КАПИТАЛНО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Ди­зайн & Фо­тог­ра­фия: [email protected] Ви­зу­а­лен ре­дак­тор: Мад­лен На­че­ва

1000 Со­фия, ул. „Иван Ва­зов“20

Ре­дак­ция тел. 02/ 4615 414 [email protected] / Рек­ла­ма тел. 02/ 4615 444 [email protected] / Або­на­мент тел. 02/ 4615 349 а[email protected] / Пе­чат „Бул­вест принт“АД

„Ако да си в топ 20 е ужа­ся­ва­що, не­ка то­ва да е ужа­сът.“

бъл­гар­с­ки­ят те­ни­сист Гри­гор Ди­мит­ров пред Би Ти Ви

Бих ис­кал да съм Тер­ми­на­тор в ис­тин­с­кия жи­вот, да мо­га да пъ­ту­вам в ми­на­ло­то и да спра всич­ки из­ко­па­е­ми го­ри­ва, ко­га­то са от­к­ри­ти. Пред­с­та­ве­те си! Най-го­ля­мо­то зло са из­ко­па­е­ми­те го­ри­ва.“

ак­тьо­рът и бивш гу­бер­на­тор на Ка­ли­фор­ния Ар­нолд Швар­це­не­гер на кли­ма­тич­ния фо­рум COP24 в Ка­то­ви­це, ци­ти­ран от „Рой­терс“

„Ако ЕС се сру­ти, то­ва ще бъ­де ес­тес­т­ве­на­та пос­ле­ди­ца на струк­тур­ни­те проб­ле­ми, по­доб­но на път­нот­ран­с­пор­т­но про­из­шес­т­вие – ед­нов­ре­мен­но не­из­беж­но и не­у­миш­ле­но.“ ми­нис­тъ­рът на окол­на­та сре­да Не­но Ди­мов пред Би Ти Ви

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.