Ме­дий­на сер­гия Ми­сис Бъл­га­рия – гла­сът на бъл­гар­с­кия биз­нес

Наг­ра­ди­те „Мис­тър Ико­но­ми­ка“по­каз­ват дег­ра­да­ци­я­та на КРИБ и прев­ръ­ща­не­то му в об­с­луж­ва­ща власт­та ор­га­ни­за­ция

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

К“Кон­кур­сът Мис­тър и Ми­сис Ико­но­ми­ка е тол­ко­ва по­пу­ля­рен и съз­да­ва сен­за­ции по­не тол­ко­ва, кол­ко­то и кон­кур­си­те за кра­со­та.

Има мно­го про­фе­сии и аз ува­жа­вам вся­ка от тях, но има ед­на, ко­я­то е раз­лич­на. То­ва са хо­ра­та, ко­и­то не тър­сят ра­бо­та, а да­ват на дру­ги­те”,

каз­ва ви­цеп­ре­ми­е­рът То­мис­лав Дон­чев на го­диш­ни­те наг­ра­ди на КРИБ и спи­са­ние „Ико­но­ми­ка“за Мис­тър и

Ми­сис Ико­но­ми­ка, ци­ти­ран от faktor.bg.

На­ис­ти­на те­зи наг­ра­ди съз­да­ват сен­за­ции. Още през 2011 г., ко­га­то все още има­ше жу­ри, част от не­го гла­су­ва про­тив и по­пи­та за­що в пос­лед­ния мо­мент ор­га­ни­за­то­ри­те са про­му­ши­ли меж­ду кап­ки­те Цве­тан Ва­си­лев.

То­га­ва оба­че го­ля­ма част от пред­с­та­ве­ни­те биз­нес­ме­ни на­че­ло със се­гаш­ния пред­се­да­тел на ра­бо­то­да­тел­с­ка­та ор­га­ни­за­ция Ки­рил До­мус­чи­ев ръ­коп­ляс­ка­ха лю­без­но на по­я­ви­ла­та се в пос­лед­на­та ми­ну­та наг­ра­да.

През съ­ща­та та­зи 2011 г. ос­вен Цве­тан Ва­си­лев има­ше още един Мис­тър Ико­но­ми­ка в сфе­ра­та на фи­нан­си­те - то­га­ваш­ни­ят пред­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор Сто­ян Мав­ро­ди­ев, от чи­я­то ра­бо­та не бе­ше до­во­лен це­ли­ят не­бан­ков фи­нан­сов сек­тор, но, как­то е яс­но - жу­ри­то има­ше дру­ги кри­те­рии за ка­чес­т­ва­та на учас­т­ни­ци­те, съ­що как­то и при кон­кур­си­те за кра­со­та.

Пре­ди 7 го­ди­ни кон­кур­сът не бе­ше за­па­зе­на мар­ка на

КРИБ и е ло­гич­но ор­га­ни­за­то­ри­те да наг­ра­дят ко­го­то си ис­кат и да по­е­мат рис­ка. През пос­лед­ни­те го­ди­ни оба­че оце­ле­ли­те наг­ра­ди са от име­то на КРИБ и би тряб­ва­ло да пред­с­тав­ля­ват чес­т­на над­п­ре­ва­ра меж­ду ме­ни­джъ­ри­те в раз­лич­ни­те сфе­ри на биз­не­са.

За­то­ва е стран­но, че Мав­ро­ди­ев, то­зи път в ка­чес­т­во­то на гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на един­с­т­ве­на­та дър­жав­на бан­ка - ББР, от­но­во по­лу­ча­ва наг­ра­да в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и зас­т­ра­хо­ва­не­то, как­то съ­об­ща­ва economic.bg и обил­но от­ра­зя­ва в. „Труд“. Всъщ­ност стран­но е са­мо от глед­на точ­ка на нор­мал­ност­та.

Ина­че ка­то се има пред­вид, че ББР бе­ше един от го­ле­ми­те кре­ди­то­ри на ком­па­нии, свър­за­ни с Де­лян Пе­ев­с­ки и дру­ги близ­ки до власт­та ка­то Ге­ор­ги Гер­гов, всич­ко си ид­ва на мяс­то­то.

Труд­но мо­же да се ка­же, че дър­жав­на бан­ка без кло­но­ве и с ми­ни­ма­лен брой кли­ен­ти е доб­ра фи­нан­со­ва ин­с­ти­ту­ция. И тъй ка­то ръ­ко­вод­с­т­во­то на КРИБ в мо­мен­та се до­ми­ни­ра от за­ви­си­ми от власт­та, те наг­раж­да­ват прос­то друг учас­т­ник в схе­ма­та за раз­п­ре­де­ле­ние на пуб­лич­ни ак­ти­ви.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.