„Ка­пи­тал“ го­во­ри с биз­не­са — сек­ци­я­та за ра­бо­те­щи­те хо­ра, кон­ку­рен­ти­те, проекти и ин­вес­ти­ции, ли­ца­та в биз­не­са. Но­ви биз­нес мо­де­ли в ди­ги­тал­на­та сре­да, пред­п­ри­е­ма­чес­т­во и ка­ри­е­ри.

Capital - - ИДЕИ -

ННа вра­та­та се чу­ка и се чу­ва “По­ли­ция, от­во­ре­те!”. Ге­ро­ят ска­ча и трес­ка­во из­х­вър­ля ули­ки, па­ри или не­що дру­го през про­зо­ре­ца. Обик­но­ве­но без осо­бен сми­съл, за­що­то ско­ро вли­тат и го по­ва­лят на по­да. Сце­на­та се е пре­вър­на­ла в съ­щин­с­ко ки­нок­ли­ше.

Пок­рай раз­с­лед­ва­ни­я­та на сай­та “Би­во­лъ” стро­и­тел­на­та “Джи Пи груп” бе­ше об­ви­ня­ва­на в не­що по­доб­но - че по но­щи­те го­ри до­ку­мен­ти за наг­ла­се­ни об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки. Из­г­леж­да оба­че, че сход­но раз­ви­тие на за­ба­вен ка­дър се ра­зиг­ра­ва и в кор­по­ра­тив­ни­те струк­ту­ри око­ло Ге­ор­ги Ва­си­лев, кой­то е еди­ни­ят съ­соб­с­т­ве­ник в по­тъ­на­ла­та в ко­руп­ци­о­нен скан­дал и из­пад­на­ла в уп­рав­лен­с­ка не­ми­лост стро­и­тел­на ком­па­ния.

В два­та дни, след ка­то на 14 но­ем­в­ри про­ку­ра­ту­ра­та обя­ви, че е пов­диг­на­ла об­ви­не­ния на две ли­ца от ком­па­ни­я­та за фи­нан­со­ви прес­тъп­ле­ния и пра­не на па­ри, той е прех­вър­лил учас­ти­я­та си в по­не шест дру­жес­т­ва. То­ва ста­ва яс­но от впис­ва­ни­я­та в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър по тех­ни­те пар­ти­ди, къ­де­то спо­ред при­ло­же­ни­те до­го­во­ри сдел­ки­те за мно­го­ми­ли­он­ни ак­ти­ви се сключ­ват сре­щу сим­во­лич­ни су­ми. Ку­пу­ва­чи­те в по­ве­че­то сделки са ви­ди­мо приб­ли­же­ни ли­ца на Ва­си­лев, ко­е­то обяс­ня­ва и ве­ро­ят­на­та под­бу­да за свет­ка­вич­на­та раз­п­ро­даж­ба от 15-16 но­ем­в­ри - да се скъ­сат пре­ки­те връз­ки и да се ми­ни­ма­ли­зи­рат ще­ти­те, ако се стиг­не до за­по­ри и ис­ко­ве от об­ви­не­ни­е­то и Ко­ми­си­я­та за про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та и за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щес­т­во (КПКОНПИ).

“Ка­пи­тал” се опи­та да се свър­же с Ва­си­лев на мо­бил­ния му те­ле­фон, но той не от­го­ва­ря­ше на обаж­да­ния и на тек­с­то­ви съ­об­ще­ния.

Чер­ни­ят пе­тък в мол “Мар­ко­во те­пе”

Най-съ­щес­т­ве­ни­ят от прех­вър­ле­ни­те ак­ти­ви е 65% дял в “Мар­ко­во те­пе мол” - соб­с­т­ве­ник на ед­но­и­мен­ния тър­гов­с­ки цен­тър в Плов­див. Ак­ти­ви­те на ком­па­ни­я­та по ба­ланс към края на 2017 г. са оце­не­ни на 35 млн. лв., но има и ог­ром­ни дъл­го­ве от над 115 млн. лв., ко­и­то го из­веж­дат до бли­зо 90 млн. лв. от­ри­ца­те­лен ка­пи­тал. За­дъл­же­ни­я­та оба­че са ос­нов­но към са­мия Ва­си­лев, кой­то пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни ги из­ку­пу­ва от ав­с­т­рийс­ка­та бан­ка, кре­ди­ти­ра­ла стро­е­жа, и та­ка той взе­ма кон­т­ро­ла над мо­ла през 2015 г.

Ма­жо­ри­тар­ни­ят па­кет е про­да­ден на уп­ра­ви­те­ля на дру­жес­т­во­то Алек­сан­дър Кос­тов за 190 450 лв. - кол­ко­то е но­ми­нал­на­та стой­ност на дя­ло­ве­те. От клей­мо­то на но­та­ри­у­са, при ко­го­то е из­вър­ше­но прех­вър­ля­не­то, ста­ва яс­но, че сдел­ка­та е склю­че­на на 16 но­ем­в­ри, в пе­тък. Ос­та­на­ли­те съд­руж­ни­ци ос­та­ват без про­мя­на - то­ва са пар­т­ньо­рът на Ва­си­лев в “Джи Пи груп” и уп­ра­ви­тел на стро­и­тел­на­та ком­па­ния Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ров-Жи­тен­с­ки с 25% и Бо­ря­на Шех­то­ва с 10%. Пос­лед­на­та е бивш мо­дел, съп­ру­га на об­ви­не­ния през 2009 г. ка­то ор­га­ни­за­тор на ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па за раз­п­рос­т­ра­не­ние на нар­ко­ти­ци, гра­бе­жи и на­на­ся­не на те­лес­ни пов­ре­ди Хрис­то­фо­рос Ама­на­ти­дис-Та­ки (впос­лед­с­т­вие де­ло­то е прек­ра­те­но през 2015 г.) и сес­т­ра на съп­ру­га­та на са­мия Ге­ор­ги Ва­си­лев.

То­ва оба­че не е един­с­т­ве­на­та сдел­ка за де­ня. Ос­вен нея Ва­си­лев и Жи­тен­с­ки са про­да­ли

и сво­и­те дя­ло­ве в “Лукс имо­ти” - дру­жес­т­во без дей­ност, но с имо­ти за 1.5 млн. лв. по ба­ланс.

И два­ма­та са по­лу­чи­ли по 15 хил. лв. от ку­пу­ва­ча - “Ри­тейл парк Плов­див”, дру­жес­т­во с ак­ции на при­но­си­тел, ко­е­то на пос­лед­но­то об­що съб­ра­ние е би­ло соб­с­т­ве­ност на два­ма от чле­но­ве­те на бор­да му - Иван Ан­ге­лов (99.8%) и Ва­лен­ти­на Ва­си­ле­ва (0.2%). Пос­лед­на­та учас­т­ва по ана­ло­ги­чен на­чин и в дру­га ком­па­ния с ак­ции на при­но­си­тел - “Ви Кей Джи груп”, ко­я­то в да­леч­на­та 1994 г. е ре­гис­т­ри­ра­на от съз­да­те­ли­те на ВИС-2, бра­тя­та Ва­сил и Ге­ор­ги Или­е­ви. То­ва дру­жес­т­во е из­вес­т­но ка­то соб­с­т­ве­ник на дис­ко­те­ка “Айс­берг” в Слън­чев бряг.

Ре­до­вен кли­ент

За но­та­ри­у­са то­зи ден си­гур­но е бил ка­то де­жа вю, за­що­то на пре­диш­ния - 15 но­ем­в­ри, Ге­ор­ги Ва­си­лев от­но­во е бил в кан­то­ра­та и е прех­вър­лил не ед­на, а

це­ли че­ти­ри ком­па­нии. Три от тях са про­да­де­ни на Ве­ли­зар Ра­дев, чи­е­то име чес­то се по­я­вя­ва в струк­ту­ри­те око­ло “Джи Пи груп”. Нап­ри­мер през 2016 г. той за крат­ко ста­ва уп­ра­ви­тел на съз­да­де­но­то от “Джи Пи” чрез апорт на сгра­да “Ел­маз про­пър­ти”, ко­е­то бър­зо е про­да­де­но на ком­па­ния, свър­за­на с Ру­жа Иг­на­то­ва. Тя прев­ръ­ща сгра­да­та на со­фийс­кия пло­щад „Сла­вей­ков“в цен­т­ра­ла на ос­но­ва­на­та от нея крип­то­ва­лу­та OneCoin, чес­то об­ви­ня­ва­на, че е фи­нан­со­ва пи­ра­ми­да. През 2017 г. по по­до­бен на­чин ста­ва уп­ра­ви­тел на “Лю­лин про­пър­ти”, уч­ре­де­но от фир­ма­та на Ва­си­лев “Итър­ни­ти” чрез апорт на имот, ка­то впос­лед­с­т­вие дру­жес­т­во­то е про­да­де­но на Бо­ря­на Шех­то­ва. В на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на Ва­си­лев е про­дал на бал­дъ­за­та си и дру­га спе­ци­ал­но съз­да­де­на ком­па­ния с кон­к­ре­тен имот - “Бъл­га­рия бил­динг”, за 1.6 млн. ев­ро. В мо­мен­та не­ин уп­ра­ви­тел е бив­ши­ят фут­бо­лист Да­ни­ел Бо­ри­ми­ров, кой­то е же­нен за сес­т­ра­та на Та­ки.

Се­га Ра­дев сре­щу 5000 лв. се оказ­ва соб­с­т­ве­ник на съ­що­то то­ва “Итър­ни­ти”, ко­е­то спо­ред от­че­та му за 2017 г. има 27.8 млн. лв. ак­ти­ви - ос­нов­но имо­ти и прак­ти­чес­ки ни­как­ви дъл­го­ве. В до­бав­ка той ку­пу­ва за съ­ща­та су­ма и “Ев­ро тра­велс”, ко­е­то мо­же да се пох­ва­ли с 12.7 млн. лв. ак­ти­ви, от ко­и­то на 10 млн. лв. кеш. Ра­дев ку­пу­ва и “Фаст фи­нанс”, ко­е­то не е дек­ла­ри­ра­ло дей­ност и къ­де­то до­се­га той е бил уп­ра­ви­тел. Це­на­та от­но­во е по но­ми­нал­на­та стой­ност на дя­ло­ве­те - 36 лв.

Ос­вен сдел­ки­те с Ра­дев Ге­ор­ги Ва­си­лев е про­дал и “Де­ком ев­ро” с мал­ко над 3 млн. лв. ак­ти­ви и 2.5 млн. лв. ка­пи­тал за 5000 лв. на 30-го­диш­ния Ва­сил Пав­лов. Сед­ми­ца след при­до­бив­ка­та си но­ви­ят соб­с­т­ве­ник е про­дал де­ла на “Де­ком” в дъ­щер­но­то му “Джи про­пър­тис”

(соб­с­т­ве­ник на 4 дка имот в сто­лич­ния кв.„Хла­дил­ни­ка“) на “Ев­ро тра­велс” на дру­гия нов соб­с­т­ве­ник, Ве­ли­зар Ра­дев, за 9 лв. Сдел­ка­та е от 23 но­ем­в­ри, ко­га­то про­ку­ра­ту­ра­та офи­ци­ал­но обя­ви име­на­та на два­ма­та об­ви­ня­е­ми око­ло раз­с­лед­ва­не­то за “Джи Пи груп” - Ге­ор­ги Ва­си­лев и Вла­ди­мир Ло­за­нов.

Да­ли то­ва из­чер­п­ва сдел­ки­те на Ге­ор­ги Ва­си­лев след сб­лъ­съ­ка му с про­ку­ра­ту­ра­та ня­ма как да се ка­же. По имот­ни­те пар­ти­ди на пряс­но прех­вър­ле­ни­те дру­жес­т­ва не се наб­лю­да­ват стран­ни дви­же­ния, ко­и­то да го­во­рят за опи­ти и ак­ти­ви­те им да по­тег­лят в но­ви по­со­ки. Със си­гур­ност има по­не ня­кол­ко дру­жес­т­ва с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност, къ­де­то ня­ма за­я­ве­ни прех­вър­ля­ния в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър и ос­та­ват соб­с­т­ве­ност на об­ви­ня­е­мия биз­нес­мен. А при ак­ци­о­нер­ни­те дру­жес­т­ва, как­во­то е и са­мо­то “Джи Пи груп”, и “Джи Пи холд” ня­ма за­дъл­же­ния смя­на­та на соб­с­т­ве­ност­та да се раз­к­ри­ва, ка­то тя ста­ва вид­на са­мо при об­щи съб­ра­ния на ак­ци­о­не­ри­те. Та­ка че е въз­мож­но и там да има смя­на на соб­с­т­ве­ност­та.

Но мо­же би по-съ­щес­т­ве­ни­ят въп­рос е за­що се сти­га до те­зи сделки. За раз­ли­ка от се­ри­я­та си по­каз­ни ак­ции от се­зон ля­то-есен сре­щу Ара­ба­джи­е­ви, Стай­ко­ви и Ба­не­ви, къ­де­то спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра дейс­т­ва­ше с ко­ор­ди­ни­ра­ни пре­тър­с­ва­ния, бър­зи за­по­ри и арес­ти или по­не обя­вя­ва­не за из­дир­ва­не, при “Джи Пи груп” два­ма­та об­ви­ня­е­ми са ос­во­бо­де­ни са­мо сре­щу па­рич­ни га­ран­ции, при то­ва дос­та скром­ни на фо­на на иму­щес­т­во­то им. Дър­жав­но­то об­ви­не­ние не е съ­об­щи­ло до­ри

да е из­да­ло заб­ра­на за на­пус­ка­не на стра­на­та на Ва­си­лев. А в пос­лед­ни­те си лайф­с­тайл ин­тер­вю­та от та­зи го­ди­на око­ло фо­тог­раф­с­ки­те й из­лож­би съп­ру­га­та му Ан­на Шех­то­ва-Ва­си­ле­ва за­я­вя­ва, че се­мейс­т­во­то от шест го­ди­ни жи­вее в Ду­бай - дес­ти­на­ция, из­вес­т­на с труд­нос­ти­те на ев­ро­пейс­ки влас­ти да из­дейс­т­ват ек­с­т­ра­ди­ра­не на об­ви­ня­е­ми за прес­тъп­ле­ния.

Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та от 2014 до 7 ок­том­в­ри 2018 г.

Ге­ор­ги Ва­си­лев е из­вър­ш­вал прес­тъп­ле­ния с цел да си на­ба­ви имот­на об­ла­га, а меж­дув­ре­мен­но на 21 сеп­тем­в­ри е опи­тал да пре­ве­де 14 млн. ев­ро от смет­ка­та си в Уник­ре­дит Бул­банк към не­го­ва смет­ка в дру­га бан­ка, “за ко­я­то су­ма зна­ел, че е при­до­би­та чрез теж­ко умиш­ле­но прес­тъп­ле­ние”. Ако раз­с­лед­ва­щи­те са убе­де­ни във вер­си­я­та си, то въп­ре­ки пос­лед­ни­те сделки от сре­да­та на но­ем­в­ри те имат още хо­до­ве. КПКОНПИ раз­по­ла­га със спе­ци­ал­ни за­ко­но­ви тек­с­то­ве, гла­ся­щи, че въз­мез­д­ни­те сделки, из­вър­ше­ни с не­за­кон­но при­до­би­то иму­щес­т­во, са не­дейс­т­ви­тел­ни по от­но­ше­ние на дър­жа­ва­та и да­де­но­то по тях под­ле­жи на от­не­ма­не, ако ку­пу­ва­чи­те са зна­е­ли или са мог­ли да пред­по­ла­гат, че иму­щес­т­во­то е не­за­кон­но при­до­би­то, или са при­до­би­ли иму­щес­т­во­то с цел прик­ри­ва­не на не­за­кон­ния му про­из­ход. А съ­що та­ка и из­рич­но е по­со­че­но: “На от­не­ма­не под­ле­жи и иму­щес­т­во­то, ко­е­то е при­до­би­то от тре­то ли­це за смет­ка на про­ве­ря­ва­но­то ли­це, за да се из­бег­не не­го­во­то от­не­ма­не или да се прик­рие про­из­хо­дът му или дейс­т­ви­тел­ни­те пра­ва вър­ху не­го.”

Та­ка че до­ри и при до­се­гаш­но­то без­дейс­т­вие още е ра­но за фи­нал­ни­те над­пи­си.

мре­жа в стра­на­та на це­на 99 сто­тин­ки за па­кет. “Раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то се из­вър­ш­ва как­то от тър­гов­ци на „Мон­де­лийз“, ко­и­то ра­бо­тят с ди­рек­т­ни кли­ен­ти на ком­па­ни­я­та, та­ка и чрез офи­ци­ал­ни­те дис­т­ри­бу­то­ри на дру­жес­т­во­то. Цел­та е про­даж­би в ця­ла­та стра­на.

Рас­теж след сма­ля­ва­не Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни па­за­рът на дъв­ки в стра­на­та се оце­ня­ва­ше на око­ло 50 млн. ле­ва, но се­га раз­ме­рът му е свит с око­ло 10 млн. лв. "Не­га­тив­на­та тен­ден­ция при дъв­ки­те се за­паз­ва и през 2017 г. Про­даж­би­те в стой­ност и брой­ки спа­дат със съ­от­вет­но 3.5% и 9.1%, ко­мен­ти­ра­ха за “Ка­пи­тал” от "Nielsen Бъл­га­рия".

През 2018 оба­че тен­ден­ци­я­та се об­ръ­ща. “За пръв път след 10 го­ди­ни па­за­рът на дъв­ки за­поч­ва да рас­те с 6.7% в стой­ност. Ръс­тът ид­ва от поч­ти всич­ки иг­ра­чи и мар­ки”, ко­мен­ти­ра за “Ка­пи­тал” Мар­тин Ди­мит­ров, бранд ме­ни­джър „Дъв­ки, шо­ко­лад, сла­до­лед“в „Марс ин­кор­по­рей­тед Бъл­га­рия“. Ком­па­ни­я­та про­да­ва про­дук­ти­те на дъ­щер­на­та Wrigley с мар­ки­те Orbit, 5, Airwaves, Winterfresh, Hubba Bubba.

Най-мно­го в аб­со­лют­на стой­ност ска­чат про­даж­би­те на Orbit, кой­то уве­ли­ча­ва де­ла си в стой­ност с 6.3%.“Ос­нов­ни­те фор­ма­ти, през ко­и­то рас­те

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.