Кос­ми­чес­ки по­ща­льо­ни

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Час­т­ни­те по­ле­ти в око­ло­зем­на ор­би­та нав­ли­зат в ера­та на ми­ни­а­тю­ри­за­ци­я­та > 36-37

Прим­ка­та око­ло Ки­ев се за­тя­га

Рус­ка­та бло­ка­да на Азов­с­ко мо­ре (за­се­га) не е пре­лю­дия към вой­на, но под­гот­вя поч­ва­та за пъл­зя­ща дес­та­би­ли­за­ция на ук­ра­ин­с­ко­то крайб­ре­жие.

> 32-33

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.