ПА­РИ И БАН­КИ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

За пръв път ста­тис­ти­ка­та на БНБ по­каз­ва от­ри­ца­тел­ни лих­ви по де- по­зи­ти­те на фир­ми в ев­ро през ок- -5

том­в­ри. Из­к­ри­вя­ва­не­то ве­ро­ят­но -10

се дъл­жи на ед­нок­рат­ни сделки с го­ле­ми кли­ен­ти на ед­на или ня­кол­ко бан­ки в стра­на­та, но мо­же и да е сиг­нал­на лам­па за пот­ре­би­те­ли­те, ко­и­то съ­що по­лу­ча­ват поч­ти ну­ле­ви лих­ви. Пе­чал­ба­та на бан­ки­те се уве­ли­ча­ва с 24% на го­диш­на ба­за, до су­ма от 159.7 млн. лв. през ок­том­в­ри, а при­хо­ди­те ид­ват пре­дим­но от так­си и опе­ра­ции с фи­нан­со­ви ин­с­т­ру­мен­ти. Обе­мът на кре­ди­ти­те в Бъл­га­рия дос­ти­га 54.3 мл­рд. лв. към ок­том­в­ри, ка­то та­ка доб­ли­жа­ва пи­ко­ви­те стой­нос­ти от 2014 г. С най-бърз темп на рас­теж се от­ли­ча­ват пот­ре­би­тел­с­ки­те за­е­ми, след­ва­ни от жи­лищ­ни­те. Съ­щев­ре­мен­но ло­ши­те кре­ди­ти про­дъл­жа­ват да на­ма­ля­ват. Ад­ми­нис­т­ра тив­ни ра зхо­ди Опе­ра ции и пре­о­це нки на фи­на нсо­ви ин­с­т­ру­мен­ти

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.