Как Бъл­га­рия не по­бе­ди Мак­рон

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

ция на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент е по­бе­да над Мак­рон, след ка­то е пре­мах­на­то изис­к­ва­не­то за зав­ръ­ща­не на шо­фьо­ри­те по род­ни­те им до­мо­ве. Меж­дув­ре­мен­но тех­ни ко­ле­ги пов­диг­на­ха изис­к­ва­не­то не шо­фьо­ри­те, а ка­ми­о­ни­те да се зав­ръ­щат у до­ма, ко­е­то е нес­рав­ни­мо по-го­лям фи­нан­сов то­вар за тран­с­пор­т­ни­те фир­ми.

То­ва вдиг­на топ­ка­та чу­дес­но за Ав­с­т­рия, ко­я­то пое пред­се­да­тел­с­т­во­то от Бъл­га­рия и има­ше ко­рен­но про­ти­во­по­лож­ни ин­те­ре­си в слу­чая. Ви­е­на вка­ра в пре­го­во­ри­те имен­но пред­ло­же­ни­е­то за връ­ща­не на ка­ми­о­ни­те в стра­ни­те, в ко­и­то са ре­гис­т­ри­ра­ни. То­ва оче­вид­но бе­ше пре­го­вор­на так­ти­ка, ко­я­то це­ли да от­к­ло­ни вни­ма­ни­е­то от дру­ги­те проб­ле­ми.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.