//СО­ФИЯ ON AIR Прах във въз­ду­ха, прах в очи­те

P За­мър­ся­ва­не­то на въз­ду­ха в Со­фия на­ма­ля­ва, но не бла­го­да­ре­ние на кон­к­рет­ни мер­ки. P Об­щи­на­та, КАТ, аген­ци­я­та по окол­на сре­да, здрав­ни­те ин­с­пек­ции и дру­ги­те от­го­вор­ни ин­с­ти­ту­ции пред­п­ри­е­мат ха­о­тич­ни дейс­т­вия без кон­к­рет­на по­со­ка. P Ни­то от­чи­та­не­то на зам

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Reuters ав­тор Ми­ла Чер­не­ва | [email protected]

ВВ по­не­дел­ник, 3 де­кем­в­ри, Со­фия се съ­бу­ди по­тъ­на­ла в праш­на мъг­ла.

Тем­пе­ра­тур­на­та ин­вер­сия нап­ра­ви ви­дим един проб­лем, кой­то съ­щес­т­ву­ва от го­ди­ни, но се под­ми­на­ва­ше. В сря­да вя­тъ­рът за­ду­ха, не­бе­то се по­ка­за, со­фи­ян­ци за­ди­ша­ха по-спо­кой­но, но не­го­ду­ва­ни­е­то от проб­ле­ма със за­мър­ся­ва­не­то на въз­ду­ха не на­пус­на, а пре­рас­на в про­тест на “Мос­ков­с­ка”

33. Спо­ред сис­те­ма­та на Сто­лич­на­та об­щи­на (СО) за ран­но пре­диз­вес­тя­ва­не в пе­тък, ко­га­то из­ли­за сед­мич­ни­ят “Ка­пи­тал”, в квар­та­ли­те “Хи­под­ру­ма” и “Пав­ло­во” за­мър­ся­ва­не­то ще е три пъ­ти над нор­ми­те от 50 мик­рог­ра­ма на куб.м, а в “Друж­ба” и “На­деж­да” - два пъ­ти.

Проб­ле­мът с мръс­ния въз­дух ни­то е нов, ни­то се от­на­ся са­мо до Со­фия. Сто­ли­ца­та не е гра­дът с най-мно­го пре­ви­ше­ния на пра­го­ви­те стой­нос­ти на фи­ни пра­хо­ви час­ти­ци (ФПЧ) в Бъл­га­рия, но пък със си­гур­ност за­ра­ди на­се­ле­ни­е­то й за­ся­га най-мно­го хо­ра. Факт е и че Сто­лич­на­та об­щи­на е най-бо­га­та­та у нас, та­ка че, ако ня­кой мо­же да се

спра­ви с проб­ле­ма, тряб­ва да е тя. Об­щи­на­та оба­че за­ед­но с още ня­кол­ко ин­с­ти­ту­ции ка­то здрав­ни ин­с­пек­ции и път­на­та по­ли­ция не си вър­шат ра­бо­та­та и пред­п­ри­е­мат ха­о­тич­ни мер­ки с про­ти­во­ре­чив ефект, вмес­то бър­зо и ка­те­го­рич­но да ре­шат проб­ле­ма.

Ти ужас­но за­къс­ня Пър­ви­ят и ос­но­вен проб­лем е, че чис­то­та­та на въз­ду­ха вле­зе на дне­вен ред в мес­т­на­та власт със за­къс­не­ние. В сря­да пред жур­на­лис­ти пред­се­да­те­лят на об­щин­с­кия съ­вет Елен Гер­джи­ков ка­за, че об­щи­на­та е осъз­на­ла проб­ле­ма "не се­га, а пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни". В пис­мен от­го­вор на въп­ро­си на “Ка­пи­тал” зам.-кме­тът по окол­на сре­да Йо­а­на Хрис­то­ва на­пом­ни, че през 2017 г. Сто­лич­ни­ят об­щин­с­ки съ­вет (СОС) прие но­ва прог­ра­ма за по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на въз­ду­ха в Со­фия и план към нея. Въп­рос­на­та прог­ра­ма е за пе­ри­о­да 2015-2020 г., но бе­ше при­е­та две го­ди­ни след ка­то тряб­ва­ше да вле­зе в дейс­т­вие. Хрис­то­ва уточ­ня­ва, че в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на СОС одоб­ри и ме­ха­ни­зъм за дейс­т­вие при ви­со­ки ни­ва на

ФПЧ в Со­фия. В не­го при­със­т­ва и мяр­ка­та "въ­веж­да­не рег­ла­мент за нав­ли­за­не на МПС в "Зо­на цен­тър“на прин­ци­па чет­ни и не­чет­ни но­ме­ра на ав­то­мо­би­ли­те" - не­що, ко­е­то СО мо­же да нап­ра­ви, но до­се­га не се е въз­пол­з­ва­ла.

Ос­вен то­ва ди­рек­ци­я­та “Въз­дух, кли­мат и енер­гия” бе­ше съз­да­де­на в края на 2017 г., а ней­на­та ди­рек­тор­ка Те­о­до­ра По­ли­ме­ро­ва бе­ше наз­на­че­на чак през про­лет­та на 2018 г. Всич­ко то­ва е до­ка­за­тел­с­т­во, че те­ма­та всъщ­ност е но­ва за об­щи­на­та за пос­лед­ни­те го­ди­на-две и там все още се ори­ен­ти­рат в как­ва по­со­ка да дейс­т­ват.

Най-се­ри­оз­ни­ят сти­мул за пред­п­ри­е­ма­не на ня­как­ви мер­ки бе­ше фак­тът, че Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия ни осъ­ди през ап­рил 2017 г. за ло­шо­то ка­чес­т­во на въз­ду­ха. То­га­ва за­поч­на и граж­дан­с­ка­та мре­жа от сен­зо­ри airbg, ко­я­то нап­ра­ви за­мър­ся­ва­не­то още по-ви­дим проб­лем. Ма­кар че ус­т­ройс­т­ва­та, пре­ди да се ка­либ­ри­рат, мо­гат да гре­шат за­ра­ди влаж­ност­та във въз­ду­ха, те поз­во­ли­ха на хо­ра­та да се ин­фор­ми­рат от не­за­ви­сим из­точ­ник, на кой­то имат до­ве­рие.

От ГЕРБ, ко­и­то уп­рав­ля­ват об­щи­на­та ве­че от око­ло де­се­ти­ле­тие, си при­пис­ват пос­то­ян­но зас­лу­га­та за по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на въз­ду­ха (виж гра­фи­ка­та). “Та­зи част от [хо­ра­та в] Со­фия, ко­я­то из­кар­ва по­ве­че па­ри, ис­ка да по­доб­ри на­чи­на си на отоп­ле­ние, ав­то­мо­би­ли­те си, на жи­вот ка­то ця­ло”, каз­ва Ра­шид Ра­шид, ко­ор­да­ни­тор "Окол­на сре­да" от про­ек­та "Ви­зия за Со­фия" и ек­с­перт по окол­на сре­да. Имен­но по­ви­ша­ва­не­то на стан­дар­та на жи­вот е при­чи­на­та въз­ду­хът да се из­чис­т­ва пос­те­пен­но през пос­лед­ни­те го­ди­ни. Без да се пред­п­ри­е­мат кон­к­рет­ни мер­ки оба­че, през зи­ма­та по­ло­же­ни­е­то ще ос­та­не зло­ве­що. Спо­ред Ра­шид Ра­шид пи­кът на по­доб­но на­ма­ля­ва­не "от са­мо се­бе си" е дос­тиг­нат.

Ня­кол­ко при­тес­ни­тел­ни про­пус­ка

Тъй ка­то Со­фия има ло­шия къс­мет да е в кот­ло­ви­на, кли­ма­тич­на­та об­с­та­нов­ка иг­рае клю­чо­ва ро­ля и при вся­ка мъг­ла проб­ле­мът ста­ва не­по­но­сим.

За­то­ва и ре­ше­ни­е­то тряб­ва да е “на 100%”, а не час­тич­но, от­бе­ляз­ва Ра­шид. Под­мя­на­та на би­то­во­то отоп­ле­ние съ­що е оче­ви­ден про­пуск, кой­то изоб­що не се е слу­чил до­се­га, а се ча­кат па­ри по опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Окол­на сре­да". Об­щи­на­та под­ме­ни 30 печ­ки в квар­тал Но­ви Ис­кър за 70 хил. лв. пи­лот­но, за да про­ве­ри как би дейс­т­вал по­до­бен ме­ха­ни­зъм. За да се под­ме­нят печ­ки­те на 50 хил. до­ма­кин­с­т­ва, ще тряб­ват око­ло 117 млн. лв. по гру­би смет­ки. За­се­га пла­но­ве­те на об­щи­на­та, обяс­ня­ва Хрис­то­ва, са за га­зи­фи­ци­ра­не, топ­ло­фи­ци­ра­не, кли­ма­ти­ци и пе­ле­ти.

Не ста­ва яс­но кой и как ще по­лу­ча­ва кли­ма­ти­ци или ще се при­съ­е­ди­ни към “Топ­ло­фи­ка-

K | СРЕДНОГОДИШНА

ция”. Ва­ри­ан­тът с на­сър­ча­ва­не на из­пол­з­ва­не на по­мо­щи­те за енер­гий­но бед­ни не за твър­ди го­ри­ва, а за по-чис­ти ме­то­ди не се ко­мен­ти­ра ши­ро­ко. В справ­ка за из­пъл­не­ни­е­то на прог­ра­ма­та в пе­ри­о­да 2009-2014 г., по­лу­че­на от "Ка­пи­тал" по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция, пи­ше, че то­га­ва един­с­т­ве­ни­те мер­ки, свър­за­ни с би­то­во­то

отоп­ле­ние, са би­ли са­ни­ра­не и при­е­ма­не на пла­но­ве.

Та­зи сед­ми­ца СО се пох­ва­ли, че са пра­ви­ли ин­с­пек­ции за го­ре­не на от­па­дъ­ци във "Фа­кул­те­та", ка­то на­ру­ши­те­ли не са от­к­ри­ти, а мъг­ла­та е поп­ре­чи­ла на ра­бо­та­та на ин­с­пек­то­ри­те. За­мес­т­ник-кме­тът по окол­на­та сре­да Йо­а­на Хрис­то­ва не да­де кон­к­ре­тен от­го­вор на въп­ро­са как точ­но мъг­ла­та е пре­че­ла. Спо­ред Ра­шид тряб­ва да има за­си­лен кон­т­рол вър­ху го­ре­не­то с цел из­в­ли­ча­не на ме­та­ли или отоп­ле­ние, тъй ка­то то­ва е "най-теж­ко­то за­мър­ся­ва­не, ко­е­то ни­ко­га не е оце­ня­ва­но".

В мо­мен­та КАТ имат пра­во да спи­рат от дви­же­ние ав­то­мо­би­ли без ка­та­ли­за­то­ри. От МВР не от­го­во­ри­ха до ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на броя да­ли са пра­ве­ни про­вер­ки за за­мър­ся­ва­щи въз­ду­ха ав­то­мо­би­ли в сто­ли­ца­та на 4 и 5 де­кем­в­ри.

Не на пос­лед­но мяс­то, СО ня­ма спе­ци­ал­ни мер­ки за узя­ви­ми­те гру­пи, тъй ка­то на то­зи въп­рос от об­щи­на­та изоб­що не от­го­во­ри­ха на “Ка­пи­тал“. Де­ца­та, въз­рас­т­ни­те хо­ра и бол­ни­те от рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния са по-чув­с­т­ви­тел­ни към рез­ки­те по­ви­ше­ния на ФПЧ. Об­щин­с­ки­те прог­ра­ми мо­гат да включ­ват кон­к­рет­ни мер­ки за тях, но в те­зи на СО яв­но ня­ма. Един­с­т­ве­но­то е, че об­щи­на­та е ис­ка­ла за­мер­ва­ния в мо­бил­на стан­ция в бли­зост до учи­ли­ща и дет­с­ки гра­ди­ни през 2017 г., ста­ва яс­но от от­го­во­ри на МОСВ до “Ка­пи­тал”, ка­то не е уточ­не­но ка­къв е бил ре­зул­та­тът и за как­во се из­пол­з­ва та­зи ин­фор­ма­ция. Пред БНР зам.-ми­нис­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то Та­ня Ми­хай­ло­ва обяс­ни, че де­ца­та с хро­нич­ни ди­ха­тел­ни за­бо­ля­ва­ния ще бъ­дат ос­во­бож­да­ва­ни от учи­ли­ще.

То­но­ве ФПЧ10 за го­ди­на K| КОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ До­се­га ня­ма кон­к­рет­но из­с­лед­ва­не за вли­я­ни­е­то на мръс­ния въз­дух вър­ху здра­ве­то на граж­да­ни­те в Со­фия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.