//ТИРОВЕ В ЕВ­РО­ПА

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Илин Ста­нев | [email protected]

РР­а­дост­та, че Бъл­га­рия е пос­тиг­на­ла „аб­со­лют­на и бе­зус­лов­на ка­пи­ту­ла­ция на па­ке­та „Мак­рон“и пъл­на по­бе­да за бъл­гар­с­ка­та по­зи­ция“, как­то смя­та­ше ев­ро­де­пу­та­тът от ГЕРБ Ан­д­рей Но­ва­ков са­мо пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца, трая крат­ко.

Пре­го­во­ри­те по ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во за то­вар­ния пъ­тен тран­с­порт още про­дъл­жа­ват, но от­се­га е яс­но, че Бъл­га­рия из­тър­ва мо­мен­та да про­ка­ра по-при­ем­ли­ви ус­ло­вия за тран­с­пор­т­ния си сек­тор.

Па­ке­тът „Мо­бил­ност 1“, кой­то бе­ше при­ет та­зи сед­ми­ца от Съ­ве­та на ЕС (т.е. стра­ни­те член­ки), въ­веж­да по­ве­че со­ци­ал­ни пра­ва за меж­ду­на­род­ни­те шо­фьо­ри, но биз­не­сът в Из­точ­на Ев­ро­па ги раз­г­леж­да ка­то от­к­ро­ве­но про­тек­ци­о­нис­тич­ни, це­ля­щи да ог­ра­ни­чат по-ев­ти­на­та кон­ку­рен­ция от из­то­ка.

Нап­ри­мер изис­к­ва­не­то шо­фьо­ри­те да се при­би­рат на все­ки три сед­ми­ци до вкъ­щи, как­то пред­ла­га­ше Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия (ЕК), оче­вид­но це­ле­ше да ог­ра­ни­чи вре­ме­то зад во­ла­на в За­пад­на Ев­ро­па, а не да заз­д­ра­ви се­мей­ни­те връз­ки у до­ма.

По сте­че­ние на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та пре­го­во­ри­те меж­ду стра­ни­те член­ки се пад­на­ха на ед­на от най-за­сег­на­ти­те стра­ни – Бъл­га­рия. По вре­ме на сво­е­то шес­т­ме­сеч­но пред­се­да­тел­с­т­во на Съ­ве­та на ЕС в пър­ва­та по­ло­ви­на на 2018 г. Со­фия тряб­ва­ше да до­го­во­ри об­ща по­зи­ция на 28-те, на ба­за­та на ко­я­то след то­ва да за­поч­нат пре­го­во­ри с Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент. Проб­ле­мът е, че с из­к­лю­че­ние на по­ве­че­то из­точ­но­ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви, Ир­лан­дия и Мал­та дру­ги­те стра­ни член­ки под­к­ре­пя­ха но­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во.

В край­на смет­ка през юни Со­фия се от­ка­за от опи­та да до­го­во­ри за­ко­но­да­тел­с­т­во­то – да­ли от на­деж­да да по­лу­чи по-доб­ра сдел­ка по-къс­но, да­ли за да не из­г­леж­да, че ог­ра­ни­че­ни­я­та са при­е­ти под бъл­гар­с­ко пред­се­да­тел­с­т­во. Се­га оба­че пре­воз­ва­чи­те в Бъл­га­рия ще по­лу­чат дос­та по-ло­ши ус­ло­вия, от­кол­ко­то мо­же­ше да се пос­тиг­нат пре­ди по­ло­вин го­ди­на. След про­дъл­жи­ли­те по­ве­че от 14 ча­са пре­го­во­ри меж­ду тран­с­пор­т­ни­те ми­нис­т­ри в по­не­дел­ник бъл­гар­с­ки­ят ми­нис­тър на тран­с­пор­та Ро­сен Же­ляз­ков оп­ре­де­ли Бъл­га­рия и Лат­вия - две­те стра­ни, ко­и­то до пос­лед­но се съп­ро­тив­ля­ва­ха, ка­то „прес­мет­на­ти­те съ­път­с­т­ва­щи жер­т­ви“.

Сво­бо­да, ра­вен­с­т­во и про­тек­ци­о­ни­зъм

Но­ви­те мер­ки за то­вар­ния пъ­тен тран­с­порт бя­ха пред­ло­же­ни под на­тис­ка на френ­с­кия пре­зи­дент Ема­ню­ел Мак­рон, кой­то обя­ви бор­ба­та с т.нар. со­ци­а­лен дъм­пинг за свой при­о­ри­тет. Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, уп­ла­ше­на Фран­ция да не пос­лед­ва пъ­тя на Ве­ли­коб­ри­та­ния, бър­зо пред­ло­жи съ­от­вет­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во през май 2017 г.

Че­ти­ри от тях за­ся­га­ха осо­бе­но Бъл­га­рия. Пър­во, изис­к­ва­не­то шо­фьо­ри­те да пре­кар­ват по­не ед­на по­чив­ка на все­ки три сед­ми­ци у до­ма. То­ва ще­ше да свие броя на раз­по­ла­га­е­ми­те в чуж­би­на ра­бот­ни­ци за бъл­гар­с­ки­те фир­ми (не тол­ко­ва раз­хо­ди­те за зав­ръ­ща­не, ко­и­то не са зна­чи­тел­ни), ко­е­то на­ма­ля­ва и тях­на­та кон­ку­рен­тос­по­соб­ност, но и въз­мож­ни­те до­хо­ди на шо­фьо­ри­те. ЕК пред­ла­га­ше и ка­бо­та­жът (т.е. пре­воз меж­ду две точ­ки в дру­га стра­на от ЕС) да мо­же да ста­ва са­мо в рам­ки­те на пет дни, ко­е­то съ­що ог­ра­ни­ча­ва­ше из­точ­но­ев­ро­пейс­ки­те фир­ми да се кон­ку­ри­рат в ина­че на те­о­рия един­ния па­зар.

На тре­то мяс­то, ЕК пред­виж­да­ше, ако ка­ми­он на ед­на фир­ма пре­ка­ра по­ве­че от три дни в дру­га стра­на, на шо­фьо­ра да се пла­ща по мес­т­ни­те став­ки.

Пос­лед­но­то ус­ло­вие бе­ше шо­фьо­ри­те за­дъл­жи­тел­но да мо­гат да пре­кар­ват по­ла­га­е­ма­та им се сед­мич­на 45-ча­со­ва по­чив­ка из­вън ка­би­ни­те на ка­ми­о­ни­те. В мо­мен­та по­ве­че­то шо­фьо­ри тър­сят без­п­лат­ни мес­та за спи­ра­не и спят в ка-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.