K| ПАЗАРНИ ДЯ­ЛО­ВЕ

Capital - - КОМПАНИИ -

па­за­рът, са го­ле­ми раз­фа­сов­ки дъв­ки (бу­тил­ки), дра­же­та Orbit White и дъв­ки в кар­то­не­на ку­тия”, обяс­ня­ва Мар­тин Ди­мит­ров.

“В Бъл­га­рия най-пред­по­чи­тан е мен­то­ви­ят вкус (65% от про­даж­би­те в стой­ност). При фор­ма­ти­те пре­об­ла­да­ват дра­же­та­та (68%), ме­ка­та дъв­ка е на вто­ро мяс­то (32%). Найп­ред­по­чи­та­ни са по­куп­ки­те на дъв­ки в мал­ки опа­ков­ки (91% в стой­ност), го­ле­ми­тe фор­ма­ти (бу­тил­ки) имат 9% дял, но от­бе­ляз­ват три­циф­рен ръст в про­цен­ти тре­та по­ред­на го­ди­на”, ко­мен­ти­ра Ди­мит­ров.

Све­тът на Wrigley Па­зар­ни­ят ли­дер Wrigley е с 89.1% дял в стой­ност за пе­ри­о­да сеп­тем­в­ри 2017 - сеп­тем­в­ри 2018. В топ 5 са съ­що Perfetti с 2.8%, Lotte с 2.4%, Saadet с 1.3%.

"Под ети­ке­та “дру­ги” са су­ми­ра­ни па­зар­ни­те дя­ло­ве на мно­жес­т­во ком­па­нии, ко­и­то дър­жат об­що 4.4% дял и на прак­ти­ка ко­лек­тив­но се под­реж­дат на вто­ро мяс­то в кла­са­ци­я­та", уточ­ня­ва Мар­тин Ди­мит­ров. Най-про­да­ва­ни­те мар­ки в топ 5 са Orbit, 5, Airwaves, Lotte Xylitol, Hubba Bubba.

Аме­ри­кан­с­ка­та Wrigley стъп­ва в стра­на­та през 1995 г., ко­га­то е съз­да­де­на дъ­щер­на­та „Риг­ли - Бъл­га­рия“, и от­то­га­ва е аб­со­лю­тен ли­дер на па­за­ра на дъв­ки в стра­на­та. През 2008 све­тов­ни­ят ги­гант Mars при­до­би Wrigley, но “Риг­ли Бъл­га­рия” про­дъл­жи дей­ност­та си до 21 май 2016. След та­зи да­та дру­жес­т­во­то прех­вър­ли всич­ки свои ак­ти­ви, па­си­ви и пер­со­нал към “Марс ин­кор­по­рей­тед Бъл­га­рия”. От от­че­ти­те на две­те дру­жес­т­ва и ли­цен­з­но­то спо­ра­зу­ме­ние ста­ва яс­но, че нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би на про­дук­ти на Wrigley за ми­на­ла­та го­ди­на са над 27 млн. лв. То­ва е дос­та по-сла­бо от ста­ри ре­зул­та­ти на "Риг­ли",

ко­га­то про­даж­би­те до­кос­ва­ха 40 млн. лв.

Дру­ги­те в топ 5

Дру­га­та ком­па­ния в топ 5 - Perfetti Van Melle, е съз­да­де­на през март 2003 г. след сли­ва­не­то на ита­ли­ан­с­ка­та Perfetti и хо­лан­д­с­ка­та Van Melle и е тре­та в све­та в сег­мен­та. Мар­ка­та й Mentos ("Мен­тос") е на бъл­гар­с­кия па­зар от ап­рил 2007 г. и се дис­т­ри­бу­ти­ра от ВДГ („Ван­дер­ге­е­тен“).“Про­даж­би­те на Mentos от­чи­тат ръст през пос­лед­на­та по­ло­вин го­ди­на", ко­мен­ти­ра за “Ка­пи­тал” Ми­ле­на Ива­но­ва, ме­ни­джър раз­ви­тие във ВДГ. На па­за­ра има още ед­на мар­ка дъв­ки на Perfetti - Chupa Chups, ко­я­то се вна­ся от “Ин­тер­фудс”.

Юж­но­ко­рейс­ка­та Lotte пред­ла­га дъв­ки­те Xylitol в стра­на­та от 2014 г., ко­га­то фир­ма "Ес Кей трейд" на Слав­чо Хрис­тов (бивш соб­с­т­ве­ник СИБ­анк, из­вес­тен и с бли­зост­та си с Иван Кос­тов) и Алек­сан­дър Ву­ко­вич ста­на те­хен дис­т­ри­бу­тор за Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и Гър­ция.

Дъв­ки­те Xylitol са в най­ви­со­кия це­но­ви клас. „Не сме про­ме­ня­ли на­ши­те це­ни, от­как­то сме влез­ли на па­за­ра, не­за­ви­си­мо че сме най-уяз­ви­ми, за­що­то са­мо ние ра­бо­тим в до­ла­ри, тъй ка­то про­из­во­ди­те­лят е от до­ла­ро­во ори­ен­ти­ра­на ико­но­ми­ка”, ко­мен­ти­ра за “Ка­пи­тал” Ки­рил Ва­си­лев, уп­ра­ви­тел на фир­ма­та."Из­пол­з­ва­ме соб­с­т­ве­на ло­гис­ти­ка, за­реж­да­ме до обект, а не до склад.

Ня­ма­ме ак­тив­на рек­ла­ма”, обоб­щи Ки­рил Ва­си­лев. Пре­ди два ме­се­ца ком­па­ни­я­та пред­ло­жи нов вид дъв­ки на Lotte – то­зи път в нис­кия це­но­ви сег­мент.

Те са в раз­лич­ни пло­до­ви ва­ри­ан­ти и край­на­та им це­на е око­ло лев. Пред­с­тои вно­сът на нов про­дукт - лю­та дъв­ка Xylitol, съ­об­щи Ва­си­лев. За 2017 дру­жес­т­во от­чи­та спад на нет­ни­те при­хо­ди с 15% спря-

мо пред­ход­на­та го­ди­на до 1.5 млн. лв. Ки­рил Ва­си­лев обяс­ня­ва то­ва с от­па­да­не­то на про­дукт (ин­с­тан­т­ни спа­ге­ти) от пор­т­фо­ли­о­то на фир­ма­та.

Пе­та­та в кла­са­ци­я­та - тур­с­ка­та Saadet, пред­ла­га част от мар­ки­те си - Fresh Smile, o'Fresh, Nazar, Punto, Frogger. В Бъл­га­рия дъв­ки­те се вна­сят от “Пал­ми­ра 94” - Пле­вен. “Про­да­ва­ме про­дук­ти в ця­ла­та стра­на в по-мал­ки обек­ти. Не пра­вим рек­ла­ма”, уточ­ни­ха от “Пал­ми­ра 94”, ко­я­то е соб­с­т­ве­ност на Ясер Ис­ма­ил и Шук­ри Ис­ма­ил. Спо­ред дан­ни­те в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър за 2017 г. дру­жес­т­во­то от­чи­та нет­ни при­хо­ди от про­даж­би 18.6 млн. лв. (ръст 17.5% спря­мо 2016) и 179 хил. лв. пе­чал­ба (222 хил. през 2016).

Мал­ки­ят ду­ет

Мал­ка, но рас­тя­ща, е и асе­нов­г­рад­с­ка­та фаб­ри­ка за бон­бо­ни "Ал­пи", ко­я­то от 2014 г. про­из­веж­да по­пу­ляр­на­та ня­ко­га бъл­гар­с­ка дъв­ка "Иде­ал". “Ку­пу­ва­чи са пре­дим­но де­ца, но има и нос­тал­гич­но нас­т­ро­е­ни пот­ре­би­те­ли. Про­даж­би­те рас­тат бър­зо, но на­пос­ле­дък има мно­го внос по нез­най­ни пъ­ти­ща и пред­ла­га­не на дъв­ки за по две сто­тин­ки нап­ри­мер, ко­е­то сри­ва на­ши­те уси­лия”, ко­мен­ти­ра инж. Вен­цис­лав Пей­чев, уп­ра­ви­тел и соб­с­т­ве­ник на фир­ма­та. И да­ва при­мер.

“Про­из­во­ди­те­лят на дъв­ки Turbo ве­че не ги про­из­веж­да, но на на­шия па­зар се про­да­ват дъв­ки Turbo. Па­за­рът на дъв­ки е го­лям, но спо­ред мен към обя­ве­ни­те су­ми за раз­ме­ра му тряб­ва да се при­ба­вят по­не още око­ло 20-25% не­рег­ла­мен­ти­ран внос”, обоб­ща­ва Пей­чев. За 2017 г. "Ал­пи ко­мерс” има 1.3 млн. лв. нет­ни при­хо­ди от про­даж­би.“Над 10% от обо­ро­та на фаб­ри­ка­та е с дъв­ки”, уточ­ни Вен­цис­лав Пей­чев. През 2019 г. асе­нов­г­рад­с­ка­та фаб­ри­ка пла­ни­ра да нав­ле­зе и в сег­мен­та на

дъв­ки­те без за­хар.

От ля­то­то на 2017 г. “Ями фу­удс” вна­ся от Тур­ция дъв­ки­те 7stick. “7stick е ни­шов про­дукт, без ас­пар­там, без за­хар, с ес­тес­т­ве­ни под­с­ла­ди­те­ли”, ко­мен­ти­ра Илия Дон­ков, кой­то е съд­руж­ник в “Ями фу­удс” за­ед­но с Едиз Лют­фи. "Ня­ма­ме пре­тен­ция да се със­те­за­ва­ме с го­ле­ми­те иг­ра­чи, ня­ма­ме ам­би­ция за мощ­на ек­с­пан­зия, важ­но­то е на па­за­ра да има раз­но­об­ра­зие”, обоб­щи Илия Дон­ков. Дру­жес­т­во­то не рек­ла­ми­ра ак­тив­но, но има опит с про­дук­то­во по­зи­ци­о­ни­ра­не в тийн се­ри­ал и в пе­сен на Крис­ко. "Во­дим раз­го­во­ри и се на­дя­ва­ме да за­поч­нем про­даж­би и в го­ле­ми­те ве­ри­ги", съ­об­щи Дон­ков. Опи­ти­те за на­ла­га­не на но­ви мар­ки дъв­ки на бъл­гар­с­кия па­зар да­ти­рат от есен­та на 2001 г., ко­га­то коз­ме­тич­на­та фир­ма "Ру­бел­ла" нап­ра­ви стъп­ки да нав­ле­зе в ни­ша­та с "Ден­тал ака­де­ми", и ги про­из­веж­да в дат­с­ка­та Dandy. По то­ва вре­ме и чуж­да­та ком­па­ния про­да­ва мар­ки­те си "Ди­рол" и "Сти­мо­рол", ко­и­то по-къс­но се от­тег­ли­ха от па­за­ра. Опи­тът на бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния про­дъл­жи око­ло го­ди­на за­ра­ди не­въз­мож­ност да се пре­бо­ри с па­зар­ния ли­дер “Риг­ли”, кой­то е об­ви­нен, че е из­ку­пу­вал кон­ку­рен­т­ни­те про­дук­ти и е раз­да­вал без­п­лат­но свои по обек­ти­те. Не­ус­пе­шен се оказ­ва и опи­тът на Бо­рис­лав Ком­сийс­ки и не­го­ва­та фир­ма "Со­лар шоп", ко­я­то че­ти­ри го­ди­ни про­из­веж­да дъв­ки Kodent в Па­зар­джик. ”Дъв­ки­те бя­ха с ес­тес­т­ве­ни под­с­ла­ди­те­ли, без за­хар, без ас­пар­там. Про­да­вах­ме в ап­те­ки и ма­га­зи­ни, бях­ме дос­тиг­на­ли око­ло 1% па­за­рен дял в стой­ност. От­ка­зах­ме се за­ра­ди не­ло­ял­на кон­ку­рен­ция и мо­но­по­ла в бран­ша”, ко­мен­ти­ра за “Ка­пи­тал” Бо­рис­лав Ком­сийс­ки. >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.