//ТИРОВЕ В ЕВ­РО­ПА Как Бъл­га­рия не по­бе­ди Мак­рон

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Бъл­га­рия по­лу­чи по-ло­ши ус­ло­вия за тран­с­пор­т­ния си сек­тор, от­кол­ко­то мо­же­ше да пос­тиг­не по вре­ме на сво­е­то пред­се­да­тел­с­т­во на ЕС. > 20-21

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.