Кос­ми­чес­ки­те по­ща­льо­ни

Час­т­ни­те по­ле­ти в око­ло­зем­на ор­би­та нав­ли­зат в ера­та на ми­ни­а­тю­ри­за­ци­я­та

Capital - - СВЯТ - ав­тор Мом­чил Ми­лев | [email protected]

Мал­ки­ят SpaceX

За мо­мен­та Rocket Lab е един­с­т­ве­на­та час­т­на фир­ма ос­вен SpaceX, спо­соб­на да из­веж­да спът­ни­ци в ор­би­та. Ра­ке­ти­те й Electron са из­к­лю­чи­тел­но ле­ки, за­що­то кор­пу­сът им е из­ра­бо­тен от кар­бон, а дви­га­те­ли­те им Rutherford са поч­ти из­ця­ло „от­пе­ча­та­ни“с 3D прин­тер. Бла­го­да­ре­ние на оп­ти­ми­зи­ра­ния про­цес на про­из­вод­с­т­во фир­ма­та ще се опи­та да пос­тиг­не без­п­ре­це­ден­т­на чес­то­та на стар­то­ве­те, с ко­я­то да от­го­во­ри на на­рас­т­ва­що­то тър­се­не в сфе­ра­та на мал­ки­те са­те­ли­ти, ка­то в не­да­леч­но бъ­де­ще мо­же да осъ­щес­т­вя­ва по един пуск на все­ки 72 ча­са.

За­се­га кос­ми­чес­ки­ят стар­тъп си пос­та­вя по-из­пъл­ни­ми це­ли, ка­то е пла­ни­рал още ед­но из­с­т­рел­ва­не на Electron на 10 де­кем­в­ри и още 16 през след­ва­ща­та го­ди­на. Ана­ли­за­то­ри­те на кос­ми­чес­ка­та ин­дус­т­рия прог­но­зи­рат, че ком­па­ни­я­та най-ве­ро­ят­но ще за­па­зи стра­те­ги­чес­ка­та си пред­ни­на пред по­тен­ци­ал­ни­те кон­ку­рен­ти в след­ва­щи­те меж­ду 12 и 18 ме­се­ца.

За раз­ли­ка от Мъск, меч­та­ещ за пи­ло­ти­ра­ни по­ле­ти до Марс, Rocket Lab не пла­ни­ра да кон­с­т­ру­и­ра ги­ган­т­с­ки ра­ке­ти за мно­гок­рат­на упот­ре­ба и си пос­та­вя по-праг­ма­тич­на цел. Иде­я­та е да се въз­пол­з­ва мак­си­мал­но от ми­ни­а­тю­ри­за­ци­я­та на са­те­ли­ти­те и да от­во­ри Кос­мо­са за ор­га­ни­за­ции и биз­не­си с по-скром­ни фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти.

Точ­но та­зи ни­ша мо­же да се ока­же с из­к­лю­чи­те­лен по­тен­ци­ал. Спо­ред кон­сул­тан­т­с­ка­та ком­па­ния Euroconsult по­тен­ци­ал­ни­ят па­зар на мал­ки спът­ни­ци през след­ва­що­то де­се­ти­ле­тие се оце­ня­ва на око­ло 30 мл­рд. до­ла­ра. За­то­ва и па­зар­на­та оцен­ка на Rocket Lab, в ко­я­то раз­лич­ни рис­ко­ви ин­вес-

ти­то­ри ве­че са вло­жи­ли око­ло 288 млн. до­ла­ра, след ус­пеш­ния но­ем­в­рийс­ки старт се из­с­т­ре­ля до ас­т­ро­но­ми­чес­ки­те 1 мл­рд. до­ла­ра. По­ка­за­тел­но за биз­нес стра­те­ги­я­та на ком­па­ни­я­та е, че та­ри­фа­та й за­поч­ва от ре­кор­д­но нис­ки­те 80 хил. до­ла­ра за из­веж­да­не на на­но­са­те­лит от ти­па Cubesat с раз­ме­ри­те на ку­тия за обув­ки.

По вре­ме на пър­вия си ко­мер­си­а­лен (и тре­тия ус­пе­шен) пуск ра­ке­та­та Electron из­ве­де в ор­би­та се­дем мал­ки спът­ни­ка. Те са соб­с­т­ве­ност на ком­па­ни­и­те Spire Global, Tyvak Nano-Satellite Systems, Fleet Space Technologies, High Performance Space Structure Systems GmbH. и до­ри на учи­лищ­ния ама­тьор­с­ки про­ект Irvine CubeSat. На 10 де­кем­в­ри Rocket Lab пла­ни­ра да из­с­т­ре­ля 10 на­но­са­те­ли­та за нуж­ди­те на щат­с­ка­та кос­ми­чес­ка аген­ция NASA и ня­кол­ко аме­ри­кан­с­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции.

„От дъл­го вре­ме ча­ка­ме ид­ва­не­то на та­зи епо­ха. Е, ето че със­те­за­ни­е­то в сфе­ра­та на мал­ки­те ра­ке­ти ве­че прик­лю­чи. До­ка­зах­ме, че всич­ко то­ва мо­же да се пра­ви на прак­ти­ка“, обоб­ща­ва зна­че­ни­е­то на “лоу-кост” кос­ми­чес­ка­та над-

пре­ва­ра Пи­тър Бек.

Ро­я­кът, на­со­чил се към „нис­ка ор­би­та“

Ма­кар и пър­ви в сво­я­та сфе­ра, Rocket Lab да­леч не са един­с­т­ве­ни­те, ко­и­то през пос­лед­ни­те го­ди­ни раз­ра­бот­ват тех­но­ло­гии за из­с­т­рел­ва­не на мал­ки (до 100 кг) и на­но (око­ло 1.5 кг) са­те­ли­ти. Спо­ред Чад Ан­дер­сън, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ин­вес­ти­ци­он­ния фонд Space Angels, фо­ку­си­ран вър­ху но­ви­те кос­ми­чес­ки биз­не­си, меж­ду 150 и 200 ино­ва­тив­ни фир­ми в мо­мен­та се опит­ват да раз­ра­бот­ват мал­ки ра­ке­ти или ино­ва­тив­ни плат­фор­ми за из­с­т­рел­ва­не­то им. По­не ду­зи­на от тях имат ин­же­нер­ния и фи­нан­со­вия по­тен­ци­ал ус­пеш­но да хвър­лят ръ­ка­ви­ца­та на Rocket Lab. В та­зи гру­па по­па­дат как­то биз­нес на­чи­на­ния на ек­с­цен­т­рич­ни ми­ли­ар­де­ри ка­то Ри­чард Бран­сън или нас­ко­ро по­чи­на­лия съ­ос­но­ва­тел на Microsoft Пол Алън, та­ка и стар­тъ­пи на от­цеп­ни­ци от ут­вър­де­ни кос­ми­чес­ки ги­ган­ти ка­то SpaceX, Boeing и Lockheed Martin или от кос­ми­чес­ки­те аген­ции на во­де­щи­те дър­жа­ви в то­зи сек­тор.

ми­чес­ки­те ком­па­нии се включ­ва и Ве­ли­коб­ри­та­ния, осо­бе­но в кон­тек­с­та на пред­с­то­я­що­то из­ли­за­не от ЕС и най-ве­ро­ят­но и от Ев­ро­пейс­ка­та кос­ми­чес­ка аген­ция. В сре­да­та на юли т.г. бри­тан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во обя­ви, че за­поч­ва из­г­раж­да­не­то на пър­вия на­ци­о­на­лен кос­мод­рум на те­ри­то­ри­я­та на шот­лан­д­с­кия по­лу­ос­т­ров А’Мхойн. Там ще опе­ри­ра стар­ти­ра­ща­та ком­па­ния Orbex, раз­ра­бот­ващ ле­ка­та ра­ке­та за мно­гок­рат­на упот­ре­ба Prime.

Ней­на­та пре­ми­е­ра се очак­ва през 2021 г. и в раз­ра­бот­ка­та й са вло­же­ни око­ло 30 млн. па­ун­да.

Най-ек­зо­тич­на оба­че е сис­те­ма­та, раз­ра­бот­ва­на от ис­пан­с­ка­та фир­ма Zero 2 Infinity.

Ней­ни­те ра­ке­ти се из­с­т­рел­ват от го­ля­ма ви­со­чи­на от по­ря­дъ­ка на 30 км на­го­ре в ат­мос­фе­ра­та, до ко­я­то дос­ти­гат с по­мощ­та на... стра­тос­фе­рен ба­лон.

В слу­чая ра­ке­та не е най­точ­на­та ду­ма, тъй ка­то трис­те­пен­на­та сис­те­ма за из­с­т­рел­ва­не Bloostar по-ско­ро при­ли­ча на кон­цен­т­рич­но раз­по­ло­же­ни един в друг об­ръ­чи, зад­виж­ва­ни от об­що 13 дви­га­те­ля. При­чи­на­та за из­бо­ра на та­зи нет­ра­ди­ци­он­на фор­ма е, че въз­душ­но­то съп­ро­тив­ле­ние в стра­тос­фе­ра­та ве­че е пре­неб­ре­жи­мо мал­ко и не е нуж­но апа­ра­тът да има ха­рак­тер­на­та ае­ро­ди­на­мич­на фор­ма.

Пър­ви­ят офи­ци­а­лен по­лет на Bloostar се очак­ва в пър­ва­та по­ло­ви­на на 2019 г. Обе­ща­ни­е­то е, че ще мо­же да из­ве­де в нис­ка ор­би­та то­вар до 140 кг. Ис­пан­с­ки­ят кос­ми­чес­ки стар­тъп съ­що та­ка твър­ди,, че ней­ни­те ра­ке­ти ще оси­гу­рят най-еко­ло­гич­ния спо­соб за из­с­т­рел­ва­не на мал­ки спът­ни­ци, тъй ка­то дви­га­те­ли­те ще се включ­ват чак на гра­ни­ца­та с Кос­мо­са и ня­ма да за­мър­ся­ват ат­мос­фе­ра­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.