “Йок” (You Love Kokimoto) е из­лож­ба­та на вар­не­не­ца Ка­ло­ян Или­ев–Ко­ки­мо­то, кой­то оби­ча да ек­с­пе­ри­мен­ти­ра и про­во­ки­ра. Не­го­ви спе­ци­фич­ни твор­би с пре­об­ла­да­ва­щия об­раз на кот­ка­та, ко­е­то всъщ­ност е ко­мич­но съ­щес­т­во меж­ду кот­ка и чо­век, из­г­леж­да­що ка­то ан­ти­ге­рой от ко­мик­си­те, ще бъ­дат по­ка­за­ни в из­лож­бе­на­та част на ма­га­зи­на. В ма­га­зин Gifted.

5.12

Зе­мя­та на огън и лед. Два­ма пъ­те­шес­т­ве­ни­ци ще спо­де­лят опи­та си от пъл­на­та оби­кол­ка на Ис­лан­дия - из­ми­на­ват над 2500 км с кем­пер. Обе­ща­ват да от­го­во­рят на въп­ро­си­те: как се спи под звез­ди­те, ка­то през ля­то­то е 5 гра­ду­са; кол­ко точ­но лед­ни­ка и вул­ка­на има в Ис­лан­дия; труд­но ли се из­кач­ва най-го­ле­ми­ят лед­ник в Ев­ро­па; кол­ко скъ­по е там и дру­ги.

Пъ­те­шес­т­вие в Се­вер­на Ко­рея с Май­къл Па­лин. В два­та ед­но­ча­со­ви епи­зо­да Май­къл Па­лин и еки­път му пъ­ту­ват из ця­ла­та стра­на, сре­щай­ки се с граж­да­ни от всич­ки об­щес­т­ве­ни прос­лой­ки и при­със­т­вай­ки на из­к­лю­чи­тел­ни­те го­диш­ни праз­нен­с­т­ва за 1 май, до­ка­то се случ­ва ис­то­ри­чес­ка­та сре­ща меж­ду се­вер­но­ко­рейс­кия ли­дер Ким Чен-Ун и юж­но­ко­рейс­кия пре­зи­дент Мун Дже-Ин.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.