Ин­фор­ма­ци­о­нен щит за власт­та

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Не­из­г­ра­де­ни­те в дос­та­тъч­на сте­пен в 30-го­диш­ния пре­ход ин­с­ти­ту­ции на раз­лич­ни­те влас­ти се ока­за­ха нес­по­соб­ни на съ­щес­т­ве­на съп­ро­ти­ва при ов­ла­дя­ва­не­то им от по­ли­ти­чес­ки сил­ни­те на де­ня. Нав­ся­къ­де, къ­де­то раз­де­ле­ни­е­то и вза­им­ни­ят им кон­т­рол (check and balances) прак­ти­чес­ки не ра­бо­тят, за­ко­но­да­тел­на­та власт е пре­вър­на­та в при­да­тък на из­пъл­ни­тел­на­та, а две­те за­ед­но ра­но или къс­но под­чи­ня­ват на ин­те­ре­си­те си съ­деб­на­та. Но то­зи про­цес труд­но мо­же да се увен­чае с ус­пех, без да се прев­зе­ме и чет­вър­та­та власт, за как­ва­то е приз­на­та об­щес­т­ве­на­та ро­ля на ме­ди­и­те.

Ако из­ва­ди­те от нея под­п­ла­те­на­та с фак­ти и ар­гу­мен­ти­ра­на с прин­ци­пи кри­ти­ка за ре­ше­ния на уп­рав­ля­ва­щи­те, или раз­с­лед­ва­ни­я­та за зло­у­пот­ре­би­те им с об­щес­т­ве­ни сред­с­т­ва, ре­ал­ност­та мо­же да се про­ме­ни за го­ле­ми гру­пи от хо­ра. В край­на смет­ка оцен­ка­та за не­що от­ра­зя­ва поз­на­ни­е­то за не­го. А со­ци­ал­ни­те мре­жи, къ­де­то те­че ин­тен­зи­вен об­мен на лич­ни мне­ния без за­дъл­жи­тел­ни­те за про­фе­си­о­нал­ни­те жур­на­лис­ти стан­дар­ти, пре­дос­та­ви­ха и ши­ро­ко­об­х­ва­тен ка­нал за под­веж­да­ща ин­фор­ма­ция и тар­ге­ти­ра­на про­па­ган­да.

От лип­са­та на не­за­ви­си­ми и ав­то­ри­тет­ни про­фе­си­о­нал­ни ме­дии са за­сег­на­ти всич­ки, за­що­то имен­но те оси­гу­ря­ват в зна­чи­тел­на сте­пен без­кон­т­рол­но­то раз­по­реж­да­не с пуб­лич­ни­те ре­сур­си. Та­ка и ко­руп­ци­я­та прес­та­ва да бъ­де проб-

лем, за­що­то ста­ва ал­фа­та и оме­га­та на сис­те­ма­та. Как­то прос­тич­ко го обяс­ни не­от­дав­на глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров в „Шо­у­то на Сла­ви“, прев­ръ­ща се в дър­жав­на по­ли­ти­ка. Та­зи фор­ма на уп­рав­ле­ние, в ко­я­то дър­жав­ни­те ре­ше­ния се взи­мат в ин­те­рес на те­сен кръг хо­ра, свър­за­ни с по­ли­ти­чес­ка­та власт, уче­ни­те са на­рек­ли клеп­ток­ра­ция. И съ­вет­ват да не ù се въз­ла­гат на­деж­ди за по­ли­ти­ки, ко­и­то би­ха сти­му­ли­ра­ли общ прос­пе­ри­тет - ико­но­ми­чес­ки и со­ци­а­лен.

Слу­ча­ят с Бъл­га­рия

В меж­ду­на­род­на­та пре­са пуб­ли­ка­ции за Бъл­га­рия ряд­ко на­ми­рат мяс­то в срав-

не­ние с дру­ги стра­ни от ре­ги­о­на. А ко­га­то то­ва все пак се слу­чи, ви­зит­на­та кар­тич­ка на стра­на­та включ­ва поч­ти ви­на­ги три не­ща от ста­тис­ти­ка­та: най-бед­на­та, най-ко­рум­пи­ра­на­та и с най-нес­во­бод­ни­те ме­дии стра­на в ЕС.

Под­ред­ба­та им ня­ма зна­че­ние, за­що­то вся­ко от те­зи не­ща обус­ла­вя дру­ги­те две. Фак­тът оба­че, че за мал­ко по­ве­че от де­се­ти­ле­тие стра­на­та се сри­на от 36-о до 111-о мяс­то в гло­бал­на­та кла­са­ция на „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“, за­поч­на да при­до­би­ва пър­вос­те­пен­но зна­че­ние до­ри за нас­т­ро­е­на­та при­я­тел­с­ки към уп­рав­ле­ни­е­то на ГЕРБ Ев­ро­пейс­ка ко­ми­сия.

За пръв път док­ла­дът й от наб­лю-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.