ДОМАШНО КИНО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ | K3 | 79 -

По аме­ри­кан­с­ки. Но­ви­ят се­ри­ал на HBO е вдъх­но­вен от жи­во­та на НФЛ звез­да­та (про­фе­си­о­нал­на­та ли­га по аме­ри­кан­с­ки фут­бол в САЩ) Спен­сър Пей­син­гър. Ис­то­ри­я­та за­поч­ва от ре­ше­ни­е­то на то­га­ваш­ния из­г­ря­ващ фут­бо­лен та­лант и от­лич­ник на гим­на­зия „Ком­п­тън“да за­поч­не да тре­ни­ра в учи­ли­ще в Бе­вър­ли хилс, ка­то с та­зи си стъп­ка той тряб­ва да се на­у­чи да жи­вее в два свя­та – бед­ния квар­тал, кой­то поз­на­ва, и бо­га­таш­кия нов, кой­то му пред­ла­га въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие.

Ве­4­на­та Са­ли. Се­ри­а­лът, ко­ла­бо­ра­ция меж­ду HBO и SKY, пред­с­та­вя ед­но от на­йиз­вес­т­ни­те ко­ме­дий­ни бри­тан­с­ки ли­ца – Джу­лия Дей­вис. Ге­ро­и­ня­та й Са­ли, мар­ке­тинг спе­ци­а­лист в очак­ва­не на по­ви­ше­ние, из­па­да в неп­ри­вич­на спон­тан­ност, след ка­то дъл­го­го­диш­ни­ят й при­я­тел й пред­ла­га брак, и за­поч­ва нес­тан­дар­т­на лю­бов­на афе­ра със съб­лаз­ни­тел­на­та Ева.

Spotify, сай­тът на Ев­ро­пейс­ка­та фил­мо­ва ака­де­мия, ня­кой друг спор­тен сайт.

Къ­де бих­те ис­ка­ли да жи­ве­е­те?

Ня­кой ден бих ис­кал да жи­вея в Рав­но­гор. Ро­до­пи­те са мяс­то­то, на ко­е­то се чув­с­т­вам най-доб­ре.

Лю­би­ми­те ви име­на?

Ан­на и Пе­тър, де­ца­та ми.

Най-ин­те­рес­но­то мяс­то, на ко­е­то сте би­ли?

Мно­го са, но пре­ди две сед­ми­ци бях в ед­но се­ло на име Оси­ко­ви­ца, в при­ро­ден парк “Не­бес­ни­те пас­би­ща”. Мно­го ин­те­рес­но мяс­то, в ко­е­то се смес­ват хрис­ти­ян­с­т­во и дъ­но­ви­зъм, нап­ра­ве­но е с мно­го ду­хов­ност и лу­дост, в най-доб­рия сми­съл на ду­ма­та.

Мо­то или ци­тат, бли­зък до фи­ло­со­фи­я­та ви за жи­во­та?

Имам ед­на лю­би­ма реп­ли­ка на Мак­мър­фи в “По­лет над ку­ку­ви­че гнез­до”: “По­не опи­тах.”

Важ­но е да опит­ваш, кол­ко­то и без­на­деж­д­но да е по­ло­же­ни­е­то.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.