Бю­ро за прик­ри­ва­не на не­за­кон­но­то под­с­луш­ва­не

P Илия Га­нев, Ог­нян Ата­на­сов и Ог­нян Сто­ич­ков са гла­су­ва­ли да се из­п­ра­ти лъж­ли­во уве­дом­ле­ние до граж­да­нин, че не е под­с­луш­ван не­за­кон­но. P И три­ма­та са но­ми­ни­ра­ни за нов ман­дат. P Ис­то­ри­я­та е част от схе­ма­та за обез­ли­ча­ва­не на бю­ро­то.

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ми­ре­ла Ве­се­ли­но­ва | [email protected]

ТТ­ри­ма­та се­гаш­ни чле­но­ве на На­ци­о­нал­но­то бю­ро за кон­т­рол на спе­ци­ал­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва (НБКСРС) Илия Га­нев, Ог­нян Ата­на­сов и Ог­нян Сто­ич­ков, ко­и­то са кан­ди­да­ти за нов пет­го­ди­шен ман­дат в бю­ро­то и по всич­ко ли­чи, че ще го по­лу­чат, са гла­су­ва­ли да се из­п­ра­ти лъж­ли­во уве­дом­ле­ние до граж­да­нин, че той не е бил под­с­луш­ван не­за­кон­но. То­ва е ста­на­ло през про­лет­та на та­зи го­ди­на, но ис­то­ри­я­та при­до­би­ва пуб­лич­ност ед­ва след ка­то Хас­ков­с­ки­ят ок­ръ­жен съд (ХОС) обя­ви мо­ти­ви­те си към при­съ­да по де­ло за нар­кот­ра­фик. ХОС из­рич­но из­к­люч­ва до­ка­за­тел­с­т­ва­та, при­до­би­ти от СРС, за­що­то са не­за­кон­но съб­ра­ни.

Ис­то­ри­я­та е сим­п­то­ма­тич­на и се по­я­вя­ва в мо­мент, ко­га­то пред­с­тои из­с­луш­ва­не на кан­ди­да­ти­те за нов ман­дат в Бю­ро­то за кон­т­рол на СРС, ко­е­то ста­на обект на це­ле­на­со­че­ни ата­ки. Слу­ча­ят е по­ка­за­те­лен, че пред­с­то­я­щи­ят крах на бю­ро­то се за­ла­га имен­но се­га.

Как съ­дът оп­ро­вер­га Бю­ро­то

През де­кем­в­ри м.г. из­вес­т­ни­ят на­ка­за­те­лен ад­во­кат Еми­лия Не­де­ва по­да­ва за­яв­ле­ние до НБКСРС от име­то на свой кли­ент, с ко­е­то ис­ка про­вер­ка да­ли спря­мо не­го е при­ла­га­но СРС в на­ру­ше­ние на за­ко­на. То­ва е ед­на от фун­к­ци­и­те на бю­ро­то – да пра­ви про­вер­ки по за­яв­ле­ние на граж­да­ни, но не прос­то да­ли са сле­де­ни или под­с­луш­ва­ни, а да­ли то­ва е из­вър­ш­ва­но от дър­жав­ни ин­с­ти­ту­ции в на­ру­ше­ние на за­ко­но­ва­та про­це­ду­ра.

За ад­во­кат Не­де­ва ка­то опи­тен юрист е яс­но, че кли­ен­тът й, под­съ­дим за нар­кот­ра­фик, е бил под­с­луш­ван в рам­ки­те на до­съ­деб­но­то про­из­вод­с­т­во.

Ня­кол­ко ме­се­ца по-къс­но се по­лу­ча­ва пис­мо от бю­ро­то, под­пи­са­но от пред­се­да­те­ля му Бой­ко Раш­ков, в ко­е­то се каз­ва, че по от­но­ше­ние на въп­рос­ния граж­да­нин не са из­пол­з­ва­ни неп­ра­во­мер­но СРС. А меж­дув­ре­мен­но в хо­да на съ­деб­ния про­цес Хас­ков­с­ки­ят ок­ръ­жен съд из­к­люч­ва от до­ка­за­тел­с­т­ве­ни­те ма­те­ри­а­ли по то­ва де­ло всич­ки дан­ни, по­лу­че­ни чрез СРС, след ка­то ус­та­но­вя­ва, че те са при­ла­га­ни в на­ру­ше­ние на за­ко­на – по­ис­ка­ни са от не­ком­пе­тен­тен ор­ган, раз­ре­ше­ни са от не­ком­пе­тен­тен съд, ко­е­то пък ги пра­ви не­год­ни ка­то до­ка­за­тел­с­т­ва.

Мо­ти­ви­те на съ­да, из­лез­ли нас­ко­ро, са пъл­но оп­ро­вер­же­ние

на пис­мо­то на НБКСРС, ина­че ка­за­но – от тях ста­ва яс­но, че в то­ва пис­мо се твър­ди ед­на лъ­жа от име­то на дър­жав­на ин­с­ти­ту­ция.

Под­съ­ди­ми­те по не­го и кон­к­рет­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва са без зна­че­ние в слу­чая, още по­ве­че че ста­ва въп­рос за при­съ­да на пър­ва ин­с­тан­ция, но кон­с­та­та­ци­и­те на съ­да за на­ру­ше­ни­я­та при при­ла­га­не на СРС са нед­вус­мис­ле­ни.

Раз­ре­ше­ние от епо­ха­та на Вла­ди­ми­ра Яне­ва

През юли 2014 г. то­ва­рен ав­то­мо­бил е за­ло­вен на ГКПП Ка­пи­тан Ан­д­ре­е­во с тай­ник, пъ­лен с хе­ро­ин. Уве­до­ме­на е ДАНС, а те­ле­фо­ни­те, през ко­и­то шо­фьор- ът ко­му­ни­ки­ра за пъ­ту­ва­не­то, то­ва­ри­те и мар­ш­ру­тът вед­на­га за­поч­ват да се под­с­луш­ват от ДАТО с раз­по­реж­да­не на пред­се­да­те­ля на аген­ци­я­та.

На след­ва­щия ден Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та ди­рек­ция „Про­ти­во­дейс­т­вие на ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност“към ДАНС ис­ка раз­ре­ше­ние за при­ла­га­не на СРС от Со­фийс­кия град­с­ки съд (СГС) и го по­лу­ча­ва - под­пи­са­но от зам.-пред­се­да­тел.

Пред­се­да­тел на СГС по то­ва вре­ме е Вла­ди­ми­ра Яне­ва, ко­я­то по-къс­но бе раз­с­лед­ва­на, съ­де­на и ос­во­бо­де­на от длъж­ност за­ра­ди на­ру­ше­ния по при­ла­га­не на СРС. Точ­но за­ра­ди ос­вет­ля­ва­не­то на скан­дал­ни­те прак­ти­ки по да­ва­не на раз­ре­ше­ния за под­с­луш­ва­не и сле­де­не в СГС по вре­ме­то на Яне­ва про­ку­ра­ту­ра­та и ДАНС през м.г. уда­ри­ха Бю­ро­то за СРС в ко­ор­ди­ни­ра­на ак­ция сре­щу зам.-пред­се­да­те­ля Ге­ор­ги Га­тев, кой­то бе от­с­т­ра­нен.

Раз­ре­ше­ни­е­то за под­с­луш­ва­не в слу­чая е на­пъл­но опо­ро­че­но.

От ед­на стра­на, към мо­мен­та, ко­га­то ДАНС е внес­ла ис­ка­не­то, ве­че е има­ло об­ра­зу­ва­но до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во, ко­е­то оз­на­ча­ва, че от­тук на­та­тък са­мо наб­лю­да­ва­щи­ят про­ку­рор мо­же да ис­ка пол­з­ва­не на СРС. На вто­ро мяс­то, раз­ре­ше­ни­е­то е тряб­ва­ло да бъ­де по­ис­ка­но от Хас­ков­с­кия ОС, до­кол­ко­то прес­тъп­ле­ни­е­то – кон­т­ра­бан­да на хе­ро­ин, по правилата на мес­т­на­та под­съд­ност е под­съд­но на то­зи съд. Та­ки­ва на­ру­ше­ния по вре­ме­то на Вла­ди­ми­ра Яне­ва са

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.