Ча­кай­те мал­ко, прев­зе­ма­ме дър­жа­ва­та

Capital - - СЕДМИЦАТА -

П“Прев­зе­та­та дър­жа­ва” (captured state)

е тер­мин, кой­то Све­тов­на­та бан­ка из­пол­з­ва за пръв път през 2000 го­ди­на, за да опи­ше случ­ва­що­то се в ня­кои бив­ши съ­вет­с­ки ре­пуб­ли­ки в Цен­т­рал­на Азия. Поч­ти 19 го­ди­ни по-къс­но при­ме­ри­те в wikipedia за прев­зе­ти дър­жа­ви ве­че включ­ват ос­вен Азия и Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка и две ев­ро­пейс­ки стра­ни - Бъл­га­рия и Ун­га­рия.

Раз­би­ра се, wikipedia не е дос­та­тъ­чен из­точ­ник, за да се твър­ди как­во­то и да е. Бъл­га­рия (за щас­тие) е да­ле­че от юж­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те при­ме­ри, но в срав­не­ние с пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни (за съ­жа­ле­ние) тя се приб­ли­жа­ва опас­но до то­зи мо­дел.

Да ви­дим как­во е оп­ре­де­ле­ни­е­то за “прев­зе­та дър­жа­ва”. Спо­ред меж­ду­на­род­на­та ор­га­ни­за­ция “Проз­рач­ност без гра­ни­ци” то­ва е по­ло­же­ние, в ко­е­то ед­на лич­ност, ин­с­ти­ту­ции, ком­па­нии или гру­пи из­пол­з­ват ко­руп­ци­я­та, за да вли­я­ят вър­ху дър­жав­на­та по­ли­ти­ка, прав­на­та сре­да и ико­но­ми­ка­та, за да прес­лед­ват час­т­ни­те си це­ли.

Три тек­с­та в то­зи брой на “Ка­пи­тал” по­каз­ват, че до­ри и Бъл­га­рия все още да не е на­пъл­но прев­зе­та, има ин­с­ти­ту­ции, ком­па­нии и гру­пи, ко­и­то бу­тат сил­но в та­зи по­со­ка: > ГЕРБ пред­ла­га за­ко­ноп­ро­ект, кой­то да за­дъл­жи ка­бел­ни­те опе­ра­то­ри за­дъл­жи­тел­но да раз­п­рос­т­ра­ня­ват и да пла­щат так­са на те­ле­ви­зии с “об­щес­т­ве­но зна­че­ние”. Спи­съ­кът ще се из­гот­вя от прак­ти­чес­ки дър­жав­ния съ­вет за елек­т­рон­ни ме­дии. Ре­зул­та­тът от то­ва мо­же да е ди­рек­т­но фи­нан­си­ра­не от зри­те­ли­те на те­ле­ви­зи­и­те, близ­ки до власт­та. Та­ка те ще бъ­дат при­ну­де­ни да пла­щат са­ми за проп­ра­ви­тел­с­т­ве­на про­па­ган­да. По съ­що­то вре­ме в Ун­га­рия се съз­да­ва фон­да­ция, ко­я­то обе­ди­ня­ва всич­ки ме­дии, близ­ки до Ор­бан, в кон­г­ло­ме­рат на пос­луш­ни­те и удоб­ни­те. Ов­ла­дя­ва­не­то на ме­ди­и­те е клю­чо­во за прев­зе­та­та дър­жа­ва и съм­не­ни­я­та са, че ГЕРБ се­га се опит­ва да нас­тиг­не ун­гар­с­ки­те си ко­ле­ги (виж­те те­ма­та на броя на стр. 12-17).

> Шум­ни раз­с­лед­ва­ния от пос­лед­ни­те ме­се­ци

(ка­то нап­ри­мер “Иван­че­ва”, КТБ, „Ми­ню Стай­ков“, ко­руп­ци­я­та в ДАБЧ и пр.) са наб­лю­да­ва­ни от про­ку­ро­ри, из­диг­на­ти спе­ци­ал­но чрез “ко­ман­ди­ро­ва­не” от дру­ги мес­та. Та­зи прак­ти­ка под­ко­па­ва се­ри­оз­но не­за­ви­си­мост­та на ма­гис­т­ра­та, за­що­то го пос­та­вя в за­ви­си­мост от ко­ман­ди­ро­ва­щия го - не­го­ви­ят на­чал­ник, кой­то мо­же във все­ки един мо­мент да прек­ра­ти за­по­вед­та и да го вър­не там, от­къ­де­то е до­шъл. Та­ка се съз­да­ва ко­хор­та от пос­луш­ни про­ку­ро­ри, чий­то пър­ви ин­те­рес е не тол­ко­ва спра­вед­ли­вост­та, кол­ко­то ин­те­ре­си­те на гру­па­та, ко­я­то ги е из­диг­на­ла. Ов­ла­дя­ва­не­то на съ­деб­на­та сис­те­ма съ­що е клю­чо­во за прев­зе­та­та дър­жа­ва (виж­те по­ве­че на стр. 24).

> Пред­ло­же­ни­те за вто­ри ман­дат чле­но­ве на бю­ро­то за кон­т­рол вър­ху под­с­луш­ва­ни­я­та и сле­де­не­то по­не вед­нъж са из­лъ­га­ли граж­да­нин, ка­то са го уве­ри­ли, че СРС-та­та сре­щу не­го са на­пъл­но за­кон­ни, до­ка­то са зна­е­ли, че не е та­ка. Те ос­вен то­ва и не са ид­ва­ли на ра­бо­та в про­дъл­же­ние на мно­го дъл­го вре­ме. То­ва оче­вид­но не е преч­ка ГЕРБ, “Ата­ка” и БСП да ги пред­ло­жат за вто­ри ман­дат.

При­чи­на­та е прос­та. В прев­зе­та­та дър­жа­ва за­да­ча­та на бю­ро­то за кон­т­рол на СРС-та­та не е да кон­т­ро­ли­ра за­кон­ни ли са под­с­луш­ва­ни­я­та, а да съз­да­ва па­ра­ван пред на­ру­ше­ни­я­та на те­зи, ко­и­то наз­на­ча­ват не­го­ви­те чле­но­ве.

То­ва са при­ме­ри­те са­мо от та­зи сед­ми­ца и са­мо от то­зи брой на “Ка­пи­тал”. Има и дру­го. Прев­зе­та­та дър­жа­ва ра­бо­ти ос­нов­но за ин­те­ре­си­те на прев­зе­ли­те я и мно­го труд­но пра­ви не­що дру­го, до­ри и ко­га­то ис­ка. Ето за­що не е чуд­но нап­ри­мер, че об­щин­с­ки­те ад­ми­нис­т­ра­ции в го­ле­ми­те гра­до­ве и ня­кол­ко ми­нис­тер­с­т­ва не пра­вят ни­що за мръс­ния въз­дух (виж­те на стр. 24). Или че ця­ла­та дър­жа­ва не ус­пя да за­щи­ти ин­те­ре­си­те на бъл­гар­с­ки­те тран­с­пор­т­ни ком­па­нии в ЕС (стр. 20). При­чи­на­та е, че всич­ки те­зи ин­с­ти­ту­ции са за­е­ти с дру­го. И ако бя­ха док­рай от­к­ро­ве­ни, при все­ки на­тиск да свър­шат ня­как­ва ра­бо­та щя­ха да от­го­ва­рят: „Ча­кай­те мал­ко, прев­зе­ма­ме дър­жа­ва­та.“

Прах във въз­ду­ха, прах в очи­те | 22-23

За­мър­ся­ва­не­то на въз­ду­ха в Со­фия на­ма­ля­ва, но не и бла­го­да­ре­ние на кон­к­рет­ни мер­ки

Кос­ми­чес­ки по­ща­льо­ни | 36-37 //КИТАЙСКИЯТ BIG BROTHER Вся­ко дви­же­ние на все­ки граж­да­нин Бю­ро за прик­ри­ва­не на не­за­кон­но­то

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.