//МЕ­ДИЙ­НА РЕГУЛАЦИЯ Пре­на­соч­ва­не на па­ри към пос­луш­ни те­ле­ви­зии

Спо­ред вре­мен­но от­тег­лен за­ко­ноп­ро­ект опе­ра­то­ри­те ще ги из­лъч­ват за­дъл­жи­тел­но и ще им пла­щат и по спе­ци­ал­ни це­ни

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | [email protected]

ННа сай­та на пар­ла­мен­та е пуб­ли­ку­ван за­ко­ноп­ро­ект, чи­е­то заг­ла­вие на­соч­ва към про­ме­ни в За­ко­на за ав­тор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва. По съ­щес­т­во оба­че се пред­ла­гат из­ме­не­ния в За­ко­на за елек­т­рон­ни­те съ­об­ще­ния (ЗЕС), ко­и­то мо­гат драс­тич­но да про­ме­нят ло­ги­ка­та на те­ле­ви­зи­он­ния па­зар.

С днеш­на да­та той е из­тег­лен от вно­си­те­ли­те му, но с уго­вор­ка­та, че е вре­мен­но. Пред „Ка­пи­тал“пред­се­да­те­лят на прав­на­та ко­ми­сия в НС Да­на­ил Ки­ри­лов, кой­то е сред вно­си­те­ли­те, обяс­ни то­ва с не­об­хо­ди­мост­та от об­щес­т­ве­но об­съж­да­не, за да не въз­ник­ва нап­ре­же­ние в ин­дус­т­ри­я­та. „Чак след то­ва ще вър­нем тек­с­то­ве­те за об­съж­да­не в пар­ла­мен­та“, ка­за той.

Ще ос­та­не ли па­зар

За­ко­ноп­ро­ек­тът, вне­сен от Да­на­ил Ки­ри­лов и Ан­на Алек­сан­д­ро­ва от ГЕРБ и Емил Си­ме­о­нов от „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“, за­ся­га въп­ро­са със за­дъл­жи­тел­ния пре­нос на прог­рам­но съ­дър­жа­ние - т.нар. must carry, уре­ден в ЗЕС. Се­га с та­къв ста­тут се пол­з­ва са­мо БНТ1 ка­то об­щес­т­ве­на ме- диа. Опе­ра­то­ри­те я раз­п­рос­т­ра­ня­ват за­дъл­жи­тел­но и не пла­щат за то­ва, за­що­то съ­дър­жа­ни­е­то й се тре­ти­ра ка­то об­щес­т­ве­но бла­го.

Но­ва­та регулация пред­виж­да уве­ли­ча­ва­не на броя на те­ле­ви­зи­и­те, ко­и­то ще са за­дъл­жи­тел­ни за раз­п­рос­т­ра­не­ние от те­ле­ко­ми­те, ка­бел­ни­те и са­те­лит­ни­те опе­ра­то­ри и ко­и­то тряб­ва да им пла­щат по оп­ре­де­ле­на це­на. Кри­те­ри­и­те, по ко­и­то ще бъ­дат из­би­ра­ни об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни­те със ста­ту­та must carry прог­ра­ми, тряб­ва да се оп­ре­де­лят от Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии (СЕМ) съв­мес­т­но с опе­ра­то­ри­те.

То­зи ус­лож­нен про­цес, лан­си­ран без мо­ти­ви, труд­но мо­же да мас­ки­ра на­ме­са­та на уп­рав­ля­ва­щи­те на те­ле­ви­зи­он­ния па­зар. Най-ло­гич­но­то обяс­не­ние за не­го е га­ран­ти­ра­но от дър­жа­ва­та фи­нан­си­ра­не на оп­ре­де­ле­ни те­ле­ви­зии през так­си­те, ко­и­то граж­да­ни­те пла­щат за па­ке­ти­те на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те.

На па­за­ра се ко­мен­ти­ра, че въп­рос­ни­те пред­ло­же­ния са по идея на Асо­ци­а­ци­я­та на ра­дио- и те­ле­ви­зи­он­ни­те опе­ра­то­ри

(АБРО), ко­я­то обе­ди­ня­ва тър­гов­с­ки­те ме­дии и в нея ос­вен го­ле­ми­те ка­на­ли ка­то bTV и „Но­ва“чле­ну­ват и по-мал­ки ка­то „Ев­ро­па“, „Ка­нал 3“и „Ев­ро­ком“. За­се­га от са­ма­та асо­ци­а­ция се въз­дър­жат от ко­мен­тар, но ос­но­вен за­щит­ник и про­вод­ник на то­зи текст е из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на от­к­ри­то проп­ра­ви­тел­с­т­ве­на­та те­ле­ви­зия „Ев­ро­па“Ге­ор­ги Ха­ри­за­нов, кой­то е свър­зан с ГЕРБ по раз­лич­ни на­чи­ни, вклю­чи­тел­но и ка­то те­нис пар­т­ньор на пре­ми­е­ра Бо­ри­сов. Пре­ди да се пре­мес­ти в „Ев­ро­па“, Ха­ри­за­нов во­де­ше пре­да­ва­не в свър­з­ва­на­та с Де­лян Пе­ев­с­ки те­ле­ви­зия „Ка­нал 3“. В не­оп­ре­де­ле­на­та в за­ко­ноп­ро­ек­та гру­па на об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни­те от про­мя­на­та те­ле­ви­зии ве­ро­ят­но ще мо­же да вле­зе вся­ка, ко­я­то на­го­ди прог­ра­ма­та си към кри­те­ри­и­те на сфор­ми­ра­ния от уп­рав­ля­ва­щи­те ре­гу­ла­тор. То­га­ва на пре­ден план из­ли­зат два въп­ро­са: до­кол­ко ще мо­же да се го­во­ри за па­зар и кой ще по­е­ме за­гу­би­те на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те от на- ло­же­но­то им за­дъл­же­ние да пла­щат по оп­ре­де­ле­ни на прак­ти­ка не от тях це­ни.

От Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на ка­бел­ни­те и ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те опе­ра­то­ри (БАККО), обе­ди­ня­ва­ща раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те, сред ко­и­то A1, „Ви­ва­ком“, „Бул­сат­ком“, „Те­ле­нор“и др., ко­и­то ще бъ­дат за­сег­на­ти от за­ко­на, от­бе­ляз­ват лип­с­ва­щи­те мо­ти­ви, ко­и­то да изяс­нят цел­та на пред­ло­же­ни­те из­ме­не­ния. „Чрез про­ме­ни­те в пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би в ЗЕС се пра­ви опит да се из­ме­ни съ­щес­т­ву­ва­щи­ят биз­нес мо­дел на раз­п­рос­т­ра­не­ние на пла­те­на те­ле­ви­зия“, ко­мен­ти­ра­ха от БАККО.

От сдру­же­ни­е­то при­пом­нят, че се­га дейс­т­ва­ща­та раз­по­ред­ба, ко­я­то е обект на про­мя­на (чл. 49 от ЗЕС), оси­гу­ря­ва без­п­ла­тен дос­тъп до циф­ро­во ефир­но раз­п­рос­т­ра­не­ние на прог­ра­ми от об­щес­т­вен ин­те­рес след спи­ра­не­то на ана­ло­го­во­то през 2009 г. Не­що по­ве­че - дър­жа­ва­та фи­нан­си­ра­ше и при­ем­ни­те ус­т­ройс­т­ва за

Със за­дъл­жи­те­лен пре­нос и зап­ла­ща­не от опе­ра­то­ри­те за не­го ГЕРБ и пат­ри­о­ти­те ще под­к­ре­пят проп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ме­дии ико­но­ми­чес­ки.

со­ци­ал­но сла­би. При оби­чай­на­та прак­ти­ка или опе­ра­то­ри­те ги раз­п­рос­т­ра­ня­ват, без да пла­щат за то­ва, или са­ми­те те­ле­ви­зии им пла­щат.

Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли на БАККО пред­ла­га­ни­те про­ме­ни въ­веж­дат нов мо­дел на за­дъл­жи­тел­но раз­п­рос­т­ра­не­ние, раз­ли­чен от поз­на­ти­те. От асо­ци­а­ци­я­та каз­ват, че из­ме­не­ния от по­до­бен ха­рак­тер за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да под­ле­жат на ши­ро­ко об­щес­т­ве­но об­съж­да­не меж­ду всич­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни, ек­с­пер­ти и са­ми­те пот­ре­би­те­ли. „Все­ки за­ко­ноп­ро­ект тряб­ва да се прид­ру­жа­ва от оцен­ка на въз­дейс­т­ви­е­то му вър­ху об­щес­т­ве­ни­те от­но­ше­ния, ико­но­ми­чес­ка­та сре­да и пот­ре­би­те­ли­те, из­гот­ве­на от вно­си­те­ли­те. В слу­чая с про­ме­ни­те в ЗЕС та­ка­ва лип­с­ва­ше. На­дя­ва­ме се, че от­тег­ля­не­то на за­ко­ноп­ро­ек­та е знак, че те­зи прин­ци­пи ще бъ­дат спа­зе­ни“, се по­соч­ва в ста­но­ви­ще­то на ор­га­ни­за­ци­я­та.

Про­тек­ци­о­ни­зъм

Чле­но­ве на АБРО вяр­ват, че за­ко­ноп­ро­ек­тът е вре­мен­но из­тег­лен. Спо­ред Ге­ор­ги Ха­ри­за­нов про­ме­ни­те мо­гат да га­ран­ти­рат съ­щес­т­ву­ва­не­то на по-мал­ки­те те­ле­ви­зии ка­то уп­рав­ля­ва­на­та от не­го „Ев­ро­па“. Той на­ре­че про­ме­ни­те про­тек­ци­о­нис­т­ки, за­що­то ще га­ран­ти­рат си­гу­рен при­ход на ка­на­ли­те, ко­и­то ще вля­зат в па­ке­та прог­ра­ми за за­дъл­жи­тел­но раз­п­рос­т­ра­не­ние. „Един­с­т­ве­но­то ме­дий­но съ­дър­жа­ние, за ко­е­то граж­да­ни­те пла­щат в мо­мен­та, е за дос­тъп до па­ке­ти­те на те­ле­ко­ми­те, ка­бел­ни­те и са­те­лит­ни­те опе­ра­то­ри, ко­и­то из­лъч­ват на­ши­те тв прог­ра­ми. Ако опе­ра­то­ри­те имат си­гу­рен при­ход от так­си­те, ние ня­ма­ме си­гу­рен при­ход от ау­ди­то­ри­я­та, ко­я­то та­ка или ина­че ни гле­да. Мал­ки­те те­ле­ви­зии ня­мат до­го­во­ри с опе­ра­то­ри­те, ба­зи­ра­ни на брой або­на­ти, пла­щат ни кол­ко­то им се от­къс­не от сър­це­то.

А ние не сме в сил­на по­зи­ция да пре­го­ва­ря­ме за це­ни­те. Па­ри­те, ко­и­то хо­ра­та да­ват за те­ле­ви­зия, ре­ал­но не сти­гат до те­ле­ви­зи­и­те“, по­со­чи той. По ду­ми­те му за­ко­ноп­ро­ек­тът ще поз­во­ли на те­ле­ви­зи­и­те от па­ке­та за за­дъл­жи­тел­но раз­п­рос­т­ра­не­ние да се из­дър­жат от при­хо­ди от ау­ди­то­ри­я­та си и да за­ви­сят от нея, а не от дър­жа­ва­та, над­п­ре­вар­вай­ки се за фи­нан­си­ра­не по ев­ро­пейс­ки проекти и об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки (виж таб­ли­ца­та). „От то­зи за­ко­ноп­ро­ект в го­ля­ма сте­пен за­ви­си па­зар­но­то оце­ля­ва­не на те­ле­ви­зи­и­те“, смя­та Ха­ри­за­нов. Спо­ред не­го опе­ра­то­ри­те не тряб­ва да уве­ли­ча­ват так­си­те, ко­и­то пот­ре­би­те­ли­те им пла­щат, ко­е­то оз­на­ча­ва доб­ро­вол­но да на­ма­лят пе­чал­ба­та си.

По от­но­ше­ние на кри­те­ри­и­те, по ко­и­то ще се из­би­рат ка­на­ли­те за за­дъл­жи­тел­но из­лъч­ва­не, из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на те­ле­ви­зия „Ев­ро­па“из­б­рои „про­из­вод­с­т­во на соб­с­т­ве­но съ­дър­жа­ние, яс­на соб­с­т­ве­ност, бъл­гар­с­ки но­ви­ни и пуб­ли­цис­ти­ка и др.“.

Опас­нос­ти­те

Пре­по­да­ва­те­лят по ме­дий­но пра­во в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“Не­ли Ог­ня­но­ва смя­та, че пред­ло­же­ни­я­та са в пол­за на оп­ре­де­ле­ни иг­ра­чи на па­за­ра. „Вно­си­те­ли­те пра­вят опит да про­ме­нят ба­лан­са в ме­ди­и­те, ка­то с все­ки от­де­лен текст от про­ек­та об­ла­го­де­тел­с­т­ват оп­ре­де­ле­ни про­из­во­ди­те­ли на прог­ра­ми и сдру­же­ния на дос­тав­чи­ци“, ка­за тя. Спо­ред Ог­ня­но­ва е важ­но об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че за­ко­ноп­ро­ек­тът, кой­то пред­ла­га и дру­ги те­ле­ви­зии да се из­лъч­ват за­дъл­жи­тел­но ка­то БНТ1, не каз­ва из­рич­но, че прог­ра­ми­те им тряб­ва да са от об­щес­т­вен ин­те­рес.

„Със за­дъл­жи­те­лен пре­нос и зап­ла­ща­не от опе­ра­то­ри­те за не­го ГЕРБ и пат­ри­о­ти­те ще под­к­ре­пят проп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ме­дии ико­но­ми­чес­ки. Про­ек­тът е и по­ли­ти­чес­ки, за­що­то се очак­ва имен­но те да по­лу­чат та­зи въз­мож­ност, нес­лу­чай­но име­то на ди­рек­то­ра на ед­на от тях се со­чи ка­то ав­тор на иде­я­та“, ко­мен­ти­ра Не­ли Ог­ня­но­ва. Тя до­пъл­ни, че АБРО са по­мис­ли­ли за се­бе си, за­що­то за­ко­ноп­ро­ек­тът пред­виж­да це­на­та да се до­го­ва­ря и със сдру­же­ние на ра­дио- и/ или те­ле­ви­зи­он­ни ор­га­ни­за­ции. „Гру­бо ло­бис­т­ки текст, кой­то за­се­га по ня­как­ви при­чи­ни е спрян в дви­же­ние, но по­доб­ни идеи са ка­то фе­никс“, смя­та ек­с­пер­тът по ме­дий­но пра­во.

СЕМ ча­ка ясен знак

От Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии, кой­то на прак­ти­ка тряб­ва да оп­ре­де­ли кои ще са об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни­те те­ле­ви­зии, ня­мат ко­мен­тар по съ­щес­т­во, тъй ка­то там не са по­лу­че­ни пуб­ли­ку­ва­ни­те на сай­та на пар­ла­мен­та про­ме­ни. „Се­га, ко­га­то за­ко­ноп­ро­ек­тът е от­тег­лен, ня­ма как да имам по­зи­ция, за­що­то, съг­ла­се­те се, тек­с­то­ве­те мо­гат да пре­тър­пят про­ме­ни“, ка­за пред­се­да­те­лят на СЕМ Со­фия Вла­ди­ми­ро­ва. Ос­та­на­ли­те чле­но­ве се при­дър­жат към то­ва ста­но­ви­ще. Са­мо Бе­ти­на Жо­те­ва из­ра­зи лич­на по­зи­ция, че фи­нан­си­ра­не­то на ме­ди­и­те не мо­же да ста­ва чрез за­дъл­жа­ва­не на опе­ра­то­ри­те и або­на­ти­те. „Ако ед­на те­ле­ви­зия е дос­та­тъч­но важ­на и ин­те­рес­на, ще има мяс­то за нея в па­ке­ти­те на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те. Са­ми­те опе­ра­то­ри имат пра­ва как­во да пред­ла­гат, но все­ки има ин­те­рес да из­лъч­ва об­щес­т­ве­но зна­чи­ми и важ­ни прог­ра­ми. А зри­те­ли­те из­би­рат кои да гле­дат, не­за­ви­си­мо да­ли са вклю­че­ни в ня­ка­къв за­дъл­жи­те­лен па­кет или не“, ко­мен­ти­ра тя.

Бе­ти­на Жо­те­ва, член на Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии Фи­нан­си­ра­не­то на ме­ди­и­те не мо­же да ста­ва чрез за­дъл­жа­ва­не на опе­ра­то­ри­те и або­на­ти­те. Ге­ор­ги Ха­ри­за­нов, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на те­ле­ви­зия „Ев­ро­па“ Не­ли Ог­ня­но­ва, пре­по­да­ва­тел по „Ме­дий­но пра­во“в СУ

P Един от вно­си­те­ли­те на за­ко­ноп­ро­ек­та, пред­се­да­те­лят на прав­на­та ко­ми­сия в НС Да­на­ил Ки­ри­лов, ка­за, че тек­с­тът е от­тег­лен, за да се про­ве­де об­щес­т­вен де­бат по не­го | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.