//MONDELEZ VS WRIGLEY Аме­ри­кан­с­ки дву­бой с дъв­ки

P Mondelez от ме­сец е на бъл­гар­с­кия па­зар с мар­ка­та си Halls. P Тук Wrigley от де­се­ти­ле­тия има мо­но­пол - дър­жи 90% от про­даж­би­те, най-ве­че с бран­да Orbit. P Па­за­рът на дъв­ки е 40 млн. лв., ка­то след де­сет го­ди­ни на спад през 2018 тен­ден­ци­я­та се об­ръ­ща.

Capital - - КОМПАНИИ - ав­тор Ма­ра Ге­ор­ги­е­ва | [email protected]

ООт де­се­ти­ле­тие мал­ки­ят бъл­гар­с­ки па­зар на дъв­ки има един поч­ти аб­со­лю­тен мо­но­по­лист - аме­ри­кан­с­ка­та Wrigley дър­жи 90% от не­го. Све­тов­ни­ят №1 лес­но раз­би­ва­ше вся­ка­къв опит за ви­ди­ма кон­ку­рен­ция. От ме­сец друг аме­ри­кан­с­ки ги­гант - Mondelez, ре­ши да опи­та сб­лъ­сък и да нав­ле­зе на па­за­ра с дъв­ки­те си Halls. Обо­ро­ти­те не са ве­ли­ки - око­ло 40 млн. лв. за 2017 г. Но пе­чал­би­те из­г­леж­дат вкус­ни - па­зар­ни­ят ли­дер го­ди­ни на­ред от­чи­та­ше чис­ти мар­жо­ве от 35-40%. А и след 10 го­ди­ни кри­за и спад в про­даж­би­те от та­зи го­ди­на кон­су­ма­ци­я­та рас­те, ма­кар и не гран­ди­оз­но. И до­ка­то в раз­ви­тия свят мо­да­та на дъв­ки­те ми­на­ва и за­ра­ди сви­ва­не­то на пу­ша­чи­те, раз­ви­ва­щи­те се дър­жа­ви са но­ви­ят те­рен за бит­ка на ги­ган­ти­те в сек­то­ра.

Ве­че и в Бъл­га­рия

Mondelez, све­то­вен ви­це­шам­пи­он при дъв­ки­те, има ня­кол­ко гло­бал­ни мар­ки: Halls, Trident, Stimorol, Hollywood и V6. До­се­га оба­че кор­по­ра­ци­я­та не ги пред­ла­га­ше в Бъл­га­рия. Се­га тя нав­ли­за ед­нов­ре­мен­но на 10 па­за­ра – в Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия, дър­жа­ви­те в бив­ша Югос­ла­вия, Ал­ба­ния, с дъв­ки и бон­бо­ни Halls. “То­ва е ре­ги­он с де­сет ва­лу­ти, с раз­лич­ни на­ци­о­нал­ни ези­ци, с

дър­жа­ви, част от ко­и­то не са чле­но­ве на ЕС. Те­зи осо­бе­нос­ти пра­вят под­го­тов­ка­та на кам­па­ни­я­та за стар­ти­ра­не и про­мо­ции мно­го слож­на", ко­мен­ти­ра за “Ка­пи­тал” Ивай­ло Най­де­нов, уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор на “Мон­де­лийз” за Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия и ад­ри­а­ти­чес­ки­те па­за­ри.

Но­ви­ят кон­ку­рент не да­ва кон­к­рет­на за­яв­ка в ка­къв дял се це­ли. “Па­за­рът на дъв­ки в поч­ти ця­ла Из­точ­на Ев­ро­па е до­ми­ни­ран от един иг­рач. Ние смя­та­ме, че мо­жем да да­дем ал­тер­на­ти­ва на кли­ен­ти­те”, ко­мен­ти­ра Ивай­ло Най­де­нов. По­не за­се­га не из­г­леж­да да се гот­ви и це­но­ва вой­на, ма­кар но­ви­те про­дук­ти да са мал­ко под ни­во­то на Orbit, т.е. по 1 лв. Но

пък ком­па­ни­я­та има из­г­ра­де­на дис­т­ри­бу­ция и фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти за ма­си­ра­на рек­ла­ма.

„Мон­де­лийз“ще на­ла­га Halls на бъл­гар­с­кия па­зар с те­ле­ви­зи­он­на и он­лайн рек­ла­ма, PR ак­тив­нос­ти, пе­чат­ни ма­те­ри­а­ли, де­гус­та­ции. „Ние сме па­за­рен ли­дер при бис­к­ви­ти­те и шо­ко­ла­ди­те. Цел­та ни е за Halls да дос­тиг­нем съ­ща­та ви­со­ка дис­т­ри­бу­ция, как­то при Milka, и има­ме всич­ки въз­мож­нос­ти да го нап­ра­вим”, каз­ва Най­де­нов.

Се­га ком­па­ни­я­та пред­ла­га дъв­ки Halls в че­ти­ри вку­са - два ви­да мен­то­ви и два пло­до­ви (ди­ня и цит­рус). Дъв­ки­те се про­из­веж­дат в за­во­ди­те на "Мон­де­лийз" в Ев­ро­па и се про­да­ват в ця­ла­та тър­гов­с­ка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.