„Ка­пи­тал“ по­каз­ва сре­да­та — по­ли­ти­чес­ка, ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на, ико­но­ми­чес­ка, ло­кал­на и гло­бал­на, в ко­я­то се раз­ви­ва­ме, ин­вес­ти­ра­ме и съз­да­ва­ме стой­ност. Вся­ко дви­же­ние на все­ки граж­да­нин

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Ки­тай пла­ни­ра сис­те­ма за „со­ци­а­лен кре­дит“, ко­я­то съ­ди все­ки жи­тел спо­ред по­ве­де­ни­е­то > 34-35

REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.